Formulario de solicitude

  • Por favor, revise os datos antes de envialos. Lembre que debe completalos todos.
  • Despois de premer no botón de envío, se enviará un email a dirección proporcionada no formulario. Debe imprimirlo e presentalo no rexistro da Universidade dirixido á Oficina de Relacións Internacionais. Xunto coa solicitude deberá presentar o resto da documentación requirida na convocatoria. 
  • As solicitudes que non se entreguen en papel coa sinatura orixinal en tempo e forma, serán desestimadas.
  • Por favor, non modifique o email. Se precisa facer cambios, encha un novo formulario.

erasmus-logo

 

 

 

All fields marked with (*) are mandatory.
Datos do/a estudante
Apelidos*
Nome*
Identificador do estudante*
Número de documento*
Se o identificador ten ceros a esquerda, tamén hai que introducilos
Nacionalidade*
Other
Data de nacemento*
Day Month Year
Lugar de nacemento*
Xénero (M/F)*
Enderezo a efectos de notificación
Rúa e n°*
Localidade*
Código postal*
Se o identificador ten ceros a esquerda, tamén hai que introducilos
Teléfono 1* (International call prefix - Number)
+ -
Teléfono 2* (International call prefix - Number)
+ -
E-mail*
Datos académicos
Facultade ou Escola*
Titulación á que aspira *
Diplomado
Licenciado
Graduado ou Graduada en
Mestrado Universitario en
Doutoramento
Outro título non incluido no listado
Curso de inicio dos estudos Universitarios*
-
Participación previa do solicitante noutros programas de mobilidade internacional
Participou no programa Erasmus Estudos con anterioridade*
SI NON
No caso de resposta positiva indicar:
Nivel de estudos durante a estadía:
País
Outro non incluido na lista:
Curso académico
-
Participou no programa Erasmus Prácticas con anterioridade*
SI NON
No caso de resposta positiva indicar:
Nivel de estudos durante a estadía:
País
Outro non incluido na lista:
Curso académico
-
Titor/a na Universidade de Vigo
Nome e apelidos*
Teléfono*
Departamento*
E-mail*
Facultade ou Escola*
Datos da organización de acollida
Nome da empresa
Sector de actividade da empresa
Enderezo-Localidade
Código postal
País
Titor/a na empresa
Nome e apelidos
Cargo
Teléfono
E-mail
Datos das prácticas
Datas previstas de realización das prácticas
From to
Lingua principal na que se levarán a cabo as prácticas
Documentación que se achega
Fotocopia do DNI ou pasaporte en vigor
CV Europass
Carta de aceptación da empresa
Resgardo de matrícula
Aporto certificación do nivel de idioma.
Non posúo certificación de idioma, polo que me comprometo a acreditar o cońecemento lingüístico no modo esixido na convocatoria antes do inicio da mobilidade.
Observacións:


Por favor, escriba el texto de la imagen
Sólo contiene letras (no números ni espacios). Admite indistintamente mayúsculas y minúsculas

    
 
 
Rectoría | University Campus | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000 | informacion@uvigo.es            Accesibility | Site map | Legal Advise