Planificación do ensino

Estrutura e distribución temporal do programa formativo

El máster consta de 60 créditos distribuidos en 10 materias

Primer Cuatrimestre

 • M166101 Derecho del Medio Ambiente

Se inicia el máster con una materia en la que se describen los procedimientos jurídicos y administrativos que afectan a la gestión ambiental y a la contaminación ambiental en el ámbito de la industria. Aquí los alumnos aprenden cuál esta normativa ambiental y como se aplica, la relaciones con la administración, y los aspectos jurídicos y administrativos de esta normativa ambiental. También se analizan las responsabilidades jurídicas y administrativas del incumplimiento de la normativa ambiental. Esta es una materia fundamental ya que los alumnos de carreras científicas y tecnológicas carecen de la visión jurídico-administrativa que es fundamental para el desarrollo de las funciones de gestión medioambiental en la industria.

 • M166102 Gestión de residuos

En esta materia se analiza la importancia ambiental de la generación de residuos en la industria, así como las características de los residuos industriales en función del sector industrial de origen y sus posibilidades de gestión y tratamiento.

 • M166103 Gestión ambiental en sectores industriales

En esta materia se analizan las metodologías para la gestión ambiental de las instalaciones industriales con el objetivo de reducir el impacto ambiental y disminuir la producción de residuos y emisiones.

 • M166104 Gestión energética

Esta materia analiza la gestión ambiental de la producción y consumo de energía, así como las posibilidades de algunos residuos de ser usados como fuente de energía.

 • M166105 Gestión y tratamiento de efluentes y aguas residuales

Esta materia estudia las características de las aguas residuales y efluentes industriales, y se analizan las posibilidades de tratamiento para la depuración y reutilización de las aguas.

Segundo Cuatrimestre

 • M166201 Gestión de la calidad ambiental y evaluación del impacto ambiental

Esta materia esta enfocada a dotar al alumno con las herramientas necesarias para la elaboración de una autorización ambiental integrada en el marco de la legislación actual, junto con los principales estándares de certificación de la calidad ambiental, así como ser capaz de elaborar un estudio de impacto ambiental.

 • M166202 Sostenibilidad y ecología industrial

La Ecología Industrial es una materia multidisciplinar que auna conocimientos relacionados con las ciencias naturales, la ingeniería e incluso la economía, con el objetivo último de que los sistemas industriales funcionen de forma integrada como lo hacen los ecosistemas naturales. De este modo, la ecología industrial se centra en la reutilización de los flujos residuales de los procesos productivos, para minimizar o eliminar la producción de residuos. El objetivo ultimo es disponer de un sistema productivo sostenible que minimice el impacto en el medio ambiente con un consumo de recursos naturales y generación de residuos y emisiones que no compromentan el desarrollo presente y futuro.

 • M166203 Competencias personales y profesionales en medio ambiente

Se trabajarán aspectos que permitan al alumnado mejorar aspectos relacionados con las competencias personales y profesionales (capacidad de liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, etc.). Así mismo se presentará el potencial presente y futuro del sector del medio ambiente como nicho de empleo y de negocio.

 • M166204 Prácticas en empresa (+info)

En esta materia el alumno se integrará dentro de la estructura de una empresa con el fin conocer el funcionamiento y los aspectos prácticos relacionados con la gestión ambiental en la industria.

 • M166205 Trabajo fin de máster (+info)

El trabajo fin de máster supone la integración de los conceptos adquiridos en las diferentes materias del Máster dentro de un estudio de un caso práctico referido a la gestión ambiental en la industria.

Guías docentes de las materias en DOCNET

Desenvolvemento do ensino


Composición, funcións e responsabilidades da comisión académica do título 

 

De acordo co artigo 4.3.2 do Regulamento dos estudos oficiais de posgrao da Universidade de Vigo (aprobado polo seu Consello de Goberno o 14 de marzo de 2007 e modificado polo seu Consello de Goberno de 16 de abril de 2010), este título conta cunha Comisión Académica formada por:

 • Presidente/a, que será o/o coordinador/a de o POP.
 • Secretario/a nomeado/a por a dirección do centro no que estea adscrito o POP.
 • Un membro da comisión de calidade do Centro no que estea adscrito o POP, nomeado polo centro.
 • Catro vocais que impartan docencia no POP. No seu  selección procurarase que se garanta a representación dos ámbitos das materias presentes no plan de estudos.

A composición actual da Comisión Académica do Máster en Contaminación Industrial: Evaluación, Prevención e Control é:

 • Claudio Cameselle Fernández (Presidente da Comisión)
 • Benedicto Soto González (Secretario)
 • María Concepción Paz Penín (Representante da Comisión de garantía de Calidade)
 • Carlos Bendicho Hernádez (Vogal)
 • Carmen Ruíz Hidalgo (Vogal)
 • Diego Moldes Moreira (Vogal)
 • María Luisa Andrade Couce (Vogal)

Son funcións da Comisión Académica:

 1. Elaborar, e no seu caso, modificar o regulamento de réxime interno da propia comisión que deberá ser aprobado pola Comisión de Estudos de Posgrao.
 2. Vixiar o cumprimento da actividade docente e académica (cumprimento de horarios de clases e tutorías, depósito da guía docente das materias na secretaria do centro de adscrición do POP), velar pola dispoñibilidade dos espazos (aulas, laboratorios, equipos de vídeo conferencia, etc.).
 3. Seleccionar os/as estudantes admitidos/as no programa.
 4. Emitir informe para o recoñecemento de competencias.
 5. Formular as demandas de recursos humanos e materiais, debidamente justificadas.
 6. Seleccionar os/as estudantes/as para bolsas ou estadías de mobilidad noutros centros ou institucións nacionais e do Espazo Europeo de Educación Superior baixo os principios de igualdade e concorrencia competitiva.
 7. Aquelas que nun futuro determínense, e estean recollidas no Regulamento Interno da Comisión Académica do POP. 

 
Mecanismos de coordinación docente

Os mecanismos de coordinación docente para os títulos de posgrao da EEI desenvólvense segundo o establecido no Procedemento de Planificación e Desenvolvemento do Ensino (PC06) do Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC) da EEI.

O título contempla a figura do Coordinador de materia para asegurar a adecuada coordinación docente en cada unha das materias do título así como entre distintas materias a través de diversas reunións de seguimento programadas polo coordinador do título. O coordinador de materia figura en cada unha das guías docentes das distintas materias do Máster. Ademais, o coordinador do título actúa como coordinador de o traballo de fin de master, encargándose de coordinar aos distintos titores. As conclusións destas reunións é analizada pola Comisión Académica do Máster durante a elaboración do informe de seguimento do título que xera, entre outros resultados, un Plan de Melloras.

As figuras de coordinación contempladas pola EEI para as súas titulacións de Máster son as de coordinador de materia, coordinador de título e coordinador de TFM:

 • Coordinador de materia: segundo indícase na guía docente da materia (consulte aquí as Guías Docentes)
 • Coordinador de título: Benedicto Soto González
 • Coordinador de TFM: Benedicto Soto González

Superpuesta á estrutura de coordinación do título, a Escola de Enxeñaría Industrial conta cunha Área de Posgrao (eei.admonposgrao@uvigo.es) e unha Subdirección de Posgrao e Doutoramento co obxectivo de:

 1. Representar ao conxunto dos Másteres da EEI nas súas demandas e reclamacións ante a dirección do centro, os servizos administrativos da Universidade e os órganos universitarios.
 2. Servir de apoio e orientación aos Coordinadores dos Másteres en todos os procesos relacionados ao seu cargo (matriculación, elaboración de informes de calidade, acreditacións ACSUGA/ANECA, etc., bolsas, convalidaciones de créditos, etc…)
 3. Crear unha sinerxía positiva entre os másteres, de forma que se aproveiten as experiencias, procedementos, etc.. de cada un dos másteres, e tentando unha converxencia cara a procedementos e documentación administrativa común, respectando sempre as características diferenciadoras de cada un deles.
 4. Planificar as necesidades futuras dos másteres e transmitilas aos órganos universitarios competentes.
 5. Servir de guía a Coordinárelos/as dos novos másteres que se vaian implantando no centro.
 6. Servir de intermediario entre o alumnado de másteres e o director do centro
 7. Todas aquelas que lle delegue o director do centro.

TFM

Prácticas externas

Criterios de suspensión do título

A suspensión dun título oficial impartido pola Escola de Enxeñaría Industrial desenvólvese segundo o establecido no Procedemento de Suspensión dun Título (PA02) de o Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC) do Centro. Neste procedemento establécese a sistemática pola cal se suspende unha das súas titulacións e os criterios que deben cumprirse para que poida propor a suspensión do título.

Perfil de egreso

Profesionais competentes nos sitemas de control e xestion integral da contaminación industrial.

Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000 | informacion@uvigo.es            Accesibilidade | Mapa web | Aviso Legal