Poderán acceder a este programa de doutoramento o estudantado que, de acordo aos requisitos de acceso, o soliciten e cumpran algunha das condicións seguintes:

 1. O estudantado que curse e aprobe os seguintes mestrados impartidos polas Facultades de Ciencias da Educación e Facultades de Formación do Profesorado das cinco Universidades participantes. Entre eles, algúns mestrados necesitarán ser completados cunha formación complementaria sobre Metodoloxía da Investigación Educativa.

  MESTRADOS SEN COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN:
  Mestrado en Innovación, orientación e avaliación educativa (UDC)
  Mestrado Universitario en Investigación e Innovación en contextos educativos (UC)
  Mestrado Universitario en Intervención e investigación socioeducativa (UNIOVI)
  Mestrado Universitario en Educación, Xénero e Igualdade (USC)
  Mestrado Universitario en Procesos de Formación (USC)
  Mestrado Universitario en Investigación en Educación, Diversidade Cultural e Desenvolvemento Comunitario (USC)
  Mestrado Universitario en Dirección de Actividades Educativas na Natureza (USC)
  Mestrado Universitario en Dificultades de Aprendizaxe e Procesos Cognitivos (UVIGO)
  Mestrado Universitario en Investigación psicosocioeducativa con adolescentes (UVIGO)


  MESTRADOS QUE REQUIREN COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN:
  Mestrado Universitario en profesorado de ESO, bacharelato, FP e ensino de idiomas (UDC)
  Mestrado Universitario en Formación do Profesorado de Educación Secundaria (UC)
  Mestrado Universitario para o profesorado de ESO, bacharelato, FP (UNIOVI)
  Mestrado Universitario para o profesorado de ESO, bacharelato, FP (UVIGO)
  Mestrado Universitario en profesorado de ESO, Bacharelato, FP e ensino de idiomas (USC)
  Mestrado Universitario en Necesidades especificas de apoio educativo (UVIGO)
  Mestrado Universitario en Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos (UVIGO)
  Mestrado Universitario para o profesorado de ESO, bacharelato, FP e ensino de idiomas (UVIGO)
 2. Os solicitantes que teñan un título de mestrado oficial, tendo preferencia outros mestrados vinculados a Ciencias da Educación (distintos aos citados no punto 1) sobre os mestrado noutras áreas de coñecemento.
 3. Os solicitantes que acrediten superar 60 ECTS de posgrao dun plan de estudos oficial de Universidades españolas (tendo preferencia os solicitantes que proveñan de títulos de grao na área de Ciencias da Educación, fronte aos provenientes de graos doutras áreas de coñecemento.
 4. Os solicitantes que acrediten a Suficiencia Investigadora dun programa de doutoramento de Ciencias da Educación regulado polo RD 185/85 e aqueles que acrediten estar en posesión do Diploma de Estudos Avanzados regulados polo RD 778/98.
 5. Solicitantes en posesión dun título estranxeiro equivalente a mestrado oficial do ámbito de Ciencias da Educación que faculten, no país de orixe para o acceso a estudos de doutoramento na fase de investigación (homologado ou sen homologar).
 6. Solicitantes doutros mestrados que no futuro se desenvólvan, vinculados á área de Ciencias da educación.

Os casos 2, 3, 4, 5, e 6 serán analizados individualmente pola Comisión Académica do Doutoramento que poderá confirmar ou non a adecuación da formación previa do candidato a este Programa de Doutoramento.

 

Criterios de avaliación para o acceso

A Comisión Académica do Programa de Doutoramento será quen ditamine a admisión dos candidatos ao Programa. Priorizaranse as solicitudes en función dos seguintes criterios:

 1. Terán prioridade de acceso ao Doutoramento os solicitantes que teñan unha traxectoria formativa previa de grao e posgrao do ámbito da Educación priorizados estes candidatos segundo o criterio de expediente académico.
 2. En segundo lugar a CAPD poderá admitir a candidatos cuxa formación previa de grao ou máster non estea nuclearmente relacionada coa Educación sempre que a Comisión estime que a súa traxectoria formativa e/ou experiencia laboral previa é coherente co Programa de Doutoramento. Estes candidatos serán igualmente priorizados por expediente académico.
 3. Cada universidade realizará a admisión da súa cota de candidatos e, no caso de que devandito coubo non sexa cuberto, as prazas sen adxudicar poderán ser asignadas para persoas candidatas das demais universidades.

 

Criterios de priorización

Os criterios de priorización son os seguintes:

 • Título previo co que se accede tendo prioridade os títulos de Ciencias da Educación (Pedagoxía, Psicopedagoxía, Educación Social, títulos de Mestre) fronte a outras titulacións. (ata 3 puntos).
 • Expediente académico e nota do mestrado se a titulación previa é acorde co programa (ata 3 puntos).
 • Experiencia investigadora e/ou profesional en calquera dos ámbitos laborais aos que se orientan as liñas de investigación do programa de doutoramento (ata 1 punto).
 • Obtención de bolsas de investigación (ata 1 punto).
 • Publicacións relacionadas coa temática do programa de doutoramento (ata 1 punto).
 • Outros méritos académicos (estadías no estranxeiro, idiomas, etc.) (ata 1 punto).
 • Así mesmo, a Comisión Académica poderá realizar unha entrevista cos candidatos para aclarar e ponderar calquera dos méritos alegados.

Finalizado o prazo de preinscrición, a CAPD publicará a relación provisoria de alumnos admitidos, coa súa correspondente listaxe da agarda, de acordo cos seus expedientes académicos e méritos. As persoas aspirantes non admitidas poderán presentar unha reclamación no prazo e forma establecidos na correspondente convocatoria. Transcorrido o prazo de reclamacións e resoltas estas, remitirase a relación do estudantado admitido ao órgano de xestión correspondente, a efectos de poder formalizar a súa matrícula no prazo que se sinala. De non formalizar a súa matrícula, as persoas solicitantes decaerán nos seus dereitos.