O programa de doutoramento na Universidade de Vigo integrase nas Facultades de Ciencias da Educación e do Deporte (Campus de Pontevedra) e de Ciencias da Educación (Campus de Ourense) compartindo espazos e equipamentos coas outras titulacións dos devanditos centros.

Na Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte (Campus de Pontevedra), nestes momentos as infraestruturas e equipamentos son adecuados para o desenvolvemento dos ensinos actuais e para o do título proposto nesta memoria. A continuación detállase os máis relevantes para a docencia e a aprendizaxe:

 • Infraestruturas: Aulas de diverso tamaño e capacidade (desde 40-45 a 110 postos de traballo), Seminarios (10-15 postos), Laboratorios con dotación específica (Novas Tecnoloxías, Ciencias Naturais, Artes Plásticas, Fisioloxía e Biomecánica), Aulas específicas (música, informática), Instalacións deportivas (Ximnasio, Pista de atletismo, Tatami, Pavillón polideportivo), Almacéns de material deportivo. Estas infraestruturas observan os requisitos de accesibilidade universal.
 • Equipamento e recursos tecnolóxicos: as aulas contan con equipos informáticos e de proxección analóxica e dixital para presentacións multimedia, acceso a Internet por cable e rede wifi. Algunha delas posúe lousa dixital interactiva. A conexión inalámbrica á rede da Universidade e, a través dela, a Internet é un servizo dispoñible para todos os membros da comunidade universitaria mediante clave vinculada á súa conta de correo persoal proporcionada pola propia universidade. Ademais, como apoio á actividade docente presencial das distintas materias, a Universidade de Vigo pon a disposición do profesorado e alumnado a plataforma de teleformación TEMA, baseada na plataforma Caroline nos seus inicios e con tendencia a migrar a Moodle.
 • Outros recursos materiais. Á parte das infraestruturas e dotacións situadas en espazos concretos de docencia e aprendizaxe, existe un material diverso que pode ser utilizado por profesorado e estudantes durante a súa actividade no centro. O uso deste material é controlado polo servizo de Conserxería da Facultade mediante un sistema que inclúe o compromiso para unha utilización adecuada por parte do usuario. O material dispoñible consiste en: computadores portátiles, proxectores dixitais, reprodutores de vídeo en diversos formatos, monitores, cables de conexión, proxector de diapositivas, retroproxector portátil, lectores DVD portátiles, etc.
 • Despachos de billetes de almacenaxe. Os alumnos matriculados dispoñen de despachos de billetes pechados onde gardar os seus materiais e ferramentas de traballo e outras pertenzas persoais.
 • Servizo de reprografía. O centro dispón de maquinas de reprografía de uso libre en todas as plantas. O seu uso xestiónase a través de código ou cartón de fotocopias. Con todo a 100 metros da facultade atópase un posto de reprografía central do campus xestionada por unha empresa externa.
 • Servizo de cafetería e restauración O centro non dispón de servizo de cafetería nin restauración, para suplir esta necesidade situáronse na planta baixa e na primeira planta, maquinas de café, bebida e alimentos para toda a comunidade. Con todo a 100 metros da facultade atópanse dous postos de cafetería e restauración central do campus xestionadas por unha empresa externa.
 • Servizo de Biblioteca. A universidade optou por centralizar o servizo de biblioteca que se atopa no edificio central do campus a 100 m da Facultade. Nela disponse de computadores para acceso a Internet, bases de datos e catálogos; lectores / reprodutores de microformas; aparello de vídeo e televisión; fotocopiadoras; Servizo de fotodocumentación e préstamo interbibliotecario; Servizo de información e asistencia sobre localización de fondos e manexo do Catálogo automatizado; Servizo de adquisicións e Servizo de préstamo. As salas están dotadas de equipos informáticos para consulta e traballo así como de rede wifi e as necesarias conexións á rede eléctrica para poder converter todos os postos de lectura en postos de traballo cun equipo informático.

Ademais, existe a posibilidade de acceder a todos aqueles recursos de información aloxados en servidores remotos consorciados polas tres universidades galegas e dispoñibles para todos os membros da comunidade universitaria galega mediante o Consorcio BUGALICIA que inclúe bases de datos, paquetes de revistas e libros electrónicos así como as ferramentas SFX que permite a interconexión entre distintos sistemas de información ou RefWork para xestionar referencias bibliográficas en liña. Impártense tamén cursos de formación de usuarios para os alumnos dos distintos ciclos e para os docentes sobre a utilización dos recursos en rede (por exemplo o programa Refwords).

Na Facultade de Ciencias da Educación (UVigo, Campus de Ourense) o programa de doutoramento compartirá espazo e equipamentos con outras Titulacións de Grao e posgrao do centro. As actividades docentes e de servizos distribúense en diversos edificios: o Edificio de Facultades (no que se atopan, entre outras instalacións, as aulas, laboratorios e a secretaría de alumnos/as e o decanato) e os Pavillóns 1 e 2, nos que se atopan os despachos do profesorado, así como seminarios e algúns laboratorios.

 • Calquera das aulas da Facultade polo seu tamaño pode ser adecuada para levar a cabo o proceso formativo. As aulas dispoñibles responde a tipoloxías espaciais variadas: anfiteatro, aula de asentos movibles, aulas acondicionadas especificamente para o desenvolvemento da docencia de materias. O equipamento das aulas empregadas para o desenvolvemento do proceso formativo conta cunha dotación de carácter estable. Todas as aulas contan con canón de proxección, computador e equipo de son, así como con conexión WIFI, que funciona en toda a contorna da facultade. Tamén dispoñen doutros recursos audiovisuais como televisores, lectores de VHS, vídeo e proxectores de transparencias.
 • Ademais, existen aulas con equipamento específico estable atendendo ás peculiaridades do proceso formativo en determinadas materias: Aula de educación física e expresión corporal; Polideportivo universitario; Aula de música; Aula de Educación Visual e Artes Plásticas e Aulas de Informática.
 • O centro conta con numerosos laboratorios: de ciencias e didáctica das ciencias, laboratorio de idiomas, laboratorio de novas tecnoloxías e audiovisuais, laboratorio de edición de vídeo, laboratorio de fotografía, laboratorio de tests e de psicoloxía experimental. A maior parte destes espazos especializados posúen dotación informática e audiovisual completa. Por exemplo, o laboratorio de idiomas está dotado con equipamento e material específico, contando ademais con 20 postos informáticos.

Xunto cos postos incluídos no laboratorio de idiomas, existen aulas informáticas especializadas: o laboratorio de novas tecnoloxías, con 28 postos informáticos, e 3 aulas de acceso libre a Internet, unha delas, que tamén se usa como espazo docente, con 40 postos, outra con 75 e outra con 25. Ademais, como xa se indicou, todo o recinto universitario conta con conexión WIFI.

 • Seminarios: para o traballo en pequeno e mediano grupo, así como para reunións específicas do profesorado, o centro conta con 6 seminarios de diferentes tamaños e 4 salas de investigadores.
 • Para o traballo e estudo persoal o alumnado conta con espazos ou salas de acceso libre a Internet, seminarios, salón de graos e biblioteca. Para o uso dalgúns deles é preciso que soliciten a reserva con antelación.
 • Outras dependencias: Sala de reunións e salón de graos, cun aforamento de 20 e 40 persoas respectivamente. Sala multiusos, con 210 postos; Salas de estudos diferenciadas, unha para o traballo silencioso e outra para traballos en grupo, cun total de 323 postos. No edificio existen locais propios para custodia de materiais e traballos; instalacións de apoio (espazos asociados ao decanato, unidade administrativa, conserxería, gabinete psicopedagóxico, servizos comunitarios, servizos de extensión cultural, servizo e instalacións deportivas, biblioteca de Campus, etc.); instalacións dos centros de prácticas. A Facultade realizou as modificacións necesarias que garanten a accesibilidade: prazas de coche reservadas para minusválidos físicos, servizos hixiénicos adaptados, sinalizacións en braille.

 

Recursos materiais doutras universidades

A UDC dispón de 27 aulas e 5 seminarios. Todos estes espazos están dotados con pantallas, canón de vídeo, computador e lousas dixitais. Ademais hai 2 aulas net e multimedia; unha sala para videoconferencias. Unha biblioteca ben dotada.

A Facultade de Educación conta cos medios suficientes para desenvolver as actividades formativas previstas. Dispón de suficientes espazos axustados no relativo ao mobiliario e ao equipamento ao desenvolvemento dunha docencia acorde co EEES de modo que todas elas contan con mobiliario modular, computador conectado a Internet na mesa do docente, cobertura wifi e canón para a proxección de todo tipo de imaxes, ademais de lousas dixitais de última xeración e, no seu caso, mapas e outros recursos docentes.

Complementan estes recursos espaciais especializados a aula de Informática, a aula Audiovisual, o Salón de Actos (equipado con pantallas de computador, pantalla de proxección, canón proxector, micrófonos e altofalantes) e a Sala de Graos (dotada de reprodutor de DVD, pantalla de proxección e pantallas de computador), os dous últimos recentemente renovados, convenientemente illados, equipados e con conexión a Internet.

Ás instalacións propias da Facultade con fins docentes súmanse as instalacións do Departamento de Educación que conta con varios seminarios e unha sala acondicionada para bolseiros de investigación. As actividades docentes e formativas apóianse na plataforma Moodle, a disposición de estudantes e investigadores na intranet da Universidade de Cantabria. Os estudantes de Doutoramento teñen á súa disposición a unha importante serie de bases de datos electrónicos, tales como Jstor, Scopus, Web of Knowledge e outras.

A Biblioteca universitaria dispón dun notable fondo constituído desde a súa fundación no ano 1977. As carencias bibliográficas e de calquera outro tipo de material que puidesen presentarse liquídanse a través dun eficiente servizo de acceso ao documento e préstamo. Os recursos materiais e os demais medios a disposición deste grupo de investigación garanten o adecuado desenvolvemento da investigación para realizar polo estudante.

A Universidade de Cantabria, ademais, xestiona de forma centralizada unha serie de servizos utilizados no Doutoramento, como son a Biblioteca e a aula Virtual, e a infraestrutura de Rede.

A Biblioteca da Universidade de Cantabria (BUC) co reto de satisfacer as necesidades e novos modelos do EEES, a Biblioteca está a levar a cabo un proceso de transformación para converterse nun CRAI (Centro de Recursos para a Aprendizaxe e a Investigación), para o que desenvolve un plan de mellora dos recursos de información (coleccións, documentación electrónica, tarefas de consultoría e asesoría especializada), Aulas Docentes O acceso aos espazos a continuación referidos non presenta barreiras arquitectónicas desde o punto de vista da mobilidade reducida. O número de postos na biblioteca e salas de lectura da División Interfacultativo é de 355, repartidos en cinco plantas, cunha superficie total de 2.850 metros cadrados.

Pode afirmarse que se adecua ás necesidades dos usuarios e ao número dos mesmos ao existir un posto de lectura por cada catro estudantes que cursan os seus estudos no edificio pertencentes ás Facultades de Educación e Filosofía e Letras. A Biblioteca Universitaria conta no edificio cun total de 166.051 monografías, 2.626 revistas, 1.100 publicacións electrónicas e 40 bases de datos.

Entre os demais servizos que presta a División Interfacultativo da Biblioteca da Universidade de Cantabria están a consulta de tese, arquivos e materiais especiais; as estacións de traballo informatizadas (10); a sala de audiovisuais; a consulta de microformas; finalmente, o servizo de reprografía (catro máquinas).

Os estudantes do programa de doutoramento poderán servirse de todos os servizos que ofrece a Universidade de Oviedo dada a súa adscrición ao Centro Internacional de Posgrao. Con todo, co fin de non ser prolijos na súa relación, detallamos a continuación os recursos do lugar en que se impartirá o título.

A Facultade de Formación do Profesorado e Educación da Universidade de Oviedo, na que se impartirá o Máster, conta con tres edificios:

 • Edificio Norte: onde se atopa a Administración Central do Campus e o Servizo de Administración do centro, as Dependencias do Departamento de Ciencias da Educación, a Sala de Representantes do Alumnado da Facultade, Despachos do Profesorado, Biblioteca Norte, Comedor para o Alumnado, Sala de estudo para o alumnado, Espazos de paso común habilitados con mesas e cadeiras para o alumnado, Catro aulas de NNTT (N-08 de 15 postos, N-02 de 19 postos, N-09 de 24 postos, N-33 de 10 postos), Catro seminarios de reunión e traballo, Trece aulas de variada capacidade, (cinco de menos de 40 postos, seis de menos de 80 postos, Dous de máis de 100 postos), Salón de actos e Salón de graos.
 • Edificio Sur: Sala de profesores, Biblioteca, Cafetería, Servizo de Fotocopiadora, Dous seminarios de reunión e traballo, Laboratorios (Idiomas, Ciencias Naturais, Física e Química, Música, Plástica, Aula de NNTT de 40 postos), Dúas aulas de menos de 40 postos, Cinco aulas de entre 40 e 60 postos, Tres aulas de 80 postos, Tres aulas de 100 postos, Dúas aulas de 180 e 204 postos respectivamente.
 • Un ximnasio que cobre necesidades polideportivas e que conta con despacho e vestiarios.

A práctica totalidade das aulas e espazos conta con equipamento informático (computador, pantalla e proxector) ademais de conexión a internet. Os dous edificios principais contan con espazo de aparcadoiro para vehículos autorizados pola Universidade e contan con Ascensor.

A efectos de resumo do espazo docente e entre os dous edificios cóntase con: Seminarios comúns, 6; Laboratorios, 5; NNTT, 5; Aulas menos de 40 postos, 7; Aulas de entre 40 e 60 postos, 11; Aulas de 80 postos, 2; Aulas de 100 postos, 5; Aulas de máis de 150, 2.

A Facultade de Ciencias da Educación da Universidade de Santiago de Compostela, dispón tamén das infraestruturas, recursos e medios necesarios para levar a cabo este Programa de doutoramento. A modo de exemplo pódense especificar aqueles directamente relacionados coas condicións de implantación e desenvolvemento do Programa.

 • Infraestruturas: Aulas de diverso tamaño e capacidade, Seminarios (20 prazas), Laboratorios con dotación específica, Aulas de medios informáticos e Aula de dinámica de grupos.
 • Equipamento e recursos tecnolóxicos: Sala de videoconferencia, Canóns proxectores, pantallas e computadores instalados nas aulas, Software educativo e vídeos, Cámara de vídeo, Proxector de diapositivas, Retroproxector portátil, Lectores DVD portátiles, Lousas dixitais, Computadores portátiles e Canóns proxectores portátiles.
 • O Servizo de Recursos Psicopedagóxicos da Facultade de Ciencias da Educación é unha unidade que conta cun fondo de recursos psicopedagóxicos de diversas áreas (intelixencia, habilidades sociais, linguaxe escrita, intereses profesionais, etc.) e a base de datos correspondente de interese para os Títulos da Facultade de Ciencias da Educación.
 • Biblioteca, forma parte da rede de bibliotecas da USC e concentra as coleccións específicas das titulacións que se imparten no centro, así como outros materiais multidisciplinares. A Biblioteca Intercentros de Psicoloxía e Ciencias da Educación no campus de Santiago ten dous puntos de servizo e figura adscrita, ademais, a biblioteca do Instituto de Ciencias da Educación. En total conta con 338 postos de consulta nas salas de lectura e na hemeroteca. Ten 10 computadores para acceso ao catálogo automatizado (CAPEL), 3 fotocopiadoras e 6 computadores para acceso ás bases de datos e Internet. As coleccións da Biblioteca comprenden máis de 40.000 volumes de monografías e 1.000 títulos de revistas.
 • ul>

  Ademais, a Universidade ofrece outros servizos de interese particular para o doutoramento:

  • O Centro de Tecnoloxías para a aprendizaxe (CETA) a través do cal se dá soporte para a elaboración de cursos en réxime virtual a través da plataforma Blackboard.
  • O Área de Tecnoloxías da Información e a Comunicación (ATIC) da USC resolve os problemas informáticos relacionados coa docencia e a investigación de profesores e alumnos. Así mesmo, desenvolve sistema avanzados, como a videoconferencia, que permiten a celebración de cursos, conferencias ou intervencións remotas, ou a utilización de recursos como as presentacións tipo Powerpoint, as lousas electrónicas ou a cámara de documentos.
  • O respecto á diversidade e o desenvolvemento de políticas activas de incorporación e integración de estudantes con necesidades especiais son dous principios e liñas de actuación recollidos na Memoria de Responsabilidade Social da USC. Para ese efecto, o Servizo de Participación e Integración Universitaria encárgase da coordinación, en colaboración cos distintos centros e entidades, e posta en marcha das actuacións necesarias para favorecer a igualdade entre todos os membros da comunidade universitaria.