Grants

This content is currently not available in English

Atopa toda a información sobre as bolsas que poden axudarte a financiar a túa carreira universitaria e os seus trámites asociados. O noso obxectivo é que ninguén quede excluído do ensino superior por razóns económicas.

Accesos rápidos 

Consulta o noso Calendario de xestión

AXENDA

Atopa unha convocatoria da UVIGO

Buscador de Bolsas

Consulta os útimos trámites publicados no noso Taboleiro: 

Portal de Avisos

Consulta todas as convocatorias que che poden interesar da UVIGO e doutros organismos (MECD, Xunta de Galicia...) no menú da dereita

 

Como podemos axudar?

A Universidade de Vigo xestiona as bolsas de carácter xeral convocadas polo MECD, e colabora coa Xunta de Galicia na xestión das súas convocatorias.

 

Ademais a UVIGO, ten un Programa propio de bolsas e axudas, ao que destina unha parte importante do seu orzamento, dirixido ao alumnado de grao, máster e doutoramento. Os obxectivos deste programa son:

 • Garantir o acceso ao ensino superior das persoas que carezan de recursos económicos.

 • Garantir o acceso ao ensino superior en condicións de igualdade ao alumnado con necesidades educativas especiais.

 • Promover a mobilidade nacional e internacional do alumnado.

 • Completar a formación do alumnado mediante a participación nas actividades da universidade e na realización de prácticas en empresas e institucións en réxime de compatibilidade cos seus estudos
 • Apoiar a participación estudiantil en distintos ámbitos universitarios.

 • Iniciar ao alumnado nas actividades de investigación.

 

Procedemento de xestión de bolsas propias da UVIGO

Fases procedemento

 

Preguntas Frecuentes sobre Becas

Aquí tienes algunas respuestas relacionadas con la solicitud y tramitación de becas. Ten en cuenta que estas respuestas son genéricas, puedes consultar tambien los apartados de Preguntas frecuentes de cada una de las páginas de becas del menú de la derecha.

Según el perfil de tus estudios puedes solicitar distintas becas y ayudas.

CONVOCATORIAS POR PERFIL DE ESTUDO

Tambien puedes consultar en el menú de la derecha por modalidad de beca:

 • Becas de estudio: destinadas a financiar los gastos derivados de la actividad académica.
 • Becas asistenciales: destinadas al alumnado que se encuentra en situación social o económica de especial necesidad.
 • Becas de formación: destinadas a complementar la formación académica del alumnado a través de actividades compatibles con sus estudios.
 • Becas de movilidad: destinadas a financiar los gastos derivados de los desplazamientos y estancias.
 • Premios: destinados al alumnado con expediente académico excelente.

 

Las convocatorias del MECD, Gobierno Vasco (dirigidas al alumnado residente en Euskadi) y de la Xunta de Galicia se publican en su propia web. Puedes consultarlas en el menú de la derecha en la página de Becas de estudio.

Las convocatorias propias de la UVIGO se publican en los registros de la Universidad e, a efectos meramente informativos, en el Portal de Becas de la web de la Universidad. En las bases de la convocatoria es especialmente importante fijarse en los siguientes puntos:

 • Requisitos: son condiciones que debes cumplir en el momento de la solicitud. El no cumplimento es causa de exclusión de la solicitud.
 • Incompatibilidades: otras ayudas, ingresos o recursos económicos que no se pueden percibir a la vez que a beca.
 • Obligaciones y justificaciones:  son requerimientos de obligado cumplimiento una vez que se produce la concesión; deben cumplirse durante y al final del objeto de la subvención. Han de ser tenidas en cuenta para el pago y justificación de la subvención. El no cumplimiento da lugar al inicio del expediente de reintegro.

CALENDARIO PREVISTO DE CONVOCATORIAS

Para la presentación de las solicitudes de beca del MECD, Gobierno Vasco y Xunta de Galicia consulta el procedimiento en el menú de la derecha en la página de Becas de estudio.

Cuando?

El plazo se establece en las bases de cada convocatoria. No se admiten solicitudes presentadas fuera de plazo. Cuando el día en que finaliza un plazo es festivo en alguno de los campus, se entiende prorrogado hasta el siguiente día hábil (excluídos sábados, domingos y festivos).

Como?

A través del formulario electrónico que se señala en la convocatoria, y que tiene la consideración de pre-solicitud. Una vez guardado el formulario electrónico hay que imprimirlo y presentarlo con la firma manuscrita de la persona solicitante en los lugares que establezca la convocatoria.

La documentación que debe acompañar la solicitud puede ser enviada por correo electrónico a bolsas@uvigo.es.

Donde?

Es imprescindible que la solicitud en papel sea presentada en alguno de estos lugares:

 • En los registros de la Universidad: Registros de la UVIGO: horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes excepto festivos.
 • En Correos: Hay que llevar el sobre abierto para que en Correos estampen el sello enla solicitud y en la fotocopia que sirve como resguardo de presentación. La fecha de presentación es la que consta en el sello de Correos.
 • En lass representaciones diplomáticas u oficinas consulares del Estado español en el estranjero.

Las solicitudes presentadas son revisadas. Si falta algún documento se le comunica a la persona solicitante según lo que establezca la convocatoria, mediante alguno de los siguientes trámites:

 • Publicación de la lista en el tablón de anuncios de la Universidad y en el portal web: la lista incluirá la relación provisional de solicitudes admitidas, las excluidas con mención de la causa de exclusión, y el plazo para presentar la documentación que falta o subsanar el error detectado.
 • Notificación individual: por correo postal o electrónico a la cuenta de correo que pongas en la solicitud.

La documentación puede ser enviada por correo electrónico a bolsas@uvigo.es

As solicitudes son avaliadas seguindo os criterios que consten na convocatoria, por unha Comisión de selección. Unha vez realizada a selección publícase a listaxe provisoria de bolsas concedidas e denegadas coa causa de denegación. Se non estás de acordo coa proposta de selección podes formular alegacións no prazo establecido na convocatoria presentando o formulario nos rexistros dirixido á Sección de Axudas e Bolsas.

FORMULARIO DE ALEGACIÓNS

Para o formulario de alegacións das convocatorias do MECD, Goberno Vasco e Xunta de Galicia consulta o menú da dereita na páxina de Bolsas de estudo.

Unha vez estudadas as alegacións, a Comisión de selección eleva ao órgano competente a proposta de resolución. A resolución publícase no taboleiro de anuncios da Universidade e, a efectos informativos, no portal de bolsas da web da UVIGO.

O prazo máximo para resolver é de 6 meses desde a data de finalización do prazo de presentación de solicitudes. Transcorrido o prazo sen resolución expresa, a axuda solicitada entenderase como desestimada, sen que isto exima  á Universidade da obriga de resolver.

Se non estás de acordo coa resolución definitiva podes presentar recurso:

 • No prazo de 1 mes na propia Universidade presentando o formulario de recurso nos rexistros dirixido á Sección de Axudas e Bolsas
 • No prazo de 2 meses na Xurisdición contencioso-administrativa

FORMULARIO DE RECURSO

Para o formulario de recurso das convocatorias do MECD, Goberno Vasco e Xunta de Galicia consulta o menú da dereito na páxina de Bolsas de estudo.

A renuncia debe ser realizada por escrito e dirixida á Sección de Axudas e Bolsas no prazo e coas consecuencias que se sinalen na convocatoria. Polo xeral a renuncia supón a devolución das cantidades recibidas.

FORMULARIO DE RENUNCIA

 

O pago da axuda/bolsa realizase de acordo co establecido na convocatoria. Nas bolsas de estudo o habitual é pagar unha vez exista resolución definitiva. No resto das bolsas o habitual é pagar unha vez xustificada a actividade subvencionada.

A contía da bolsa é aboada na conta bancaria que figura na solicitude de bolsa da que tes que ser titular ou cotitular. Ten que ser unha conta dunha entidade bancaria que opere en España.

As bolsas e axudas están suxeitas a IRPF agás as seguintes que están exentas:

 • Bolsas estudo:
  • Grao e máster:    
   • matrícula + 6.000 (para cubrir gastos xerais)
   • Matrícula + 18.000 € (para cubrir gastos de transporte e aloxamento)
   • Prácticas curriculares: forman parte da titulación
  • Doutoramento:    
   • 21.000 € estudos en España (inclúe gastos de estadías e mobilidade)
   • 24.600 € estudos fora de España (inclúe gastos de estadías e mobilidade)
 • Premios exentos: artísticos, científicos e literarios outorgados sen contraprestación (nin cesión de dereitos) por obras realizadas con anterioridade á concesión do premio
 • Axudas de investigación: persoal investigador en formación (inclúe funcionariado)

Nas bolsas que están suxeitas a IRPF a porcentaxe de retención calcúlase, tendo en conta o importe bruto e o período de duración da bolsa, de xeito similar á como se fai cos contratos de traballo (como mínimo o 2%). A Universidade realiza a retención antes do pago.

Se polo importe bruto non estás obrigada/o a presentar declaración da renda, deberías presentala coa finalidade de que se che devolvan as cantidades retidas.

Se queres que se che aplique un tipo de retención superior, deberás comunicalo ao servizo de retribucións e seguros sociais.

A xustificación consiste na acreditación de que a axuda/bolsa foi utilizada para o fin para o que foi concedida. Realizase de acordo co establecido na convocatoria. Normalmente consiste na presentación de documentación relacionada co fin da actividade.

A bolsa será obxecto de revisión e reintegro das cantidades aboadas no caso de:

 • Non cumprir os requisitos e obrigas recollidas na convocatoria.
 • A ocultación de datos, alteralos ou manipular a información solicitada.
 • Ser beneficiario/a doutra bolsa ou axuda incompatible.

Consulta as subvencións concedidas

TRANSPARENCIA

Consulta os nosos datos

ESTATÍSTICAS

 

NORMATIVA

Para máis información contacta con nós nos teléfonos +34 986 813 611 / +34 986 813 612 ou en bolsas@uvigo.es

Servizo de Axudas ao Estudo, Bolsas e Prezos Públicos

Contacta coas representantes do alumnado nas Comisións de bolsas:

Paula Rivera González prg@uvigo.es

Bettiana Hidalgo bhidalgo@uvigo.es