Implantación e modificación de titulacións

Titulacións que se implantarán no curso 2019/2020

A continuación, ofrecemosche a información sobre títulos que pretendan modificarse para o ano académico 2019/2020 de grao, mestrado ou doutoramento:

Información para títulos de grao. Implantación 2019/2020

Procedemento interno

1. Presentación da declaración de interese de novas propostas de títulos de grao e modificación de títulos xa implantados: ata o 28 de febreiro de 2018

2. Memoria inicial: ata o 11 de maio de 2018

3. Envío por correo electrónico (verifica@uvigo.es) dos seguintes documentos:

4. Memoria final: ata o 29 de xuño de 2018

         Envío por correo electrónico (verifica@uvigo.es) dos seguintes documentos:

A  declaración de interese, a memoria de verificación (inicial/final), a memoria xustificativa e o resumo de modificacións deben remitirse por correo electrónico (en formato editable) a verifica@uvigo.es

MEMORIAS DEFINITIVAS

MEMORIA ECONÓMICA

Memorias definitivas de modificación de títulos existentes

Declaracións de interese de novas propostas

Declaracións de interese de modificacións de títulos

Información para títulos de máster. Implantación 2019/2020

Procedemento interno

1. Presentación da declaración de interese de novas propostas e modificación de títulos xa implantados: ata o 28 de febreiro de 2018

 

2. Memoria inicial: ata o 11 de maio de 2018

Envío por correo electrónico (verifica@uvigo.es) dos seguintes documentos:

3. Memoria final: ata o 29 de xuño de 2018

Envío por correo electrónico (verifica@uvigo.es) dos seguintes documentos:

 • Memoria de verificación

 • Documento resumo do contido das modificacións (SÓ en caso de MODIFICACIÓN)

 • Memoria xustificativa

 • Acordo de aprobación da memoria definitiva no centro

 • Informe de alegacións e resposta a todas as alegacións presentadas

 • Documentación que proceda (convenios, cartas de apoio...) 

A declaración de interese, a memoria de verificación (inicial/final), a memoria xustificactiva e o resumo de modificacións deben remitirse por correo electrónico (en formato editable) a verifica@uvigo.es

MEMORIAS DEFINITIVAS

MEMORIA ECONÓMICA

Memorias definitivas de modificación de títulos existentes

Memorias definitivas de verificación de novas propostas

Declaracións de interese de novas propostas


Declaracións de interese de modificacións de títulos

 

Doutoramento 2019/2020

Documentos aprobados no Consello de Goberno

 

Documento ACSUG

 

Tramitación das propostas

Documentos para a tramitación de propostas

Fase 1: Declaración de interese

Declaración de interese (por correo electrónico a eido@uvigo.es en formato normalizado. Antes do 28 de febreiro de 2018

Fomato recomendado para o documento de contribucións (unicamente para novas propostas de títulos)

Fase 2: Presentación da memoria inicial: prazo ata o 11 de maio de 2018
 • Documentación. Envío por correo electrónico (a eido@uvigo.es):
  • Modelo de memoria (en formato Word)
  • No caso de solicitudes de modificación, documento resumo do contido das modificacións
  • Memoria xustificativa: documento xustificativo do cumprimento dos requisitos establecidos na normativa autonómica, conforme ao establecido no anexo I da Orde de 20 de marzo de 2012
  • Acordo de aprobación da memoria na CAPD 
  • Documentación que proceda
 • No caso de títulos interuniversitarios que coordine a UVigo:
  • Documentación acreditativa de aprobación do título polas outras universidades ou compromiso de participación
  • Convenios que procedan
Fase 3: Presentación memoria finallímite 29 de xuño de 2018

Envío por correo electrónico a eido@uvigo.es:

 • Memoria final (en formato Word)
 • No caso de solicitudes de modificación, documento resumo do contido das modificacións
 • Memoria xustificativa segundo formato normalizado
 • Acordo de aprobación da memoria pola CAPD
 • Informe de alegacións e resposta ás mesmas
 • Documentación que proceda (acordos dos órganos competentes das universidades participantes, convenios...)

Documentos de apoio:

 

MEMORIAS DEFINITIVAS

MEMORIA ECONÓMICA

Memorias definitivas de modificación de títulos existentes

Memorias definitivas de verificación de novas propostas

 

Declaracións de interese

 

 

 

Guía de Metodoloxías e Sistemas de Avaliación

Aprobada pola Comisión Académica de Calidade o 18/12/2017

Acceder

Normativa aplicable

Universidade de Vigo

Ámbito estatal

Ámbito autonómico

 

Se tes dúbidas, por favor contacta no seguinte enderezo electrónico ou no número:
verifica@uvigo.es
+34 986 813 897