Access to Undergraduates

This content is currently not available in English

Un grao é a obtención polo estudantado dunha formación xeral, nunha ou varias disciplinas, orientada á preparación para o exercicio de actividades de carácter profesional.

Os plans de estudo de grao na Universidade de Vigo teñen 240 créditos que se reparten en 4 cursos de 60 créditos cada un, excepto os PCEO (programas conxuntos de estudos oficiais).

Conclúen coa elaboración e defensa dun Traballo Fin de Grao (TFG).

Ver graos

Matrícula graos

 

Nos despregables atoparás información, tanto escrita como en formato de vídeotitoriais complementarios, sobre como acceder segundo a túa situación. Podes consultar primeiro estes vídeos sobre os trámites comúns a todas as vías de acceso:

 

Que é a preinscrición?

Como funciona a preinscrición?

Como facer a preinscrición no NERTA?

Que son as notas de corte?

 

Acceder dende bacharelato

 

 

Poderán acceder aos estudos universitarios oficiais de grao aqueles que reúnan algún dos seguintes requisitos:

 • Os estudantes de bacharelato do Sistema Educativo Español ou equivalente, que superaran a proba de avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (en adiante ABAU).

 

Para a adxudicación de prazas, a nota de admisión calcularase tendo en conta a seguinte fórmula:

 

Nota de admisión = 0,6 * NMB + 0,4 * CPO + a * M1 + b * M2

 • NMB: nota media do bacharelato
 • CPO: cualificación da parte obrigatoria da proba de avaliación do bacharelato para o acceso á universidade
 • M1, M2: cualificacións dun máximo de dúas das catro materias das que se examinou o alumnado na parte voluntaria ou da materia troncal de modalidade correspondente, que proporcionen mellor nota de admisión.
 • a, b: parámetros de ponderación das materias da parte voluntaria ou da materia troncal de modalidade da proba de avaliación de bacharelato para o acceso á universidade que proporcionen mellor nota de admisión.

 

Notas de corte

A nota de corte é a nota de acceso á universidade do último alumno ou alumna que logrou a admisión nunha titulación con límite de prazas.

Estas notas son sempre orientativas, xa que son as do curso anterior e, polo tanto, só serven como referencia ao estudantado. Por tanto, para o acceso ao curso académico actual poderían subir ou incluso baixar.

Notas de corte do curso anterior

Se ves que a túa nota non chega para entrar no grao que desexes, podes subir nota.

 

Preinscrición

Actuacións que teñen como obxectivo a adxudicación das prazas ofrecidas pola universidade. 

Para acceder á UVigo é necesario facer esta preinscrición.

Poderá facerse a través dos procedementos telemáticos que se establezan (NERTA) ou entregándoa debidamente cuberta nos LERD de 9.00 a 14.00 horas.

O alumnado que non teña os datos na aplicación deberá rexistrarse.

Poderá presentar un único impreso de solicitude nun mesmo curso académico, no que se indicará por orde de preferencia ata un máximo de 5 titulación diferentes nas que desexa matricularse, podendo chegar ata un máximo de 10, se as solicitudes corresponden a titulacións iguais impartidas en diferentes centros.

 Na convocatoria de setembro non se ofertarán as titulacións que teñan todas as prazas esgotadas na matrícula de xuño ou naquelas nas que a CIUG estimase que existen datos obxectivos que aconsellan esta acción.

 As universidades desestimarán as solicitudes de acceso que non cumpran cos requisitos esixidos. Contra esta decisión poderán presentar reclamación ante o presidente da CIUG, nos prazos establecidos.

 

Orde de preferencia

É fundamental, posto que o alumnado será admitido nunha única titulación, que será aquela de maior preferencia na que acade a nota do último alumno ou allumna admitida. O resto das titulacións solicitadas de menor preferencia quedarán eliminadas automaticamente da listaxe de agarda.

Poderán realizarse as modificacións que sexan necesarias durante o prazo de preinscrición.

 

Documentación

O alumnado do Sistema Universitario Galego (SUG) non será necesario que presente a copia do DNI nin a tarxeta de cualificación.

Toda a documentación que se debe presentar poderá consultarse na convocatoria que publicará a CIUG na súa páxina web www.ciug.gal.

O prazo de presentación é o que figurará na convocatoria e poderá realizarse ben presencialmente nos LERD ou ben por correo postal (neste último caso, as fotocopias dos documentos aportados deberán estar debidamente compulsados por organismo oficial, a compulsa deberá ser orixinal).

 

As universidades adxudicarán as prazas atendendo aos seguintes criterios:

 

 • En primeiro lugar, adxudicaranse prazas aos estudantes que reúnan os requisitos académicos para o acceso á universidade na convocatoria ordinaria do ano en curso ou en convocatorias ordinarias ou extraordinarias de anos anteriores.
 • En segundo lugar, adxudicaranse prazas aos estudantes que reúnan os requisitos académicos para o acceso á universidade na convocatoria extraordinaria do ano en curso.
  En todo caso, deberase ter en conta que o alumnado que presente na convocatoria extraordinaria a súa solicitude de admisión para o ingreso, terá prioridade na adxudicación de prazas de setembro, aínda que superase a proba de acceso á universidade ou os estudos que o habiliten para acceder á universidade na convocatoria ordinaria do ano en curso ou en anos anteriores. 
 • En terceiro lugar, adxudicaranse prazas aos estudantes que non superasen a proba de acceso á universidade organizada pola UNED ou a proba de avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) organizada por calquera das universidades públicas españolas.

A CiUG asignará as prazas ofertadas en cada ensinanza universitaria en cada un dos prazos de matrícula que se establezan. A cada estudante asignaráselle a ensinanza universitaria de maior preferencia que lle corresponda en función da cota pola cal se solicita o acceso e tendo en conta, en todo caso, a orde de prelación, os criterios de valoración e a preferencia para a adxudicación de prazas establecidos

En cada prazo de matrícula publicarase a relación de estudantes admitidos para matricularse en cada ensinanza universitaria, indicando os lugares e as datas para formalizar a matrícula. Os estudantes admitidos para matricularse na ensinanza universitaria solicitada en primeiro lugar de preferencia, deberán matricularse no prazo establecido para o efecto; de non facelo perderán os seus dereitos de matrícula nesa convocatoria. Enténdese por primeira preferencia aquela que o alumnado solicite en primeiro lugar ou en lugares sucesivos se as ensinanzas universitarias solicitadas por enriba dela esgotaron as súas prazas.

Na convocatoria extraordinaria non se ofertarán prazas nas ensinanzas universitarias que teñan a matrícula cuberta na convocatoria ordinaria, ou aquelas nas cales a CiUG considere que existen datos obxectivos que permitan prever esa circunstancia. En todo caso, non se poderán deixar prazas vacantes previamente ofertadas mentres existan solicitudes formalizadas dentro dos prazos establecidos.

As universidades poderán establecer condicións ou probas especiais para o acceso a determinadas ensinanzas. Estas condicións ou probas especiais deberán ser incluídas polas universidades na memoria do plan de estudos verificado e autorizado.

O alumnado poderá presentar reclamación á súa asignación de prazas no LERD en que presentou solicitude de acceso e dirixida ao presidente da CiUG. A resolución da reclamación correspóndelle á CiUG e será asinada polo delegado do reitor da universidade en que se imparta a ensinanza universitaria obxecto da reclamación. O resultado comunicaráselle ao interesado ou interesada a través das listaxes de asignación de prazas ou dunha notificación persoal e indicarase, se é o caso, o prazo para matricularse.

Contra a resolución poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición no prazo dun mes perante a propia CiUG, que porá fin á vía administrativa. Neste caso non se poderá interpoñer o recurso contencioso-administrativo mentres non recaia resolución expresa ou presunta do recurso potestativo de reposición.

No caso de presentar recurso contencioso-administrativo, a Administración demandada será a universidade responsable da ensinanza universitaria en que o estudante solicita o ingreso. No caso de demanda, a responsabilidade en materia de persoal corresponderá a cada universidade.

O total das prazas ofertadas para cada titulación serán repartidas entre cota xeral e cota de reserva:

Cota xeral

 • Adxudicaranse ao estudantado atendendo a súa nota de admisión.

Cotas de reserva

 • Persoas tituladas: reservarase o 1% das prazas totais, soamente para a convocatoria de xuño.

 • Alumnado con grao de discapacidade igual ou superior ao 33%: reservarase un 5% do total das prazas.

 • Alumnado con cualificación de deportista de alto nivel: reservarase un 3% das prazas totais, agás nas titulacións de Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte e Grao en Fisioterapia, nas que se reservará un 8%.

 • Maiores de 25 anos: reservarase un 2% das prazas totais, soamente para a convocatoria de xuño.

 • Maiores de 45 anos: reservarase un 2% das prazas totais, soamente para a convocatoria de xuño en materia de persoal corresponderá a cada universidade.

 

Acceso á universidade dende FP

Orientación académica e profesional

 

O alumnado que estea en posesión dos títulos de Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior Deportivo ou Técnico Superior en Artes Plásticas e Deseño ou títulos equivalentes, poderán acceder ás ensinanzas universitarias oficiais de grao, sen necesidade de proba.

 

Para a adxudicación de prazas, a nota de admisión calcularase tendo en conta a seguinte fórmula:

 

Nota de admisión = NMC + a * M1 + b * M2

 • NMC: nota media do Ciclo Formativo de Grao Superior
 • M1, M2: cualificacións dun máximo de dúas das catro materias das que se examinou o alumnado na parte voluntaria e/ou da materia troncal de modalidade correspondente, que proporcionen mellor nota de admisión.
 • a, b: parámetros de ponderación das materias da parte voluntaria ou da materia troncal de modalidade da proba de avaliación de bacharelato para o acceso á universidade que proporcionen mellor nota de admisión.

 

Notas de corte

A nota de corte é a nota de acceso á universidade do último alumno ou alumna que logrou a admisión nunha titulación con límite de prazas.

Estas notas son sempre orientativas, xa que son as do curso anterior e, polo tanto, só serven como referencia ao estudantado. Por tanto, para o acceso ao curso académico actual poderían subir ou incluso baixar.

Notas de corte do curso anterior

Se ves que a túa nota non chega para entrar no grao que desexes, podes subir nota.

 

Preinscrición

Actuacións que teñen como obxectivo a adxudicación das prazas ofrecidas pola universidade. 

Para acceder á UVigo é necesario facer esta preinscrición.

Poderá facerse a través dos procedementos telemáticos que se establezan (NERTA) ou entregándoa debidamente cuberta nos LERD de 9.00 a 14.00 horas.

O alumnado que non teña os datos na aplicación deberá rexistrarse.

Poderá presentar un único impreso de solicitude nun mesmo curso académico, no que se indicará por orde de preferencia ata un máximo de 5 titulación diferentes nas que desexa matricularse, podendo chegar ata un máximo de 10, se as solicitudes corresponden a titulacións iguais impartidas en diferentes centros.

 Na convocatoria de setembro non se ofertarán as titulacións que teñan todas as prazas esgotadas pola matrícula de xuño ou aquelas nas que a CIUG estimase que existen datos obxectivos que aconsellan esta acción.

 As universidades desestimarán as solicitudes de acceso que non cumpran cos requisitos esixidos. Contra esta decisión poderán presentar reclamación ante o presidente da CIUG, nos prazos establecidos.

 

 

.

Orde de preferencia

É fundamental, posto que o alumnado será admitido nunha única titulación, que será aquela de maior preferencia na que acade a nota do último alumno ou alumna admitida. O resto das titulacións solicitadas de menor preferencia quedarán eliminadas automaticamente da listaxe de agarda.

Poderán realizarse as modificacións que sexan necesarias durante o prazo de preinscrición.


Documentación

O alumnado do Sistema Universitario Galego (SUG) non será necesario que presente a copia do DNI nin a tarxeta de cualificación.

Toda a documentación que se debe presentar poderá consultarse na convocatoria que publicará a CIUG na súa páxina web www.ciug.gal.

O prazo de presentación é o que figurará na convocatoria e poderá realizarse ben presencialmente nos LERD ou ben por correo postal (neste último caso, as fotocopias dos documentos aportados deberán estar debidamente compulsados por organismo oficial, a compulsa deberá ser orixinal).

As universidades adxudicarán as prazas atendendo aos seguintes criterios:

 

 • En primeiro lugar, adxudicaranse prazas aos estudantes que reúnan os requisitos académicos para o acceso á universidade na convocatoria ordinaria do ano en curso ou en convocatorias ordinarias ou extraordinarias de anos anteriores.
 • En segundo lugar, adxudicaranse prazas aos estudantes que reúnan os requisitos académicos para o acceso á universidade na convocatoria extraordinaria do ano en curso.
  En todo caso, deberase ter en conta que o alumnado que presente na convocatoria extraordinaria a súa solicitude de admisión para o ingreso, terá prioridade de setembro na adxudicación de prazas, aínda que superase a proba de acceso á universidade ou os estudos que o habiliten para acceder á universidade na convocatoria ordinaria do ano en curso ou en anos anteriores. 
 • En terceiro lugar, adxudicaranse prazas aos estudantes que non superasen a proba de acceso á Universidade organizada pola UNED ou a proba de avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) organizada por calquera das universidades públicas españolas.

A CiUG asignará as prazas ofertadas en cada ensinanza universitaria en cada un dos prazos de matrícula que se establezan. A cada estudante asignaráselle a ensinanza universitaria de maior preferencia que lle corresponda en función da cota pola cal se solicita o acceso e tendo en conta, en todo caso, a orde de prelación, os criterios de valoración e a preferencia para a adxudicación de prazas establecidos

En cada prazo de matrícula publicarase a relación de estudantes admitidos para matricularse en cada ensinanza universitaria, indicando os lugares e as datas para formalizar a matrícula. Os estudantes admitidos para matricularse na ensinanza universitaria solicitada en primeiro lugar de preferencia, deberán matricularse no prazo establecido para o efecto; de non facelo perderán os seus dereitos de matrícula nesa convocatoria. Enténdese por primeira preferencia aquela que o alumnado solicite en primeiro lugar, ou en lugares sucesivos se as ensinanzas universitarias solicitadas por enriba dela esgotaron as súas prazas.

Na convocatoria extraordinaria non se ofertarán prazas nas ensinanzas universitarias que teñan a matrícula cuberta na convocatoria ordinaria, ou aquelas nas cales a CiUG considere que existen datos obxectivos que permitan prever esa circunstancia. En todo caso, non se poderán deixar prazas vacantes previamente ofertadas mentres existan solicitudes formalizadas dentro dos prazos establecidos.

As universidades poderán establecer condicións ou probas especiais para o acceso a determinadas ensinanzas. Estas condicións ou probas especiais deberán ser incluídas polas universidades na memoria do plan de estudos verificado e autorizado.

O alumnado poderá presentar reclamación á súa asignación de prazas no LERD en que presentou solicitude de acceso e dirixida ao presidente da CiUG. A resolución da reclamación correspóndelle á CiUG e será asinada polo delegado do reitor da universidade en que se imparta a ensinanza universitaria obxecto da reclamación. O resultado comunicaráselle ao interesado ou interesada a través das listaxes de asignación de prazas ou dunha notificación persoal e indicarase, se é o caso, o prazo para matricularse.

Contra a resolución poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición no prazo dun mes perante a propia CiUG, que porá fin á vía administrativa. Neste caso non se poderá interpoñer o recurso contencioso-administrativo mentres non recaia resolución expresa ou presunta do recurso potestativo de reposición.

No caso de presentar recurso contencioso-administrativo, a Administración demandada será a universidade responsable da ensinanza universitaria en que o estudante solicita o ingreso. No caso de demanda, a responsabilidade en materia de persoal corresponderá a cada universidade.

O total das prazas ofertadas para cada titulación serán repartidas entre cota xeral e cota de reserva:

Cota xeral

 • Adxudicaranse ao estudantado atendendo a súa nota de admisión.

Cotas de reserva

 • Persoas tituladas: reservarase o 1% das prazas totais, soamente para a convocatoria de xuño.

 • Alumnado con grao de discapacidade igual ou superior ao 33%: reservarase un 5% do total das prazas.

 • Alumnado con cualificación de deportista de alto nivel: reservarase un 3% das prazas totais, agás nas titulacións de Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte e Grao en Fisioterapia, nas que se reservará un 8%.

 • Maiores de 25 anos: reservarase un 2% das prazas totais, soamente para a convocatoria de xuño.

 • Maiores de 45 anos: reservarase un 2% das prazas totais, soamente para a convocatoria de xuño.en materia de persoal corresponderá a cada universidade.

 

 • Maiores de 25 anos

As persoas maiores de 25 anos de idade no ano natural no que se celebre a proba que non posúan ningunha titulación académica (bacharelato ou equivalente, técnico ou técnica superior de formación profesional etc.) que dea acceso á universidade por outras vías.

 

 • Maiores de 45 anos

As persoas maiores de 45 anos de idade que non posúan ningunha titulación académica que as habilite para accederen á universidade por outras vías, poderán acceder ás ensinanzas universitarias oficiais de grao mediante a superación dunha proba de acceso adaptada, se cumpren ou cumpriron os 45 anos no ano natural no que se celebre a proba.

 

Preinscrición

Actuacións que teñen como obxectivo a adxudicación das prazas ofrecidas pola universidade. 

Para acceder á UVigo é necesario facer esta preinscrición.

Poderá facerse a través dos procedementos telemáticos que se establezan (NERTA) ou entregándoa debidamente cuberta nos LERDs de 9.00 a 14.00 horas.

O alumnado que non teña os datos na aplicación deberá rexistrarse.

Poderá presentar un único impreso de solicitude nun mesmo curso académico, no que se indicará por orde de preferencia ata un máximo de 5 titulación diferentes nas que desexa matricularse, podendo chegar ata un máximo de 10, se as solicitudes corresponden a titulacións iguais impartidas en diferentes centros.

Na convocatoria de setembro non se ofertarán as titulacións que teñan todas as prazas esgotadas pola matrícula de xuño ou aquelas que a CIUG estimase que existen datos obxectivos que aconsellan esta acción.

As universidades desestimarán as solicitudes de acceso que non cumpran cos requisitos esixidos. Contra esta decisión poderán presentar reclamación ante o presidente da CIUG, nos prazos establecidos.

 

 

.

Orde de preferencia

É fundamental, posto que o alumnado será admitido nunha única titulación, que será aquela de maior preferencia na que acade a nota do último alumno ou alumna admitida. O resto das titulacións solicitadas de menor preferencia quedarán eliminadas automaticamente da listaxe de agarda.

Poderán realizarse as modificacións que sexan necesarias durante o prazo de preinscrición.


Documentación

O alumnado do Sistema Universitario Galego (SUG) non será necesario que presente a copia do DNI nin a tarxeta de cualificación.

Toda a documentación que se debe presentar poderá consultarse na convocatoria que publicará a CIUG na súa páxina web www.ciug.gal.

O prazo de presentación é o que figurará na convocatoria e poderá realizarse ben presencialmente nos LERD ou ben por correo postal (neste último caso, as fotocopias dos documentos aportados deberán estar debidamente compulsados por organismo oficial, a compulsa deberá ser orixinal).

As universidades adxudicarán as prazas atendendo aos seguintes criterios:

 

 • En primeiro lugar, adxudicaranse prazas aos estudantes que reúnan os requisitos académicos para o acceso á universidade na convocatoria ordinaria do ano en curso ou en convocatorias ordinarias ou extraordinarias de anos anteriores.
 • En segundo lugar, adxudicaranse prazas aos estudantes que reúnan os requisitos académicos para o acceso á universidade na convocatoria extraordinaria do ano en curso.
  En todo caso, deberase ter en conta que o alumnado que presente na convocatoria extraordinaria a súa solicitude de admisión para o ingreso, terá prioridade de setembro na adxudicación de prazas, aínda que superase a proba de acceso á universidade ou os estudos que o habiliten para acceder á universidade na convocatoria ordinaria do ano en curso ou en anos anteriores. 
 • En terceiro lugar, adxudicaranse prazas aos estudantes que non superasen a proba de acceso á universidade organizada pola UNED ou a proba de avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) organizada por calquera das universidades públicas españolas.

A CiUG asignará as prazas ofertadas en cada ensinanza universitaria en cada un dos prazos de matrícula que se establezan. A cada estudante asignaráselle a ensinanza universitaria de maior preferencia que lle corresponda en función da cota pola cal se solicita o acceso e tendo en conta, en todo caso, a orde de prelación, os criterios de valoración e a preferencia para a adxudicación de prazas establecidos

En cada prazo de matrícula publicarase a relación de estudantes admitidos para matricularse en cada ensinanza universitaria, indicando os lugares e as datas para formalizar a matrícula. Os estudantes admitidos para matricularse na ensinanza universitaria solicitada en primeiro lugar de preferencia, deberán matricularse no prazo establecido para o efecto; de non facelo perderán os seus dereitos de matrícula nesa convocatoria. Enténdese por primeira preferencia aquela que o alumnado solicite en primeiro lugar, ou en lugares sucesivos se as ensinanzas universitarias solicitadas por enriba dela esgotaron as súas prazas.

Na convocatoria extraordinaria non se ofertarán prazas nas ensinanzas universitarias que teñan a matrícula cuberta na convocatoria ordinaria, ou aquelas nas cales a CiUG considere que existen datos obxectivos que permitan prever esa circunstancia. En todo caso, non se poderán deixar prazas vacantes previamente ofertadas mentres existan solicitudes formalizadas dentro dos prazos establecidos.

As universidades poderán establecer condicións ou probas especiais para o acceso a determinadas ensinanzas. Estas condicións ou probas especiais deberán ser incluídas polas universidades na memoria do plan de estudos verificado e autorizado.

O alumnado poderá presentar reclamación á súa asignación de prazas no LERD en que presentou solicitude de acceso e dirixida ao presidente da CiUG. A resolución da reclamación correspóndelle á CiUG e será asinada polo delegado do reitor da universidade en que se imparta a ensinanza universitaria obxecto da reclamación. O resultado comunicaráselle ao interesado ou interesada a través das listaxes de asignación de prazas ou dunha notificación persoal e indicarase, se é o caso, o prazo para matricularse.

Contra a resolución poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición no prazo dun mes perante a propia CiUG, que porá fin á vía administrativa. Neste caso non se poderá interpoñer o recurso contencioso-administrativo mentres non recaia resolución expresa ou presunta do recurso potestativo de reposición.

No caso de presentar recurso contencioso-administrativo, a Administración demandada será a universidade responsable da ensinanza universitaria en que o estudante solicita o ingreso. No caso de demanda, a responsabilidade en materia de persoal corresponderá a cada universidade.

O total das prazas ofertadas para cada titulación serán repartidas entre a cota xeral e a de reserva:

Cota xeral

 • Adxudicaranse ao estudantado atendendo a súa nota de admisión.

Cotas de reserva

 • Persoas tituladas: reservarase o 1% das prazas totais, soamente para a convocatoria de xuño.

 • Alumnado con grao de discapacidade igual ou superior ao 33%: reservarase un 5% do total das prazas.

 • Alumnado con cualificación de deportista de alto nivel: reservarase un 3% das prazas totais, agás nas titulacións de Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte e Grao en Fisioterapia, nas que se reservará un 8%.

 • Maiores de 25 anos: reservarase un 2% das prazas totais, soamente para a convocatoria de xuño.

 • Maiores de 45 anos: reservarase un 2% das prazas totais, soamente para a convocatoria de xuño en materia de persoal corresponderá a cada universidade.

 

As persoas con titulación universitaria (grao, diplomatura, licenciatura e enxeñaría) ou equivalente, poderán solicitar praza para facer calquera grao universitario.

Preinscrición

Actuacións que teñen como obxectivo a adxudicación das prazas ofrecidas pola universidade. 

Para acceder á UVigo é necesario facer esta preinscrición. As persoas tituladas poderán solicitala por dúas vías, nunha única solicitude en na convocatoria de xuño:

1.- Pola cota xeral:

 • Probas de aptitude para o acceso á universidade (selectividade, PAU, ABAU...)
 • Ciclos Formativos de Grao Superior, FP II, Módulos Profesionais Nivel III

2.- Pola súa titulación universitaria 

 

Notas de corte para a cota xeral

A nota de corte é a nota de acceso á universidade do último alumno ou alumna que logrou a admisión nunha titulación con límite de prazas.

Estas notas son sempre orientativas xa que son as do curso anterior e, polo tanto, só serven como referencia ao estudante. Por tanto, para o acceso ao curso académico actual poderían subir ou incluso baixar.

Notas de corte do curso anterior

Se ves que a túa nota non chega para entrar no grao que desexes, podes subir nota.

Poderá facerse a través dos procedementos telemáticos que se establezan (NERTA) ou entregándoa debidamente cuberta nos LERD de 9.00 a 14.00 horas.

O alumnado que non teña os datos na aplicación deberá rexistrarse.

Poderá presentar un único impreso de solicitude nun mesmo curso académico, no que se indicará por orde de preferencia ata un máximo de 5 titulación diferentes nas que desexa matricularse, podendo chegar ata un máximo de 10, se as solicitudes corresponden a titulacións iguais impartidas en diferentes centros.

Na convocatoria de setembro non se ofertarán as titulacións que teñan todas as prazas esgotadas pola matrícula de xuño ou aquelas que a CIUG estimase que existen datos obxectivos que aconsellan esta acción.

As universidades desestimarán as solicitudes de acceso que non cumpran cos requisitos esixidos. Contra esta decisión poderán presentar reclamación ante o presidente da CIUG, nos prazos establecidos.

 

.

Orde de preferencia

É fundamental, posto que o alumnado será admitido nunha única titulación, que será aquela de maior preferencia na que acade a nota do último alumno ou alumna admitida. O resto das titulacións solicitadas de menor preferencia quedarán eliminadas automaticamente da listaxe de agarda.

Poderán realizarse as modificacións que sexan necesarias durante o prazo de preinscrición.


Documentación

O alumnado do Sistema Universitario Galego (SUG) non será necesario que presente a copia do DNI nin a tarxeta de cualificación.

Toda a documentación que se debe presentar poderá consultarse na convocatoria que publicará a CIUG na súa páxina web www.ciug.gal.

O prazo de presentación é o que figurará na convocatoria e poderá realizarse ben presencialmente nos LERD ou ben por correo postal (neste último caso, as fotocopias dos documentos aportados deberán estar debidamente compulsados por organismo oficial, a compulsa deberá ser orixinal).

As universidades adxudicarán as prazas atendendo aos seguintes criterios:

 

 • En primeiro lugar, adxudicaranse prazas aos estudantes que reúnan os requisitos académicos para o acceso á universidade na convocatoria ordinaria do ano en curso ou en convocatorias ordinarias ou extraordinarias de anos anteriores.
 • En segundo lugar, adxudicaranse prazas aos estudantes que reúnan os requisitos académicos para o acceso á universidade na convocatoria extraordinaria do ano en curso.
  En todo caso, deberase ter en conta que o alumnado que presente na convocatoria extraordinaria a súa solicitude de admisión para o ingreso, terá prioridade de setembro na adxudicación de prazas, aínda que superase a proba de acceso á universidade ou os estudos que o habiliten para acceder á universidade na convocatoria ordinaria do ano en curso ou en anos anteriores. 
 • En terceiro lugar, adxudicaranse prazas aos estudantes que non superasen a proba de acceso á Universidade organizada pola UNED ou a proba de avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) organizada por calquera das universidades públicas españolas.

A CiUG asignará as prazas ofertadas en cada ensinanza universitaria en cada un dos prazos de matrícula que se establezan. A cada estudante asignaráselle a ensinanza universitaria de maior preferencia que lle corresponda en función da cota pola cal se solicita o acceso e tendo en conta, en todo caso, a orde de prelación, os criterios de valoración e a preferencia para a adxudicación de prazas establecidos

En cada prazo de matrícula publicarase a relación de estudantes admitidos para matricularse en cada ensinanza universitaria, indicando os lugares e as datas para formalizar a matrícula. Os estudantes admitidos para matricularse na ensinanza universitaria solicitada en primeiro lugar de preferencia, deberán matricularse no prazo establecido para o efecto; de non facelo perderán os seus dereitos de matrícula nesa convocatoria. Enténdese por primeira preferencia aquela que o alumnado solicite en primeiro lugar, ou en lugares sucesivos se as ensinanzas universitarias solicitadas por enriba dela esgotaron as súas prazas.

Na convocatoria extraordinaria non se ofertarán prazas nas ensinanzas universitarias que teñan a matrícula cuberta na convocatoria ordinaria, ou aquelas nas cales a CiUG considere que existen datos obxectivos que permitan prever esa circunstancia. En todo caso, non se poderán deixar prazas vacantes previamente ofertadas mentres existan solicitudes formalizadas dentro dos prazos establecidos.

As universidades poderán establecer condicións ou probas especiais para o acceso a determinadas ensinanzas. Estas condicións ou probas especiais deberán ser incluídas polas universidades na memoria do plan de estudos verificado e autorizado.

O alumnado poderá presentar reclamación á súa asignación de prazas no LERD en que presentou solicitude de acceso e dirixida ao presidente da CiUG. A resolución da reclamación correspóndelle á CiUG e será asinada polo delegado do reitor da universidade en que se imparta a ensinanza universitaria obxecto da reclamación. O resultado comunicaráselle ao interesado ou interesada a través das listaxes de asignación de prazas ou dunha notificación persoal e indicarase, se é o caso, o prazo para matricularse.

Contra a resolución poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición no prazo dun mes perante a propia CiUG, que porá fin á vía administrativa. Neste caso non se poderá interpoñer o recurso contencioso-administrativo mentres non recaia resolución expresa ou presunta do recurso potestativo de reposición.

No caso de presentar recurso contencioso-administrativo, a Administración demandada será a universidade responsable da ensinanza universitaria en que o estudante solicita o ingreso. No caso de demanda, a responsabilidade en materia de persoal corresponderá a cada universidade.

O total das prazas ofertadas para cada titulación serán repartidas entre a cota xeral e a de reserva:

Cota xeral

 • Adxudicaranse ao estudantado atendendo a súa nota de admisión.

Cotas de reserva

 • Persoas tituladas: reservarase o 1% das prazas totais, soamente para a convocatoria de xuño.

 • Alumnado con grao de discapacidade igual ou superior ao 33%: reservarase un 5% do total das prazas.

 • Alumnado con cualificación de deportista de alto nivel: reservarase un 3% das prazas totais, agás nas titulacións de Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte e Grao en Fisioterapia, nas que se reservará un 8%.

 • Maiores de 25 anos: reservarase un 2% das prazas totais, soamente para a convocatoria de xuño.

 • Maiores de 45 anos: reservarase un 2% das prazas totais, soamente para a convocatoria de xuño.en materia de persoal corresponderá a cada universidade.

 

 • Alumnado con estudos preuniversitarios, que en todos os casos poderán aumentar a súa nota de acceso inicial presentándose á parte voluntaria da ABAU, organizada pola UNED e o Sistema Universitario de Galicia (SUG) a través da CIUG

  • Alumnado en posesión do título de bacharelato europeo, os que obtiveran o diploma de bacharelato internacional e o alumnado con títulos, diplomas ou estudos de bacharelato procedentes de sistemas educativos de Estados membros da Unión Europea ou doutros países cos que se subscribirán acordos internacionais, poderá acceder directamente coa credencial da UNED que acredite que ten os requisitos establecidos no seu sistema educativo de orixe, para acceder á universidade.

  • Alumnado en posesión de títulos, diplomas u estudos equivalentes ao título de bacharelato do sistema educativo español procedentes de sistemas educativos de Estados membros da Unión Europea ou os de outros Estados cos que se teñan subscrito acordos internacionais, cando devanditos estudantes non cumpran os requisitos académicos esixidos nos seus sistemas educativos para acceder as súas universidades; e estudantes en posesión de títulos, diplomas ou estudos obtidos ou realizados en sistemas educativos de estados non membros da Unión Europea ou que non ten acordo internacional, deben homologar ou declarar a equivalencia dos seus estudos ao título de bacharelato do sistema educativo español. A credencial de homologación é título suficiente para o acceso, tendo carácter condicional e un valor de 5 puntos.
  • Alumnado en posesión de títulos, diplomas ou estudos estranxeiros homologados ou declarados equivalentes aos títulos oficiais de técnico superior de formación profesional, técnico superior de artes plásticas e deseño ou de técnico deportivo superior do sistema educativo español, poderán acceder directamente coa credencial da UNED.
  • Alumnado en posesión de títulos, diplomas ou estudos diferentes dos equivalentes aos títulos de bacharelato, técnico superior de formación profesional, técnico superior de artes plásticas e deseño ou de técnico deportivo superior do sistema educativo español, obtidos ou realizados nun Estado membro da Unión Europea ou noutros Estados cos que se subscribiran acordos internacionais, cando devanditos estudantes cumpran os requisitos académicos esixidos en devandito Estado para acceder as súas universidades. Poderán acceder coa credencial da UNED.
 • Alumnado con estudos universitarios
  • Alumnado que cursara estudos universitarios parciais estranxeiros ou, quen tendo rematados estes últimos, non teña a homologación por unha titulación española e declare por escrito que non a solicitará. Será necesario obter como mínimo recoñecemento de 30 créditos.
  • Alumnado en posesión de título universitario estranxeiro homologado ao título universitario oficial de grao, máster, diplomado, arquitecto ou arquitecta técnico, enxeñeiro ou enxeñeira técnica, licenciado ou licenciada, arquitecto ou arquitecta. O proceso de admisión será o establecido pola CIUG.

Para o alumnado preuniversitario

Notas de corte 

A nota de corte é a nota de acceso á universidade do último alumno ou alumna que logrou a admisión nunha titulación con límite de prazas.

Estas notas son sempre orientativas xa que son as do curso anterior e, polo tanto, só serven como referencia ao estudante. Por tanto, para o acceso ao curso académico actual poderían subir ou incluso baixar.

Notas de corte do curso anterior

Se ves que a túa nota non chega para entrar no grao que desexes, podes subir nota.

 

Preinscrición

Actuacións que teñen como obxectivo a adxudicación das prazas ofrecidas pola universidade. 

Para acceder á UVigo é necesario facer esta preinscrición. 

Poderá facerse a través dos procedementos telemáticos que se establezan (NERTA) ou entregándoa debidamente cuberta nos LERD de 9.00 a 14.00 horas.

O alumnado que non teña os datos na aplicación deberá rexistrarse.

Poderá presentar un único impreso de solicitude nun mesmo curso académico, no que se indicará por orde de preferencia ata un máximo de 5 titulación diferentes nas que desexa matricularse, podendo chegar ata un máximo de 10, se as solicitudes corresponden a titulacións iguais impartidas en diferentes centros.

Na convocatoria de setembro non se ofertarán as titulacións que teñan todas as prazas esgotadas pola matrícula de xuño ou aquelas que a CIUG estimase que existen datos obxectivos que aconsellan esta acción.

As universidades desestimarán as solicitudes de acceso que non cumpran cos requisitos esixidos. Contra esta decisión poderán presentar reclamación ante o presidente da CIUG, nos prazos establecidos.

 

.

Orde de preferencia

É fundamental, posto que o alumnado será admitido nunha única titulación, que será aquela de maior preferencia na que acade a nota do último alumno ou alumna admitida. O resto das titulacións solicitadas de menor preferencia quedarán eliminadas automaticamente da listaxe de agarda.

Poderán realizarse as modificacións que sexan necesarias durante o prazo de preinscrición.


Documentación

O alumnado do Sistema Universitario Galego (SUG) non será necesario que presente a copia do DNI nin a tarxeta de cualificación.

Toda a documentación que se debe presentar poderá consultarse na convocatoria que publicará a CIUG na súa páxina web www.ciug.gal.

O prazo de presentación é o que figurará na convocatoria e poderá realizarse ben presencialmente nos LERD ou ben por correo postal (neste último caso, as fotocopias dos documentos aportados deberán estar debidamente compulsados por organismo oficial, a compulsa deberá ser orixinal).

As universidades adxudicarán as prazas atendendo aos seguintes criterios:

 

 • En primeiro lugar, adxudicaranse prazas aos estudantes que reúnan os requisitos académicos para o acceso á universidade na convocatoria ordinaria do ano en curso ou en convocatorias ordinarias ou extraordinarias de anos anteriores.
 • En segundo lugar, adxudicaranse prazas aos estudantes que reúnan os requisitos académicos para o acceso á universidade na convocatoria extraordinaria do ano en curso.
  En todo caso, deberase ter en conta que o alumnado que presente na convocatoria extraordinaria a súa solicitude de admisión para o ingreso, terá prioridade de setembro na adxudicación de prazas, aínda que superase a proba de acceso á universidade ou os estudos que o habiliten para acceder á universidade na convocatoria ordinaria do ano en curso ou en anos anteriores. 
 • En terceiro lugar, adxudicaranse prazas aos estudantes que non superasen a proba de acceso á universidade organizada pola UNED ou a proba de avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) organizada por calquera das universidades públicas españolas.

A CiUG asignará as prazas ofertadas en cada ensinanza universitaria en cada un dos prazos de matrícula que se establezan. A cada estudante asignaráselle a ensinanza universitaria de maior preferencia que lle corresponda en función da cota pola cal se solicita o acceso e tendo en conta, en todo caso, a orde de prelación, os criterios de valoración e a preferencia para a adxudicación de prazas establecidos

En cada prazo de matrícula publicarase a relación de estudantes admitidos para matricularse en cada ensinanza universitaria, indicando os lugares e as datas para formalizar a matrícula. Os estudantes admitidos para matricularse na ensinanza universitaria solicitada en primeiro lugar de preferencia, deberán matricularse no prazo establecido para o efecto; de non facelo perderán os seus dereitos de matrícula nesa convocatoria. Enténdese por primeira preferencia aquela que o alumnado solicite en primeiro lugar, ou en lugares sucesivos se as ensinanzas universitarias solicitadas por enriba dela esgotaron as súas prazas.

Na convocatoria extraordinaria non se ofertarán prazas nas ensinanzas universitarias que teñan a matrícula cuberta na convocatoria ordinaria, ou aquelas nas cales a CiUG considere que existen datos obxectivos que permitan prever esa circunstancia. En todo caso, non se poderán deixar prazas vacantes previamente ofertadas mentres existan solicitudes formalizadas dentro dos prazos establecidos.

As universidades poderán establecer condicións ou probas especiais para o acceso a determinadas ensinanzas. Estas condicións ou probas especiais deberán ser incluídas polas universidades na memoria do plan de estudos verificado e autorizado.

O alumnado poderá presentar reclamación á súa asignación de prazas no LERD en que presentou solicitude de acceso e dirixida ao presidente da CiUG. A resolución da reclamación correspóndelle á CiUG e será asinada polo delegado do reitor da universidade en que se imparta a ensinanza universitaria obxecto da reclamación. O resultado comunicaráselle ao interesado ou interesada a través das listaxes de asignación de prazas ou dunha notificación persoal e indicarase, se é o caso, o prazo para matricularse.

Contra a resolución poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición no prazo dun mes perante a propia CiUG, que porá fin á vía administrativa. Neste caso non se poderá interpoñer o recurso contencioso-administrativo mentres non recaia resolución expresa ou presunta do recurso potestativo de reposición.

No caso de presentar recurso contencioso-administrativo, a Administración demandada será a universidade responsable da ensinanza universitaria en que o estudante solicita o ingreso. No caso de demanda, a responsabilidade en materia de persoal corresponderá a cada universidade.

O total das prazas ofertadas para cada titulación serán repartidas entre a cota xeral e a de reserva:

Cota xeral

 • Adxudicaranse ao estudantado atendendo a súa nota de admisión.

Cotas de reserva

 • Persoas tituladas: reservarase o 1% das prazas totais, soamente para a convocatoria de xuño.

 • Alumnado con grao de discapacidade igual ou superior ao 33%: reservarase un 5% do total das prazas.

 • Alumnado con cualificación de deportista de alto nivel: reservarase un 3% das prazas totais, agás nas titulacións de Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte e Grao en Fisioterapia, nas que se reservará un 8%.

 • Maiores de 25 anos: reservarase un 2% das prazas totais, soamente para a convocatoria de xuño.

 • Maiores de 45 anos: reservarase un 2% das prazas totais, soamente para a convocatoria de xuño en materia de persoal corresponderá a cada universidade.

 

Poderán solicitar acceso aquelas persoas que cursara estudos universitarios parciais españois. Será necesario obter como mínimo o recoñecemento de 30 créditos ou ben solicitar a preinscrición a través da CIUG.

Existe a obriga de solicitar o traslado de expediente académico na universidade de procedencia.

Procedemento de admisión por recoñecemento de 30 ECTS

Para este proceso existe un número de prazas ofertadas que é o recollido no anexo IV da convocatoria de matrícula que se publica cada ano.

As solicitudes dirixiranse ao órgano de dirección do centro no mes de xuño e presentaranse xunto coa documentación indicada no anexo II, segundo o recollido na convocatoria de matrícula.

Notas de corte 

A nota de corte é a nota de acceso á universidade do último alumno ou alumna que logrou a admisión nunha titulación con límite de prazas.

Estas notas son sempre orientativas xa que son as do curso anterior e, polo tanto, só serven como referencia ao estudante. Por tanto, para o acceso ao curso académico actual poderían subir ou incluso baixar.

Notas de corte do curso anterior

Se ves que a túa nota non chega para entrar no grao que desexes, podes subir nota.

Preinscrición

Actuacións que teñen como obxectivo a adxudicación das prazas ofrecidas pola universidade. 

Para acceder á UVigo é necesario facer esta preinscrición. 

Poderá facerse a través dos procedementos telemáticos que se establezan (NERTA) ou entregándoa debidamente cuberta nos LERD de 9.00 a 14.00 horas.

O alumnado que non teña os datos na aplicación deberá rexistrarse.

Poderá presentar un único impreso de solicitude nun mesmo curso académico, no que se indicará por orde de preferencia ata un máximo de 5 titulación diferentes nas que desexa matricularse, podendo chegar ata un máximo de 10, se as solicitudes corresponden a titulacións iguais impartidas en diferentes centros.

 Na convocatoria de setembro non se ofertarán as titulacións que teñan todas as prazas esgotadas pola matrícula de xuño, ou aquelas que a CIUG estimase que existen datos obxectivos que aconsellan esta acción.

 As universidades desestimarán as solicitudes de acceso que non cumpran cos requisitos esixidos. Contra esta decisión poderán presentar reclamación ante o presidente da CIUG, nos prazos establecidos.

 

 

.

Orde de preferencia

É fundamental, posto que o alumnado será admitido nunha única titulación, que será aquela de maior preferencia na que acade a nota do último alumno ou alumna admitida. O resto das titulacións solicitadas de menor preferencia quedarán eliminadas automaticamente da listaxe de agarda.

Poderán realizarse as modificacións que sexan necesarias durante o prazo de preinscrición.


Documentación

O alumnado do Sistema Universitario Galego (SUG) non será necesario que presente a copia do DNI nin a tarxeta de cualificación.

Toda a documentación que se debe presentar poderá consultarse na convocatoria que publicará a CIUG na súa páxina web www.ciug.gal.

O prazo de presentación é o que figurará na convocatoria e poderá realizarse ben presencialmente nos LERD ou ben por correo postal (neste último caso, as fotocopias dos documentos aportados deberán estar debidamente compulsados por organismo oficial, a compulsa deberá ser orixinal).

As universidades adxudicarán as prazas atendendo aos seguintes criterios:

 

 • En primeiro lugar, adxudicaranse prazas aos estudantes que reúnan os requisitos académicos para o acceso á universidade na convocatoria ordinaria do ano en curso ou en convocatorias ordinarias ou extraordinarias de anos anteriores.
 • En segundo lugar, adxudicaranse prazas aos estudantes que reúnan os requisitos académicos para o acceso á universidade na convocatoria extraordinaria do ano en curso.
  En todo caso, deberase ter en conta que o alumnado que presente na convocatoria extraordinaria a súa solicitude de admisión para o ingreso, terá prioridade de setembro na adxudicación de prazas, aínda que superase a proba de acceso á universidade ou os estudos que o habiliten para acceder á universidade na convocatoria ordinaria do ano en curso ou en anos anteriores. 
 • En terceiro lugar, adxudicaranse prazas aos estudantes que non superasen a proba de acceso á universidade organizada pola UNED ou a proba de avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) organizada por calquera das universidades públicas españolas.

A CiUG asignará as prazas ofertadas en cada ensinanza universitaria en cada un dos prazos de matrícula que se establezan. A cada estudante asignaráselle a ensinanza universitaria de maior preferencia que lle corresponda en función da cota pola cal se solicita o acceso e tendo en conta, en todo caso, a orde de prelación, os criterios de valoración e a preferencia para a adxudicación de prazas establecidos

En cada prazo de matrícula publicarase a relación de estudantes admitidos para matricularse en cada ensinanza universitaria, indicando os lugares e as datas para formalizar a matrícula. Os estudantes admitidos para matricularse na ensinanza universitaria solicitada en primeiro lugar de preferencia, deberán matricularse no prazo establecido para o efecto; de non facelo perderán os seus dereitos de matrícula nesa convocatoria. Enténdese por primeira preferencia aquela que o alumnado solicite en primeiro lugar, ou en lugares sucesivos se as ensinanzas universitarias solicitadas por enriba dela esgotaron as súas prazas.

Na convocatoria extraordinaria non se ofertarán prazas nas ensinanzas universitarias que teñan a matrícula cuberta na convocatoria ordinaria, ou aquelas nas cales a CiUG considere que existen datos obxectivos que permitan prever esa circunstancia. En todo caso, non se poderán deixar prazas vacantes previamente ofertadas mentres existan solicitudes formalizadas dentro dos prazos establecidos.

As universidades poderán establecer condicións ou probas especiais para o acceso a determinadas ensinanzas. Estas condicións ou probas especiais deberán ser incluídas polas universidades na memoria do plan de estudos verificado e autorizado.

O alumnado poderá presentar reclamación á súa asignación de prazas no LERD en que presentou solicitude de acceso e dirixida ao presidente da CiUG. A resolución da reclamación correspóndelle á CiUG e será asinada polo delegado do reitor da universidade en que se imparta a ensinanza universitaria obxecto da reclamación. O resultado comunicaráselle ao interesado ou interesada a través das listaxes de asignación de prazas ou dunha notificación persoal e indicarase, se é o caso, o prazo para matricularse.

Contra a resolución poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición no prazo dun mes perante a propia CiUG, que porá fin á vía administrativa. Neste caso non se poderá interpoñer o recurso contencioso-administrativo mentres non recaia resolución expresa ou presunta do recurso potestativo de reposición.

No caso de presentar recurso contencioso-administrativo, a Administración demandada será a universidade responsable da ensinanza universitaria en que o estudante solicita o ingreso. No caso de demanda, a responsabilidade en materia de persoal corresponderá a cada universidade.

O total das prazas ofertadas para cada titulación serán repartidas entre a cota xeral e a de reserva:

Cota xeral

 • Adxudicaranse ao estudantado atendendo a súa nota de admisión.

Cotas de reserva

 • Persoas tituladas: reservarase o 1% das prazas totais, soamente para a convocatoria de xuño.

 • Alumnado con grao de discapacidade igual ou superior ao 33%: reservarase un 5% do total das prazas.

 • Alumnado con cualificación de deportista de alto nivel: reservarase un 3% das prazas totais, agás nas titulacións de Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte e Grao en Fisioterapia, nas que se reservará un 8%.

 • Maiores de 25 anos: reservarase un 2% das prazas totais, soamente para a convocatoria de xuño.

 • Maiores de 45 anos: reservarase un 2% das prazas totais, soamente para a convocatoria de xuño en materia de persoal corresponderá a cada universidade.

 

A solicitude presentarase ao órgano de dirección de cada centro no mes de xuño, e este poderá atender as solicitudes presentadas en función das súas posibilidades de organización, dado que non hai oferta de prazas aprobada para este procedemento.

Serán resoltas por delegación reitoral no prazo establecido na convocatoria de matrícula para que este colectivo participe nas actividades programadas dende o inicio de curso. A resolución favorable facultará ao solicitante para formalizar matrícula no centro de estudos como estudante de continuación sen precisar de resolución expresa.

Quen se atope nesta situación deberá cumprir co disposto no artigo 5.1 da normativa de permanencia e progreso para as titulacións oficiais de grao e de máster da UVigo e poderá, de ser o caso, solicitar recoñecemento dos créditos superados na segunda titulación.

Quen proveña doutra universidade española, unha vez teña adxudicada a praza na UVigo, ten a obriga de solicitar o traslado de expediente académico na de procedencia.

Poderán acceder aos estudos oficiais de grao aqueles estudantes que estiveran en condicións de acceder á universidade según ordenacións do sistema educativo español anteriores a Lei orgánica 8/32013, do 9 de decembro.

Se desexan mellorar nota, poderán presentarse a ABAU.

Notas de corte

A nota de corte é a nota de acceso á universidade do último alumno ou alumna que logrou a admisión nunha titulación con límite de prazas.

Estas notas son sempre orientativas xa que son as do curso anterior e, polo tanto, só serven como referencia ao estudante. Por tanto, para o acceso ao curso académico actual poderían subir ou incluso baixar.

Notas de corte do curso anterior

Se ves que a túa nota non chega para entrar no grao que desexes, podes subir nota.

Preinscrición

Actuacións que teñen como obxectivo a adxudicación das prazas ofrecidas pola universidade. 

Para acceder á UVigo é necesario facer esta preinscrición.

Poderá facerse a través dos procedementos telemáticos que se establezan (NERTA) ou entregándoa debidamente cuberta nos LERDs de 9.00 a 14.00 horas.

O alumnado que non teña os datos na aplicación deberá rexistrarse.

Poderá presentar un único impreso de solicitude nun mesmo curso académico, no que se indicará por orde de preferencia ata un máximo de 5 titulación diferentes nas que desexa matricularse, podendo chegar ata un máximo de 10, se as solicitudes corresponden a titulacións iguais impartidas en diferentes centros.

Na convocatoria de setembro non se ofertarán as titulacións que teñan todas as prazas esgotadas pola matrícula de xuño ou aquelas que a CIUG estimase que existen datos obxectivos que aconsellan esta acción.

As universidades desestimarán as solicitudes de acceso que non cumpran cos requisitos esixidos. Contra esta decisión poderán presentar reclamación ante o presidente da CIUG, nos prazos establecidos.

 

 

.

Orde de preferencia

É fundamental, posto que o alumnado será admitido nunha única titulación, que será aquela de maior preferencia na que acade a nota do último alumno/a admitido/a. O resto das titulacións solicitadas de menor preferencia quedarán eliminadas automaticamente da lista de agarda.

Poderán realizarse as modificacións que sexan necesarias durante o  prazo de preinscrición.


Documentación

O alumnado do Sistema Universitario Galego (SUG) non será necesario que presente a copia do DNI nin a tarxeta de cualificación.

Toda a documentación que se debe presentar poderá consultarse na convocatoria que publicará a CIUG na súa páxina web www.ciug.gal.

O prazo de presentación é o que figurará na convocatoria e poderá realizarse ben presencialmente nos LERD ou ben por correo postal (neste último caso, as fotocopias dos documentos aportados deberán estar debidamente compulsados por organismo oficial, a compulsa deberá ser orixinal).

As universidades adxudicarán as prazas atendendo aos seguintes criterios:

 

 • En primeiro lugar, adxudicaranse prazas aos estudantes que reúnan os requisitos académicos para o acceso á universidade na convocatoria ordinaria do ano en curso ou en convocatorias ordinarias ou extraordinarias de anos anteriores.
 • En segundo lugar, adxudicaranse prazas aos estudantes que reúnan os requisitos académicos para o acceso á universidade na convocatoria extraordinaria do ano en curso.
  En todo caso, deberase ter en conta que o alumnado que presente na convocatoria extraordinaria a súa solicitude de admisión para o ingreso, terá prioridade de setembro na adxudicación de prazas, aínda que superase a proba de acceso á universidade ou os estudos que o habiliten para acceder á universidade na convocatoria ordinaria do ano en curso ou en anos anteriores. 
 • En terceiro lugar, adxudicaranse prazas aos estudantes que non superasen a proba de acceso á universidade organizada pola UNED ou a proba de avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) organizada por calquera das universidades públicas españolas.

A CiUG asignará as prazas ofertadas en cada ensinanza universitaria en cada un dos prazos de matrícula que se establezan. A cada estudante asignaráselle a ensinanza universitaria de maior preferencia que lle corresponda en función da cota pola cal se solicita o acceso e tendo en conta, en todo caso, a orde de prelación, os criterios de valoración e a preferencia para a adxudicación de prazas establecidos

En cada prazo de matrícula publicarase a relación de estudantes admitidos para matricularse en cada ensinanza universitaria, indicando os lugares e as datas para formalizar a matrícula. Os estudantes admitidos para matricularse na ensinanza universitaria solicitada en primeiro lugar de preferencia, deberán matricularse no prazo establecido para o efecto; de non facelo perderán os seus dereitos de matrícula nesa convocatoria. Enténdese por primeira preferencia aquela que o alumnado solicite en primeiro lugar, ou en lugares sucesivos se as ensinanzas universitarias solicitadas por enriba dela esgotaron as súas prazas.

Na convocatoria extraordinaria non se ofertarán prazas nas ensinanzas universitarias que teñan a matrícula cuberta na convocatoria ordinaria, ou aquelas nas cales a CiUG considere que existen datos obxectivos que permitan prever esa circunstancia. En todo caso, non se poderán deixar prazas vacantes previamente ofertadas mentres existan solicitudes formalizadas dentro dos prazos establecidos.

As universidades poderán establecer condicións ou probas especiais para o acceso a determinadas ensinanzas. Estas condicións ou probas especiais deberán ser incluídas polas universidades na memoria do plan de estudos verificado e autorizado.

O alumnado poderá presentar reclamación á súa asignación de prazas no LERD en que presentou solicitude de acceso e dirixida ao presidente da CiUG. A resolución da reclamación correspóndelle á CiUG e será asinada polo delegado do reitor da universidade en que se imparta a ensinanza universitaria obxecto da reclamación. O resultado comunicaráselle ao interesado ou interesada a través das listaxes de asignación de prazas ou dunha notificación persoal e indicarase, se é o caso, o prazo para matricularse.

Contra a resolución poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición no prazo dun mes perante a propia CiUG, que porá fin á vía administrativa. Neste caso non se poderá interpoñer o recurso contencioso-administrativo mentres non recaia resolución expresa ou presunta do recurso potestativo de reposición.

No caso de presentar recurso contencioso-administrativo, a Administración demandada será a universidade responsable da ensinanza universitaria en que o estudante solicita o ingreso. No caso de demanda, a responsabilidade en materia de persoal corresponderá a cada universidade.

O total das prazas ofertadas para cada titulación serán repartidas entre a cota xeral e a de reserva:

Cota xeral

 • Adxudicaranse ao estudantado atendendo a súa nota de admisión.

Cotas de reserva

 • Persoas tituladas: reservarase o 1% das prazas totais, soamente para a convocatoria de xuño.

 • Alumnado con grao de discapacidade igual ou superior ao 33%: reservarase un 5% do total das prazas.

 • Alumnado con cualificación de deportista de alto nivel: reservarase un 3% das prazas totais, agás nas titulacións de Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte e Grao en Fisioterapia, nas que se reservará un 8%.

 • Maiores de 25 anos: reservarase un 2% das prazas totais, soamente para a convocatoria de xuño.

 • Maiores de 45 anos: reservarase un 2% das prazas totais, soamente para a convocatoria de xuño en materia de persoal corresponderá a cada universidade.

 

 

Máis información:

Sección de Información a Estudantes
Edificio Miralles
As Lagoas, Marcosende
+34 986 813 755
sie@uvigo.es​​​​​​