Regulation and documents

This content is currently not available in English


Atopa aquí a normativa e a documentación sobre os procedementos para a realización, seguimento e acreditación de prácticas académicas para estudantes.

Normativa


Normativa xeral

Normativa da Universidade de Vigo

Modelos e documentos para a formalización de convenios e acordos internos

A Universidade de Vigo utilizará o seu propio modelo de convenio de cooperación educativa aprobado en Consello de Goberno. Só se asinará un convenio por empresa que cubrirá as prácticas curriculares e extracurriculares, ofertadas en calquera dos centros da Universidade de Vigo tanto para ensinos de grao como de máster ou para ambos, así como para plans anteriores a Bolonia.

Para a formalización do convenio e en función do destino das prácticas, deberá achegarse á Área de Emprego e Emprendemento un dos seguintes modelos de convenio de cooperación educativa:
 

Cobre as prácticas do estudantado en entidades colaboradoras dentro do territorio español

Cobre as prácticas do estudantado en entidades colaboradoras fóra do territorio español, excepto as realizadas ao abeiro de programas de intercambio internacionais que posúan o seu propio modelo de convenio. O modelo de convenio dependerá do nivel para a transferencia internacional de datos indicado no RXPD:

 

Cobre as prácticas do estudantado en servizos, dependencias ou centros da Universidade de Vigo.

Cobre as prácticas externas en entidades colaboradoras do estudantado matriculado en titulacións interuniversitarias.