While studying

This content is currently not available in English

Dous estudantes nunha biblioteca

Estudos de grao

Aviso COVID-19

Ante a evolución da COVID-19 e co fin de adoptar as medidas necesarias para protexer a saúde da cidadanía, informámosvos de que, ata novo aviso, será necesario solicitar unha cita para que poidamos atendervos de forma presencial no Servizo de Xestión de Estudos de Grao. Unha vez esta situación se normalice, retomaremos a nosa actividade habitual.

Solicitude de cita


Atopa aquí procedementos e xestións que podes necesitar mentres estás estudando con nós, como o recoñecemento ou calidación de créditos, facer modificacións na matrícula, simultanear estudos, presentar o teu traballo fin de grao... e como non, solicitar o teu título:

O recoñecemento de créditos por actividades universitarias é competencia da vicerreitoría con competencias en extensión universitaria tras o informe, de ser o caso, da Comisión de Extensión Universitaria e Estudantes.

 

1. Normativa e impresos

 

2. Actividades validadas por créditos

Idiomas

O estudantado da Universidade de Vigo poderá solicitar o recoñecemento académico de ata un máximo de 6 créditos optativos por formación de idiomas, sempre que a citada formación se realice ao longo da súa permanencia na universidade e estea impartida por:

 • Área de Normalización Lingüística da Universidade de Vigo.
 • Centro de Linguas da Universidade de Vigo.
 • Centro de linguas universitario acreditado pola Confederación Europea de Centros de Linguas de Ensino Superior (CERCLES).
 • Escola oficial de idiomas ou centro oficial equivalente noutro país.

O estudantado solicitará o recoñecemento de créditos no centro onde se imparta a titulación en que pretenda recoñecer, presentando o certificado/diploma de aproveitamento da actividade con indicación das horas do curso.

 

Deportivas

O estudantado da Universidade de Vigo poderá solicitar o recoñecemento académico de créditos optativos por actividades universitarias culturais, deportivas, de representación estudantil, solidarias e de cooperación por un máximo de 6 créditos do total do plan de estudos cursado.

Recoñeceranse as actividades físico-deportivas universitarias aprobadas pola vicerreitoría de Extensión Universitaria e Relacións Internacionais, por proposta da área de Benestar, Saúde e Deporte da Universidade de Vigo, que contribúan a algún dos seguintes obxectivos:

 • Adquirir ou consolidar hábitos de vida máis activos e saudables.
 • Desenvolver competencias transversais relevantes na formación integral do estudantado.
 • Proxectar os valores da universidade no resto da sociedade a través da colaboración en eventos físico-deportivos ou da participación en competicións deportivas.

O estudantado solicitará o recoñecemento de créditos no centro onde se imparta a titulación en que pretenda recoñecer, presentando o certificado/diploma de aproveitamento da actividade con indicación das horas do curso.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

 

Outros cursos e actividades

CONSULTA OS CURSOS

 

Cursos e obradoiros de Extensión Universitaria

Aquí atoparás os obradoiros e cursos que organiza Extensión Universitaria.

TODOS OS OBRADOIROS E CURSOS

 

Proxectos de Voluntariado

Podes escoller un proxecto de voluntariado entre os que temos como propios ou con diversas entidades colaboradoras da contorna.

CONSULTA OS PROXECTOS

Coa fin de facilitar a reincorporación ao sistema educativo de todas as persoas interesadas en ampliar a súa formación, prevense posibilidades de recoñecer a formación adquirida previamente mediante as validacións e as equivalencias.

O catálogo que se presenta a continuación estará vixente desde o curso 2013/2014 e sucesivos e estrutúrase en dúas partes:

 • No apartado 1 recóllense as táboas de recoñecemento directo de créditos nas titulacións universitarias oficiais de grao para os titulados en formación profesional de grao superior, de acordo coas normas de cada unha das universidades galegas considere oportuno.
 • No apartado 2 recóllese a relación de titulacións universitarias oficiais de grao que de momento non teñen unha táboa de recoñecemento directo de créditos para os técnicos superiores de formación profesional. No caso que se considere a posibilidade de correspondencia entre algunha titulación universitaria oficial de grao e algún título de técnico superior de formación profesional, poderase solicitar individualmente o recoñecemento dos créditos que se considere oportuno, da forma prevista pola normativa de recoñecemento e transferencia de créditos de cada universidade.

Catálogo de créditos e materias recoñecidas

Enténdese por modificación de matrícula a ampliación, a eliminación, a substitución dunhas materias por outras, o cambio da inscrición das convocatorias de exame, as actualizacións realizadas ao efectuar recoñecemento de créditos, cambios na modalidade de matrícula e calquera outra derivada do procedemento de revisión de matrícula.

Impedimentos para realizar modificacións de matrícula

Non poderá realizar modificacións de matrícula:

 • Quen sexa estudante de primeiro curso por primeira vez, agás que se lle recoñezan materias ou se teña concedida a matrícula a tempo parcial e, neste último caso só poderán modificar materias dese curso e unicamente no prazo indicado na resolución que autoriza axustar os créditos na matrícula.
 • Quen teña restrinxido o acceso á secretaría virtual ou o expediente arquivado.
 • Quen se matricule de fin de carreira non terá dereito á eliminación das materias ou créditos necesarios para concluír os seus estudos.

 Períodos de modificación (apartado P. 10. do anexo I da Convocatoria de matrícula)

 1. Primeiro período: poderase modificar a matrícula en calquera materia.
 2. Segundo período: poderase modificar a matrícula só de materias do segundo cuadrimestre.

As modificacións entre materias optativas estarán afectadas polas limitacións que se establecen nesta convocatoria.

Solicitudes de modificación de matrícula presentadas fóra dos prazos establecidos

As solicitudes dirixidas ao reitor presentaranse polos medios relacionados no anexo III. Estas peticións tramitaranse nas unidades administrativas dos centros, serán resoltas por delegación reitoral polo órgano de dirección do centro e serán desestimadas por extemporáneas, agás nos seguintes casos:

 • Cando por ter realizado simultaneamente cos estudos, calquera das actividades recollidas no artigo 4 do regulamento de recoñecemento de créditos aprobado polo Consello de Goberno de 10/10/2016 ou as prácticas extracurriculares e estas se recoñezan ao longo do curso académico, será susceptible de anulación a materia optativa non necesaria para rematar os estudos, sempre que, quen o solicite estea matriculado en 4.º curso incluíndo o TFG, a materia a anular non estea cualificada, non se incumpra a normativa de permanencia e, no caso das prácticas extracurriculares, que a solicitude se presente nos 15 días seguintes ao da concesión do recoñecemento.
 • Cando por cambios nos acordos académicos ou contratos de intercambio de mobilidade se solicite a modificación da matrícula nos 15 días seguintes ao da variación do contrato. Este só poderá modificarse durante o primeiro mes do inicio do cuadrimestre de estancia na universidade de destino.

Os recursos interpostos contra estas resolucións serán remitidos ao Servizo de Xestión de Estudos de Grao. Poderán resolverse favorablemente e de xeito excepcional cando se xustifique unha circunstancia sobrevida grave ocorrida unha vez iniciado o curso e sempre que non se concorrera a algunha proba de avaliación nese cuadrimestre. A valoración de cada caso farase na Vicerreitoría con competencia en materia de estudantes e na Secretaría Xeral.

Solicitarase a través da secretaría virtual. Quen teña o acceso restrinxido ou o expediente arquivado deberá emendar o motivo que deu lugar a esa situación para iniciar este procedemento en liña.

Os prazos para solicitar anulación total de matrícula son os establecidos no apartado P.11. do anexo I da Convocatoria de matrícula. As peticións presentadas fóra de prazo serán desestimadas por extemporáneas, agás que se acredite algunha das circunstancias indicadas no apartado 5.2.2. Neste caso valorarase a situación aínda que non procederá en ningún caso a súa concesión cando:

 • Xa fose avaliado no período establecido no calendario académico.
 • Se realizara a matrícula de requisitos formativos complementarios nas modalidades de proba de aptitude, período de prácticas ou realización dun proxecto ou traballo.

Tramitación das solicitudes

As solicitudes tramitaranse no Servizo de Xestión de Estudos de Grao que para maior axilidade efectuará as comunicacións por correo electrónico.

A quen cumpra os requisitos xeraráselle unha folla de liquidación polo importe para este procedemento. A liquidación resultante aboarase en efectivo ou tarxeta no prazo nela indicado. Concederase a anulación unha vez conciliado o importe correspondente. Vencido o prazo sen facer efectivo o pago, resolverase desestimar a anulación.

A tramitación da solicitude, para quen se matricule en fin de carreira ou en prazas vacantes, poderá demorarse atendendo aos períodos de rexistro na aplicación informática das cualificacións nas actas xa que, unha vez xeradas, é necesaria a previa verificación de que non se concorrera a exames.

Quen elixira como forma de pagamento domiciliación bancaria e teña enviado ao cobro algún recibo, presentará obrigatoriamente a orde de domiciliación de cargo SEPA debidamente asinada, para que, de ser o caso, poida devolvérselle o importe da matrícula aboado.

Resolución das solicitudes

A resolución que é competencia do reitor notificarase por correo electrónico e só cando sexa denegatoria farase ademais por correo certificado con aviso de recibimento.

Impedimentos para conceder anulación de matrícula

Non procederá conceder a anulación total de matrícula, salvo que se xustifique unha circunstancia sobrevida grave ocorrida unha vez iniciado o curso, cando:

 • Se autorizase a matrícula fóra dos prazos establecidos no apartado P.6 do anexo I.
 • Se obtivese a praza polo proceso convocado pola CIUG e xa se concedera unha anulación total nese mesmo curso académico ou dúas nos tres últimos.
 • Se obtivese a praza por recoñecemento de 30 créditos se xa están dados de alta no expediente.

Excepcións para estimar peticións extemporáneas

Poderán ser resoltas favorablemente as solicitudes presentadas fóra de prazo, cando:

 • Se solicite por admisión ou matrícula noutra titulación universitaria oficial española ou nun ciclo formativo de grao superior de formación profesional, no mesmo curso académico.
 • Se xustifique unha circunstancia sobrevida grave ocorrida unha vez iniciado o curso. Estas situacións estudaranse no Servizo de Xestión de Estudos de Grao que valorará as particularidades de cada caso.
 • Se obtivese a praza polo proceso convocado pola CIUG, se solicitara o recoñecemento de créditos en prazo e a data de notificación da resolución é posterior ao remate do prazo. Nesta situación poderá concedérselle excepcionalmente cando se presente a solicitude de anulación nos cinco días hábiles seguintes á notificación.

O feito de conceder a anulación de matrícula cando se solicita fóra de prazo non eximirá en todos os casos da obriga do pagamento dos prezos públicos adquirida no momento da súa formalización e, salvo que o decreto de prezos públicos estableza outra cousa, a UVigo resolverá da seguinte maneira:

Na circunstancia 1) eximirase da obriga de pagamento dos prezos públicos da matrícula sempre que se demostre que:

 • A data da solicitude de admisión na outra titulación é anterior á data de matrícula na UVigo.
 • A data da resolución de admisión ou da matrícula na outra titulación é posterior a da matrícula na UVigo.
 • Non transcorreron máis de 15 días naturais dende a matrícula na outra titulación ata a presentación da solicitude de anulación total na UVigo.

Cando non se demostre o anterior e na circunstancia 2), procederase do seguinte xeito:

 • Para situacións ocorridas ou solicitudes presentadas durante o primeiro cuadrimestre, aboarase o importe deste.
 • Para situacións ocorridas ou solicitudes presentadas unha vez iniciado o segundo cuadrimestre, procederá o pago completo da matrícula.

Ademais, a quen na formalización da súa matrícula indicase a bonificación por matrícula de honra ou a condición de solicitante de bolsa con cargo aos orzamentos xerais do Estado, cancelaráselle a tramitación da bonificación ou axuda e se lle requirirá o pagamento do importe que corresponda, con anterioridade á resolución da solicitude.

Naqueles casos incoados de oficio ou nos que se xustifique unha circunstancia sobrevida grave, e non proceda conceder a anulación total de matrícula debido a que xa fose avaliado ao longo do curso, no Servizo de Xestión de Estudos de Grao valoraranse as circunstancias, os prazos, a situación persoal, etc., para dar de baixa materias previa comprobación das actas de avaliación. A resolución farase tendo en conta a normativa de permanencia, o cambio na modalidade de matrícula e as posibles excepcionalidades para cada caso, oída a Vicerreitoría con competencia en materia de estudantes e a Secretaría Xeral da universidade.

Esta opción indicarase no momento da formalización da matrícula e implica facelo da totalidade dos créditos pendentes para concluír os estudos. En ningún caso procederá a inscrición con posterioridade á xeración de actas.

Os requisitos, que sen excepción deberán reunirse no prazo de matrícula, son:

 1. Que resten como máximo 24 créditos xa matriculados en cursos anteriores. Neste cómputo non se terán en conta os créditos do TFG que poderá matricularse por primeira vez.
 2. Ter sido avaliado dos 24 créditos, salvo das materias “Prácticas externas” e “Prácticas en empresas” que non superen os 12 créditos e non constitúan parte dun practicum.
 3. Que para a defensa do TFG se poida garantir o mínimo de dedicación necesaria para a súa preparación. Tendo en conta que cada ECTS supón na UVigo 25 horas de traballo, cómpre que dende a data de inicio do curso académico ata a data de defensa do TFG transcorran un mínimo de 4 semanas para un TFG de 6 créditos (6 ECTS=150 horas=4 semanas) e de 8 semanas para un TFG de 12 créditos (12 ECTS=300 horas=8 semanas).

Quen se inscriba nesta opción e non se presente, poderá concorrer á avaliación ordinaria e á extraordinaria de xullo. No caso de presentarse ás probas e non superar algunha materia, deberá escoller unha delas.

Mecanismo polo que se avalía en conxunto a traxectoria académica e o labor realizado por un estudante ao final dos seus estudos para determinar se acadou os suficientes coñecementos e competencias que lle permitan obter a titulación académica á que opta, compensando materias que non teña superadas.

Requisitos para admitir a trámite as solicitudes:
 • Que cando menos, o 50% dos créditos da titulación foran cursados na UVigo.
 • Que resten para graduarse un máximo de dúas materias que non superen entre ambas os 12 créditos, agás o TFG.
 • Que o estudante esgotara na materia ou materias nas que solicita a AC cando menos 3 oportunidades de avaliación e que a cualificación obtida non fora inferior a 1 ou non avaliado en ningunha das 3 oportunidades.
Limitacións
 1. Non serán obxecto de compensación o TFG, as prácticas e o prácticum nin materias do curso ponte.
 2. O número máximo de créditos que se poderá conceder por avaliación por compensación na vida académica do alumnado será de 12.
 3. Non se lle poderá conceder a AC a un estudante que non estea matriculado na materia ou materias a compensar no momento de solicitar a AC.
 4. As materias compensadas non poderán ser obxecto de recoñecemento noutras titulacións da UVigo.
 5. Non se lle poderá conceder a AC a un estudante ao que lle conste algunha sanción grave no seu expediente académico.
Criterios de resolución

Concederase o apto por compensación automático da materia ou materias solicitadas tras a constatación do cumprimento de todos os requisitos, das limitacións, e sempre que o estudante se encontre en polo menos un dos seguintes supostos:

 • Que obtivese polo menos 1 vez unha cualificación igual ou superior a 3,5 na materia ou materias a compensar.
 • Que a media do seu expediente sexa igual ou superior á nota media da súa titulación na última promoción con dereito a docencia.

No caso de que o solicitante non se encontre en ningún destes supostos ou curse unha titulación que dea acceso a unha profesión regulada pero reúna todos e cada un dos requisitos necesarios, a solicitude será admitida a trámite para que a valore a comisión de compensación.

A comisión de compensación valorará a traxectoria académica global do solicitante e, en particular, na materia ou materias obxecto de compensación e nas materias afíns (se as houbese), e analizará canta información complementaria considere oportuna.

A comisión poderá solicitarlle ao docente responsable da materia un informe no cal consten as consideracións relativas a todas as actividades desenvolvidas polo estudante (traballos, exames, prácticas etc.).

En ningún caso se lle poderán realizar probas de avaliación ao alumnado solicitante.

Solicitudes

A solicitude de avaliación por compensación irá dirixida, por medio dunha instancia do estudante, á dirección do centro de adscrición da materia.

Esta poderá realizarse en cada periodo de avaliación dende a data de apertura de actas ata 15 días hábiles despois do peche de entrega das mesmas.

 

Para matricularse en mais dunha titulación universitaria oficial, é necesario ter concedida a simultaneidade previamente á formalización da segunda matrícula, tendo en conta que non se concederá para cursar por primeira vez dúas titulacións ou a mesma titulación noutra universidade.

As solicitudes, dirixidas ao reitor, presentaranse polos medios relacionados no anexo III. Tramitarase no Servizo de Xestión de Estudos de Grao e resolverase consonte ao disposto na orde ministerial do 28 de setembro de 1984 (BOE do 9 de outubro), e na normativa de simultaneidade de estudos na UVigo aprobada en Consello de Goberno de 19 de xullo de 2017.

Para que se poida conceder simultaneidade, ademais de non superar entre as dúas titulacións o máximo de créditos establecidos na citada normativa, haberá que esperar a que na titulación solicitada resulten prazas sen cubrir ao remate do procedemento de admisión correspondente, é dicir, no proceso convocado pola CIUG ou nos cursos ponte.

SOLICITUDE DE TÍTULOS

Unha vez superados os estudos universitarios conducentes á obtención dunha determinada titulación oficial, a persoa interesada poderá solicitar a expedición do correspondente título na secretaría virtual ou na unidade administrativa do centro onde se atope o seu expediente académico.

Documentos

 • Solicitude de expedición do título, dirixida ao reitor da universidade.
 • Fotocopia do DNI, NIE, pasaporte ou documento do país no caso de alumnado estranxeiro.
 • Acreditación do pago das taxas.

Completado o expediente, a universidade expedirá unha certificación supletoria provisional que substituirá ao título e gozará de idéntico valor a efectos do exercicio dos dereitos inherente a él, en tanto non se produza a súa expedición material. Será asinada polo reitor ou reitora e terá validez dun ano dende a data da súa emisión nas unidades administrativas do centro

Na certificación constará o prazo de validez, que será prorrogable cando por causas técnicas non puidera a universidade expedir o título; os datos esenciais e o número de rexistro nacional de titulados universitarios oficiais.

Exencións do pagamento dos prezos públicos

Estarán exentos do pagamento de dereitos por expedición de títulos universitarios oficiais:

 • O que obteña premio extraordinario polo Consello de Goberno desta universidade.
 • As persoas beneficiarias de familia numerosa de categoría especial.
 • As persoas beneficiarias de familia numerosa de categoría xeral, que aboarán o 50% dos dereitos de expedición.
 • As persoas con discapacidade

Recepción e entrega do título

Recibidos os títulos definitivos na unidade de títulos, serán remitidos ás unidades administrativas dos centros, que procederán a realizar o aviso ás persoas interesadas para a súa recollida, unha vez efectuados os trámites oportunos.

O título deberá ser retirado persoalmente pola persoa interesada na unidade administrativa do centro, debendo acreditar a súa identidade (presentación do DNI, NIE ou pasaporte). Se non pode recollelo persoalmente, poderá autorizar a outra persoa, sempre mediante poder notarial.

As persoas interesadas que residan nunha localidade distinta do centro no que realizaron os seus estudos, poderán solicitar mediante instancia dirixida ao reitor ou reitora, a remisión do título á delegación ou subdelegación do goberno (oficina de alta inspección de educación), embaixada ou oficiña consular máis próxima ao seu lugar de residencia.

Duplicados

Procederá a expedición de duplicados, previa anulación do título orixinal, no suposto de que se produzan alteracións derivadas de cambio de nome, de nacionalidade ou de calquera outra causa. Tamén nos casos de extravío, destrución ou deterioro.

O procedemento iniciarase de oficio, cando a causa sexa imputable a administración ou a instancia da persoa interesada, cando a causa lle sexa imputable a esta, no centro onde solicitou o título.

Documentos

 • Instancia da persoa interesada.
 • Documento que motiven a expedición do duplicado.
 • O orixinal do título nos supostos de modificación do texto, deterioro ou erro material.
 • Acreditación do pago das taxas.

SOLICITUDES DE SET

Superados os estudos de grao, máster ou doutoramento, as persoas interesadas poderán solicitar a expedición do Suplemento Europeo ao Título. A expedición deste terá carácter gratuíto.

Para un grao da Universidade de Vigo

Os estudantes que están matriculados nun grao na Universidade de Vigo e desexen trasladarse a outro grao na mesma universidade (no caso de ser admitidos), no momento de formalizar a matrícula apareceralles unha mensaxe de se desexa realizar o traslado de expediente para poder efectuar devandita matrícula.

Para un grao noutras universidades

O estudantado que foi admitido nun grao noutra universidade que non sexa a de Vigo, deberá solicitar o traslado de expediente na unidade administrativa da área de grao do centro no que estaba matriculado. Deberá presentar a carta de admisión e efectuar o pago dos prazos públicos na universidade de orixe.

Como facer un traslado de expediente

 1. Se es estudante de 1.º curso e de novo ingreso deberás superar, polo menos, 2 materias ou 12 ECTS se estás matriculado a tempo completo e 1 materia ou 6 ECTS se estás matriculado a tempo parcial.
 2. Se es estudante de continuación e en 2017/2018 eras estudante de novo ingreso, deberás ter superados os créditos indicados no apartado 1. De non ter os créditos ou materias mínimos superados poderás continuar os teus estudos na mesma titulación condicionado á superación no curso 2018/2019, polo menos, 30 ECTS a tempo completo, ou 18 ECTS a tempo parcial. De non superalos, non poderás continuar os mesmos estudos na Universidade de Vigo.

Número de créditos no que podes matriculare o curso seguinte

Se solicitas matrícula a tempo parcial, cando te sexa concedida, poderás matricularte entre 18 e 47 créditos.

Se a matrícula é a tempo completo:

O mínimo desta matrícula son 48 ECTS.

O máximo desta matrícula establécese en función do número de créditos superados no curso académico previo:

N.º créditos superados no curso anterior

Menos de 6

De 6 a menos de 24

De 24 a menos de 48

48 ou máis

N.º máximo créditos matriculables

60

66

72

78

Se che restan para rematar os estudos un número menos ou igual a 84 ECTS, poderás matricularte de ata 84 ECTS para rematar os estudos.

Avaliación e convocatorias

 1. Cada curso é unha única convocatoria con dúas oportunidades de avaliación.
 2. Dispós de 4 convocatorias para superar cada materia. Non se terán en conta os "non presentados". Se agotas as 4 convocatorias nunha materia, non poderás volver a matricularte na mesma titulación. O consumo de convocatorias empeza a computarse dende o curso 2017/2018.
 3. Se che restan un máximo de 3 materias, sen incluír o TFG, para rematar a titulación, non terás límite no número de convocatorias, excepto que o plan de estudos se extinga.

Outras xestións

 

Máis información:

Servizo de Xestión de Estudos de Grao
+34 986 813 607 | 986 813 609
soporte.grao@uvigo.es