Programa de Doutoramento en Ciencia e Tecnoloxía Química pola Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade de Vigo

Knowledge area

Área de Ciencias

Administrative information

Facultade de Química

Coordination of the degree

Ezequiel Manuel Vázquez López

Centro ao que se adscribe

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Vigo
 • Adrián García Figueroa

  Nome: Desenvolvemento de metodoloxías analíticas baseadas en microextracción para a determinación de contaminantes emerxentes
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  José Carlos Bendicho Hernández, María Isela Lavilla Beltrán

 • Lucía Guillade Alonso

  Nome: Síntese total de tripartina e ácido nahuoico A, inhibidores naturais de enzimas epixenéticas
  Data de lectura:
  Directores:

  Angel Rodríguez De Lera, Rosana Álvarez Rodríguez

 • Javier Pérez Piñeiro

  Nome: Produción de nanocápsulas para a ultradetección de contaminantes emerxentes
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Miguel Ángel Correa Duarte, Moisés Pérez Lorenzo

 • Ana Sousa Castillo

  Nome: Enxeñaría de Nanostructuras baseadas en ouro con funcionalidades avanzadas
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Miguel Ángel Correa Duarte, Moisés Pérez Lorenzo

 • Arantxa Pino Cuevas

  Nome: Deseño e síntese de compostos de coordinación con afinidade por cúmulos de ?-amiloide
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Ezequiel Manuel Vázquez López, Rosa Carballo Rial

 • María del Carmen Costas Lago

  Nome: Híbridos de piridazina con potencial aplicación en trastornos asociados o envellecemento
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  María del Carmen Terán Moldes, Pedro Besada Pereira

 • Andrea Martínez Domínguez

  Nome: Novas estratexias sintéticas para a obtención de análogos da vitamina D, con potencial actividade biológica
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Yagamare Fall Diop, María Generosa Gómez Pacios

Description

Formar dende o punto de vista teórico e práctico a estudantes que estean interesados en adquirir as competencias e habilidades necesarias para xerar conocimiento químico en laboratorios de investigación e/o nuha amplia variedade de áreas económico-sociales relacionadas coa Química.
Contribuir á sociedade da información e do coñecemento, contribuindo á creación do mesmo no campo da Química.

Year of beginning impartation: 2013
Date of publication in the DOG:
Date of publication in the BOE:
New entry seats: 20

 • Aplicación de estratexias fotoquímicas en Química Analítica
 • Biodisponibilidade
 • Cromatografía de gases, líquidos e electroforese capilar e acoplamento a espectrometría de masas
 • Desenvolvemento de aplicacións analíticas e medioambientais da Foto-SPME
 • Desenvolvemento da metodoloxía analítica para a determinación de metais en medios biolóxicos e ambientais
 • Desenvolvemento de metodoloxía analítica para a determinación de productos naturais, contaminantes persistentes e emerxentes en matrices alimentarias
 • Desenvolvemento de modelos de simulación e optimización off-line para procesos cromatográficos
 • Desenvolvemento de novas metodoloxías de análise de contaminantes prioritarios e emerxentes en mostras medioambientais , agroalimentarias e biolóxicas: pesticidas, bifenilos policlorados (PCBs), éteres de defenilo polibromados (PBDEs), fenoles, ftalatos,
 • Desenvolvemento de novas metodoloxías de análise de ingredientes de cosméticos e de productos de limpeza e cuidado persoal
 • Determinación de elementos traza en medios biolóxicos, alimentarios e most. medioambientais. Esdado da biodisp. de elementos
 • Especiación
 • Espectroscopía-FIA-CMAPRL
 • Estudo do potencial antioxidantes de viños e subproductos de vinificación. Investigación de alternativas de aproveitamento
 • Investigación dos procesos de degradación de aditivos químicos e contaminantes ambientais. Determinación de subproductos de degradación
 • Investigación en novas técnicas de preparación de mostra para a análise basada na Química Analítica verde: técnicas de microextracción con e sen disolventes: SPME, LPME, DLLME, USAEME
 • Preparación de mostras para a análise
 • Quimiometría e deseño experimental
 • Análise cromotagráfico de substancias bioactivas e contaminantes en matrices biolóxicas, medioambientais e alimentarias
 • Optimización da preparación de mostra para a extración multiresiduo selectiva
 • Planificación de experimentos: screening e optimización
 • Dinámica de reaccións químicas mediante espectroscopía de correlación de fluorescencia e deteción de moléculas individuais
 • Estudo dinámico e estructural de sistemas supramoleculares e coloidais mediante sondas fluorescentes
 • Estudo teórico de interaccións intermoleculares
 • Estudo teórico de mecanismos de reaccións químicas
 • Monocapas
 • Procesos de transferencia protónica fotoinducida
 • Procesos de transferencia protónica: Estudo teórico
 • Química Cuántica: Avaliación de propiedades moleculares e de interacción
 • Química Física do Medio Ambiente
 • Química-física de coloides e interfases
 • Reaccións modelo de procesos enzimáticos
 • Reactividade e catálise
 • Simulación de formación e propiedades de nanoestructuras
 • Nanoquímica, nanofotónica, nanomedicina
 • Química cuántica. Análise da densidade electrónica
 • Reactividade en agregados coloidais. Catálise en presenza de nanopartículas
 • Reactividade química en sistemas homoxéneos e heteroxéneos
 • Ciclación de toiosemicarbazonas en presenza de metais
 • Complexos metálicos con ligados dadores de fósforo e azufre
 • Complexos metálicos con ligandos tiolatos
 • Compostos de coordinación polinucleares
 • Compostos de metais con potencial actividade farmacolóxica
 • Interacción de especies metálicas e organometálicas con vitaminas
 • Química bioinorgánica e supramolecular
 • Deseño, síntese e avaliación como antivirais e antineoplásicos de novos caronucleósidos e isoazanucleósicos
 • Metodoloxías QSAR e de avaliación "in silico" para diferentes propiedades en moléculas pequenas e macromoléculas
 • Aillamento, elucidación estructural e síntese de productos naturais
 • Agregación de plaquetas á estructura de piridazinas
 • Biomoléculas, determinación da configuración abosoluta por RMN, productos naturais bioactivos e polímeros biocompostos
 • Catálise homoxénea con complexos metálicos
 • Cálculos computacionais en Química Orgánica
 • Desenvolvementos de novas metodoloxías sintéticas de baixo impacto medioambiental
 • Deseño de fármacos por ordenador
 • Deseño de inhibidores de aspartilproteasas de interese farmacolóxico
 • Deseño e síntese de novos antibióticos e herbicidas basados en inhibición da biosíntese dos aminoácidos aromáticos
 • Deseño e síntese de análogos butirofenónicos como antisipcóticos potenciales
 • Deseño, síntese e estudo de antitumorais intercalantes do ADN
 • Deseño, síntese e avaliación como axentes neuroprotectores de novos peptidomiméticos de prolina
 • Deseño, síntese e estudo de cumarinas con diferentes intereses farmacolóxicas
 • Estudos de indución asimétrica en reacción de aza-Diels Alder
 • A química farmacéutica do SNC: variacións estructurais en butirofenonas como antipsicóticos
 • Mecanismos de interacción de mitomicina con ácidos nucleicos
 • Metais de transición en síntese orgánica
 • Novas metodoloxías sintéticas no emprego de radicais libres , reaccións de cicloadicións e de anelación
 • Preparación de compostos heterocíclicos con acción sobre o sistema nervioso central
 • Química de carbohidratos: aplicación á síntese de compostos bioactivos e de novos materiais
 • Química biolóxica e supramolecular de ácidos nucleicos, péptidos e proteínas
 • Reactividade e catálise
 • Recoñecemento molecular e nanotecnoloxía
 • Síntese de compostos de interese agroalimentario
 • Síntese de compostos que recoñecen o complexo catalítico enzima-ácido nucleico
 • Síntese de inhibidores enzimáticos
 • Síntese de moléculas que recoñecen sitios báiscos e ocos no ADN
 • Síntese en fase fluorosa
 • Compostos de coordinación: Actividade catalítica, biolóxica, química supramolecular- Complexos de metais de transición coc potencial actividade catalítica/ou biolóxica
 • Compostos de coordinación: Actividade catalítica, biolóxica e química Supramolecular: Química Metalosupramolecular
 • Deseño, síntese e caracterización de compostos bioactivos. Deseño de síntese estereocontolada de biomoduladores
 • Nanoquímica, nanofotónica, nanomedicina
 • Química cuántica. Análise de densidade electrónica
 • Reactividade en agregados coloidais: Reactividade química en sistemas homoxéneos e heteroxéneos
 • Análise de trazas, especiación elemental e metalómica
 • Química biolóxica e supramolecuar: nanotubos peptídicos
 • Química de arinos: aplicacións en síntese de productos bioactivos no desenvolvemento de materiais moleculares
 • Reaccións tandem
 • Deseño, síntese e avliación médica de compostos bioactivos e novos materiais
 • Síntese e reactividade de compostos nitroxenados
 • Compostos de Coordinación : Actividade Catalítica, Biolóxica e Química Supramolecular
 • Ciclometalación
 • Nanografenos por aproximación ascendente:síntese, propiedades e aplicacións
 • Química Analítica
 • Química Física
 • Química Inorgánica
 • Química Orgánica
 • Complejos e sistemas moleculares

Modelización Molecular

Química Supramolecular

Espectroscopia de Fluorescencia e Fotoquímica

Mecanismos de Reacción e Catálise

Complexos Metálicos

Compostos Organometálicos en Síntese e Catálise

Síntese Estereoselectiva

Produtos e Técnicas Sintéticas

Química de Biomoléculas

Química Médica

Bioloxía Molecular

Deseño e Desenvolvemento de Materiais Avanzados

Técnicas de Preparación e Caracterización de Materiais

Propiedades de Materiais

Materiais Moleculares

Técnicas de Preparación de Mostra

Espectrometría de Masas Analítica de Compostos Orgánicos

Cromatografía e Técnicas Analíticas de Separación

Química de Produtos Naturais

Técnicas Atómicas Avanzadas e Sensores

Química Industrial: Control de Procesos

Calidade nos Laboratorios Químicos

Seguridade Industrial

Sistemas de Xestión na Industria Química

Lexislación Industrial

Economía e Empresa

Recursos Humanos

The Doctoral Quality Assurance System at the University of Vigo is institutional in nature.

It is directed and coordinated through the International Doctoral School (EIDO).

General information on quality management in PhDs (documentation of the quality assurance system, quality policy and objectives, quality programs, EIDO Quality Commission) is available at this link.