Integrated course

This content is currently not available in English

É un programa deseñado para mellorar a calidade de vida das persoas maiores, ofrecéndolles un espazo axeitado para o intercambio de coñecementos e experiencias de tipo científico e cultural, favorecendo un estilo de vida activo e saudable.

Información básica

A quen vai dirixido o ciclo integrado?

Poderán solicitar o acceso aos estudos que configuran o ciclo integrado:
a) O alumnado que superase os estudos correspondentes ao ciclo intensivo ou programas universitarios equivalentes.
b) As persoas maiores de 50 anos que, sen ter cursado ou superado os estudos sinalados no punto a), acrediten estar en posesión dun título oficial universitario ou legalmente equivalente.

Horarios e calendario académico

Prazas

As prazas ofertadas para cada materia atópanse nos impresos de matrícula de cada campus.

Créditos e materias

O ciclo consta de 36 créditos. O alumnado poderase matricular nun máximo de 18 créditos ECTS cada curso académico. 
En ningún caso os créditos cursados no ciclo intensivo do Programa para maiores poderán computarse ou validarse como créditos do ciclo integrado.

A oferta de materias no ciclo integrado realizarase cada curso académico con materias que sexan impartidas nese momento nalgunha das titulacións oficiais de grao da Universidade de Vigo, e que cada centro oferte para o Programa para maiores.

As materias ofertadas clasificaranse en catro ámbitos de coñecemento en función da titulación de orixe: humanidades, ciencias, enxeñaría ou ciencias sociais e xurídicas. Para a matrícula, o alumnado do ciclo integrado deberá elixir entre todas as materias de grao que se lle oferten no campus elixido, e que se desenvolverán ao longo dos dous cuadrimestres en cada un dos campus.
 

Historia: Historia económica
Economía: Economía española e mundial
Empresa: Xestión de empresas
Políticas económicas
Réxime fiscal da empresa I
Teoría da organización
Lingua estranxeira para a empresa
Réxime fiscal da empresa II
Socioloxía do traballo
Fisioloxía
Química orgánica
Hixiene alimentaria
Políticas alimentarias
Análise e control da calidade en enoloxía
Dereito: Dereito constitucional I
Dereito: Dereito romano
Economía: Principios de economía
Dereito: Introdución ao dereito civil e dereito da persoa
Dereito: Dereito constitucional II
Dereito civil I. Obrigas e contratos
Dereito penal I
Sistema xudicial español e proceso civil
Dereito civil II. Dereitos reais
Dereito civil III. Familia e sucesións
Dereito do traballo e da seguridade social
Dereito financeiro e tributario I
Argumentación e interpretación xurídica
Sistemas xurídicos contemporáneos: Dereito continental e dereito anglosaxón
Dereito de danos e responsabilidade civil
Comunicación: Lingua española
Educación: Desenvolvemento motor
Didáctica da lingua e a literatura infantil
Prevención e tratamento das dificultades na aprendizaxe da lectura, escritura e cálculo
Lingua estranxeira a través da literatura infantil ou xuvenil: Francés
Didáctica das artes plásticas e visuais
Diagnóstico e análise de necesidades socioeducativas
Educación social no sistema educativo
Intervención socioeducativa nas condutas aditivas
Intervención en saúde e educación social
Socioloxía do consumo e identidades culturais
Sistemas de benestar social comparados
Xénero, violencia e intervención social
Empresa: Contabilidade de organizacións turísticas I
Economía: Introdución á economía
Xeografía: O turismo no mundo actual
Dereito: Lexislación turística
Linguas estranxeiras para o turismo IA: Inglés
Recursos territoriais
Linguas estranxeiras para o turismo ID: Portugués
Linguas estranxeiras para o turismo IIA: Inglés
Patrimonio cultural
Linguas estranxeiras para o turismo IID: Portugués
Fiscalidade de empresas turísticas
Xestión de destinos de interior
Historia: Introdución á etnoloxía
Teoría e método da arqueoloxía
Prehistoria universal
Historia antiga universal
Historia moderna universal
Historia contemporánea universal
Historia da arte medieval
Arqueoloxía aplicada
Historia antiga da Península Ibérica
Prehistoria da Península Ibérica
Historia moderna de España
Mundo actual
Historia antiga do noroeste da Península Ibérica
Historia moderna de Galicia
Prehistoria do noroeste da Península Ibérica

Produción artística: Audiovisuais
Arte e contemporaneidade
Xerontoloxía e actividade física
Exercicio físico para persoas maiores
Socioloxía: Estrutura social contemporánea
Ciencia política V: Política e economía da Unión Europea
Comunicación: Lingua española
Psicoloxía: Psicoloxía do desenvolvemento de 0-6 anos
Educación: Desenvolvemento motor
Lingua e literatura: Galego
Lingua e literatura: Español
Obradoiro de creatividade artística
Música nas culturas
Psicoloxía: Psicoloxía do desenvolvemento de 6 a 12 anos
Historia: Historia do presente
Agrupacións instrumentais para a escola primaria
Psicoloxía: Aplicacións en ciencias da saúde
Lingua: Linguaxe publicitaria en español
Empresa: Fundamentos de mercadotecnia
Planificación e xestión de medios publicitarios
Fundamentos de economía da empresa
Hidroloxía forestal
Xestión de caza e pesca
Xestión de espazos protexidos e biodiversidade

Dirección comercial II
Contabilidade de custos
Auditoría
Contabilidade financeira avanzada
Bioloxía: Evolución
Xeoloxía: Xeoloxía
Bioloxía: Solo, medio acuático e clima
Botánica II: Arquegoniadas
Avaliación de impacto ambiental
Biodiversidade: Xestión e conservación
Contaminación
Xeoloxía: Xeoloxía I
Bioloxía: Bioloxía II
Química: Química II
Xeoloxía: Xeoloxía II
Botánica mariña
Sedimentoloxía
Medios sedimentarios costeiros e mariños
Xestión mariña e litoral
Métodos en análise xeográfica
Informática: Novas tecnoloxías aplicadas ao dereito
Dereito: Dereito romano
Dereito internacional público
Dereito civil II. Dereitos reais
Dereito financeiro e tributario I
Dereito financeiro e tributario II
Réxime fiscal da empresa
Dereito: Dereito mercantil
Finanzas
Química: Química I
Química: Química II
Química analítica III
Socioloxía: Introdución á socioloxía das relacións laborais
Economía: Principios de economía
Socioloxía do traballo
Dirección estratéxica de empresas
Idioma moderno: Idioma 2, I: Inglés
Introdución á teoría da tradución e a interpretación
Lingua A2, II: Introdución ás linguas de especialización: Español
Tradución idioma 2, III: Alemán-Español
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Alemán-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Alemán-Español
Dereito mercantil
Historia económica e do comercio
Prospección e avaliación de recursos
Cartografía temática e teledetección
Rochas industriais e ornamentais
SIX e ordenación do territorio
Xeofísica, xeoquímica e xeotermia
Oficina técnica
Tecnoloxía medioambiental
Historia: Historia das culturas ibéricas
Retórica e poética
Latín e literatura grecolatina
Literatura española medieval
Literatura española do século XVII
Literatura española dos séculos XX-XXI
Literatura hispanoamericana I
Estética: Palabra e imaxe
Prácticas textuais: Escritura dramática
Prácticas textuais: Ensaio
Dereito: Dereito constitucional I

 

Título

Unha vez superados 36 créditos ECTS dos que se compón o ciclo integrado, outorgaráselle un título propio de «universitario ou universitaria superior sénior». No caso de que o alumno ou alumna supere un mínimo de 24 créditos dun mesmo ámbito de coñecemento, engadiráselle ao título obtido o recoñecemento como experto ou experta no ámbito correspondente.
 


Tes a decisión tomada?

Matricúlate
 


 

Para máis información sobre o Programa universitario de maiores, podes contactar con: