Grao en Educación Infantil

Características

Campus: Ourense
Tipo: Undergraduate program
Créditos ECTS totais: 240
Modalidade: Presencial
Prazas: 75
Número de cursos: 4
Código:
O05G110V01

Área de coñecemento

Área de Ciencias Sociais e Xurídicas

Coordination of the degree

María Isabel Mociño González

  Descrición

  O obxectivo deste grao é asegurar a formación pedagóxica, psicolóxica, lingüística, sociolóxica, científica, tecnolóxica e artística do futuro profesorado de educación infantil (0-6 anos)

  - Asistencial: atención a demandas individuais ou grupos relacionados con necesidades sociais; orientación, información e asesoramento sobre dereitos sociais e recursos da sociedade; organización e xestión de servizos sociais; servizos de apoio e asesoramento á poboación en xeral e colectivos específicos
  - Prevención, promoción de situacións de inxustiza social que impidan a aparición de problemas e carencias sociais e que promovan os dereitos humanos
  - Incorporación social: en calquera poboación en situación de vulnerabilidade ou exclusión social
  - Supervisión: de equipos e servizos
  - Docencia e investigación social: en relación con problemas sociais obxecto de intervención; análise e intervención no ámbito social (natureza, dimensión e prioridades, problemas e carencias, fortalezas etc.); investigación e análise dos factores condicionantes do benestar social
  - Mediación: mediación familiar, social, comunitaria…
  - Xestión, dirección de servizos, programas sociais e recursos humanos
  - Planificación, avaliación de programas e servizos
  - Coordinación con outros profesionais, administracións e recursos

  -Coñecer os obxectivos, contidos curriculares e criterios de avaliación da educación infantil.
  -Promover e facilitar as aprendizaxes na primeira infancia, desde unha perspectiva globalizadora e integradora das diferentes dimensións cognitiva, emocional e psicomotora.

  Mencións:
  - Afondamento curricular
  - Linguas estranxeiras
  - Educación especial

  Este grao está orientado ao estudantado interesados no exercicio da docencia, especialmente con nenos e nenas nos seus primeiros anos de vida (0-6 anos).