Grao en Enxeñaría Informática

Características

Campus: Ourense
Tipo: Undergraduate program
Créditos ECTS totais: 240
Modalidade: Presencial
Prazas: 147
Número de cursos: 4
Código:
O06G151V01

Área de coñecemento

Área de Enxeñaría e Arquitectura

Coordination of the degree

Eva María Lorenzo Iglesias

Descrición

A persoa titulada é un/unha profesional cunha completa formación científica, tecnolóxica e socioeconómica, preparado/a para o exercicio profesional no desenvolvemento e aplicación das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) no ámbito da Informática.

- Directores de informática
- Analistas e analistas/programadores
- Administradores de sistemas e redes
- Enxeñeiro/as de software e de sistemas de información
- Directores e xefes de proxectos
- Enxeñeiro/as web
- Consultores de tecnoloxía
- Enxeñeiro/as, consultores e administradores de seguridade
- Expertos en calidade de software
- Auditores informáticos
- Mantemento de infraestruturas TIC
- Técnicos comerciais

O título de graduado/a en Enxeñaría Informática ten como obxectivo fundamental a formación científica, tecnolóxica e socioeconómica e a preparación para o exercicio profesional no desenvolvemento e aplicación das TIC ao ámbito da informática.
A nivel mais específico o estudantado poderá adquirir as seguintes capacidades e coñecementos:

-Concibir, redactar, organizar, planificar, desenvolver e asinar proxectos no ámbito da enxeñaría en informática que teñan por obxecto a concepción, desenvolvemento ou explotación de sistemas, servizos e aplicacións informáticas.

-Dirixir as actividades obxecto dos proxectos do ámbito da informática.

-Deseñar, desenvolver, avaliar e asegurar a accesibilidade, ergonomía, uso e seguridade nos sistemas, servizos e aplicación informáticas, así como a información que xestionan.

-Definir, avaliar e seleccionar plataformas hardware e software para o desenvolvemento e execución de sistemas, servizos e aplicacións informáticas.

-Concibir, desenvolver e manter sistemas, servizos e aplicacións informáticas empregando os métodos da enxeñaría do software como instrumento para asegurar súa calidade.

-Concibir e desenvolver sistemas ou arquitecturas informáticas centralizadas ou distribuídas integrando hardware, software e redes.

-Coñecer, comprender e aplicar a lexislación necesaria durante o desenvolvemento da profesión e manexar especificacións, regulamentos e normas de obrigado cumprimento.

-Coñecer as materias básicas e tecnolóxicas que capaciten para a aprendizaxe e desenvolvemento de novos métodos e tecnoloxías.

-Resolver problemas con iniciativa, toma de decisións, autonomía e creatividade.

-Realizar medicións, cálculos, valoracións, taxacións, peritaxes, estudos, informes, planificación de tarefas e outros traballos análogos da informática.

-Analizar e valorar o impacto social e medioambiental das solucións técnicas, comprendendo a responsabilidade ética e profesional da actividade.

-Aplicar elementos básicos de economía e xestión de recursos humanos, organización e planificación de proxectos, así como a lexislación, regulación e normalización no ámbito dos proxectos informáticos.

- Coñecementos básicos de informática
- Boa base matemática, aptitude numérica
- Capacidade de abstracción, análise, síntese, razoamento lóxico
- Curiosidade, imaxinación, creatividade, innovación
- Capacidade de percepción e atención
- Sentido de organización e o método
- Atención ao detalle
- Sentido práctico e visión espacial
- Capacidades básicas para a expresión oral e escrita e para a comprensión lectora
- Habilidades sociais básicas para traballo en equipo