Teaching and Research Personnel (PDI) Service

This content is currently not available in English

A misión do Servizo de Persoal Docente e Investigador é prestar apoio técnico e administrativo aos procesos de ensino e de investigación da Universidade de Vigo.

  • Xestionar os procesos de acceso e provisión dos postos de traballo do PDI.
  • Xestionar os expedientes de compatibilidade do PDI.
  • Xestionar a contratación e os nomeamentos do PDI.
  • Xestionar os expedientes de recoñecemento de servizos previos.
  • Xestionar as situacións administrativas ou análogas do PDI.
  • Xestionar os expedientes de recoñecemento dos complementos de méritos docentes, quinquenios.
  • Xestionar os expedientes de recoñecemento dos complementos da actividade investigadora, sexenios.
  • Xestionar os expedientes de xubilación.
  • Apoiar, asesorar e asistir no desenvolvemento das funcións da universidade no eido do persoal docente ou investigador. Elaborar informes, certificacións e estatísticas.

 

 

Responsable:

Antonio Rotea Villanueva
Xefe de Servizo

Correos electrónicos