Programa de Doutoramento en Ciencia e Tecnoloxía de Coloides e Interfaces

Área de conocimiento

Área de Ciencias

Centro al que se adscribe

Coordinación del título

Juan Pablo Hervés Beloso

Información administrativa

Escuela Internacional de Doctorado

Campus

Vigo

Código RUCT

5600828
 • Sarah de Marchi Lourenço

  Nome: Deseño e fabricación de biosensores plasmónicos nanoestructurados para deteción SERS
  Fecha de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Isabel Pastoriza Santos, Jorge Pérez Juste

 • Óscar Ameneiro Prieto

  Nome: Sensores y Actuadores baseados en Nanocompostos de Nanotubos de Carbono
  Fecha de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Miguel Ángel Correa Duarte

 • María Josefa Freiría Gándara

  Nome: ESTRATEXIAS PARA A OPTIMIZACIÓN DA EFICACIA ANTIOXIDANTE EN EMULSIÓNS ALIMENTARIAS ENRIQUECIDAS CON OMEGA 3
  Fecha de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Carlos Daniel Bravo Díaz, Sonia Losada Barreiro

 • Verónica Montes García

  Nome: FABRICACIÓN E CARACTERIZACIÓN DE NOVOS MATERIAIS HÍBRIDOS BASADOS EN NANOPARTÍCULAS METÁLICAS PARA DETECCIÓN MEDIANTE SERS
  Fecha de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Isabel Pastoriza Santos, Jorge Pérez Juste

Descrición

O Doutoramento en “Ciencia e Tecnoloxía de Coloides e Interfases” é un programa propio da Universidade de Vigo, adscrito á Facultade de Química. Este programa de doutoramento é continuación do que se impartiu ata 2012 e que obtivo a Mención de Excelencia no 2010. O programa de doutoramento realízase en colaboración co centro de investigación cooperativa en Biomateriales (CIC biomaGUNE) de San Sebastian. O obxecto desta colaboración é profundar no coñecemento dalgúns aspectos da nanociencia nos que os investigadores da Uvigo e do biomagune realizan investigacións complementarias.
A ciencia de Coloides e Interfases desempeña un papel crave en sectores tan variados como alimentación, farmacia, cosmética, novos materiais, nanotecnoloxía, etc. Estes sectores atópanse entre os máis activos en canto a desenvolvemento de proxectos de innovación tecnolóxica, e por tanto, entre os que presentan unha maior capacidade de absorción de doutores cara ao futuro próximo. A Química Supramolecular, a Nanociencia, e o control de propiedades a través de deseño molecular son expresións que cada día aparecen con máis frecuencia en textos relacionados coa tecnoloxía. Gran parte das propiedades ópticas, eléctricas ou mecánicas dos materiais modernos dependen das posibilidades de deseñar nanoestructuras de compostos puros e/ou mesturas. O uso de estruturas supramoleculares é cada vez máis frecuente na industria farmacéutica, de catalizadores, etc. Algo análogo pode dicirse respecto ao deseño de sensores químicos e biolóxicos, e á viabilidade de tecnoloxías como a nanoelectrónica

Año de comienzo impartición: 2013
Fecha publicación en el DOG:
Fecha publicación en el BOE:
Plazas de nuevo ingreso: 12

 • Formación e propiedades ópticas de nanoestruturas utilizando nanopartículas metálicas
 • Propiedades fisicoquímicas das emulsións
 • Reactividade química en medios micelares
 • Catálise en presenza de medios coloidais
 • Estudos por simulación da síntese de nanopartículas
 • Nanotubos de carbono como soporte para novos materiais
 • Auto-organización de nanopartículas coloidais
 • Síntese e caracterización de nanopartículas metálicas
 • Síntese de nanopartículas funcionalizadas con fluoroforos, aminoácidos e péptidos emisivos para a súa aplicación como sensores químicos de luminescencia
 • Estudos de nanotoxicidade en tecidos de organismos mariños mediante fluorescencia de nanopartículas funcionalizadas
 • Catálise de reaccións orgánicas usando soportes coloidais
 • Síntese e propiedades de nanoestruturas tridimensionais
 • Fabricación, propiedades e aplicacións de materiais nanoestructurados
 • Reactividade en agregados coloidais. Nanocatálise
 • Biosuperficies e Nanomateriais Biofuncionais
 • Resonancia Magnética
 • Nanosensores químicos
 • Estudos por simulación de síntese e autoensamblaxe de sistemas coloidais

El Real Decreto 99/2011 de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, establece en su artículo 10.3 que los programas de doctorado se deberán someter a un procedimiento de avaluación cada seis años a efectos de la renovación de la acreditación a la que se refire el artículo 24 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.

En este contexto la ACSUG, en base a los criterios definidos por la REACU, y de acuerdo con los estándares internacionales de cualidad, establece las líneas básicas de actuación para los procesos de verificación, seguimiento, modificación y renovación de la acreditación (VSMA).

En la Escuela Internacional de Doctorado (Eido) junto con el Área de cualidad de la Uvigo se está trabajando en el diseño de un Sistema de Garantía de la Cualidad (SGC) que facilite los procesos derivados de las directrices nacionales e internacionales en materia de cualidad.