Programa de Doutoramento en Xeotecnoloxías Aplicadas á Construción, Enerxía e Industria

Área de conocimiento

Área de Enxeñaría e Arquitectura

Centro al que se adscribe

Coordinación del título

Henrique Lorenzo Cimadevila

Información administrativa

Escuela Internacional de Doctorado

Campus

Vigo

Código RUCT

5600984
 • Jesús Balado Frías

  Nome: Clasificación e modelado de entornos urbanos a partir de nubes de puntos para a diagnose da accesibilidade física e o cálculo de rutas para peóns
  Fecha de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Belén Riveiro Rodríguez, Pedro Arias Sánchez, Lucía Díaz Vilariño

 • Vânia Margarida da Silva Marecos

  Nome: OPTIMIZACIÓN DO XEORRADAR NO TRÁFICO DE VELOCIDADE PARA MONITORES ESTRUTURAIS DE PAVIMENTOS
  Fecha de lectura:
  Directores:

  María Mercedes Solla Carracelas, SIMONA FONTUL

 • Aimara Reyes Pantoja

  Nome: Aplicación das Xeotecnologías para a análise da paisaxe e influencia da infraestructura viaria
  Fecha de lectura:
  Directores:

  Henrique Lorenzo Cimadevila, María Mercedes Solla Carracelas

 • Francisco Javier Prego Martínez

  Nome: Análisis da viabilidade e caracterización do sinal GPR para a avaliación de obras de infraestructuras do transporte.
  Fecha de lectura:
  Directores:

  María Mercedes Solla Carracelas, Pedro Arias Sánchez

 • Mario Soilán Rodríguez

  Nome: Recoñecemento de obxectos en ámbitos urbanos e de estrada a partires de datos obtidos por sensores de mapeado móbil.
  Fecha de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Pedro Arias Sánchez, Belén Riveiro Rodríguez

 • Martín Rodrigo Bueno Esposito

  Nome: Procesado automático de datos xeoespaciais ea súa representación final empregando técnicas de machine learning.
  Fecha de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Higinio González Jorge, Joaquín Martínez Sánchez

 • María Rosa Varela González

  Nome: Desenvolvemento de un sistema SIX de xestión de estradas baseado en datos xeorreferenciados 3D de alta densidade
  Fecha de lectura:
  Directores:

  Belén Riveiro Rodríguez, Higinio González Jorge

 • Juan Luis Rodríguez Somoza

  Nome: “OPTIMIZACIÓN DOS SITEMAS E PROCESOS DE CONTROL DE CALIDADE DE PRODUCTOS BIOMÁSICOS RESIDUAIS”
  Fecha de lectura:
  Directores:

  Luis Ortiz Torres

 • Borja Conde Carnero

  Nome: Avaliación estrutural de pontes arcos de fábrica a partir da combinación de técnicas de ensaios non destrutivos e modelización numérica avanzada
  Fecha de lectura:
  Directores:

  Belén Riveiro Rodríguez, Pedro Arias Sánchez

 • Manuel Cabaleiro Núñez

  Nome: NOVOS AVANCES NO MODELADO 3D DE ESTRUTURAS DE BARRAS A PARTIR DE DATOS LIDAR: INSPECCIÓN E CONTROL ESTRUTURAL
  Fecha de lectura:
  Directores:

  Pedro Arias Sánchez, Belén Riveiro Rodríguez, José Carlos Caamaño Martínez

 • Xavier Núñez Nieto

  Nome: Potencialidade do sistema GPR para aplicacións militares e de seguridade.
  Fecha de lectura:
  Directores:

  María Mercedes Solla Carracelas, Henrique Lorenzo Cimadevila

Descrición

Este Programa de Doutoramento interuniversitario entre as Universidades de Vigo e Salamanca contribúe a encher un espazo baleiro ata o momento no ámbito das Xeotecnologías aplicadas a sectores crave como son a industria, a enerxía e a construción. As Xeotecnologías abarcan diferentes ámbitos de coñecemento dunha forma transversal, de forma que poden constituírse en compoñentes clave para a súa mellora tecnolóxica e competitividade no mercado. Actividades como a obtención de cartografía, os sistemas de posicionamento, a verificación cuantitativa e cualitativa na execución e mantemento de obras e edificacións, ou o control dimensional en diferentes campos da industria ou relacionados coa enerxía son actividades de gran importancia económica nas cales este ámbito de coñecemento está chamado a contribuír á súa mellora.
Obxectivos do Programa:
- Formar investigadores e tecnólogos con excelente base científica e criterio adecuado na selección de solucións tecnolóxicas a problemas relacionados coas Xeotecnologías.
- Formar investigadores que poidan acceder con facilidade ao mercado laboral, tanto no ámbito nacional como internacional.
- Fomentar o intercambio entre universidades no ámbito internacional.
- Formar doutores capacitados para iniciar unha carreira académica que garanta a calidade docente e investigadora e a permanente renovación tecnolóxica no campo das Xeotecnologías aplicadas á Construción, a Enerxía e a Industria.

Año de comienzo impartición: 2013
Fecha publicación en el DOG:
Fecha publicación en el BOE:
Plazas de nuevo ingreso: 2

 • Cámaras RGB: caracterización e calibración
 • Cámaras termográficas: caracterización e calibración
 • Láser escáner terrestre (TLS)
 • Sistemas láser móbil (MLS)
 • Sistemas inerciais de posicionamiento: odómetros, acelerómetros e giróscopos
 • Caracterización estructural xeométrica e mecánica. Análise estructural
 • Sistemas radar de subsuelo:GPR
 • Integración de técnicas no destructivas(xeofísica, xeoquímica, y termografía) en enxeñaría civil e medioambiental. Actualización, optimización e normalización das distintas aplicacions
 • Procesado de imaxe e visión por computador
 • Vehículos aéreos no tripulados(UAV)
 • Sistemas de información xeográfica
 • Teledetección
 • Biomasa y enerxía
 • Prevención de riscos
 • Fotogrametría UAV e láser escáner aplicadas a enxeñaría e arquitectura
 • Da nube de puntos aos modelos CAD: infraestructuras críticas
 • Modelado urbano mediante LIDAR
 • Infografía forense
 • Desenvolvemento e aplicación de técnicas matemáticas en detección e extinción de incendios
 • Modelización matemática
 • Laser Remote Sensing
 • Computer Visión techniques in remote Sensing
 • Earth Observation, Energy Balance, Radiative Transfer

El Real Decreto 99/2011 de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, establece en su artículo 10.3 que los programas de doctorado se deberán someter a un procedimiento de avaluación cada seis años a efectos de la renovación de la acreditación a la que se refire el artículo 24 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.

En este contexto la ACSUG, en base a los criterios definidos por la REACU, y de acuerdo con los estándares internacionales de cualidad, establece las líneas básicas de actuación para los procesos de verificación, seguimiento, modificación y renovación de la acreditación (VSMA).

En la Escuela Internacional de Doctorado (Eido) junto con el Área de cualidad de la Uvigo se está trabajando en el diseño de un Sistema de Garantía de la Cualidad (SGC) que facilite los procesos derivados de las directrices nacionales e internacionales en materia de cualidad.