Eleccións aos Consellos de Departamento

Regulamento eleccións estudantes

Os membros electos do Consello de Departamento serán renovados cada dous anos.

Estará integrado por:

  • Todas as doutoras e doutores membros do departamento. 
  • Todo o resto do persoal docente e investigador a tempo completo. 
  • Un 20% do persoal docente e investigador a tempo parcial non doutor, que en ningún caso superará o 10% do total do órgano. 
  • Unha representación do alumnado, que constituirá o 25% do total dos membros do Consello de Departamento e a metade serán estudantes de terceiro ciclo. En todo caso, de haberen candidatas ou candidatos, cubriranse todos os postos e garantirase unha representación de, polo menos, unha persoa estudante de cada un dos centros onde imparte docencia o departamento. 
  • Unha representación do persoal investigador en formación, que constituirá, como máximo, o 2% do Consello de Departamento. 
  • Unha representación do persoal de administración e servizos, que constituirá o 9% do total dos membros do Consello de Departamento. 

Eleccións representantes de estudantes, PDI e PAS aos Consellos de Departamento

regulamento eleccións estudantes.pdf62.22 KB Procedemento eleccións pdi parcial pas persoal investigador.pdf53.99 KB

Convocatorias eleccións estudantes, PDI e PAS

convoc. PDI.pdf295.31 KB CONVOC. ESTUDANTES.pdf282.37 KB

Censo provisional de estudantes de 1º, 2º e 3º ciclo

Censo estudantes 1º e 2º ciclo2.75 MB Censo estudantes 3º ciclo40.88 KB Modelo candidatura estudantes188.5 KB Interpretación artigo 45 dos Estatutos34 KB CADRO MEMBROS POR DEPARTAMENTO.pdf23.18 KB Nota informativa12.91 KB

Censo definitivo de 1º, 2º e 3º ciclo

Censo definitivo de 1º e 2º ciclo1.62 MB Censo definitivo de 3º ciclo33.61 KB