Procedemento e prazos

 

Antes do inicio das prácticas, as persoas titoras ou coordinadoras académicas ou as unidades de apoio a centros e departamentos deberán asegurarse de que o convenio estea asinado.

Non se poderá tramitar ningunha práctica na aplicación de xestión de prácticas curriculares se previamente o convenio ca entidade non aparece en estado «asinado» na aplicación para a xestión de convenios.

Prazo: polo menos dúas semanas antes do inicio da práctica.

Nota: no caso de convenios que non se axustan ao modelo normalizado ou se a entidade colaboradora é unha entidade pública necesitaranse polo menos seis meses.

 

A Área de Emprego e Emprendemento, na primeira semana de setembro, abrirá o curso académico que corresponda para que, a continuación, se poidan abrir convocatorias para cada titulación e materia.

 

A persoa responsable da xestión das prácticas en cada centro será quen de introducir, para cada materia de prácticas e convocatoria, os datos do estudantado, da entidade colaboradora, das persoas titoras, das condicións e do programa formativo das prácticas.

Todo o estudantado matriculado en prácticas deberá ter introducido o seu NUSS (número de afiliación á Seguridade Social) e o seu NIE no seu perfil da secretaria virtual da UVigo antes de tramitarse a práctica.

 

Tras introducir o estado da práctica na aplicación, debe de pasar ao estado «validada».

Unha vez adxudicada a práctica, o estudantado deberá asinar os anexos I e III, xerados a través da aplicación e coa sinatura da persoa que o titoriza na UVigo. 

O estudantado deberá asinar os anexos I e II enviados pola persoa responsable da xestión da práctica na UVigo.

Para considerarse debidamente formalizada, cada práctica terá que ter xerados os anexos I, II e III a través da aplicación e ser debidamente tramitados para as súas sinaturas polas tres partes asinantes

Ningún estudante poderá incorporase a súa práctica –sexa realizada de forma presencial, mixta ou virtual– sen o citado anexo.

Non se admitirán modificacións nas datas de inicio e de fin e do calendario previsto para a realización das prácticas se non é por causa de forza maior debidamente acreditada (baixa, enfermidade…).

Prazo: a formalización de cada práctica debe efectuarse polo menos unha semana antes do seu comezo.

 

A Área de Emprego e Emprendemento xunto co Servizo de Retribucións e Seguros Sociais da UVigo seran quen de intermediar no procedemento das altas e baixas na Seguridade Social a partir dos datos introducidos na aplicación de xestión de prácticas curriculares. 

As altas na SS poderán executarse correctamente sempre que o estudantado teña incluído correctamente o NIE e o NUSS no seu perfil en SIGMA. 

Prazos: as altas na SS tramitaranse cinco días laborais antes da data de inicio de cada práctica  e tramitaranse as baixas cinco días despois da data de fin. Os días efectivos de prácticas tamén se tramitarán cinco días despois.

 

As persoas titoras na entidade e na UVigo e o/a estudante  deberán cubrir os anexos IV, V e VI respectivamente, a través dunha que lle será achegado ao seu correo electrónico dende a aplicación de prácticas. 

A persoa responsable no centro será quen de facer o seguimento da sinatura destes anexos.

Estes datos poderán ser usados pola Área de Calidade da Universidade de Vigo para os seus informes.

Prazo: a avaliación de cada práctica debe efectuarse durante o mes seguinte á súa finalización.

 

 


 

Máis información:

Unidade de Emprego e Emprendemento
Edificio Miralles
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

Linkedin 

FAQ sobre a alta na Seguridade Social (SS) do estudantado en prácticas

O número da Seguridade Social (NUSS) é o número co que a Seguridade Social te identifica. Tamén se coñece como o número de afiliación (NAF). 

A través deste número benefíciaste das proteccións e das prestacións que garante o sistema da Seguridade Social e formalízanse tanto as túas obrigacións como as das empresas ou entidades onde traballes durante toda a túa vida laboral. Sen introducir este número no teu perfil de Sigma da UVigo, non poderás cotizar polas prácticas. Por isto, mentres non dispoñas deste número, non comeces a xestión das túas prácticas.
 

O NUSS  preséntase  nun formato do tipo «08/12345678-01». Fíxate que teña 12 díxitos. Pode haber unha barra ou un guión entre o segundo e terceiro número e entre o décimo e o undécimo número.

Por aplicación da disposición adicional 52.ª do texto refundido da Lei xeral da seguridade social, aprobado polo Real decreto lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, é obrigatorio que a entidade onde realices as prácticas externas ou, no seu caso, a universidade, te dea de alta na Seguridade Social. 
 

Unha vez obtido o teu número, debes introducilo na aplicación SIGMA, seguendo esta ruta: accede á «Secretaría virtual-Portal académico» e na esquina superior da dereita preme en «O meu perfil», «Datos persoais» e introduce o teu NUSS. 

No caso de que en SIGMA xa estea incorporado un NUSS e que os díxitos sexan distintos ao que ti tes, consulta o teu número no portal Importass a través do servizo de acreditación do Número da Seguridade Social e asegúrate de introducir o número correcto.
 

Se es estudante do programa Erasmus+ Prácticas ou dun programa de mobilidade similar e sempre que teñas dereito a unha axuda, será a UVigo quen asuma a obriga de cotizar como entidade pagadora da axuda.

O estudantado de Erasmus+ Estudos ou dun programa de mobilidade similar queda excluído do ámbito de aplicación da norma e, polo tanto, non ten dereito á alta na Seguridade Social.
 

Como regra xeral, debes residir en España para ser incluído/a no sistema de Seguridade Social, polo que non tes dereito a alta.
 

As prácticas extracurriculares dan dereito á alta a condición de que sexan susceptibles de incorporarse ao suplemento europeo ao título e fosen previamente autorizadas pola universidade. Os títulos propios non poden acompañarse do suplemento europeo ao título.
 

As actividades de extensión universitaria como cursos, seminarios, simposios, congresos, obradoiros e xornadas non dan dereito á alta, xa que non están encamiñadas a obter un título oficial nin un título propio.
 

As actividades que se desenvolvan nunha empresa para a elaboración dun traballo fin de grao ou dun traballo fin de mestrado non se consideran prácticas e non dan, por tanto, dereito á alta na Seguridade Social.
 

Si, pero antes de empezar as prácticas debes ter o teu número da Seguridade Social e o teu NIE, para que se poida tramitar a alta. Ademais, terás que indicar un enderezo válido de residencia fiscal.

Importante: se non dispós do teu NIE, non poderás solicitar o teu NUSS a través dos enlaces ofrecidos no punto correspondente.

Para obter o teu NIE debes acudir á Oficina de Estranxeiría máis preto de ti:

  • Ourense: Parque de San Lázaro 1, 32003 Ourense (Ourense)
  • Pontevedra: Rúa de Michelena 28, 36002 Pontevedra (Pontevedra)
  • Vigo: Rúa de Teófilo Llorente 4, 36202 Vigo (Pontevedra)
  • Outras oficinas de estranxeiría en España

De forma xeral, no caso de prácticas curriculares non remuneradas e de prácticas de carácter internacional con bolsas de mobilidade, a UVigo asume as obrigas de alta. No caso das prácticas extracurriculares remuneradas e nonremuneradas, deberán ser asumidas pola entidade colaboradora.  
 

Cada modificación da data de inicio ou de fin, así como do calendario previsto (días concretos nos que se desenvolverán as prácticas) supón unha variación dos datos que se deben comunicar á SS, polo que non se admitirán modificacións que afectan esas cuestións se non é por causa de forza maior debidamente acreditada (baixa, enfermidade…).
 

Figurar de alta previamente na Seguridade Social non che impide realizar as prácticas, aínda que non terás dereito ás prestacións correspondentes ás prácticas nin cotizarás por elas mentres coincidan ambas as situacións.
 

Se estás a cobrar a prestación por desemprego ou te atopas noutra situación asimilada á alta na Seguridade Social con obrigación de cotizar, poderás realizar as prácticas, pero non terás dereito ás prestacións correspondentes ás prácticas nin cotizarás por elas mentres coincidan ambas as situacións. Recomendámosche preguntar no SEPE ou consultalo aquí.
 

Se estás a gozar de asistencia sanitaria por ser mutualista ou beneficiarte de MUFACE ou doutra mutua, seguirás recibindo a dita asistencia e non procede darte de baixa nas devanditas mutualidades. A alta na Seguridade Social en situación asimilada a traballadores pola realización de prácticas non afectará a asistencia sanitaria á que poidas ter dereito previamente.
 

Se foi a entidade colaboradora quen che deu de alta na SS, contacta con ela. Se foi a UVigo, consulta este protocolo de actuación en caso de accidente durante a realización das prácticas
 

É o teu médico/a quen debe valorar se estás en condicións de realizar prácticas. No caso de que che dean a baixa médica ou o teu médico/a estime que non podes realizar as prácticas, debes comunicar a situación á persoa que coordine as túas prácticas para que xestione a súa suspensión e á entidade onde as realices para que teñan coñecemento.