Premios Extraordinarios de Doutoramento

Mozo estudando na biblioteca

 

As teses de doutoramento defendidas na Universidade de Vigo que teñan acadado a cualificación de sobresaínte cum laude poderán ser obxecto da mención especial de premio extraordinario de doutoramento.

A universidade establecerá anualmente o número de premios extraordinarios que concederá e os prazos e procedemento da súa convocatoria. Na devandita convocatoria incluirase a relación de criterios específicos que se aplicarán na selección das teses no relativo á concesión da mención do premio extraordinario.

O reitor ou reitora nomeará anualmente os tribunais encargados de elaborar a proposta de concesión que se enviará á Comisión Permanente da Eido para valorala e remitila á Secretaría Xeral para a súa aprobación polo Consello de Goberno.

Os douctores/as aos que se lles concede o premio extraordinario de doutoramento terán exención de prezos públicos pola expedición de títulos e contarán co recoñecemento documental que a Universidade estableza.
 

A data de publicación da convocatoria este ano é do 09/06/2021

En cumprimento do disposto no artígo 45 do Regulamento de Estudos de Doutoramento da Universidade de Vigo, esta Reitoría resolve publicar a convocatoria dos Premios Extraordinarios de Doutoramento  para as teses lídas nesta Universidade durante o curso 2020-2021, que acadaran a cualificación de Sobresaínte Cum Laude, abranguendo o período comprendido entre o 1 de setembro de 2020  e o 31 de xullo de 2021. Non obstante, non podrán participar nesta convocatoria as persoas que optaran por presentarse á convocatoria 2019-2020, en virtude da situación excepcional prevista como consecuencia do estado de alarma.

O prazo de solicitudes será do 13 ao 24 de setembro de 2021

 

Ver convocatoria

 

Máis información:

Escola Internacional de Doutoramento (Eido)
Edificio Filomena Dato
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo
+34 986 813 442
eido@uvigo.gal