Teses

Moza estudando na biblioteca

 

Para o depósito da tese de doutoramento débese solicitar o acceso por correo electrónico a eido@uvigo.gal e á Área de Posgrao do centro no que teña a sede o programa de doutoramento que estea a cursar.

O depósito da tese farase de forma telemática a través da Secretaría Virtual. 
 

Impreso de revisión de tese

 

Requisitos previos

 • A persoa debe estar matriculada no curso académico actual
 • Os datos da tese serán incorporados directamente pola persoa doutoranda na base de datos TESEO
  Accede a TESEO
 • Contar coa avaliación dun plan de investigación actualizado, acompañado dos informes favorables da titoría e da dirección da tese
 • O título do plan de investigación, aprobado na última avaliación anual, e o título da tese deben ser coincidentes
 • O documento de actividades actualizado, coas avaliacións anuais que correspondan e, se é o caso, das actividades formativas obrigatorias e outros requirimentos específicos da memoria de verificación do programa de doutoramento
 • Compromiso documental de supervisión debidamente asinado

 

A tese de doutoramento

 • Unha vez rematada a elaboración da tese, e tras o informe da persoa ou persoas que a dirixen, debe solicitar á CAPD a autorización para defendela. Para iso, enviaralle á área académica competente o exemplar da tese e a documentación xustificativa das mencións que non estea xa recollida no sistema
 • Presentar un exemplar da tese co visto e prace da dirección en formato electrónico (PDF). Este exemplar respectará as normas de estilo vixentes e empregaranse os seguintes modelos:
 • Resumo de polo menos 3.000 palabras en galego ou castelán, se a tese non está redactada nestas linguas
 • Presentar toda a documentación requirida no caso de que se solicite a mención internacional, a mención de doutoramento industrial, a mención de cotutela e/ou tese que conteña publicacións.
 • No caso das teses presentadas pola modalidade tradicional (non por compendio de artigos), segundo o disposto na Guía de boas prácticas para a dirección de teses de doutoramento, aprobada pola Comisión Permanente da EIDO na sesión do 20/05/2016, presentarase:
  • A declaración de que ningún capítulo de tese sexa transcrición exacta dunha publicación previa
  • As autorizacións que correspondan das persoas coautoras dos artigos presentados como anexos, se é o caso
 • No caso de teses suxeitas a protección de datos, presentaranse dúas versións. Unha reducida na que se eliminarán os contidos afectados polo deber de non difusión, segredo ou confidencialidade e outro exemplar completo que quedará arquivado na universidade baixo o compromiso de confidencialidade. O exemplar reducido será o que se deposite para a súa consulta pola comunidade científica e a versión completa entregaráselle ao tribunal para a súa avaliación

 

Impresos

Tribunal

A CAPD, despois de oír á dirección da tese (e/ou de ser o caso, á titoría), proporá unha relación de sete membros do tribunal para avaliar a tese.

Todas as persoas membro serán doutoras con experiencia investigadora acreditada ou cumprimento no momento da solicitude ou unha solicitude anterior.

O tribunal estará formado por unha maioría de membros externos á unviersidade ou institucións participantes no programa, e cumprirá os requisitos de paridade e externalidade.

O tribunal, será nomeado pola Eido entre as persoas especialistas propostas pola CAPD e estará constituído por tres persoas titulares e dúas suplentes.

No caso de que a tese conteña publicacións literalmente transcritas, as persoas coautoras non se considerarán alleas a universidade para os efectos da limitación dun membro por institución.

 

Mención doutoramento internacional

Acreditarase coa presentación da seguinte documentación:

 • 2 informes favorables previos á presentación da tese de 2 persoas expertas doutoras pertencentes a algunha institución de educación superior ou instituto de investigación non español. Nos informes deberá identificarse claramente a Institución que os emite mediante o  seu anagrama ou logotipo, a persoa que o emite coa súa sinatura e selo. De non aparecer debidamente identificada a institución, os informes non serán admitidos
 • Acreditación dunha estadía mínima de 3 meses fóra de España nunha institución de ensino superior ou centro de investigación de prestixio.
 • Escrito da dirección da tese que avale a estadía.
 • Escrito da CAPD do programa de doutoramento que autorice a estadía

Parte da tese (obrigatoriamente como mínimo a introdución, o resumo e mais as conclusións) deberá estar escrita e defenderse nunha das linguas habituais para a comunicación científica no seu campo de coñecemento, distinta a calquera das linguas oficiais en España (a excepción dos países de fala hispana).

O tribunal debe conter polo menos unha persoa experta e doutourada pertencente a algunha institución de educación superior ou centro de investigación non español. Esta persoa será distinta da persoa responsable da estadía (as mesmas condicións rexen para os suplentes do tribunal) e das informantes externas da tese.

 

Tese que inclue artigos de investigación

A tese de doutoramento poderá conter un conxunto de traballos que o doutorando/a ten publicados ou que contan coa aceptación definitiva para a súa publicación. A Universidade recoñecerá como "tese por compendio de publicacións" cando, ademais de cumprirse todo o previsto no artigo 41 do Regulamento de Estudos de Doutoramento a tese inclúa un mínimo de tres artigos de investigación publicados ou con aceptación definitiva para a súa publicación. Os artigos deben estar editados en revistas indexadas na listaxe do ámbito correspondente do Journal Citation Reports ou, en caso de que non sexa aplicable este criterio, poderá substituirse polas bases relacionadas pola CNEAI para estas áreas.

Documentación adicional que se debe aportar:

 • Informe da ou das persoas que dirixen a tese, coa aprobación da comisión académica do programa de doutoramento, o cal debe especificar:
  • A idoneidade da presentación da tese baixo esta modalidade.
  • Os indicios de calidade das publicacións presentadas.
  • A contribución da persoa estudante de doutoramento, se hai máis coautoras.
 • Autorización da revista/editorial para o uso da publicación na tese de doutoramento. No caso de non ter esa autorización, presentará a aceptación por escrito dos coautores/as de que o doutorando presente o traballo como parte da tese. Recomendase que neste caso figuren como anexos.
 • De non contar coa autorización das revistas,  o doutorando proverá unha versión publicable da tese para o repositorio institucional Investigo, sen os artigos que non conten coa devandita autorización. Nesta versión substitíranse os artigos  pola súa referencia bibliográfica completa xunto co enlace directo ao artigo. Si os artigos  están publicados en revistas de acceso aberto xa poden incluirse sen máis. 

A tese debe presentarse conforme a seguinte estructura:

 • Introdución
 • Obxectivos que se deben acadar
 • Discusión xeral que dote de coherencia e unidade os diferentes traballos
 • Conclusións e bibliografía común
 • Copia íntegra das publicacións

 

Prazos

 • Prazo de depósito e exposición pública da tese: 10 días hábiles en período lectivo a partir da revisión administrativa, período no que calquera persoa doutora poderá consultar a tese ou facer alegacións.
 • Debido á cantidade de documentos e comprobacións necesarias, consonte ao establecido na regulación actual (R.D. 99/2011), cómpre ter en conta que poden ser precisos varios días desde a entrega da documentación ata que se efectúe o depósito. Este só será efectivo unha vez comprobado todo o expediente e cando se publique na web e se notifique á persoa interesada.
 • Aprobación na Comisión Permanente da Eido, a cal autoriza a admisión a trámite da tese e nomea o tribunal.
 • A presidencia do tribunal convocará e a secretaría comunicará a data, hora e lugar da lectura da tese cunha antelación mínima de 10 días hábiles a partir da notificación.
 • 5 días hábiles posteriores ao día de exposición e defensa da tese para a remisión da documentación, da que será responsable a secretaría do tribunal ou a docente en quen delegue.

 

Lectura de tese e defensa pública

Cualificacións: non apto, aprobado, notable, sobresaínte.
Mención cum laude, mediante voto secreto dos membros do tribunal (require unanimidade de votos positivos).
Duración da tramitación: a defensa pública deberá ter lugar nun prazo máximo de tres meses desde a autorización da defensa.

 

Solicitude do título

Despois da defensa da tese e da entrega das actas pola secretaría do tribunal ou persoa que se indique (pode achegarse a través do correo interno ou do rexistro xeral de cada campus), a persoa estudante pode solicitar o título de persoa doutora no servizo de posgrao presentando:

 • Fotocopia do NIF en vigor
 • Partida de nacemento se a persoa interesada é estranxeira
 • Copia das titulacións de acceso (só no caso de que as titulacións non sexan expedidas pola Universidade de Vigo) e orixinais para cotexo.

 

Mención doutoramento industrial

Outorgarase a mención de doutoramento industrial sempre que concorran as seguintes circunstancias:

 • A existencia dun contrato laboral ou administrativo nunha empresa do sector público ou privado ou por unha administración pública. Non pode ser unha universidade
 • Por acordo da Comisión Permanente do 22 de novembro de 2017, a anterior esixencia concrétase nun mínimo de dous anos a tempo completo (ou o seu equivalente a tempo parcial)
 • Que a tese se faga no marco dun proxecto de investigación oficial que se desenvolva na empresa. Esta circunstancia ten que acreditarse e explicarse nunha memoria que tenrá que contar co visto e prace da CAPD

No caso de que o proxecto se desenvolva en colaboración coa universidade, debe existir un convenio que regule esta colaboración, incluíndo o procedemento de selección da persoa doutorada.

Opcionalmente disporemos dun borrador de convenio para o desenvolvemento dun doutoramento industrial. Este convenio asínao a empresa, a universidade e a persoa doutorada. Non é obrigatorio, pero pode ser útil para regular os aspectos da propiedade industrial, propiedade intelectual e a confidencialidade.

Multi-relational learning for full text scientific document classification
Autoría:  Carlos Adriano Oliveira Gonçalves
Dirección:   María Lorenzo Iglesias e Rui Carlos Camacho de Sousa Ferreira da Silva
Programa doutoramento: Sistemas de Software Intelixentes e Adaptables
Data: 23 de xuño de 2022

Nanoenhanced materials for cold storage applications: an insight into design, thermophysical profile and rheological behaviour
Autoría:  José Ignacio Iglesias Prado
Dirección:  Luis Lugo Latas
Programa doutoramento: Física Aplicada
Data: 20 de xuño de 2022

Caracterización neurofisiológica de los Trastornos Mentales Graves
Autoría:  Patricia Fernández Palleiro
Dirección: José Manuel Olivares Diez e Carlos Spuch Calvar
Programa doutoramento: Neurociencia e Psicoloxía Clínica
Data: 16 de xuño de 2022

Revisión histórica y análisis del packaging de la primera bodega de la D.O. Ribeiro – bodega Viña Costeira
Autoría: Óscar Martínez Vázquez
Dirección: María Jesús Barsanti Vigo
Programa doutoramento: Comunicación
Data: 14 de xuño de 2022

Transferencias de datos personales en las relaciones Unión Europea- Estados Unidos y su incidencia en el sector público español 
Autoría:  Itziar Sobrino García
Dirección: Rafael Fernández Acevedo e Patricia Valcárcel Fernández
Programa doutoramento: Ordenación Xurídica do Mercado
Data: 14 de xuño de 2022

Contribución á sociodialectoloxía galega: a fala da Limia Baixa 
Autoría:  Reyes Rodríguez Rodríguez
Dirección: Xosé Henrique Costas González e Alexandre Rodríguez Guerra
Programa doutoramento: Estudos Lingüísticos
Data: 7 de xuño de 2022

Essays on Gender and Immigration in the EU Labor Markets 
Autoría: Amaia Palencia Esteban
Dirección: Coral Del Río Otero e Olga Canto Sánchez
Programa doutoramento: Análise Económica e Estratexia Empresarial
Data: 2 de xuño de 2022
 

Las relaciones entre el derecho de la competencia europeo y el deporte 
Autoría: Ignacio López López
Dirección: Julio Costas Comesaña
Programa doutoramento: Ordenación Xurídica do Mercado
Data: 31 de maio de 2022


Tailoring surface properties of metals by laser texturing: wettability control and guided degradation for biomedical applications 
Autoría: Pablo Pou Álvarez
Dirección: Antonio Riveiro Rodríguez
Programa doutoramento: Investigación en Tecnoloxías e Procesos Avanzados na Industria
Data: 30 de maio de 2022


Modeling of plant tissue culture components using artificial neural networks: a case of actindia arguta 
Autoría: Tomás Ariel Arteta Arteta
Dirección: Pedro Pablo Gallego Veigas e M. Esther Barreal Modroño
Programa doutoramento: Biotecnoloxía Avanzada
Data: 25 de maio de 2022


Evaluación de las habilidades en el manejo de la vía aérea y ventilación en soporte vital básico e instrumental 
Autoría: Myriam Santos Folgar
Dirección: Roberto Jesús Barcala Furelos
Programa doutoramento: Ciencias do Deporte, Educación Física e Actividade Física Saudable
Data: 23 de maio de 2022


Building Modelling: Processing and Data Structure 
Autoría: Roi Otero Alonso
Dirección: Pedro Arias Sánchez e  Susana Lagüela López
Programa doutoramento: Xeotecnoloxías Aplicadas á Construción, Enerxía e Industria
Data: 23 de maio de 2022


Efectos psicosociales del uso de videojuegos en la población adolescente gallega 
Autoría: Gabriel Iglesias Caride
Dirección: José Domínguez Alonso 
Programa doutoramento: Educación, Deporte e Saúde
Data: 23 de maio de 2022


Discurso y narración en la obra de Iris Zavala 
Autoría: Vanesa Fernández Campos
Dirección: Beatriz Suárez Briones 
Programa doutoramento: Estudos Literarios
Data: 20 de maio de 2022


Composición química e capacidade antioxidante de produtos obtidos de camelias de Galicia 
Autoría:  Rocío Barreiro Rodríguez
Dirección: Efrén Pérez Santin e Carmen Salinero Corral 
Programa doutoramento: Ciencia e Tecnoloxía Química
Data: 20 de maio de 2022


Técnicas de modelación  numérica  para la gestión sostenible de los acuíferos situados en los páramos calcáreos de la cuenca del Duero 
Autoría:  Leticia Alonso Pascual
Dirección: Javier Taboada Castro, Teresa Albuquerque Durães e Roberto María Antonio Martínez-Alegría López 
Programa doutoramento: Métodos Matemáticos e Simulación Numérica en Enxeñaría e Ciencias Aplicadas
Data: 20 de maio de 2022

Defensas por videoconferencia

As persoas interesadas en asisitir ás defensas de teses anunciadas por videoconferencia deberán solicitar o acceso, de acordo coas seguintes instrucións:

 • Dirección das teses
 • Coordinación do programa de doutoramento ao que se adscribe a tese
 • Dirección da Eido (eido.dir@uvigo.gal)


Próximas lecturas


Interactive effects of cell size, temperature and nutrient supply on resource allocation, metabolic rates and growth of marine phytoplankton
Autoría: Cristina Fernández González
Dirección: Emilio Marañón Sainz   
Programa doutoramento: Ciencias Mariñas, Tecnoloxía e Xestión
03/06​​/2022 | 11:00 horas
Lugar: Novo salón de graos da Facultade de Ciencias do Mar
 

Construyendo lugares: emplazamientos, acciones y significados de la idea de lugar en el arte contemporáneo
Autoría: Román Corbato Pérez
Dirección: Juan Carlos Meana Martínez e María José Pérez Fabello   
Programa doutoramento: Creación e Investigación en Arte Contemporánea
06/06​​/2022 | 11:30 horas
Lugar: Sala de Reunións do Departamento de Escultura. Facultade de Belas Artes. Pontevedra
 

Interfacing nanomaterials and biological systems: development and applications
Autoría: Alba Vázquez Arias
Dirección: Isabel Pastoriza Santos e  Gustavo Bodelón González  
Programa doutoramento: Nanomedicina
06/06​​/2022 | 11:00 horas
Lugar: Salón de graos da Facultade de Ciencias do Mar
 

Desarrollo de biomarcadores de metilación no invasivos para el cribado de cáncer colorrectal 
Autoría: María Gallardo Gómez    
Dirección: Loretta De Chiara Prada 
Programa doutoramento: Metodoloxía e Aplicacións en Ciencias da Vida
09/06​​/2022 | 11:00 horas
Lugar: Salón de Graos antigo da Facultade de Ciencias da Universidade de Vigo
 

Response of the coccolithophore Emiliania huxleyi to future ocean acidification conditions: from gene expression to physiological rates
Autoría: Júlia Puig Fàbregas
Dirección: Maria Cristina Sobrino Garcia e Emilio Manuel Fernández Suárez   
Programa doctorado: Ciencias Mariñas, Tecnoloxía e Xestión
09/06​​/2022 | 11:00 horas
Lugar: novo Salón de Graos da Facultad de Ciencias da Universidad de Vigo.Campus Lagoas-Marcosende
 

Análisis de la actividad auditora con perspectiva de género. Un estudio empírico aplicado a la determinación de los honorarios de auditoría de sociedades no cotizadas
Autoría: Susana Escaloni Varela
Dirección: Francisco Javier López Corrales e María Mercedes Mareque Álvarez-Santullano   
Programa doutoramento: Análise Económica e Estratexia Empresarial
​​​14/06​​/2022 | 11:00 horas
Lugar: Casa das Campás (Pontevedra)
 

Design  and characterization of a fully integrated InP continuous variable quantum key distribution transmitter with radiofrequency antenna
Autoría: David Álvarez Outerelo  
Dirección: Ana Vazquez Alejos e  Francisco Javier Díaz Otero 
Programa doutoramento: Tecnoloxías da Información e as Comunicacións
​​​16/06​​/2022 | 11:00 horas
Acto de defensa por videoconferencia sala virtual EIDO


Contra Todo Pronóstico. Análisis de la realidad educativa de un centro de educación de adultos (CEPA) en la ciudad de Pontevedra y su alumnado desde la etnografía y la investigación participativa
Autoría: Santiago José Cruz Muñoz  
Dirección: Maria Angeles Pilar Parrilla Latas  
Programa doutoramento: Equidade e Innovación en Educación
​​​16/06​​/2022 | 11:00 horas
Lugar: Salón de graos da Facultade de CC da Educación e o Deporte. Campus A Xunqueira

La fiscalidad en apoyo a la economía circular: ¿Qué oportunidades?
Autoría:  Viviana Salerno 
Dirección: Ana María Pita Grandal e Maria Pia Nastri   
Programa doutoramento: Ordenación Xurídica do Mercado
Tese en réxime de cotutela
​​​​​​23/06​​/2022 | 15:30 horas
Lugar: Universidad Suor Orsola Benincasa de Nápoles

From Social Data to Personalized Recommendations: A Semantic Approach 
Autoría: MennaAllah Maged Moustafa Kamel   
Dirección: Alberto Gil Solla e  Manuel Ramos Cabrer 
Programa doutoramento: Tecnoloxías da Información e as Comunicacións
​​​​​​29/06​​/2022 | 16:00 horas
Lugar: Acto de defensa por videoconferencia, sala virtual EIDO

Los cortesanos de don Juan II, de Jerónimo Morán (1838). Estudio y edición
Autoría: María Ceide Rodríguez  
Dirección: Montserrat Ribao Pereira  
Programa doutoramento: Estudos Literarios
​​01/07​​/2022 | 11:30 horas
Lugar: Sala de Graos (B3) da Facultade de Filoloxía e Tradución 

Development of a Decision Support System in Haemovigilance 
Autoría: Augusto Manuel Oliveira Ramoa Rodrigues
Dirección: Analia María García Lourenco 
Programa doutoramento: Sistemas de Software Intelixentes e Adaptables
​​04/07​​/2022 | 11:00 horas
Lugar: Salón de Graos da Escola Superior de Enxeñaría Informática

Synthesis,characterization and performance evaluation of hybrid nano materials 
Autoría:  Amir Hassan Abdelrahman Elsaidy
Dirección: Miguel Ángel Correa Duarte e Verónica Salgueiriño Maceira 
Programa doutoramento: Enxeñaría Química
​​08/07​​/2022 | 11:00 horas
Lugar: Salón de grao de Ciencias Experimentais

Contribuciones al uso de Agentes Virtuales para estimular la interacción social en niños con Trastorno del Espectro Autista
Autoría:  Luis Fernando Guerrero Vasquez 
Dirección: Martín López Nores e  Jack Fernando Bravo Torres  
Programa doutoramento: Tecnoloxías da Información e as Comunicacións
​​​​​​22/07​​/2022 | 11:00 horas
Lugar: salón de graos da Escola de Enxeñaría de Telecomunicación

Study of the inclusion of biosurfactants in the agri-food industry to obtain more biocompatible formulations
Autoría: Alejandro López Prieto  
Dirección: Ana Belén Moldes Menduíña e José Manuel Cruz Freire  
Programa doutoramento: Enxeñaría Química
​​​​​​26/07​​/2022 | 11:00 horas
Lugar: Auditorio do CINTECX

Synthesis and Implementation of High-Performing Plasmonic Nanoassemblies 
Autoría:  Andrea Mariño López
Dirección: Miguel Ángel Correa Duarte e Moisés Pérez Lorenzo 
Programa doutoramento: Ciencia e Tecnoloxía de Coloides e Interfaces
​​​​​​27/07​​/2022 | 11:00 horas
Lugar: Salón de Graos (Facultade Ciencias Vigo)

Influence of the last glacial period on the genetic diversity of modern humans 
Autoría:  Catarina Araújo Branco
Dirección: Miguel Arenas Busto 
Programa doutoramento: Metodoloxía e Aplicacións en Ciencias da Vida
09​​​​/09​​/2022 | 11:00 horas
Lugar: Edificio Olimpia Valencia. Torre-CACTI (piso 0). Sala de Seminario CACTI
 

Consulta a base de datos de teses de doutoramento

Consulta TESEO

 

Preguntas frecuentes sobre teses

Non, debe reflectir o ámbito temático da tese, pero poderá modificarse durante o desenvolvemento da tese sempre que respecte o citado ámbito temático. A súa modificación implicará a modificación do Plan de investigación e será necesaria a valoración positiva da persoa que titorice ou dirixa a tese (perfil autorizado) e pola Comisión Académica do Programa de doutoramento.

Se a dedicación é a tempo completo, o máximo son tres anos (con prórroga de un ano e, excepcionalmente, dun ano adicional ata un máximo de cinco anos). Se é a tempo parcial, cinco anos (con prórroga de dous anos e, excepcionalmente, dun ano adicional ata un máximo de oito anos).
 

A duración mínima dos estudos de doutoramento será, a tempo completo e a tempo parcial, de 18 meses, que se contarán desde a admisión do doutorando/a ata a presentación da solicitude do depósito da tese de doutoramento.
 

Unha vez que estea en exposición pública, non poderán facerse modificacións.

Non, as baixas por enfermidade non contabilizan. O/a doutorando/a poderá solicitarlle á CAPD a baixa temporal no programa por enfermidade, embarazo ou por calquera outra causa prevista na normativa vixente por un período máximo dun ano, ampliable ata un ano. 
 

A defensa pública deberá realizarse nun prazo máximo de tres meses desde a autorización da defensa polo órgano designado pola escola de doutoramento (Comisión Permanente da EIDO), salvo causas debidamente xustificadas. Se se supera este prazo, deberán iniciarse de novo os trámites de autorización da tese para a súa defensa. 
 

A proposta do tribunal correspóndelle á CAPD, despois de oír o director/a da tese (ou de ser o caso, o titor/a). Propoñerá unha relación de sete membros do tribunal que avaliarán a tese. A Comisión Permanente da Eido aprobará e nomeará un tribunal de cinco membros de entre os sete membros propostos pola CAPD. Estes membros cumprirán co criterio de paridade e de externalidade e a proposta non poderá incluír máis de dous membros por institución.

No caso de teses presentadas por compendio de publicacións, non poderán formar parte do tribunal os/as coautores/as das publicacións. Aplícase o mesmo se algún dos capítulos está baseado nun artigo xa publicado como anexo á tese. Tampouco poderá formar parte do tribunal a persoa responsable da estadía.
 

A tese debe incluír un mínimo de tres artigos de investigación, publicados ou con aceptación definitiva para a súa publicación. Os artigos deben estar editados en revistas indexadas na listaxe do ámbito correspondente do Journal Citation Reports (SCI e/ou SSCI). Nas áreas en que non sexa aplicable este criterio, poderá substituírse polas bases relacionadas pola Comisión Nacional Avaliadora da Actividade Investigadora (CNEAI) para estas áreas.
 

O profesorado dos corpos docentes universitarios poderá formar parte dos tribunais de teses de doutoramento aínda que estean en situación de excedencia, xubilación, servizos especiais ou en comisión de servizos.

A lei determina que as teses deben publicarse en aberto. Non obstante, en caso de conflito, existe a posibilidade de solicitar o aprazamento da publicación da tese en aberto. Nas teses por compendio de artigos non existe este problema porque os traballos xa foron aceptados previamente para a súa publicación e así se fai constar ao publicar a tese.
 

Si, é posible sempre e cando se cumpran todos os requisitos establecidos para cada unha delas. A empresa na que se traballa ten que estar de acordo en que o/a doutorando/a realice unha estadía de investigación de polo menos tres meses nun centro estranxeiro.
 

Si, enviando una solicitude de preinscrición por cada un dos programas solicitados. En caso de ser admitido en varios, a matrícula só poderá realizarse nun deles.
 

Poderán dirixir teses de doutoramento todas as persoas doutoras españolas ou estranxeiras con experiencia investigadora acreditada, sempre e cando estean autorizadas pola Comisión Académica do Programa de doutoramento. No caso de que non pertenza ao programa (consultar os recursos humanos en cada Programa de doutoramento),deberá ter un/unha titor/a dentro do programa.
 

Si, sempre que a Comisión Académica o autorice, por motivos xustificados, oídos o doutorando e o director/a ou codirectores/as
 

TESEO é unha base de datos coa a información das teses de doutoramento. A páxina do Ministerio de Educación está creada para permitirlles ás persoas que se doutoren no futuro, introducir os datos da súa tese no sistema. O sistema controlará os distintos pasos polos que pasa a tese e, unha vez aprobada esta, quedará almacenada no sistema para poder ser consultado dende Internet.

É a persoa que, sendo director ou titor dun doutoramento, se encarga de dar traslado á aplicación informática e de xestionar as distintas actividades achegadas polo alumnado para o seu documento de actividades e o plan de investigación. 
 

A tese poderá ser codirixida por un máximo de dúas persoas, sempre que concorran razóns académicas, de interdisciplinaridade ou sexa desenvolvida en colaboración nacional ou internacional. Á codirección necesita autorización da CAPD.
 

Soamente nos casos de teses en cotutela ou doutoramento industrial.

Non temos formulario. Cada institución emite o seu informe nun documento onde ten que vir claramente identificada a universidade ou o organismo de investigación que o emite mediante o seu anagrama ou logotipo, unha descrición da tese e a sinatura e selo da institución. Eses informes deben estar en español, galego ou inglés para que o poidan entender os e as avaliadoras.