Teses

 

Para o depósito da tese de doutoramento, recoméndase solicitar cita previa na seguinte ligazón:
Reserva TESE

Nos casos nos que a tese de doutoramento non se entregue de forma presencial, senón que se envíe por correo interno, é aconsellable reservar tamén unha cita para a revisión da tese. De non facelo, asignarase un turno de oficio, en función das dipoñibilidades existentes. O servizo de posgrao notificará por correo electrónico a aprobación de cada trámite.

Impreso de revisión de tese

 

 

Requisitos previos

 • Estar matriculado ou matriculada no curso académico actual.
 • Os datos da tese serán incorporados directamente polo/a doutorando/a na base de datos TESEO
  Accede a TESEO
 • Contar coa avaliación dun plan de investigación actualizado acompañado dos informes favorables do titor ou titora e do director ou directora.
 • O título do plan de investigación, aprobado na última avaliación anual, e o título da tese deben ser coincidentes.
 • O documento de actividades actualizado, coas avaliacións anuais que correspondan e, se é o caso, das actividades formativas obrigatorias e outros requirimentos específicos da memoria de verificación do programa de doutoramento.
 • Compromiso documental de supervisión debidamente asinado.

 

Formato da tese

 • En formato electrónico (PDF) e un exemplar en papel, segundo as normas de estilo aprobadas pola Comisión Permanente da Eido, obrigatorias desde setembro do 2016. O pdf  da tese debe vir coa portada en cor azul igual que o exemplar en papel.
 • Ambos formatos deberán conter a autorización da ou das persoas directoras da presentación da tese para a súa defensa.
 • Resumo de polo menos 3.000 palabras en galego ou castelán, se a tese non está redactada nestes idiomas.
 • No caso das teses presentadas pola modalidade tradicional (non por compendio de artigos), segundo o disposto na Guía de boas prácticas para a dirección de teses de doutoramento, aprobada pola Comisión Permanente da EIDO na sesión do 20/05/2016, presentarase:
  • A declaración de que ningún capítulo de tese sexa transcrición exacta dunha publicación previa.
  • Presentaranse, se é o caso, as autorizacións que correspondan das persoas coautoras dos artigos presentados como anexos.
 • No caso de teses suxeitas a protección de datos, se presentarán dúas versións.  Unha reducida na que se eliminarán os contidos afectados polo deber de non difusión, segredo ou confidencialidade e outro exemplar completo que quedará arquivado na Universidade baixo o compromiso de confidencialidade. O exemplar reducido será o que se deposite para a súa consulta pola comunidade científica e la versión completa se lle entregará ao tribunal para a súa avaliación.

 

Impresos

 

Tribunal

Proposición
Deberá estar composto por seis membros (a maioría deberán ser membros externos á universidade ou institucións participantes no programa) e cumprir os requisitos de paridade e externalidade.

Tribunal nomeado
Tres titulares e dous suplentes (mínimo entre titulares, un de cada sexo, e entre todos, dúas persoas de cada sexo).

 

Mención doutoramento internacional

Acreditarase coa presentación da seguinte documentación:

 • 2 informes favorables previos á presentación da tese de 2 persoas expertas doutoras pertencentes a algunha institución de educación superior ou instituto de investigación non español. Nos informes deberá identificarse claramente a Institución que os emite mediante o  seu anagrama ou logotipo, a persoa que o emite coa súa sinatura e selo. De non aparecer debidamente identificada a Institución, estos informes non se admitirán.
 • Acreditación dunha estadía mínima de 3 meses fóra de España nunha institución de ensino superior ou centro de investigación de prestixio.
 • Escrito do director ou directora da tese que avale a estadía.
 • Escrito da CAPD do programa de doutoramento que autorice a estadía.

Parte da tese (obrigatorio como mínimo a introdución, o resumo e mailas conclusións) deberá estar escrita e defenderse nunha das linguas habituais para a comunicación científica no seu campo de coñecemento, distinta a calquera das linguas oficiais en España (a excepción dos países de fala hispana).

O tribunal debe conter polo menos unha persoa experta pertencente a algunha institución de educación superior ou centro de investigación non español, co título de doutor ou doutora, esta persoa será distinta da persoa responsable da estadía (as mesmas condicións rexen para os suplentes do tribunal) e dos informantes externos da tese.

 

Tese por compendio de artigos de investigación

Cada publicación deberá facer constar a adscrición do doutorando ou doutoranda á universidade na que está desenvolvendo o programa de doutoramento.
Documentación adicional que se debe aportar:

 • Informe da ou das persoas que dirixen a tese, coa aprobación da Comisión académica do programa de doutoramento, o cal debe especificar:
  1. A idoneidade da presentación da tese baixo esta modalidade.
  2. Os indicios de calidade das publicacións presentadas.
  3. A contribución da persoa estudante de doutoramento, se hai máis coautores.
 • Aceptación por escrito dos coautores de que o doutorando ou a doutoranda presente o traballo como parte da súa tese.
 • Renuncia por escrito dos coautores non doutores á presentación dos traballos como parte doutra tese de doutoramento.
 • Un mínimo de tres artigos de investigación, publicados ou con aceptación definitiva para a súa publicación en revistas indexadas no JCR ou en índices equivalentes segundo os criterios CNEAI da rama.

A tese debe incluír:

 • Introdución
 • Obxectivos que se deben alcanzar
 • Discusión xeral que dote de coherencia e unidade os diferentes traballos
 • Conclusións e bibliografía común
 • Copia íntegra das publicacións

 

Prazos

 • Prazo de depósito e exposición pública da tese: 10 días hábiles en período lectivo a partir da revisión administrativa, período no que calquera doutor ou doutora poderá consultar a tese ou facer alegacións.
 • Debido á cantidade de documentos e comprobacións necesarias consonte ao establecido na regulación actual (R.D. 99/2011), cómpre ter en conta que poden ser precisos varios días desde a entrega da documentación ata que se efectue o depósito. Polo que este só será efectivo unha vez comprobado todo o expediente e cando se publique na web e se notifique á persoa interesada.
 • Aprobación na Comisión Permanente da Eido, a cal autoriza a admisión a trámite da tese e nomea o tribunal.
 • Emisión de informes e data de lectura: 20 días naturais para informes desde a recepción da tese (membros do tribunal)
 • Recibidos os informes, a Eido autoriza a presentación da tese.
 • O presidente ou a presidenta do tribunal convoca e a persoa secretaria comunicará a data, hora e lugar da lectura da tese cunha antelación mínima de 10 días hábiles a partir da notificación.
 • 5 días hábiles posteriores ao día de exposición e defensa da tese para a remisión da documentación, da que será responsable o secretario ou secretaria do tribunal ou o profesor ou profesora en quen delegue.

 

Lectura de tese e defensa pública

Cualificacións: non apto, aprobado, notable, sobresaínte.
Mención cum laude, mediante voto secreto dos membros do tribunal (require unanimidade de votos positivos).
Duración da tramitación: a defensa pública deberá ter lugar nun prazo máximo de tres meses desde a autorización da defensa.

 

Solicitude do título

Despois da defensa da tese e da entrega das actas polo secretario ou secretaria do tribunal ou persoa que se indique (pode achegarse a través do correo interno ou do rexistro xeral de cada campus), o alumno ou alumna pode solicitar o título de doutor ou doutora no servizo de posgrao presentando:

 • Fotocopia do NIF en vigor
 • Partida de nacemento se o alumno ou a alumna é estranxeira
 • Copia das titulacións de acceso (só no caso de que as titulacións non sexan expedidas pola Universidade de Vigo) e orixinais para cotexo.

 

Mención doutoramento industrial

Outorgarase a mención de doutoramento industrial sempre que concorran as seguintes circunstancias:

 • A existencia dun contrato laboral ou administrativo nunha empresa do sector público ou privado ou por unha Administración pública. Non pode ser unha universidade.
 • Por acordo da Comisión Permanente do 22 de novembro de 2017, a anterior esixencia concrétase nun mínimo de dous anos a tempo completo (ou o seu equivalente a tempo parcial).
 • Que a tese se faga nun marco dun proxecto de investigación oficial que se desenvolva na empresa. Esta circunstancia ten que acreditarse e explicarse nunha memoria que tendrá que contar co visto e prace da CAPD.

No caso de que o proxecto se desenvolva en colaboración coa universidade, debe existir un convenio que regule esta colaboración, incluíndo o procedemento de selección do doutorado ou doutorada.

Opcionalmente disporemos dun borrador de convenio para o desenvolvemento dun doutoramento industrial. Este convenio asínao a empresa, a universidade e a persoa doutorada. Non é obrigatorio, pero pode ser útil para regular os aspectos da propiedade industrial, propiedade intelectual e a confidencialidade.

 • Estética y ética de la ilustración de fantasía. Monstruos, universos, héroes y antihéroes

  Autoría: Daniel Rodríguez Palacios
  Dirección: María José Pérez Fabello      

  Programa doctorado: Creación e Investigación en Arte Contemporáneo
  Data:  11 de novembro de 2019

 • Macroalgae to gold and silver nanoparticles. Biosynthesis, characterization and biological applications

  Autoría:  Noelia González Ballesteros
  Dirección: María Carmen Rodríguez Arguelles      

  Programa doctorado: Biotecnoloxía Avanzada
  Data: 04 de novembro de 2019

 • Realidade aumentada e educación: unha investigación sobre as súas posibilidades educativas

  Autoría:  Noa Vasallo Barrueco
  Dirección: Manuela Raposo Rivas e
   María Esther Martínez Figueira      

  Programa doctorado: Equidade e Innovación en Educación
  Data: 04 de novembro de 2019

 • Que no te den gato por flor: la uña de gato que amenaza la costa gallega

  Autoría:  Yaiza Lechuga Lago
  Dirección:Ana Novoa Pérez e
   Luis González Rodríguez     

  Programa doctorado: Ecosistemas Terrestres, Usos Sustentables e Implicacións Ambientais
  Data: 04 de novembro de 2019

 • Thermodynamic study of bacterial growth under the effect of metals used in orthopaedic surgery

  Autoría:  Ricardo José Aveledo Anzola
  Dirección: Marta María Mato Corzón e
   José Luís Legido Soto    

  Programa doctorado:Física Aplicada
  Data: 28 de outubro de 2019

 • Modelo predictivo de periimplantitis en pacientes con historia de enfermedad periodontal

  Autoría:  Elena López Alvar
  Dirección: Diana Valverde Pérez   

  Programa doctorado: Biotecnoloxía Avanzada
  Data: 23 de outubro de 2019

 • Andamios y biomoléculas de origen marino para regeneración tisular del sistema osteoarticular

  Autoría:  Estefanía López Senra
  Dirección: Julia Asunción Serra Rodríguez e
   Miriam López Álvarez   

  Programa doctorado: Física Aplicada
  Data: 21 de outubro de 2019

 • Etodiversidad: estudio de la variabilidad del comportamiento sexual en el orden Odonata

  Autoría:  Anaís Rivas Torres
  Dirección: María Olalla Lorenzo Carballa e
   Adolfo Cordero Rivera  

  Programa doctorado: Ecosistemas Terrestres, Usos Sustentables e Implicacións Ambientais
  Data: 21 de outubro de 2019

 

 

 • Caracterización y análisis de los valores asociados al deporte en alumnos no universitarios
  Autoría: Xesús Pena Pérez
  Dirección:  María José Martínez Patiño        
  Programa doctorado: Educación, Deporte e Saúde
  13/11/2019 | 11.00 horas
  Salón de Graos da Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte. Campus de Pontevedra
 • Diseño y evaluación de un programa basado en  Mindfulness para futuros  profesionales de las Artes escénicas
  Autoría: Olga Magaña Rodriguez
  Dirección:  Margarita Rosa Pino Juste        
  Programa doctorado: Educación, Deporte e Saúde
  15/11/2019 | 11.30 horas
  Salón de Graos da Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte. Campus de Pontevedra
 • Utilización de las tabletas digitales en la Educación Primaria
  Autoría: María Cristina Sánchez Martínez
  Dirección: María Carmen Ricoy Lorenzo         
  Programa doctorado: Ciencias da Educación e do Comportamento
  15/11/2019 | 11.30 horas
  Salón de Graos da Facultade de Ciencias da Educación. Edificio Ferro. Campus de Ourense
 • The effects of climate change on reproduction and recruitment success of the acorn barnacle Semibalanus balanoides at its southermost European distribution limit (Galicia, Spain)
  Autoría: Mariana Andreína Herrera Rodríguez
  Dirección: María Elsa Vázquez Otero e Gonzalo Macho Rivero        
  Programa doctorado: Ciencias Mariñas, Tecnoloxía e Xestión
  18/11/2019 | 11.00 horas
  Novo Salón de Graos da Facultade de Ciencias do Mar, Campus de Lagoas-Marcosende
 • Zellige y creación contemporánea en Marruecos y España: El  Zellige (Alicatado) como soporte identitario en el arte y el diseño
  Autoría:  Mohamed El Amine Asselman
  Dirección: Juan Carlos Meana Martínez        
  Programa doctorado: Creación e Investigación en Arte Contemporáneo
  19/11/2019 | 11.30 horas
  Sala de Reunións do Departamento de Escultura da Facultade de Belas Artes. Campus de Pontevedra
 • Bioactivity of Quinoxaline-1,4-dioxide Derivatives in Radioresistant Tumour Cells Exposed to Radiotherapy
  Autoría:  Liliana Raquel Lemos da Silva
  Dirección: Pedro Miguel Vieira Coelho e Mónica Almeida Vieira         
  Programa doctorado: Biotecnoloxía Avanzada
  20/11/2019 | 16.00 horas
  Salón de Graos do Edificio de Ciencias Experimentais. Terceiro Bloque, 3º andar. Campus de Vigo
 • Sistema de apoyo al diagnóstico de electrocardiogramas
  Autoría: Víctor Mondelo Visuña
  Dirección:  Arturo José Méndez Penín e María José Lado Touriño         
  Programa doctorado: Sistemas de Software Intelixentes e Adaptables
  22/11/2019 | 10.30 horas
  Seminario 06 da Facultade de Dereito. Campus de Ourense
 • Obtención de fracciones enriquecidas en compuestos bioactivos a partir de extractos acuosos de Sargassum muticum
  Autoría: Patricia Pérez Larrán
  Dirección:  Herminia Domínguez González e Elena María Balboa Alfaya          
  Programa doctorado: Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria
  22/11/2019 | 12.00 horas
  Aula Magna do Edificio Politécnico. Campus de Ourense
 • Producción de biomasa probiótica y nisina por Lactococcus lactis subsp. lactis CECT 539
  Autoría: Mónica Costas Malvido
  Dirección:  Ricardo Javier Bendaña Jácome e Nelson Pérez Guerra          
  Programa doctorado: Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria
  22/11/2019 | 12.00 horas
  Facultade de Ciencias. Campus de Ourense
 • Formulation of cosmetic and personal care products with biosurfactants  obtained from  corn steep liquor
  Autoría: Mírian Rincón Fontán
  Dirección:  Ana Belén Moldes Menduíña e José Manuel Cruz Freire          
  Programa doctorado: Enxeñaría Química 
  25/11/2019 | 11.30 horas
  Aula de Grao da Escola de Enxeñaría Industrial. Sede Campus
 • El condestable don Álvaro de Luna y su corte en el contexto de las novelas populares de Manuel Fernández y González
  Autoría: María Teresa Préstamo Landín
  Dirección:  Montserrat Ribao Pereira         
  Programa doctorado: Estudos Literarios
  26/11/2019 | 11.00 horas
  Salón de Graos da Facultade de Filoloxía e Tradución. Campus de Vigo
 • Exploración de rutas sintéticas A incednam
  Autoría: Sandra Sarceda López
  Dirección: Rosana Álvarez Rodríguez e Marta Domínguez Seoane         
  Programa doctorado:Ciencia e Tecnoloxía Química
  28/11/2019 | 12.00 horas
  Salón de Graos do Edificio de Ciencias Experimentais (módulo C). Campus de Vigo
 • Síntesis total de alcaloides con unidades de hexahidropirrol[2,3-b]indol a partir de bromopirrolidinoindolinas
  Autoría: Samuel Gallego Leal
  Dirección: Rosana Álvarez Rodríguez e Angel Rodríguez De Lera          
  Programa doctorado: Ciencia e Tecnoloxía Química
  28/11/2019 | 09:30 horas
  Salón de Graos do Edificio de Ciencias Experimentais (módulo C). Campus de Vigo
  Don Álvaro de Luna (1840), de Antonio Gil y Zárate. Edición y estudio
  Autoría:  María del Carmen Rodríguez Lorenzo
  Dirección:  Montserrat Ribao Pereira 
  Programa doctorado: Estudos Literarios
  29/11/2019 | 11.00 horas
  Sala de Xuntas da Facultade de Filoloxía e Tradución. Campus de Vigo
 • Desarrollo de reacciones en cascada catalizadas por Paladio y su aplicación a la síntesis de heterociclos
  Autoría:  Francisco Cruz Calderón
  Dirección:  Rosana Álvarez Rodríguez e Belén Vaz Araújo          
  Programa doctorado: Ciencia e Tecnoloxía Química
  29/11/2019 | 09.30 horas
  Salón de Graos do Edificio de Ciencias Experimentais, bloque C. Campus de Vigo
 • Sentiment Analysis in Social Media Contents using Natural Language Processing Techniques
  Autoría:  Tamara Álvarez López
  Dirección: Milagros Fernández Gavilanes e Enrique Costa Montenegro          
  Programa doctorado: Tecnoloxías da Información e as Comunicacións
  29/11/2019 | 11.30 horas
  Salón de Graos da E.E. de Telecomunicacións. Campus de Vigo
 • Advancing the Extraction and Robustness of Admittance Behavioural Models for use in CAD Design of Nonlinear Microwave Circuits
  Autoría:  María del Rocío Moure Fernández
  Dirección: Paul Juan Tasker e Mónica Fernández Barciela          
  Programa doctorado: Tecnoloxías da Información e as Comunicacións
  29/11/2019 | 16.00 horas
  Salón de Graos da E.E. de Telecomunicacións. Campus de Vigo
 • La obra poética de diego lópez de haro: edición y estudio
  Autoría:  Lucila González Alfaya
  Dirección:  Antonio Chas Aguión         
  Programa doctorado: Estudos Literarios
  03/12/2019 | 12.00 horas
  Salón de Graos da Facultade de Filoloxía e Tradución. Campus de Vigo
 • Impacto de los fungicidas sobre el metabolismo de las levaduras vínicas y su implicación en la biosíntesis de compuestos volátiles responsables del aroma
  Autoría:  Thais Sieiro Sampedro
  Dirección:  Raquel Rial Otero e Carmen González Barreiro          
  Programa doctorado: Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria
  04/12/2019 | 11.00 horas
  Salón de Graos da Facultade de Ciencias. Campus de Ourense
 • Memoria y represión durante la Guerra Civil y el Franquismo. Interpretación y representación en el arte actual en España
  Autoría:  Jorge Alfonso Varela Barrio
  Dirección: María Victoria Catalina Carballo-Calero Ramos          
  Programa doctorado: Protección do Patrimonio Cultural
  05/12/2019 | 12.00 horas
  Facultade de Historia. Sala de Graos do Edificio de Ferro, 4º andar. Campus de Ourense
 • Link adaptation techniques for future terrestrial and satellite communications
  Autoría
  Anxo Tato Arias
  Dirección:  Carlos Mosquera Nartallo         
  Programa doctorado: Tecnoloxías da Información e as Comunicacións
  13/12/2019 | 11.00 horas
  Salón de Graos da Escola de Enxeñaría de Telecomunicacións. Campus de Vigo
 • Using new solvents for removal of phenolic compounds present in industrial wastewater
  Autoría: Olalla González Sas
  Dirección:  Ángeles Domínguez Santiago e Begoña González de Prado          
  Programa doctorado: Enxeñaría Química
  19/12/2019 | 12.00 horas
  Salón de Graos da Escola de Enxeñaría Industrial. Sede Campus
 • Violencia escolar e inteligencia emocional en adolescentes gallegos
  Autoría: Begoña Nieto Campos
  Dirección:  José Domínguez Alonso e Antonio López Castedo          
  Programa doctorado: Educación, deporte e  saúde
  10/01/2020 | 11.30 horas
  Salón de Graos da Facultade de Ciencias da Educación de Ourense (cuarta pranta)

Consulta a base de datos de teses de doutoramento

Consulta TESEO

 

Preguntas frecuentes sobre teses

Non, debe reflectir o ámbito temático da tese, pero poderá modificarse durante o desenvolvemento da tese sempre que respecte o citado ámbito temático. A súa modificación implicará a modificación do Plan de investigación e será necesaria a valoración positiva da persoa que titorice ou dirixa a tese (perfil autorizado) e pola Comisión Académica do Programa de doutoramento.

Se a dedicación é a tempo completo, o máximo son tres anos (con prórroga de un ano e, excepcionalmente, dun ano adicional ata un máximo de cinco anos). Se é a tempo parcial, cinco anos (con prórroga de dous anos e, excepcionalmente, dun ano adicional ata un máximo de oito anos).
 

A duración mínima dos estudos de doutoramento será, a tempo completo e a tempo parcial, de 18 meses, que se contarán desde a admisión do doutorando/a ata a presentación da solicitude do depósito da tese de doutoramento.
 

Unha vez que estea en exposición pública, non poderán facerse modificacións.

Non, as baixas por enfermidade non contabilizan. O/a doutorando/a poderá solicitarlle á CAPD a baixa temporal no programa por enfermidade, embarazo ou por calquera outra causa prevista na normativa vixente por un período máximo dun ano, ampliable ata un ano. 
 

A defensa pública deberá realizarse nun prazo máximo de tres meses desde a autorización da defensa polo órgano designado pola escola de doutoramento (Comisión Permanente da EIDO), salvo causas debidamente xustificadas. Se se supera este prazo, deberán iniciarse de novo os trámites de autorización da tese para a súa defensa. 
 

A proposta do tribunal correspóndelle á CAPD, despois de oír o/a director/a da tese (ou de ser o caso, o/a titor/a). Propoñerá unha relación de seis membros do tribunal que avaliará a tese. A Comisión Permanente da EIDO aprobará e o órgano competente nomeará o tribunal de cinco membros de entre os seis membros propostos pola CAPD.
 

No caso de teses presentadas por compendio de publicacións, non poderán formar parte do tribunal os/as coautores/as das publicacións. Aplícase o mesmo se algún dos capítulos está baseado nun artigo xa publicado como anexo á tese. Tampouco poderá formar parte do tribunal a persoa responsable da estadía.
 

A tese debe incluír un mínimo de tres artigos de investigación, publicados ou con aceptación definitiva para a súa publicación. Os artigos deben estar editados en revistas indexadas na listaxe do ámbito correspondente do Journal Citation Reports (SCI e/ou SSCI). Nas áreas en que non sexa aplicable este criterio, poderá substituírse polas bases relacionadas pola Comisión Nacional Avaliadora da Actividade Investigadora (CNEAI) para estas áreas.
 

O profesorado dos corpos docentes universitarios poderá formar parte dos tribunais de teses de doutoramento aínda que estean en situación de excedencia, xubilación, servizos especiais ou en comisión de servizos.

A lei determina que as teses deben publicarse en aberto. Non obstante, en caso de conflito, existe a posibilidade de solicitar o aprazamento da publicación da tese en aberto. Nas teses por compendio de artigos non existe este problema porque os traballos xa foron aceptados previamente para a súa publicación e así se fai constar ao publicar a tese.
 

Si, é posible sempre e cando se cumpran todos os requisitos establecidos para cada unha delas. A empresa na que se traballa ten que estar de acordo en que o/a doutorando/a realice unha estadía de investigación de polo menos tres meses nun centro estranxeiro.
 

Si, enviando una solicitude de preinscrición por cada un dos programas solicitados. En caso de ser admitido en varios, a matrícula só poderá realizarse nun deles.
 

Poderán dirixir teses de doutoramento todas as persoas doutoras españolas ou estranxeiras con experiencia investigadora acreditada, sempre e cando estean autorizadas pola Comisión Académica do Programa de doutoramento. No caso de que non pertenza ao programa (consultar os recursos humanos en cada Programa de doutoramento),deberá ter un/unha titor/a dentro do programa.
 

Si, sempre que a Comisión Académica o autorice, por motivos xustificados, oídos o doutorando e o director/a ou codirectores/as
 

TESEO é unha base de datos coa a información das teses de doutoramento. A páxina do Ministerio de Educación está creada para permitirlles ás persoas que se doutoren no futuro, introducir os datos da súa tese no sistema. O sistema controlará os distintos pasos polos que pasa a tese e, unha vez aprobada esta, quedará almacenada no sistema para poder ser consultado dende Internet.

É a persoa que, sendo director ou titor dun doutoramento, se encarga de dar traslado á aplicación informática e de xestionar as distintas actividades achegadas polo alumnado para o seu documento de actividades e o plan de investigación. 
 

A tese poderá ser codirixida por un máximo de dúas persoas, sempre que concorran razóns académicas, de interdisciplinaridade ou sexa desenvolvida en colaboración nacional ou internacional. Á codirección necesita autorización da CAPD.
 

Soamente nos casos de teses en cotutela ou doutoramento industrial.

Non temos formulario. Cada institución emite o seu informe nun documento onde ten que vir claramente identificada a universidade ou o organismo de investigación que o emite mediante o seu anagrama ou logotipo, unha descrición da tese e a sinatura e selo da institución. Eses informes deben estar en español, galego ou inglés para que o poidan entender os e as avaliadoras.