Teses

Moza estudando na biblioteca

 

Para o depósito da tese de doutoramento débese solicitar o acceso por correo electrónico a eido@uvigo.gal e á Área de Posgrao do centro no que teña a sede o programa de doutoramento que estea a cursar.

O depósito da tese farase de forma telemática a través da Secretaría Virtual. 
 

Impreso de revisión de tese

 

Requisitos previos

 • A persoa debe estar matriculada no curso académico actual
 • Os datos da tese serán incorporados directamente pola persoa doutoranda na base de datos TESEO
  Accede a TESEO
 • Contar coa avaliación dun plan de investigación actualizado, acompañado dos informes favorables da titoría e da dirección da tese
 • O título do plan de investigación, aprobado na última avaliación anual, e o título da tese deben ser coincidentes
 • O documento de actividades actualizado, coas avaliacións anuais que correspondan e, se é o caso, das actividades formativas obrigatorias e outros requirimentos específicos da memoria de verificación do programa de doutoramento
 • Compromiso documental de supervisión debidamente asinado

 

A tese de doutoramento

 • Unha vez rematada a elaboración da tese, e tras o informe da persoa ou persoas que a dirixen, debe solicitar á CAPD a autorización para defendela. Para iso, enviaralle á área académica competente o exemplar da tese e a documentación xustificativa das mencións que non estea xa recollida no sistema
 • Presentar un exemplar da tese co visto e prace da dirección en formato electrónico (PDF). Este exemplar respectará as normas de estilo vixentes e empregaranse os seguintes modelos:
 • Resumo de polo menos 3.000 palabras en galego ou castelán, se a tese non está redactada nestas linguas
 • Presentar toda a documentación requirida no caso de que se solicite a mención internacional, a mención de doutoramento industrial, a mención de cotutela e/ou tese que conteña publicacións.
 • No caso das teses presentadas pola modalidade tradicional (non por compendio de artigos), segundo o disposto na Guía de boas prácticas para a dirección de teses de doutoramento, aprobada pola Comisión Permanente da EIDO na sesión do 20/05/2016, presentarase:
  • A declaración de que ningún capítulo de tese sexa transcrición exacta dunha publicación previa
  • As autorizacións que correspondan das persoas coautoras dos artigos presentados como anexos, se é o caso
 • No caso de teses suxeitas a protección de datos, presentaranse dúas versións. Unha reducida na que se eliminarán os contidos afectados polo deber de non difusión, segredo ou confidencialidade e outro exemplar completo que quedará arquivado na universidade baixo o compromiso de confidencialidade. O exemplar reducido será o que se deposite para a súa consulta pola comunidade científica e a versión completa entregaráselle ao tribunal para a súa avaliación

 

Impresos

Tribunal

A CAPD, despois de oír á dirección da tese (e/ou de ser o caso, á titoría), proporá unha relación de sete membros do tribunal para avaliar a tese.

Todas as persoas membro serán doutoras con experiencia investigadora acreditada ou cumprimento no momento da solicitude ou unha solicitude anterior.

O tribunal estará formado por unha maioría de membros externos á unviersidade ou institucións participantes no programa, e cumprirá os requisitos de paridade e externalidade.

O tribunal, será nomeado pola Eido entre as persoas especialistas propostas pola CAPD e estará constituído por tres persoas titulares e dúas suplentes.

No caso de que a tese conteña publicacións literalmente transcritas, as persoas coautoras non se considerarán alleas a universidade para os efectos da limitación dun membro por institución.

 

Mención doutoramento internacional

Acreditarase coa presentación da seguinte documentación:

 • 2 informes favorables previos á presentación da tese de 2 persoas expertas doutoras pertencentes a algunha institución de educación superior ou instituto de investigación non español. Nos informes deberá identificarse claramente a Institución que os emite mediante o  seu anagrama ou logotipo, a persoa que o emite coa súa sinatura e selo. De non aparecer debidamente identificada a institución, os informes non serán admitidos
 • Acreditación dunha estadía mínima de 3 meses fóra de España nunha institución de ensino superior ou centro de investigación de prestixio.
 • Escrito da dirección da tese que avale a estadía.
 • Escrito da CAPD do programa de doutoramento que autorice a estadía

Parte da tese (obrigatoriamente como mínimo a introdución, o resumo e mais as conclusións) deberá estar escrita e defenderse nunha das linguas habituais para a comunicación científica no seu campo de coñecemento, distinta a calquera das linguas oficiais en España (a excepción dos países de fala hispana).

O tribunal debe conter polo menos unha persoa experta e doutourada pertencente a algunha institución de educación superior ou centro de investigación non español. Esta persoa será distinta da persoa responsable da estadía (as mesmas condicións rexen para os suplentes do tribunal) e das informantes externas da tese.

 

Tese por compendio de artigos de investigación

As teses por compedio de artigos deben incluir un mínimo de tres artigos de investigación publicados ou con aceptacón definitiva para a súa publicacíon. Os artigos deben estar editados en revistas indexadas na listaxe do ámbito correspondente do Journal Citation Reports ou, en caso de que non sexa aplicable este criterio, poderá substituirse polas bases relacionadas pola CNEAI para estas áreas.

Documentación adicional que se debe aportar:

 • Informe da ou das persoas que dirixen a tese, coa aprobación da comisión académica do programa de doutoramento, o cal debe especificar:
  • A idoneidade da presentación da tese baixo esta modalidade.
  • Os indicios de calidade das publicacións presentadas.
  • A contribución da persoa estudante de doutoramento, se hai máis coautoras.
 • Autorización da revista/editorial para o uso da publicación na tese de doutoramento. No caso de non ter esa autorización, presentará a aceptación por escrito dos coautores/as de que o doutorando presente o traballo como parte da tese. Recomendase que neste caso figuren como anexos.
 • De non contar coa autorización das revistas,  o doutorando proverá unha versión publicable da tese para o repositorio institucional Investigo, sen os artigos que non conten coa devandita autorización. Nesta versión substitíranse os artigos  pola súa referencia bibliográfica completa xunto co enlace directo ao artigo. Si os artigos  están publicados en revistas de acceso aberto xa poden incluirse sen máis. 
 • A Universidade recoñecerá como "tese por compendio de publicacións" cando ademais de cumprirse todo o previsto no artigo 41 do RED, a tese inclúa un mínimo de tres artigos de investigación publicados ou con aceptación definitiva para a súa publicación.

A tese debe presentarse conforme a seguinte estructura:

 • Introdución
 • Obxectivos que se deben acadar
 • Discusión xeral que dote de coherencia e unidade os diferentes traballos
 • Conclusións e bibliografía común
 • Copia íntegra das publicacións

 

Prazos

 • Prazo de depósito e exposición pública da tese: 10 días hábiles en período lectivo a partir da revisión administrativa, período no que calquera persoa doutora poderá consultar a tese ou facer alegacións.
 • Debido á cantidade de documentos e comprobacións necesarias, consonte ao establecido na regulación actual (R.D. 99/2011), cómpre ter en conta que poden ser precisos varios días desde a entrega da documentación ata que se efectúe o depósito. Este só será efectivo unha vez comprobado todo o expediente e cando se publique na web e se notifique á persoa interesada.
 • Aprobación na Comisión Permanente da Eido, a cal autoriza a admisión a trámite da tese e nomea o tribunal.
 • A presidencia do tribunal convocará e a secretaría comunicará a data, hora e lugar da lectura da tese cunha antelación mínima de 10 días hábiles a partir da notificación.
 • 5 días hábiles posteriores ao día de exposición e defensa da tese para a remisión da documentación, da que será responsable a secretaría do tribunal ou a docente en quen delegue.

 

Lectura de tese e defensa pública

Cualificacións: non apto, aprobado, notable, sobresaínte.
Mención cum laude, mediante voto secreto dos membros do tribunal (require unanimidade de votos positivos).
Duración da tramitación: a defensa pública deberá ter lugar nun prazo máximo de tres meses desde a autorización da defensa.

 

Solicitude do título

Despois da defensa da tese e da entrega das actas pola secretaría do tribunal ou persoa que se indique (pode achegarse a través do correo interno ou do rexistro xeral de cada campus), a persoa estudante pode solicitar o título de persoa doutora no servizo de posgrao presentando:

 • Fotocopia do NIF en vigor
 • Partida de nacemento se a persoa interesada é estranxeira
 • Copia das titulacións de acceso (só no caso de que as titulacións non sexan expedidas pola Universidade de Vigo) e orixinais para cotexo.

 

Mención doutoramento industrial

Outorgarase a mención de doutoramento industrial sempre que concorran as seguintes circunstancias:

 • A existencia dun contrato laboral ou administrativo nunha empresa do sector público ou privado ou por unha administración pública. Non pode ser unha universidade
 • Por acordo da Comisión Permanente do 22 de novembro de 2017, a anterior esixencia concrétase nun mínimo de dous anos a tempo completo (ou o seu equivalente a tempo parcial)
 • Que a tese se faga no marco dun proxecto de investigación oficial que se desenvolva na empresa. Esta circunstancia ten que acreditarse e explicarse nunha memoria que tenrá que contar co visto e prace da CAPD

No caso de que o proxecto se desenvolva en colaboración coa universidade, debe existir un convenio que regule esta colaboración, incluíndo o procedemento de selección da persoa doutorada.

Opcionalmente disporemos dun borrador de convenio para o desenvolvemento dun doutoramento industrial. Este convenio asínao a empresa, a universidade e a persoa doutorada. Non é obrigatorio, pero pode ser útil para regular os aspectos da propiedade industrial, propiedade intelectual e a confidencialidade.

 • La orientación profesional en los Conservatorios Profesionales de Música de la provincia de Pontevedra 
  Autoría:  Óscar Davila Mariño,
  Dirección: María Carmen Ricoy Lorenzo
  Programa doutoramento: Ciencias da Educación e do Comportamento
  Data:  21 de outubro de 2021

 • On the security and the performance of quantum key distribution 
  Autoría:  Víctor Zapatero Castrillo
  Dirección:  Marcos Curty Alonso
  Programa doutoramento: Láser, Fotónica e Visión
  Data: 15 de outubro de 2021

 • Laser joining of aluminum to steel aiming at eco-efficient applications 
  Autoría:  Daniel Wallerstein Figueirôa
  Dirección:  Juan María Pou Saracho e  Fernando Lusquiños Rodríguez
  Programa doutoramento: Investigación en Tecnoloxías e Procesos Avanzados na Industria
  Data: 14 de outubro de 2021

 • Evaluación y valoración del equilibrio postural en escolares entre 6 y 12 años mediante el uso de dispositivos acelerométricos 
  Autoría:  Jesús García Liñeira
  Dirección:  José Luís García Soidan e  José Luis Chinchilla Minguet
  Programa doutoramento: Creatividade e Innovación Social e Sostible
  Data: 14 de outubro de 2021

 • Política monetaria en el imperio romano tardío (284-711) 
  Autoría:  Alberto González García
  Dirección:  Susana María Reboreda Morillo e Jorge Sánchez-Lafuente Pérez
  Programa doutoramento: Protección do Patrimonio Cultural
  Data: 14 de outubro de 2021

 • El derecho a la protección de datos en el ámbito laboral 
  Autoría:  Marta María Comesaña Pequeño
  Dirección:  Ana Garriga Domínguez
  Programa doutoramento: Xestión e Resolución de Conflitos. Menores, Familia e Xustiza Terapéutica
  Data: 13 de outubro de 2021

 • La diversidad familiar en los materiales didácticos de Educación Infantil y en los planes de formación universitarios en Galicia 
  Autoría:  Iria Sánchez Prieto
  Dirección: María del Carmen Verde Diego
  Programa doutoramento: Xestión e Resolución de Conflitos. Menores, Familia e Xustiza Terapéutica
  Data: 13 de outubro de 2021

 • DNA biosensor based on optical detection for environmental control 
  Autoría:  Monisha Elumalai
  Dirección: Marta Prado Rodríguez e Joana Guerreiro Lara
  Programa doutoramento: Ciencia e Tecnoloxía de Coloides e Interfaces
  Data: 13 de outubro de 2021

 • Application of genetic tools to the population and aquaculture management of European hake (Merluccius merluccius) and Atlantic cod (Gadus morhua) 
  AutoríaMaría Fernández Míguez
  Dirección: Pablo Presa Martínez e  Montserrat Pérez Rodríguez
  Programa doutoramento: Metodoloxía e Aplicacións en Ciencias da Vida
  Data: 11 de outubro de 2021

 • Modeling and optimization of the supply chain in e-groceries 
  AutoríaMar Fernández Vázquez-Noguerol
  Dirección: Jose Carlos Prado Prado e  Raúl Poler Escoto
  Programa doutoramento: Análise Económica e Estratexia Empresarial
  Data: 11 de outubro de 2021

 • Diseño y evaluación de un programa de Expresión Corporal para mejorar la calidad de vida de mujeres con cáncer 
  AutoríaNoemi Sanmartín Rodríguez
  Dirección: Margarita Rosa Pino Juste e Águeda Gutierrez Sánchez
  Programa doutoramento: Educación, Deporte e Saúde
  Data: 8 de outubro de 2021

 • Análisis de las adaptaciones neuromusculares y fisiológicas producidas por el rodillo de foam 
  AutoríaAlejandra Alonso Calvete
  Dirección: Ezequiel Rey Eiras e Cristian Abelairas Gómez
  Programa doutoramento: Ciencias do Deporte, Educación Física e Actividade Física Saudable
  Data: 8 de outubro de 2021

 • Towards a future actual implementation of the heterogeneous electro-Fenton treatment for water remediation 
  AutoríaVerónica Poza Nogueiras
  Dirección: María Ángeles Sanroman Braga e Marta María Pazos Currás
  Programa doutoramento: Enxeñaría Química
  Data: 7 de outubro de 2021

 • Growth in Firms 
  AutoríaRolando Miguel Melo Vaz
  Dirección: Eduardo Luís Giménez Fernández e José Antonio Novo Peteiro
  Programa doutoramento: Análise Económica e Estratexia Empresarial
  Data: 29 de setembro de 2021

 • Automation of the thermographic inspection: development of thermo-geometric algorithms for detection of pathologies supported by machine learning strategies 
  AutoríaIván  Garrido González
  Dirección: Pedro Arias Sánchez e Susana Lagüela López
  Programa doutoramento: Xeotecnoloxías Aplicadas á Construción, Enerxía e Industria
  Data: 20 de setembro de 2021

 • Abuso Sexual Infantil: Detección y afrontamiento por parte del profesorado de educación secundaria en Galicia 
  AutoríaRosa María Rúa Fontarigo   
  Dirección:  María del Carmen Verde Diego
  Programa doutoramento: Xestión e Resolución de Conflitos. Menores, Familia e Xustiza Terapéutica
  Data: 17 de setembro de 2021

NOTA: No caso das teses que se defenden por videoconferencia, as persoas interesadas en asistir virtualmente deberán solicitar o acceso á sala a través de:
- Dirección das teses
- Coordinación do programa de doutoramento ao que se adscribe a tese
- Dirección da Eido (eido.dir@uvigo.gal)

 •  
 • Green extraction processes for the valorization of Paulownia residual biomass 
  AutoríaPaula Rodríguez Seoane
  Dirección:  Herminia Domínguez González e Beatriz Díaz Reinoso
  Programa doutoramento:  Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria
  01​​​​/10/2021 | 11:00 horas
  Acto de defensa por videoconferencia
 • Numerical analyses of different mixing enhancement techniques in micro-devices 
  AutoríaAlejandro  Valeije Varona    
  Dirección: Elena Beatriz Martín Ortega
  Programa doutoramento: Investigación en Tecnoloxías e Procesos Avanzados na Industria
  01​​​/10/2021 | 11:00 horas
  Lugar: Aula de Grados de la Escuela de Ingeniería Industrial (Sede Campus)
 • Performance Anomaly Detection in HPC 
  AutoríaMohamed Soliman Mohamed Nor Halawa  
  Dirección:  Rebeca Pilar Díaz Redondo e Ana Fernández Vilas
  Programa doutoramento:  Tecnoloxías da Información e as Comunicacións
  06​​​​/10/2021 | 09:30 horas
  Acto de defensa por videoconferencia
 • Educación para la salud y aguas mineromedicinales en pacientes diagnosticados de fibromialgia 
  AutoríaNatalia  Calvo Ayuso    
  Dirección: María Reyes Pérez Fernández
  Programa doutoramento: Ciencias da Educación e do Comportamento
  08​​​/10/2021 | 11:00 horas
  Lugar: Salón de Graos Vicente Risco da Facultade de Educación e Traballo Social no Campus de Ourense
 • Iusiurandum necessarium 
  AutoríaAntonio Villanueva Martínez     
  Dirección:  María José Bravo Bosch
  Programa doutoramento: Ordenación Xurídica do Mercado
  11​​​/10/2021 | 12:00 horas
  Lugar: Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Xurídicas e do Traballo
 • Applying Data Analysis to provide Efficient and Effective Recommendation Systems for E-Commerce 
  AutoríaManar Mohamed Hafez   
  Dirección:  Rebeca Pilar Díaz Redondo e Ana Fernández Vilas
  Programa doutoramento:  Tecnoloxías da Información e as Comunicacións
  13​​​​/10/2021 | 10:30 horas
  Acto de defensa por videoconferencia
 • Assessment of risks produced by extreme events on commercially important bivalves 
  AutoríaRula Domínguez Fernández     
  Dirección: María Elsa Vázquez Otero e Celia Olabarria Uzquiano
  Programa doutoramento: Ciencias Mariñas, Tecnoloxía e Xestión
  18​​​​/10/2021 | 10:00 horas
  Acto de defensa por videoconferencia
 • Herramientas de simulación lumínica y algoritmos de optimización aplicados al modelado, calibración y optimización de instalaciones de iluminación exterior 
  AutoríaAna Ogando Martínez    
  Dirección:  Enrique Granada Álvarez e Pablo Eguía Oller
  Programa doutoramento: Eficiencia Enerxética e Sustentabilidade en Enxeñaría e Arquitectura
  21​​​​/10/2021 | 16:30 horas
  Acto de defensa por videoconferencia
 • Habilidades cognitivas y metacomprensión lectora en lengua española. Estudio del alumnado de educación primaria de entre 8 y 11 años 
  AutoríaCarla María Míguez Álvarez     
  Dirección: Ramón González Cabanach e Miguel Cuevas Alonso
  Programa doutoramento: Estudos Lingüísticos
  22​​​/10/2021 | 12:30 horas
  Acto de defensa por videoconferencia
 • Taxonomía, biogeografía y Ecología de los cefalópodos del Noroeste de África (CCLME, Gran Ecosistema Marino de la Corriente de Canarias) 
  AutoríaAmanda Luna Gil     
  Dirección: Francisco Javier Rocha Valdes e Ana Ramos Martos
  Programa doutoramento: Ciencias Mariñas, Tecnoloxía e Xestión
  27​​​/10/2021 | 11:00 horas
  Lugar: Salón de Graos Novo do Edificio de Ciencias Experimentais
 • Presentation Attack Detection on face recognition system in mobile devices 
  AutoríaArtur Costa Pazo
  Dirección:  José Luis Alba Castro e Esteban Vázquez Fernández
  Programa doutoramento:  Tecnoloxías da Información e as Comunicacións
  28​​​/10/2021 | 12:00 horas
  Lugar: Salón de graos da Escola de Enxeñaría de Telecomunicación
 • Protecção jurídica do menor em risco: realidade ou utopia 
  AutoríaAdriana Manuela Carvalho Gomes Neves   
  Dirección: Isabel Espín Alba
  Programa doutoramento: Xestión e Resolución de Conflitos. Menores, Familia e Xustiza Terapéutica
  04​​​/11/2021 | 11:00 horas
  Lugar: Salón de Grados da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
 • Caracterización del papel del sistema endocanabinoide en la regulación del apetito en peces 
  AutoríaAdrián  Díaz Rúa  
  Dirección: José Luis Soengas Fernández e Marta Conde Sieira
  Programa doutoramento: Ciencias Mariñas, Tecnoloxía e Xestión
  05​​​​/11/2021 | 10:00 horas
  Acto de defensa por videoconferencia
 • La lucha del estado en la recuperación de activos a través del decomiso. especial referencia a la actuación del ministerio fiscal 
  AutoríaLuis María Uriarte Valiente    
  Dirección: Esther María Pillado González
  Programa doutoramento: Xestión e Resolución de Conflitos. Menores, Familia e Xustiza Terapéutica
  05​​​/11/2021 | 17:00 horas
  Lugar: Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
 • Los Costes de E-fulfillment en la Era de los Minoristas Omnichannel. Creación de un Marco Analítico y Aplicación a la Distribución Alimentaria Online 
  AutoríaMiguel  Rodríguez García     
  Dirección: Jose Carlos Prado Prado e Ángel Ortíz Bas
  Programa doutoramento: Investigación en Tecnoloxías e Procesos Avanzados na Industria
  09​​​/11/2021 | 11:00 horas
  Lugar: el Aula de Grado de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Vigo (campus Lagoas-Marcosende- Vigo)
 • Efecto de la edad sobre el rendimiento físico y técnico en futbolistas profesionales 
  AutoríaAlejandro Sal de Rellán Guerra      
  Dirección: Ezequiel Rey Eiras
  Programa doctorado: Ciencias do Deporte, Educación Física e Actividade Física Saudable
  19​​​/11/2021 | 10:30 horas
  Lugar: Salón de Grados de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte

Consulta a base de datos de teses de doutoramento

Consulta TESEO

 

Preguntas frecuentes sobre teses

Non, debe reflectir o ámbito temático da tese, pero poderá modificarse durante o desenvolvemento da tese sempre que respecte o citado ámbito temático. A súa modificación implicará a modificación do Plan de investigación e será necesaria a valoración positiva da persoa que titorice ou dirixa a tese (perfil autorizado) e pola Comisión Académica do Programa de doutoramento.

Se a dedicación é a tempo completo, o máximo son tres anos (con prórroga de un ano e, excepcionalmente, dun ano adicional ata un máximo de cinco anos). Se é a tempo parcial, cinco anos (con prórroga de dous anos e, excepcionalmente, dun ano adicional ata un máximo de oito anos).
 

A duración mínima dos estudos de doutoramento será, a tempo completo e a tempo parcial, de 18 meses, que se contarán desde a admisión do doutorando/a ata a presentación da solicitude do depósito da tese de doutoramento.
 

Unha vez que estea en exposición pública, non poderán facerse modificacións.

Non, as baixas por enfermidade non contabilizan. O/a doutorando/a poderá solicitarlle á CAPD a baixa temporal no programa por enfermidade, embarazo ou por calquera outra causa prevista na normativa vixente por un período máximo dun ano, ampliable ata un ano. 
 

A defensa pública deberá realizarse nun prazo máximo de tres meses desde a autorización da defensa polo órgano designado pola escola de doutoramento (Comisión Permanente da EIDO), salvo causas debidamente xustificadas. Se se supera este prazo, deberán iniciarse de novo os trámites de autorización da tese para a súa defensa. 
 

A proposta do tribunal correspóndelle á CAPD, despois de oír o director/a da tese (ou de ser o caso, o titor/a). Propoñerá unha relación de sete membros do tribunal que avaliarán a tese. A Comisión Permanente da Eido aprobará e nomeará un tribunal de cinco membros de entre os sete membros propostos pola CAPD. Estes membros cumprirán co criterio de paridade e de externalidade e a proposta non poderá incluír máis de dous membros por institución.

No caso de teses presentadas por compendio de publicacións, non poderán formar parte do tribunal os/as coautores/as das publicacións. Aplícase o mesmo se algún dos capítulos está baseado nun artigo xa publicado como anexo á tese. Tampouco poderá formar parte do tribunal a persoa responsable da estadía.
 

A tese debe incluír un mínimo de tres artigos de investigación, publicados ou con aceptación definitiva para a súa publicación. Os artigos deben estar editados en revistas indexadas na listaxe do ámbito correspondente do Journal Citation Reports (SCI e/ou SSCI). Nas áreas en que non sexa aplicable este criterio, poderá substituírse polas bases relacionadas pola Comisión Nacional Avaliadora da Actividade Investigadora (CNEAI) para estas áreas.
 

O profesorado dos corpos docentes universitarios poderá formar parte dos tribunais de teses de doutoramento aínda que estean en situación de excedencia, xubilación, servizos especiais ou en comisión de servizos.

A lei determina que as teses deben publicarse en aberto. Non obstante, en caso de conflito, existe a posibilidade de solicitar o aprazamento da publicación da tese en aberto. Nas teses por compendio de artigos non existe este problema porque os traballos xa foron aceptados previamente para a súa publicación e así se fai constar ao publicar a tese.
 

Si, é posible sempre e cando se cumpran todos os requisitos establecidos para cada unha delas. A empresa na que se traballa ten que estar de acordo en que o/a doutorando/a realice unha estadía de investigación de polo menos tres meses nun centro estranxeiro.
 

Si, enviando una solicitude de preinscrición por cada un dos programas solicitados. En caso de ser admitido en varios, a matrícula só poderá realizarse nun deles.
 

Poderán dirixir teses de doutoramento todas as persoas doutoras españolas ou estranxeiras con experiencia investigadora acreditada, sempre e cando estean autorizadas pola Comisión Académica do Programa de doutoramento. No caso de que non pertenza ao programa (consultar os recursos humanos en cada Programa de doutoramento),deberá ter un/unha titor/a dentro do programa.
 

Si, sempre que a Comisión Académica o autorice, por motivos xustificados, oídos o doutorando e o director/a ou codirectores/as
 

TESEO é unha base de datos coa a información das teses de doutoramento. A páxina do Ministerio de Educación está creada para permitirlles ás persoas que se doutoren no futuro, introducir os datos da súa tese no sistema. O sistema controlará os distintos pasos polos que pasa a tese e, unha vez aprobada esta, quedará almacenada no sistema para poder ser consultado dende Internet.

É a persoa que, sendo director ou titor dun doutoramento, se encarga de dar traslado á aplicación informática e de xestionar as distintas actividades achegadas polo alumnado para o seu documento de actividades e o plan de investigación. 
 

A tese poderá ser codirixida por un máximo de dúas persoas, sempre que concorran razóns académicas, de interdisciplinaridade ou sexa desenvolvida en colaboración nacional ou internacional. Á codirección necesita autorización da CAPD.
 

Soamente nos casos de teses en cotutela ou doutoramento industrial.

Non temos formulario. Cada institución emite o seu informe nun documento onde ten que vir claramente identificada a universidade ou o organismo de investigación que o emite mediante o seu anagrama ou logotipo, unha descrición da tese e a sinatura e selo da institución. Eses informes deben estar en español, galego ou inglés para que o poidan entender os e as avaliadoras.