Teses

Moza estudando na biblioteca

 

Para o depósito da tese de doutoramento débese solicitar o acceso por correo electrónico a eido@uvigo.gal e á Área de Posgrao do centro no que teña a sede o programa de doutoramento que estea a cursar.

O depósito da tese farase de forma telemática a través da Secretaría Virtual. 
 

Impreso de revisión de tese

 

Requisitos previos

 • A persoa debe estar matriculada no curso académico actual
 • Os datos da tese serán incorporados directamente pola persoa doutoranda na base de datos TESEO
  Accede a TESEO
 • Contar coa avaliación dun plan de investigación actualizado, acompañado dos informes favorables da titoría e da dirección da tese
 • O título do plan de investigación, aprobado na última avaliación anual, e o título da tese deben ser coincidentes
 • O documento de actividades actualizado, coas avaliacións anuais que correspondan e, se é o caso, das actividades formativas obrigatorias e outros requirimentos específicos da memoria de verificación do programa de doutoramento
 • Compromiso documental de supervisión debidamente asinado

 

A tese de doutoramento

 • Unha vez rematada a elaboración da tese, e tras o informe da persoa ou persoas que a dirixen, debe solicitar á CAPD a autorización para defendela. Para iso, enviaralle á área académica competente o exemplar da tese e a documentación xustificativa das mencións que non estea xa recollida no sistema
 • Presentar un exemplar da tese co visto e prace da dirección en formato electrónico (PDF). Este exemplar respectará as normas de estilo vixentes e empregaranse os seguintes modelos:
 • Resumo de polo menos 3.000 palabras en galego ou castelán, se a tese non está redactada nestas linguas
 • Presentar toda a documentación requirida no caso de que se solicite a mención internacional, a mención de doutoramento industrial, a mención de cotutela e/ou tese que conteña publicacións.
 • No caso das teses presentadas pola modalidade tradicional (non por compendio de artigos), segundo o disposto na Guía de boas prácticas para a dirección de teses de doutoramento, aprobada pola Comisión Permanente da EIDO na sesión do 20/05/2016, presentarase:
  • A declaración de que ningún capítulo de tese sexa transcrición exacta dunha publicación previa
  • As autorizacións que correspondan das persoas coautoras dos artigos presentados como anexos, se é o caso
 • No caso de teses suxeitas a protección de datos, presentaranse dúas versións. Unha reducida na que se eliminarán os contidos afectados polo deber de non difusión, segredo ou confidencialidade e outro exemplar completo que quedará arquivado na universidade baixo o compromiso de confidencialidade. O exemplar reducido será o que se deposite para a súa consulta pola comunidade científica e a versión completa entregaráselle ao tribunal para a súa avaliación

 

Impresos

Tribunal

A CAPD, despois de oír á dirección da tese (e/ou de ser o caso, á titoría), proporá unha relación de sete membros do tribunal para avaliar a tese.

Todas as persoas membro serán doutoras con experiencia investigadora acreditada ou cumprimento no momento da solicitude ou unha solicitude anterior.

O tribunal estará formado por unha maioría de membros externos á unviersidade ou institucións participantes no programa, e cumprirá os requisitos de paridade e externalidade.

O tribunal, será nomeado pola Eido entre as persoas especialistas propostas pola CAPD e estará constituído por tres persoas titulares e dúas suplentes.

No caso de que a tese conteña publicacións literalmente transcritas, as persoas coautoras non se considerarán alleas a universidade para os efectos da limitación dun membro por institución.

 

Mención doutoramento internacional

Acreditarase coa presentación da seguinte documentación:

 • 2 informes favorables previos á presentación da tese de 2 persoas expertas doutoras pertencentes a algunha institución de educación superior ou instituto de investigación non español. Nos informes deberá identificarse claramente a Institución que os emite mediante o  seu anagrama ou logotipo, a persoa que o emite coa súa sinatura e selo. De non aparecer debidamente identificada a institución, os informes non serán admitidos
 • Acreditación dunha estadía mínima de 3 meses fóra de España nunha institución de ensino superior ou centro de investigación de prestixio.
 • Escrito da dirección da tese que avale a estadía.
 • Escrito da CAPD do programa de doutoramento que autorice a estadía

Parte da tese (obrigatoriamente como mínimo a introdución, o resumo e mais as conclusións) deberá estar escrita e defenderse nunha das linguas habituais para a comunicación científica no seu campo de coñecemento, distinta a calquera das linguas oficiais en España (a excepción dos países de fala hispana).

O tribunal debe conter polo menos unha persoa experta e doutourada pertencente a algunha institución de educación superior ou centro de investigación non español. Esta persoa será distinta da persoa responsable da estadía (as mesmas condicións rexen para os suplentes do tribunal) e das informantes externas da tese.

 

Tese que inclue artigos de investigación

A tese de doutoramento poderá conter un conxunto de traballos que o doutorando/a ten publicados ou que contan coa aceptación definitiva para a súa publicación. A Universidade recoñecerá como "tese por compendio de publicacións" cando, ademais de cumprirse todo o previsto no artigo 41 do Regulamento de Estudos de Doutoramento a tese inclúa un mínimo de tres artigos de investigación publicados ou con aceptación definitiva para a súa publicación. Os artigos deben estar editados en revistas indexadas na listaxe do ámbito correspondente do Journal Citation Reports ou, en caso de que non sexa aplicable este criterio, poderá substituirse polas bases relacionadas pola CNEAI para estas áreas.

Documentación adicional que se debe aportar:

 • Informe da ou das persoas que dirixen a tese, coa aprobación da comisión académica do programa de doutoramento, o cal debe especificar:
  • A idoneidade da presentación da tese baixo esta modalidade.
  • Os indicios de calidade das publicacións presentadas.
  • A contribución da persoa estudante de doutoramento, se hai máis coautoras.
 • Autorización da revista/editorial para o uso da publicación na tese de doutoramento. No caso de non ter esa autorización, presentará a aceptación por escrito dos coautores/as de que o doutorando presente o traballo como parte da tese. Recomendase que neste caso figuren como anexos.
 • De non contar coa autorización das revistas,  o doutorando proverá unha versión publicable da tese para o repositorio institucional Investigo, sen os artigos que non conten coa devandita autorización. Nesta versión substitíranse os artigos  pola súa referencia bibliográfica completa xunto co enlace directo ao artigo. Si os artigos  están publicados en revistas de acceso aberto xa poden incluirse sen máis. 

A tese debe presentarse conforme a seguinte estructura:

 • Introdución
 • Obxectivos que se deben acadar
 • Discusión xeral que dote de coherencia e unidade os diferentes traballos
 • Conclusións e bibliografía común
 • Copia íntegra das publicacións

 

Prazos

 • Prazo de depósito e exposición pública da tese: 10 días hábiles en período lectivo a partir da revisión administrativa, período no que calquera persoa doutora poderá consultar a tese ou facer alegacións.
 • Debido á cantidade de documentos e comprobacións necesarias, consonte ao establecido na regulación actual (R.D. 99/2011), cómpre ter en conta que poden ser precisos varios días desde a entrega da documentación ata que se efectúe o depósito. Este só será efectivo unha vez comprobado todo o expediente e cando se publique na web e se notifique á persoa interesada.
 • Aprobación na Comisión Permanente da Eido, a cal autoriza a admisión a trámite da tese e nomea o tribunal.
 • A presidencia do tribunal convocará e a secretaría comunicará a data, hora e lugar da lectura da tese cunha antelación mínima de 10 días hábiles a partir da notificación.
 • 5 días hábiles posteriores ao día de exposición e defensa da tese para a remisión da documentación, da que será responsable a secretaría do tribunal ou a docente en quen delegue.

 

Lectura de tese e defensa pública

Cualificacións: non apto, aprobado, notable, sobresaínte.
Mención cum laude, mediante voto secreto dos membros do tribunal (require unanimidade de votos positivos).
Duración da tramitación: a defensa pública deberá ter lugar nun prazo máximo de tres meses desde a autorización da defensa.

 

Solicitude do título

Despois da defensa da tese e da entrega das actas pola secretaría do tribunal ou persoa que se indique (pode achegarse a través do correo interno ou do rexistro xeral de cada campus), a persoa estudante pode solicitar o título de persoa doutora no servizo de posgrao presentando:

 • Fotocopia do NIF en vigor
 • Partida de nacemento se a persoa interesada é estranxeira
 • Copia das titulacións de acceso (só no caso de que as titulacións non sexan expedidas pola Universidade de Vigo) e orixinais para cotexo.

 

Mención doutoramento industrial

Outorgarase a mención de doutoramento industrial sempre que concorran as seguintes circunstancias:

 • A existencia dun contrato laboral ou administrativo nunha empresa do sector público ou privado ou por unha administración pública. Non pode ser unha universidade
 • Por acordo da Comisión Permanente do 22 de novembro de 2017, a anterior esixencia concrétase nun mínimo de dous anos a tempo completo (ou o seu equivalente a tempo parcial)
 • Que a tese se faga no marco dun proxecto de investigación oficial que se desenvolva na empresa. Esta circunstancia ten que acreditarse e explicarse nunha memoria que tenrá que contar co visto e prace da CAPD

No caso de que o proxecto se desenvolva en colaboración coa universidade, debe existir un convenio que regule esta colaboración, incluíndo o procedemento de selección da persoa doutorada.

Opcionalmente disporemos dun borrador de convenio para o desenvolvemento dun doutoramento industrial. Este convenio asínao a empresa, a universidade e a persoa doutorada. Non é obrigatorio, pero pode ser útil para regular os aspectos da propiedade industrial, propiedade intelectual e a confidencialidade.

El concejo de Carreño (Asturias) en el siglo XVIII. Investigación en historia local y su aplicación a la didáctica de las Ciencias Sociales 
Autoría: Patricia Suárez Álvarez
Dirección: Miguel Cuevas Alonso e Roberto García Morís
Programa de doutoramento: Creatividade e Innovación Social e Sostible
Data: 20 de xaneiro de 2023

QKD and QPSK integrated optical transmitters 
Autoría: Damiano Massella
Dirección: Francisco Javier Díaz Otero
Programa de doutoramento: Tecnoloxías da Información e as Comunicacións
Data: 20 de xaneiro de 2023

Desarrollo de una metodología CFD en sistemas de intercambio térmico con cambio de fase. Aplicación a un sistema WHRS para automoción 
Autoría: Antonio Díaz García
Dirección: María Concepción Paz Penín
Programa de doutoramento: Eficiencia Enerxética e Sustentabilidade en Enxeñaría e Arquitectura
Data: 18 de xaneiro de 2023

La estética retro como elemento diferenciador en diseño gráfico y publicidad en el siglo XXI. Análisis  del sector lácteo gallego 
Autoría:  Tania Sueiro Graña
Dirección: María Mercedes Román Portas
Programa de doutoramento: Comunicación
Data: 18 de xaneiro de 2023

Planificación de trayectorias para robots no holonómicos en entornos con fuertes restricciones dimensionales 
Autoría:  Ricardo Samaniego López
Dirección: Fernando Antonio Vázquez Núñez e Joaquín López Fernández
Programa de doutoramento: Investigación en Tecnoloxías e Procesos Avanzados
Data: 17 de xaneiro de 2023

Procesos de degradación, adsorción y desorción de tres antibióticos en suelos de cultivo de Galicia 
Autoría:  Cristina Álvarez Esmorís
Dirección: Manuel Arias Estévez e Esperanza Álvarez Rodríguez
Programa de doutoramento: Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria
Data: 17 de xaneiro de 2023

Diet analysis of the main cetacean’s species in waters of the North-West Iberian Peninsula and analysis of macro and microplastics in their stomachs 
Autoría: Alberto Hernández González
Dirección: Camilo Saavedra Penas e Graham Pierce
Programa de doutoramento: Ciencias Mariñas, Tecnoloxía e Xestión
Data: 17 de xaneiro de 2023

Sistemas metalosupramoleculares como portadores de moléculas bioactivas 
Autoría: Olaya Gómez Paz
Dirección: Ezequiel Manuel Vázquez López e Rosa Carballo Rial
Programa de doutoramento: Ciencia e Tecnoloxía Química
Data: 17 de xaneiro de 2023

New palaeobotanical contributions to the Jurassic of northern Iberian Peninsula: palynostratigraphical and palaeoecological insights 
Autoría: Artai Antón Santos López
Dirección: José Bienvenido Díez Ferrer e Luis Miguel Sender Palomar
Programa de doutoramento: Metodoloxía e Aplicacións en Ciencias da Vida
Data: 17 de xaneiro de 2023

Contributions to the Measurement and Promotion of Higher Education Students’ Self-Regulated Learning using Social Media 
Autoría: Amr Adel Abdelrehim ElSayed
Dirección: Manuel Caeiro Rodríguez e Fernando Ariel Mikic Fonte
Programa de doutoramento: Tecnoloxías da Información e as Comunicacións
Data: 9 de xaneiro de 2023

Contributions to learning analytics focused on assessment and self-regulated learning 
Autoría: Martín Liz Domínguez
Dirección: Martín Llamas Nistal e Manuel Caeiro Rodríguez
Programa de doutoramento: Tecnoloxías da Información e as Comunicacións
Data: 9 de xaneiro de 2023

Fashion Film Essay. Una propuesta para el estudio de la moda desde la imagen en movimiento
Autoría: Ana Pérez Valdés
Dirección: María Dolores Dopico Aneiros
Programa de doutoramento: Creación e Investigación en Arte Contemporánea
Data: 9 de xaneiro de 2023

InBIsible: Bisexual Erasure and Bisexual Narratives in Contemporary U.S. Cinema 
Autoría: Estrela Rivas López
Dirección: María Belén Martín Lucas e Andrea Robin Ruthven
Programa de doutoramento: Estudos Ingleses Avanzados: Lingüística, Literatura e Cultura
Data: 9 de xaneiro de 2023

Estimación do risco de  alternariose durante o desenvolvemento vexetativo da pataca e o seu almacenamento 
Autoría: Laura Meno Fariñas
Dirección: María del Carmen Seijo Coello e Olga Escuredo Pérez
Programa de doutoramento: Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria
Data: 9 de xaneiro de 2023

Tejiendo (en) la incertidumbre. El textil como proceso material e interfaz espacial 
Autoría: Sara Martínez Pérez-Coleman
Dirección: Ana María Soler Baena
Programa de doutoramento: Creación e Investigación en Arte Contemporánea
Data: 9 de xaneiro de 2023

Modeling of moisture transport associated with tropical cyclones 
Autoría: Albenis Pérez Alarcón
Dirección: Luís Gimeno Presa e Raquel Olalla Nieto Muñiz
Programa de doutoramento: Auga, Sustentabilidade e Desenvolvemento
Data: 9 de xaneiro de 2023

Use of soil microbial communities as indicators of soil pollution by heavy metals 
Autoría: Claudia Campillo Cora
Dirección:  David Fernández Calviño e Manuel Arias Estévez
Programa de doutoramento: Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria
Data: 9 de xaneiro de 2023

Análisis de proyectos basados en el deporte para el desarrollo humano de adolescentes vulnerables 
Autoría: Pedro Danilo Ponciano Nuñez
Dirección:  María José Martínez Patiño e Iago Portela Pino
Programa de doutoramento: Educación, Deporte e Saúde
Data: 9 de xaneiro de 2023

Diseño e implementación de un programa de ejercicio físico con Realidad Virtual Inmersiva para la mejora de capacidades funcionales en personas mayores 
Autoría: Pablo Campo Prieto
Dirección: José María Cancela Carral e Gustavo Rodríguez Fuentes
Programa de doutoramento: Educación, Deporte e Saúde
Data: 9 de xaneiro de 2023

O Poder normativo dos entes locais 
Autoría: Pedro Acácio Cruz e Silva
Dirección: Marcos Almeida Cerreda
Programa de doutoramento: Xestión e Resolución de Conflitos. Menores, Familia e Xustiza Terapéutica
Data: 15 de decembro de 2022

Hybrid Composites with Elongated Functional Plasmonic or Magnetic Nanoparticles for Environmental or Biomedical Applications 
Autoría: Ecem  Tiryaki 
Dirección:  Miguel Ángel Correa Duarte e Verónica Salgueiriño Maceira
Programa de doutoramento: Ciencia e Tecnoloxía de Coloides e Interfaces
Data: 11 de novembro de 2022

Low losses inp waveguides for integrated photonics 
Autoría:  Andrea Volpini 
Dirección:  Francisco Javier Díaz Otero
Programa de doutoramento: Tecnoloxías da Información e as Comunicacións
Data: 10 de novembro de 2022

 

Defensas por videoconferencia

As persoas interesadas en asisitir ás defensas de teses anunciadas por videoconferencia deberán solicitar o acceso, de acordo coas seguintes instrucións:

 • Dirección das teses
 • Coordinación do programa de doutoramento ao que se adscribe a tese
 • Dirección da Eido (eido.dir@uvigo.gal)


Próximas lecturas

 

Relación entre la corrupción y el capital social: evidencia empírica para Perú 
Autoría: Jackiline Brígida Salazar Torres
Dirección: Xesús Pereira López  e Xosé Antón Rodríguez González  
Programa de doutoramento: Análise Económica e Estratexia Empresarial
13​/01​​/2023 | 11:00 horas
Lugar: Facultad de Ciencias Económicas e Empresariais da Universidade de Vigo

A Influência da Comunicação através das Redes Sociais Online no Engagement e Lealdade à marca Super Bock: motivações e atitudes da Geração Y e X em Portugal 
Autoría:  Jorge Daniel de Lima Pacheco
Dirección:  Montserrat María Vázquez Gestal
Programa de doutoramento: Comunicación
20​/01​​/2023 | 11:00 horas
Lugar: Salón de Graos da Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación. Campus de Pontevedra

Modelo de información digital y gráfico del comportamiento de maquinaria industrial servoaccionada 
Autoría:  David Santos Esterán 
Dirección:  Julio Garrido Campos
Programa de doutoramento: Investigación en Tecnoloxías e Procesos Avanzados na Industria
26​/01​​/2023 | 12:00 horas
Lugar: Escola de Enxeñaría Industrial - Sede Campus

Mapeados. Registro de la superficie del mundo y experiencia geovivencial 
Autoría: Eduardo Manuel Outeiro Ferreño
Dirección: Alberto José Ruíz de Samaniego García
Programa de doutoramento: Creación e Investigación en Arte Contemporánea
26​/01​​/2023 | 11:30 horas
Lugar: Área de Escultura da Facultade de Belas Artes 

Una aproximación epistemológica a la didáctica de las expresiones circenses en contextos educativos no formales y formales en Chile: una mirada integral desde sus educadores 
Autoría: Francisco David Oviedo Silva
Dirección:  Jose Maria Pazos Couto e Sergio Toro Arévalo
Programa de doutoramento: Creatividade e Innovación Social e Sostible
26​/01​​/2023 | 13:00 horas
Lugar: Acto de defensa por videoconferencia

Historia vital, comportamiento espacial y conservación del marrajo azul Isurus oxyrinchus 
Autoría: Gonzalo Ramón Mucientes Sandoval
Dirección: Nuno Miguel Cabral Queiroz
Programa de doutoramento: Metodoloxía e Aplicacións en Ciencias da Vida
26​/01​​/2023 | 11:00 horas
Lugar: Salón de Graos da Facultade de Ciencias do Mar

Deciphering the molecular basis of Alström syndrome: genotype-phenotype correlations and a multi-omics approach to TGF-B pathway regulation 
Autoría: Brais Bea Mascato
Dirección:  Diana Valverde Pérez
Programa de doutoramento: Metodoloxía e Aplicacións en Ciencias da Vida
31​/01​​/2023 | 12:00 horas
Lugar: Novo Salón de Actos da Facultade de Bioloxía

Optimised scan planning for lidar data acquisition towars 3d indoor understanding 
Autoría: Ernesto Frías Nores
Dirección: Lucía Díaz Vilariño e Henrique Lorenzo Cimadevila
Programa de doutoramento: Xeotecnoloxías Aplicadas á Construción, Enerxía e Industria
01​/02​​/2023 | 11:00 horas
Lugar: Acto de defensa por videoconferencia

Study of microplastics in the Galician marine environment: Quantification and Identification 
Autoría: Olga Carretero Perona
Dirección: Jesús Manuel Gago Piñeiro e Lucía Elisa Viñas Diéguez
Programa de doutoramento: Ciencias Mariñas, Tecnoloxía e Xestión
03​/02​​/2023 | 10:00 horas
Lugar: Salón de Actos del Centro Oceanográfico de Vigo

Práctica política y proceso decisional en la profesionalización del trabajo social en España (1968-1988). Un análisis del discurso 
Autoría: Xoán Miguel Lombardero Posada
Dirección: Andrés Arias Astray 
Programa de doutoramento: Xestión e Resolución de Conflitos. Menores, Familia e Xustiza Terapéutica
07​/02​​/2023 | 10:30 horas
Lugar: Facultade de Educación e Traballo Social (Edificio de Facultades, Campus de Ourense

Creencias de estudiantes de enfermería en relación con la formación en el grado
Autoría: María Concepción Agras Suárez
Dirección: Pedro Membiela Iglesia
Programa de doutoramento: Ciencias da Educación e do Comportamento
10​/02​​/2023 | 11:30 horas
Lugar: Salón de Graos do Edificio de Ferro da Facultade de Educación e Traballo Social de Ourense

Alfabetización en salud del profesorado de enseñanzas no universitarias y su relación con variables personales y de salud 
Autoría: María del Mar Silvestre García
Dirección: María José Martínez Patiño e Iago Portela Pino
Programa de doutoramento: Educación, Deporte e Saúde
10​/02​​/2023 | 10:00 horas
Lugar: Salón de Graos da Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte de Pontevedra

A fotografía tradicional na era posfotográfica 
Autoría: Carmen María Porteiro Sánchez
Dirección:  Daniel Francisco Martí Pellón
Programa de doutoramento: Comunicación
17​/02​​/2023 | 10:00 horas
Lugar: Salón de graos da Facultade de Comunicación

Consulta a base de datos de teses de doutoramento

Consulta TESEO

 

Preguntas frecuentes sobre teses

Non, debe reflectir o ámbito temático da tese, pero poderá modificarse durante o desenvolvemento da tese sempre que respecte o citado ámbito temático. A súa modificación implicará a modificación do Plan de investigación e será necesaria a valoración positiva da persoa que titorice ou dirixa a tese (perfil autorizado) e pola Comisión Académica do Programa de doutoramento.

Se a dedicación é a tempo completo, o máximo son tres anos (con prórroga de un ano e, excepcionalmente, dun ano adicional ata un máximo de cinco anos). Se é a tempo parcial, cinco anos (con prórroga de dous anos e, excepcionalmente, dun ano adicional ata un máximo de oito anos).
 

A duración mínima dos estudos de doutoramento será, a tempo completo e a tempo parcial, de 18 meses, que se contarán desde a admisión do doutorando/a ata a presentación da solicitude do depósito da tese de doutoramento.
 

Unha vez que estea en exposición pública, non poderán facerse modificacións.

Non, as baixas por enfermidade non contabilizan. O/a doutorando/a poderá solicitarlle á CAPD a baixa temporal no programa por enfermidade, embarazo ou por calquera outra causa prevista na normativa vixente por un período máximo dun ano, ampliable ata un ano. 
 

A defensa pública deberá realizarse nun prazo máximo de tres meses desde a autorización da defensa polo órgano designado pola escola de doutoramento (Comisión Permanente da EIDO), salvo causas debidamente xustificadas. Se se supera este prazo, deberán iniciarse de novo os trámites de autorización da tese para a súa defensa. 
 

A proposta do tribunal correspóndelle á CAPD, despois de oír o director/a da tese (ou de ser o caso, o titor/a). Propoñerá unha relación de sete membros do tribunal que avaliarán a tese. A Comisión Permanente da Eido aprobará e nomeará un tribunal de cinco membros de entre os sete membros propostos pola CAPD. Estes membros cumprirán co criterio de paridade e de externalidade e a proposta non poderá incluír máis de dous membros por institución.

No caso de teses presentadas por compendio de publicacións, non poderán formar parte do tribunal os/as coautores/as das publicacións. Aplícase o mesmo se algún dos capítulos está baseado nun artigo xa publicado como anexo á tese. Tampouco poderá formar parte do tribunal a persoa responsable da estadía.
 

A tese debe incluír un mínimo de tres artigos de investigación, publicados ou con aceptación definitiva para a súa publicación. Os artigos deben estar editados en revistas indexadas na listaxe do ámbito correspondente do Journal Citation Reports (SCI e/ou SSCI). Nas áreas en que non sexa aplicable este criterio, poderá substituírse polas bases relacionadas pola Comisión Nacional Avaliadora da Actividade Investigadora (CNEAI) para estas áreas.
 

O profesorado dos corpos docentes universitarios poderá formar parte dos tribunais de teses de doutoramento aínda que estean en situación de excedencia, xubilación, servizos especiais ou en comisión de servizos.

A lei determina que as teses deben publicarse en aberto. Non obstante, en caso de conflito, existe a posibilidade de solicitar o aprazamento da publicación da tese en aberto. Nas teses por compendio de artigos non existe este problema porque os traballos xa foron aceptados previamente para a súa publicación e así se fai constar ao publicar a tese.
 

Si, é posible sempre e cando se cumpran todos os requisitos establecidos para cada unha delas. A empresa na que se traballa ten que estar de acordo en que o/a doutorando/a realice unha estadía de investigación de polo menos tres meses nun centro estranxeiro.
 

Si, enviando una solicitude de preinscrición por cada un dos programas solicitados. En caso de ser admitido en varios, a matrícula só poderá realizarse nun deles.
 

Poderán dirixir teses de doutoramento todas as persoas doutoras españolas ou estranxeiras con experiencia investigadora acreditada, sempre e cando estean autorizadas pola Comisión Académica do Programa de doutoramento. No caso de que non pertenza ao programa (consultar os recursos humanos en cada Programa de doutoramento),deberá ter un/unha titor/a dentro do programa.
 

Si, sempre que a Comisión Académica o autorice, por motivos xustificados, oídos o doutorando e o director/a ou codirectores/as
 

TESEO é unha base de datos coa a información das teses de doutoramento. A páxina do Ministerio de Educación está creada para permitirlles ás persoas que se doutoren no futuro, introducir os datos da súa tese no sistema. O sistema controlará os distintos pasos polos que pasa a tese e, unha vez aprobada esta, quedará almacenada no sistema para poder ser consultado dende Internet.

É a persoa que, sendo director ou titor dun doutoramento, se encarga de dar traslado á aplicación informática e de xestionar as distintas actividades achegadas polo alumnado para o seu documento de actividades e o plan de investigación. 
 

A tese poderá ser codirixida por un máximo de dúas persoas, sempre que concorran razóns académicas, de interdisciplinaridade ou sexa desenvolvida en colaboración nacional ou internacional. Á codirección necesita autorización da CAPD.
 

Soamente nos casos de teses en cotutela ou doutoramento industrial.

Non temos formulario. Cada institución emite o seu informe nun documento onde ten que vir claramente identificada a universidade ou o organismo de investigación que o emite mediante o seu anagrama ou logotipo, unha descrición da tese e a sinatura e selo da institución. Eses informes deben estar en español, galego ou inglés para que o poidan entender os e as avaliadoras.