Teses

 

Para o depósito da tese de doutoramento, recoméndase solicitar cita previa na seguinte ligazón:
Reserva TESE

Nos casos nos que a tese de doutoramento non se entregue de forma presencial, senón que se envíe por correo interno, é aconsellable reservar tamén unha cita para a revisión da tese. De non facelo, asignarase un turno de oficio, en función das dipoñibilidades existentes. O servizo de posgrao notificará por correo electrónico a aprobación de cada trámite.

Impreso de revisión de tese

 

 

Requisitos previos

 • Estar matriculado ou matriculada no curso académico actual.
 • Os datos da tese serán incorporados directamente polo/a doutorando/a na base de datos TESEO
  Accede a TESEO
 • Contar coa avaliación dun plan de investigación actualizado acompañado dos informes favorables do titor ou titora e do director ou directora.
 • O título do plan de investigación, aprobado na última avaliación anual, e o título da tese deben ser coincidentes.
 • O documento de actividades actualizado, coas avaliacións anuais que correspondan e, se é o caso, das actividades formativas obrigatorias e outros requirimentos específicos da memoria de verificación do programa de doutoramento.
 • Compromiso documental de supervisión debidamente asinado.

 

Formato da tese

 • En formato electrónico (PDF) e un exemplar en papel, segundo as normas de estilo aprobadas pola Comisión Permanente da Eido, obrigatorias desde setembro do 2016. O pdf  da tese debe vir coa portada en cor azul igual que o exemplar en papel.
 • Ambos formatos deberán conter a autorización da ou das persoas directoras da presentación da tese para a súa defensa.
 • Resumo de polo menos 3.000 palabras en galego ou castelán, se a tese non está redactada nestes idiomas.
 • No caso das teses presentadas pola modalidade tradicional (non por compendio de artigos), segundo o disposto na Guía de boas prácticas para a dirección de teses de doutoramento, aprobada pola Comisión Permanente da EIDO na sesión do 20/05/2016, presentarase:
  • A declaración de que ningún capítulo de tese sexa transcrición exacta dunha publicación previa.
  • Presentaranse, se é o caso, as autorizacións que correspondan das persoas coautoras dos artigos presentados como anexos.

 

Impresos

 

Tribunal

Proposición
Deberá estar composto por seis membros (a maioría deberán ser membros externos á universidade ou institucións participantes no programa) e cumprir os requisitos de paridade e externalidade.

Tribunal nomeado
Tres titulares e dous suplentes (mínimo entre titulares, un de cada sexo, e entre todos, dúas persoas de cada sexo).

 

Mención doutoramento internacional

Acreditarase coa presentación da seguinte documentación:

 • 2 informes favorables previos á presentación da tese de 2 persoas expertas doutoras pertencentes a algunha institución de educación superior ou instituto de investigación non español. Nos informes deberá identificarse claramente a Institución que os emite mediante o  seu anagrama ou logotipo, a persoa que o emite coa súa sinatura e selo. De non aparecer debidamente identificada a Institución, estos informes non se admitirán.
 • Acreditación dunha estadía mínima de 3 meses fóra de España nunha institución de ensino superior ou centro de investigación de prestixio.
 • Escrito do director ou directora da tese que avale a estadía.
 • Escrito da CAPD do programa de doutoramento que autorice a estadía.

Parte da tese (obrigatorio como mínimo a introdución, o resumo e mailas conclusións) deberá estar escrita e defenderse nunha das linguas habituais para a comunicación científica no seu campo de coñecemento, distinta a calquera das linguas oficiais en España (a excepción dos países de fala hispana).

O tribunal debe conter polo menos unha persoa experta pertencente a algunha institución de educación superior ou centro de investigación non español, co título de doutor ou doutora, esta persoa será distinta da persoa responsable da estadía (as mesmas condicións rexen para os suplentes do tribunal) e dos informantes externos da tese.

 

Tese por compendio de artigos de investigación

Cada publicación deberá facer constar a adscrición do doutorando ou doutoranda á universidade na que está desenvolvendo o programa de doutoramento.
Documentación adicional que se debe aportar:

 • Informe da ou das persoas que dirixen a tese, coa aprobación da Comisión académica do programa de doutoramento, o cal debe especificar:
  1. A idoneidade da presentación da tese baixo esta modalidade.
  2. Os indicios de calidade das publicacións presentadas.
  3. A contribución da persoa estudante de doutoramento, se hai máis coautores.
 • Aceptación por escrito dos coautores de que o doutorando ou a doutoranda presente o traballo como parte da súa tese.
 • Renuncia por escrito dos coautores non doutores á presentación dos traballos como parte doutra tese de doutoramento.
 • Un mínimo de tres artigos de investigación, publicados ou con aceptación definitiva para a súa publicación en revistas indexadas no JCR ou en índices equivalentes segundo os criterios CNEAI da rama.

A tese debe incluír:

 • Introdución
 • Obxectivos que se deben alcanzar
 • Discusión xeral que dote de coherencia e unidade os diferentes traballos
 • Conclusións e bibliografía común
 • Copia íntegra das publicacións

 

Prazos

 • Prazo de depósito e exposición pública da tese: 10 días hábiles en período lectivo a partir da revisión administrativa, período no que calquera doutor ou doutora poderá consultar a tese ou facer alegacións.
 • Debido á cantidade de documentos e comprobacións necesarias consonte ao establecido na regulación actual (R.D. 99/2011), cómpre ter en conta que poden ser precisos varios días desde a entrega da documentación ata que se efectue o depósito. Polo que este só será efectivo unha vez comprobado todo o expediente e cando se publique na web e se notifique á persoa interesada.
 • Aprobación na Comisión Permanente da Eido, a cal autoriza a admisión a trámite da tese e nomea o tribunal.
 • Emisión de informes e data de lectura: 20 días naturais para informes desde a recepción da tese (membros do tribunal)
 • Recibidos os informes, a Eido autoriza a presentación da tese.
 • O presidente ou a presidenta do tribunal convoca e a persoa secretaria comunicará a data, hora e lugar da lectura da tese cunha antelación mínima de 10 días hábiles a partir da notificación.
 • 5 días hábiles posteriores ao día de exposición e defensa da tese para a remisión da documentación, da que será responsable o secretario ou secretaria do tribunal ou o profesor ou profesora en quen delegue.

 

Lectura de tese e defensa pública

Cualificacións: non apto, aprobado, notable, sobresaínte.
Mención cum laude, mediante voto secreto dos membros do tribunal (require unanimidade de votos positivos).
Duración da tramitación: a defensa pública deberá ter lugar nun prazo máximo de tres meses desde a autorización da defensa.

 

Solicitude do título

Despois da defensa da tese e da entrega das actas polo secretario ou secretaria do tribunal ou persoa que se indique (pode achegarse a través do correo interno ou do rexistro xeral de cada campus), o alumno ou alumna pode solicitar o título de doutor ou doutora no servizo de posgrao presentando:

 • Fotocopia do NIF en vigor
 • Partida de nacemento se o alumno ou a alumna é estranxeira
 • Copia das titulacións de acceso (só no caso de que as titulacións non sexan expedidas pola Universidade de Vigo) e orixinais para cotexo.

 

Mención doutoramento industrial

Outorgarase a mención de doutoramento industrial sempre que concorran as seguintes circunstancias:

 • A existencia dun contrato laboral ou administrativo nunha empresa do sector público ou privado ou por unha Administración pública. Non pode ser unha universidade.
 • Por acordo da Comisión Permanente do 22 de novembro de 2017, a anterior esixencia concrétase nun mínimo de dous anos a tempo completo (ou o seu equivalente a tempo parcial).
 • Que a tese se faga nun marco dun proxecto de investigación oficial que se desenvolva na empresa. Esta circunstancia ten que acreditarse e explicarse nunha memoria que tendrá que contar co visto e prace da CAPD.

No caso de que o proxecto se desenvolva en colaboración coa universidade, debe existir un convenio que regule esta colaboración, incluíndo o procedemento de selección do doutorado ou doutorada.

Opcionalmente disporemos dun borrador de convenio para o desenvolvemento dun doutoramento industrial. Este convenio asínao a empresa, a universidade e a persoa doutorada. Non é obrigatorio, pero pode ser útil para regular os aspectos da propiedade industrial, propiedade intelectual e a confidencialidade.

 • Modelización de la deriva de basuras marinas en las aguas costeras del noroeste peninsular

  Autoría: Diego Pereiro Rodríguez
  Dirección: Jesús Manuel Gago Piñeiro e Carlos Alberto Souto Torres
  Programa doctorado: Mariñas, Tecnoloxía e Xestión
  Data: 16 de xullo de 2019 

 • Optimization access point assignment algorithms in SDN - controlled wireless access networks

  Autoría: Saber Mhiri
  Dirección: Francisco Javier González Castaño e Cristina López Bravo
  Programa doctorado: Tecnoloxías da Información e as Comunicacións
  Data: 10 de xullo de 2019 

 • Homomorphic laticce cryptosystems for secure signal processing

  Autoría: Alberto Pedrouzo Ulloa
  Dirección: Juan Ramón Troncoso Pastoriza e Fernando Pérez González             
  Programa doctorado: Tecnoloxías da Información e as Comunicacións
  Data: 10 de xullo de 2019

 • Understanding disengagement through student voices: the case of a Vocational school

  Autoría: María Inês Loureiro Rodrigues
  Dirección: María Ángeles Parrilla Latas             
  Programa doctorado: Equidade e Innovación en Educación
  Data: 09 de xullo de 2019

 • Análisis del Twitter de los medios deportivos en España con perspectiva de género: La invisibilización de las mujeres deportistas 

  Autoría: Alba Ada Lameiras
  Dirección: Yolanda Rodríguez Castro             
  Programa doctorado: Ciencias da Educación e do Comportamento
  Data: 05  de  xullo de 2019
 • Violencia escolar e inteligencia emocional en adolescentes gallegos 
  Autoría: Begoña Nieto Campos
  Dirección: José Domínguez Alonso e Antonio López Castedo             
  Programa doctorado: Educación, Deporte e Saúde
  Data: 04  de  xullo de 2019
 • Response to multiple stressors in Iberian pine trees: tradeoffs between drought stress and resistance to herbivory 
  Autoría: Estefanía Suárez Vidal
  Dirección: Luis Sampedro Pérez e Rafael Zas Arregui             
  Programa doctorado: Ecosistemas Terrestres, Usos Sustentables e Implicacións Ambientais
  Data: 04  de  xullo de 2019

 

 • Study of the frictional behaviour of planar saw-cut rock surfaces towards a methodology for tilt testing and its application to case studies
  Autoría: Ignacio Pérez Rey
  Dirección: Leandro Rafael Alejano Monge 
  Programa doctorado: Métodos Matemáticos e Simulación Numérica en Enxeñaría e Ciencias Aplicadas
  04/07/2019 | 12.00 horas
  Aula de Graos da Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía. Campus de Vigo
 • Elites políticas e poder local na Galicia urbana (1939-1951)
  Autoría: Adrián Presas Sobrado
  Dirección: Julio Prada Rodríguez
  Programa doctorado: Protección do Patrimonio Cultural
  05/07/2019 | 12.00 horas
  Salón de Graos da Facultade de Historia. Campus de Ourense
 • A Statistical Approach to the Design of Privacy-Preserving Services
  Autoría: Simón Oya Díez
  Dirección: Fernando Pérez González e Carmela Troncoso
  Programa doctorado: Tecnoloxías da Información e as Comunicacións
  05/07/2019 | 11.00 horas
  Salón de Graos da Escola de Enxeñaría de Telecomunicación. Campus de Vigo
 • Candidate immunological and transcriptional biomarkers for the different stages of Tuberculosis infection
  Autoría: Olivia Estévez Martínez
  Dirección: María África González Fernández 
  Programa doctorado: Biotecnoloxía Avanzada
  08/07/2019 | 12.00 horas
  Salón de Graos da Facultade de Ciencias. Campus de Vigo
 • Influence of surface ash layer on dual corrosion
  Autoría: María Mosquera Feijoo
  Dirección: María Julia Cristóbal Ortega e Axel Kranzmann  
  Programa doctorado: Investigación en Tecnoloxías e Procesos Avanzados na Industria
  08/07/2019 | 11.00 horas
  Sala de Grao da Escola de Enxeñaría Industrial (Campus Universitario de Vigo)
 • Descripción de hábitos saludables e inteligencia emocional en alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo
  Autoría: María Luísa Baamonde Paz
  Dirección: Margarita Rosa Pino Juste 
  Programa doctorado: Educación, Deporte e Saúde
  09/07/2019 | 11.30 horas
  Salón de Graos da Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte. Campus de Pontevedra
 • Automated BIM-based modeling of lighting elements in buildings with computer vision methods
  Autoría: Francisco Manuel Troncoso Pastoriza
  Dirección: Pablo Eguía Oller e Rebeca P.Díaz Redondo  
  Programa doctorado: Eficiencia enerxética e sustentabilidade en enxeñaría e arquitectura
  09/07/2019 | 11.00 horas
  Aula de Grao da Escola de Enxeñaría Industrial. Campus de Vigo
 • Análisis de la organización, gestión y curriculum de las enseñanzas de música no superiores en Galicia
  Autoría: Sara Domínguez Lloria
  Dirección: Margarita Rosa Pino Juste  
  Programa doctorado: Educación, Deporte e Saúde
  10/07/2019 | 11.30 horas
  Salón de Graos da Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte. Campus de Pontevedra
 • Modelización matemática y simulación eficiente de tratamientos térmicos de aceros en diversos procesos industriales
  Autoría: Iván Viéitez Portela
  Dirección: Elena Beatríz Martín Ortega e Fernando Varas Mérida  
  Programa doctorado: Métodos Matemáticos e Simulación Numérica en Enxeñaría e Ciencias Aplicadas
  12/07/2019 | 11.30 horas
  Salón de Graos da Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte. Campus de Pontevedra
 • Influencia de la propiedad en la gestión de los equipos de fútbol europeos
  Autoría:  Luis Carlos Sánchez Martínez
  Dirección: Ángel Antonio Barajas Alonso e Patricio Sánchez Fernández   
  Programa doctorado: Análise Económica e Estratexia Empresarial
  15/07/2019 | 12.00 horas
  Seminario 0.6 da Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo. Campus de Ourense
 • Diseño e integración de pipelines automatizados que den respuestas a preguntas biológicas complejas relacionadas con secuencias de nucleótidos o aminoácidos
  Autoría: Noé Vázquez González
  Dirección: Jorge Manuel de Sousa Basto Vieira e Miguel Reboiro Jato   
  Programa doctorado: Sistemas de Software Intelixentes e Adaptables
  19/07/2019 | 11.30 horas
  Salón de Graos. Edificio Politécnico. Campus Universitario As Lagoas-Ourense
 • Vigilancia global de la infección nosocomial mediante sistemas de información inteligentes
  Autoría:  María Beatriz Villamarín Bello
  Dirección: Daniel González Peña e María Sande Meijide    
  Programa doctorado: Sistemas de Software Intelixentes e Adaptables
  19/07/2019 |  09.30 horas
  Salón de Graos. Edificio Politécnico. Campus Universitario As Lagoas-Ourense
 • Constitutive Models used in Visco-Hyperelastic Materials. Fit using Genetic Algorithms
  Autoría: José Ángel López Campos
  Dirección: José Ramón Fernández García e Abraham Segade Robleda     
  Programa doctorado: Eficiencia Enerxética e Sustentabilidade en Enxeñaría e Arquitectura
  19/07/2019 |  11.00 horas
  Aula de Grao da Escola de Enxeñaría Industrial. Campus de Vigo
 • Contribuciones a la gestión del conocimiento en el ámbito de la educación superior mediante técnicas de Inteligencia Artificial
  Autoría:  Roberto Agustín García Vélez
  Dirección: Martín López Nores e José Juan Pazos Arias     
  Programa doctorado: Tecnoloxías da Información e as Comunicacións
  22/07/2019 |  9.30 horas
  Salón de Graos da Escola de Enxeñaría de Telecomunicación. Campus de Vigo
 • Aplicación de tecnologías de Web Semántica para mejorar la didáctica de la Historia y el Patrimonio Cultural por medio de narrativas transversales
  Autoría:  Omar Gustavo Bravo Quezada
  Dirección: Yolanda Blanco Fernández e Manuel Ramos Cabrer      
  Programa doctorado: Tecnoloxías da Información e as Comunicacións
  22/07/2019 |  11.30 horas
  Salón de Graos da Escola de Enxeñaría de Telecomunicación. Campus de Vigo
 • Estudo sobre a formación do profesorado de Educación Secundaria para o desempeño da acción titorial: Implicacións para o deseño dun programa formativo
  Autoría: Iria Calleja Barcia
  Dirección: Margarita Rosa Pino Juste 
  Programa doctorado: Educación, Deporte e Saúde
  23/07/2019 | 11.30 horas
  Salón de Graos da Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte. Campus de Pontevedra
 • Optimización del rendimiento físico-deportivo en fútbol sala femenino: desde la epidemiología lesional a una propuesta de intervención
  Autoría: Carlos Lago Fuentes
  Dirección: Ezequiel Rey Eiras 
  Programa doctorado: Ciencias do deporte, educación física e actividade física saudable
  23/07/2019 | 17.00 horas
  Salón de Graos da Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte. Campus de Pontevedra
 • Sistemas de control híbridos impulsivos. Aplicaciones en control vehicular
  Autoría: Miguel Cerdeira Corujo
  Dirección: Mª Emma Delgado Romero e Antonio Barreiro Blas  
  Programa doctorado:Investigación en Tecnoloxías e Procesos Avanzados na Industria
  26/07/2019 | 11.00 horas
  Aula de Graos da Escola de Enxeñaría Industrial.  Campus de Vigo
 • Performance analysis in basketball: Reliability and applications of the game-related statistics
  Autoría: Alexandra Pérez Ferreirós
  Dirección: Ezequiel Rey Eiras 
  Programa doctorado: Ciencias do deporte, educación física e actividade física saudable
  29/07/2019 | 10.30 horas
  Salón de Graos da Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte. Campus de Pontevedra
 • El plagio de productos publicitarios: Análisis de la protección judicial y extrajudicial frente a la copia o imitación en el ámbito de la publicidad
  Autoría: Rocío Gutiérrez Díaz
  Dirección: María Del Pilar Hortensia García Soidan 
  Programa doctorado: Comunicación
  29/07/2019 | 11.30 horas
  Salón de Graos da Facultade de Ciencias Ciencias Sociais e da Comunicación. Campus Pontevedra

Consulta a base de datos de teses de doutoramento

Consulta TESEO

 

Preguntas frecuentes sobre teses

Non, debe reflectir o ámbito temático da tese, pero poderá modificarse durante o desenvolvemento da tese sempre que respecte o citado ámbito temático. A súa modificación implicará a modificación do Plan de investigación e será necesaria a valoración positiva da persoa que titorice ou dirixa a tese (perfil autorizado) e pola Comisión Académica do Programa de doutoramento.

Se a dedicación é a tempo completo, o máximo son tres anos (con prórroga de un ano e, excepcionalmente, dun ano adicional ata un máximo de cinco anos). Se é a tempo parcial, cinco anos (con prórroga de dous anos e, excepcionalmente, dun ano adicional ata un máximo de oito anos).
 

A duración mínima dos estudos de doutoramento será, a tempo completo e a tempo parcial, de 18 meses, que se contarán desde a admisión do doutorando/a ata a presentación da solicitude do depósito da tese de doutoramento.
 

Unha vez que estea en exposición pública, non poderán facerse modificacións.

Non, as baixas por enfermidade non contabilizan. O/a doutorando/a poderá solicitarlle á CAPD a baixa temporal no programa por enfermidade, embarazo ou por calquera outra causa prevista na normativa vixente por un período máximo dun ano, ampliable ata un ano. 
 

A defensa pública deberá realizarse nun prazo máximo de tres meses desde a autorización da defensa polo órgano designado pola escola de doutoramento (Comisión Permanente da EIDO), salvo causas debidamente xustificadas. Se se supera este prazo, deberán iniciarse de novo os trámites de autorización da tese para a súa defensa. 
 

A proposta do tribunal correspóndelle á CAPD, despois de oír o/a director/a da tese (ou de ser o caso, o/a titor/a). Propoñerá unha relación de seis membros do tribunal que avaliará a tese. A Comisión Permanente da EIDO aprobará e o órgano competente nomeará o tribunal de cinco membros de entre os seis membros propostos pola CAPD.
 

No caso de teses presentadas por compendio de publicacións, non poderán formar parte do tribunal os/as coautores/as das publicacións. Aplícase o mesmo se algún dos capítulos está baseado nun artigo xa publicado como anexo á tese. Tampouco poderá formar parte do tribunal a persoa responsable da estadía.
 

A tese debe incluír un mínimo de tres artigos de investigación, publicados ou con aceptación definitiva para a súa publicación. Os artigos deben estar editados en revistas indexadas na listaxe do ámbito correspondente do Journal Citation Reports (SCI e/ou SSCI). Nas áreas en que non sexa aplicable este criterio, poderá substituírse polas bases relacionadas pola Comisión Nacional Avaliadora da Actividade Investigadora (CNEAI) para estas áreas.
 

O profesorado dos corpos docentes universitarios poderá formar parte dos tribunais de teses de doutoramento aínda que estean en situación de excedencia, xubilación, servizos especiais ou en comisión de servizos.

A lei determina que as teses deben publicarse en aberto. Non obstante, en caso de conflito, existe a posibilidade de solicitar o aprazamento da publicación da tese en aberto. Nas teses por compendio de artigos non existe este problema porque os traballos xa foron aceptados previamente para a súa publicación e así se fai constar ao publicar a tese.
 

Si, é posible sempre e cando se cumpran todos os requisitos establecidos para cada unha delas. A empresa na que se traballa ten que estar de acordo en que o/a doutorando/a realice unha estadía de investigación de polo menos tres meses nun centro estranxeiro.
 

Si, enviando una solicitude de preinscrición por cada un dos programas solicitados. En caso de ser admitido en varios, a matrícula só poderá realizarse nun deles.
 

Poderán dirixir teses de doutoramento todas as persoas doutoras españolas ou estranxeiras con experiencia investigadora acreditada, sempre e cando estean autorizadas pola Comisión Académica do Programa de doutoramento. No caso de que non pertenza ao programa (consultar os recursos humanos en cada Programa de doutoramento),deberá ter un/unha titor/a dentro do programa.
 

Si, sempre que a Comisión Académica o autorice, por motivos xustificados, oídos o doutorando e o director/a ou codirectores/as
 

TESEO é unha base de datos coa a información das teses de doutoramento. A páxina do Ministerio de Educación está creada para permitirlles ás persoas que se doutoren no futuro, introducir os datos da súa tese no sistema. O sistema controlará os distintos pasos polos que pasa a tese e, unha vez aprobada esta, quedará almacenada no sistema para poder ser consultado dende Internet.

É a persoa que, sendo director ou titor dun doutoramento, se encarga de dar traslado á aplicación informática e de xestionar as distintas actividades achegadas polo alumnado para o seu documento de actividades e o plan de investigación. 
 

A tese poderá ser codirixida por un máximo de dúas persoas, sempre que concorran razóns académicas, de interdisciplinaridade ou sexa desenvolvida en colaboración nacional ou internacional. Á codirección necesita autorización da CAPD.
 

Soamente nos casos de teses en cotutela ou doutoramento industrial.

Non temos formulario. Cada institución emite o seu informe nun documento onde ten que vir claramente identificada a universidade ou o organismo de investigación que o emite mediante o seu anagrama ou logotipo, unha descrición da tese e a sinatura e selo da institución. Eses informes deben estar en español, galego ou inglés para que o poidan entender os e as avaliadoras.