Teses

Moza estudando na biblioteca

Para o depósito da tese de doutoramento, recoméndase solicitar cita previa na seguinte ligazón:
Reserva TESE

Nos casos nos que a tese de doutoramento non se entregue de forma presencial, senón que se envíe por correo interno, é aconsellable reservar tamén unha cita para a revisión da tese. De non facelo, asignarase un turno de oficio, en función das dipoñibilidades existentes. O servizo de posgrao notificará por correo electrónico a aprobación de cada trámite.

Impreso de revisión de tese

 

 

Requisitos previos

 • Estar matriculado ou matriculada no curso académico actual.
 • Os datos da tese serán incorporados directamente polo/a doutorando/a na base de datos TESEO
  Accede a TESEO
 • Contar coa avaliación dun plan de investigación actualizado acompañado dos informes favorables do titor ou titora e do director ou directora.
 • O título do plan de investigación, aprobado na última avaliación anual, e o título da tese deben ser coincidentes.
 • O documento de actividades actualizado, coas avaliacións anuais que correspondan e, se é o caso, das actividades formativas obrigatorias e outros requirimentos específicos da memoria de verificación do programa de doutoramento.
 • Compromiso documental de supervisión debidamente asinado.

 

Formato da tese

 • En formato electrónico (PDF) e un exemplar en papel, segundo as normas de estilo aprobadas pola Comisión Permanente da Eido, obrigatorias desde setembro do 2016. O pdf  da tese debe vir coa portada en cor azul igual que o exemplar en papel.
 • Ambos formatos deberán conter a autorización da ou das persoas directoras da presentación da tese para a súa defensa.
 • Resumo de polo menos 3.000 palabras en galego ou castelán, se a tese non está redactada nestes idiomas.
 • No caso das teses presentadas pola modalidade tradicional (non por compendio de artigos), segundo o disposto na Guía de boas prácticas para a dirección de teses de doutoramento, aprobada pola Comisión Permanente da EIDO na sesión do 20/05/2016, presentarase:
  • A declaración de que ningún capítulo de tese sexa transcrición exacta dunha publicación previa.
  • Presentaranse, se é o caso, as autorizacións que correspondan das persoas coautoras dos artigos presentados como anexos.
 • No caso de teses suxeitas a protección de datos, se presentarán dúas versións.  Unha reducida na que se eliminarán os contidos afectados polo deber de non difusión, segredo ou confidencialidade e outro exemplar completo que quedará arquivado na Universidade baixo o compromiso de confidencialidade. O exemplar reducido será o que se deposite para a súa consulta pola comunidade científica e la versión completa se lle entregará ao tribunal para a súa avaliación.

 

Impresos

 

Tribunal

Proposición
Deberá estar composto por seis membros (a maioría deberán ser membros externos á universidade ou institucións participantes no programa) e cumprir os requisitos de paridade e externalidade.

Tribunal nomeado
Tres titulares e dous suplentes (mínimo entre titulares, un de cada sexo, e entre todos, dúas persoas de cada sexo).

 

Mención doutoramento internacional

Acreditarase coa presentación da seguinte documentación:

 • 2 informes favorables previos á presentación da tese de 2 persoas expertas doutoras pertencentes a algunha institución de educación superior ou instituto de investigación non español. Nos informes deberá identificarse claramente a Institución que os emite mediante o  seu anagrama ou logotipo, a persoa que o emite coa súa sinatura e selo. De non aparecer debidamente identificada a Institución, estos informes non se admitirán.
 • Acreditación dunha estadía mínima de 3 meses fóra de España nunha institución de ensino superior ou centro de investigación de prestixio.
 • Escrito do director ou directora da tese que avale a estadía.
 • Escrito da CAPD do programa de doutoramento que autorice a estadía.

Parte da tese (obrigatorio como mínimo a introdución, o resumo e mailas conclusións) deberá estar escrita e defenderse nunha das linguas habituais para a comunicación científica no seu campo de coñecemento, distinta a calquera das linguas oficiais en España (a excepción dos países de fala hispana).

O tribunal debe conter polo menos unha persoa experta pertencente a algunha institución de educación superior ou centro de investigación non español, co título de doutor ou doutora, esta persoa será distinta da persoa responsable da estadía (as mesmas condicións rexen para os suplentes do tribunal) e dos informantes externos da tese.

 

Tese por compendio de artigos de investigación

Cada publicación deberá facer constar a adscrición do doutorando ou doutoranda á universidade na que está desenvolvendo o programa de doutoramento.
Documentación adicional que se debe aportar:

 • Informe da ou das persoas que dirixen a tese, coa aprobación da Comisión académica do programa de doutoramento, o cal debe especificar:
  1. A idoneidade da presentación da tese baixo esta modalidade.
  2. Os indicios de calidade das publicacións presentadas.
  3. A contribución da persoa estudante de doutoramento, se hai máis coautores.
 • Aceptación por escrito dos coautores de que o doutorando ou a doutoranda presente o traballo como parte da súa tese.
 • Renuncia por escrito dos coautores non doutores á presentación dos traballos como parte doutra tese de doutoramento.
 • Un mínimo de tres artigos de investigación, publicados ou con aceptación definitiva para a súa publicación en revistas indexadas no JCR ou en índices equivalentes segundo os criterios CNEAI da rama.

A tese debe incluír:

 • Introdución
 • Obxectivos que se deben alcanzar
 • Discusión xeral que dote de coherencia e unidade os diferentes traballos
 • Conclusións e bibliografía común
 • Copia íntegra das publicacións

 

Prazos

 • Prazo de depósito e exposición pública da tese: 10 días hábiles en período lectivo a partir da revisión administrativa, período no que calquera doutor ou doutora poderá consultar a tese ou facer alegacións.
 • Debido á cantidade de documentos e comprobacións necesarias consonte ao establecido na regulación actual (R.D. 99/2011), cómpre ter en conta que poden ser precisos varios días desde a entrega da documentación ata que se efectue o depósito. Polo que este só será efectivo unha vez comprobado todo o expediente e cando se publique na web e se notifique á persoa interesada.
 • Aprobación na Comisión Permanente da Eido, a cal autoriza a admisión a trámite da tese e nomea o tribunal.
 • Emisión de informes e data de lectura: 20 días naturais para informes desde a recepción da tese (membros do tribunal)
 • Recibidos os informes, a Eido autoriza a presentación da tese.
 • O presidente ou a presidenta do tribunal convoca e a persoa secretaria comunicará a data, hora e lugar da lectura da tese cunha antelación mínima de 10 días hábiles a partir da notificación.
 • 5 días hábiles posteriores ao día de exposición e defensa da tese para a remisión da documentación, da que será responsable o secretario ou secretaria do tribunal ou o profesor ou profesora en quen delegue.

 

Lectura de tese e defensa pública

Cualificacións: non apto, aprobado, notable, sobresaínte.
Mención cum laude, mediante voto secreto dos membros do tribunal (require unanimidade de votos positivos).
Duración da tramitación: a defensa pública deberá ter lugar nun prazo máximo de tres meses desde a autorización da defensa.

 

Solicitude do título

Despois da defensa da tese e da entrega das actas polo secretario ou secretaria do tribunal ou persoa que se indique (pode achegarse a través do correo interno ou do rexistro xeral de cada campus), o alumno ou alumna pode solicitar o título de doutor ou doutora no servizo de posgrao presentando:

 • Fotocopia do NIF en vigor
 • Partida de nacemento se o alumno ou a alumna é estranxeira
 • Copia das titulacións de acceso (só no caso de que as titulacións non sexan expedidas pola Universidade de Vigo) e orixinais para cotexo.

 

Mención doutoramento industrial

Outorgarase a mención de doutoramento industrial sempre que concorran as seguintes circunstancias:

 • A existencia dun contrato laboral ou administrativo nunha empresa do sector público ou privado ou por unha Administración pública. Non pode ser unha universidade.
 • Por acordo da Comisión Permanente do 22 de novembro de 2017, a anterior esixencia concrétase nun mínimo de dous anos a tempo completo (ou o seu equivalente a tempo parcial).
 • Que a tese se faga nun marco dun proxecto de investigación oficial que se desenvolva na empresa. Esta circunstancia ten que acreditarse e explicarse nunha memoria que tendrá que contar co visto e prace da CAPD.

No caso de que o proxecto se desenvolva en colaboración coa universidade, debe existir un convenio que regule esta colaboración, incluíndo o procedemento de selección do doutorado ou doutorada.

Opcionalmente disporemos dun borrador de convenio para o desenvolvemento dun doutoramento industrial. Este convenio asínao a empresa, a universidade e a persoa doutorada. Non é obrigatorio, pero pode ser útil para regular os aspectos da propiedade industrial, propiedade intelectual e a confidencialidade.

 • Production of metal nanoparticles by laser ablation techniques and their application as bactericidal agent
  Autoría: Mónica Fernández Arias
  Dirección: Juan María Pou Saracho e Mohamed Boutinguiza Larosi          

  Programa doctorado: Investigación en tecnoloxías e procesos avanzados na industria
  Data: 14  de febreiro de 2020

 • Novel reflector antennas in millimeter wave sensing systems for on-the-move security imaging

  Autoría:  Lorena María Pérez Eijo
  Dirección: Antonio Pino García e Borja González Valdés          

  Programa doctorado: Tecnoloxía Aeroespacial: enxeñarías electromagnética, electrónica, informática e mecánica
  Data: 13  de febreiro de 2020

 • Empleo de la química supramolecular para la captura y detección selectiva de contaminantes ambientales

  Autoría:  Ángel Vidal Vidal
  Dirección: Carlos Silva López e Olalla Nieto Faza          

  Programa doctorado: Química teórica e modelización computacional
  Data: 11  de febreiro de 2020

 • Moisture transport associated with Atmospheric Rivers and Low Level Jets at global scale

  Autoría:  Iago Algarra Cajide
  Dirección: Luís Gimeno Presa e Raquel Olalla Nieto Muñiz          

  Programa doctorado: Auga, Sustentabilidade e Desenvolvemento
  Data: 06  de febreiro de 2020

 • Modelado y simulación CFD de mecanismos de ensuciamiento y deposición de partículas en combustión de biomasa

  Autoría:  Sergio Chapela López
  Dirección: Jacobo Porteiro Fresco e José Luis Míguez Tabarés          

  Programa doctorado: Eficiencia Enerxética e Sustentabilidade en Enxeñaría e Arquitectura
  Data: 06  de febreiro de 2020

 • Resin ducts as a retrospective proxy of defensive allocation in a Mediterranean pine species: Adaptive variation and plastic responses

  Autoría:  Carla Vázquez González
  Dirección: Rafael Zas Arregui  e Luis Sampedro Pérez          

  Programa doctorado: Ecosistemas Terrestres, Usos Sustentables e Implicacións Ambientais
  Data: 29  de xaneiro de 2020

 • Control of the structure of marine picoplankton communities by turbulence and nutrient supply dynamics

  Autoría:  José Luís Otero Ferrer
  Dirección: Pedro Alejandro Cermeño Aínsa e Beatriz Mouriño Carballido          

  Programa doctorado: Ciencias Mariñas, Tecnoloxía e Xestión
  Data: 23  de xaneiro de 2020

 •  

 

 • Estudio sobre el plagio en las Facultades de Educación 
  Autoría: Violeta Cebrián Robles
  Dirección:  Manuela Raposo Rivas           
  Programa doctorado: Equidade e Innovación en Educación
  21/02/2020 | 10.30 horas
  Salón de Graos da Facultade de Ciencias da Educación. Campus de Ourense
 • Explorando la interacción de diferentes agencias públicas de promoción de la innovación en un sistema de gobernanza multinivel y la relación entre diferentes tipos de innovación: tres ensayos sobre economía de la innovación desde el enfoque de complementariedad 
  Autoría: Jennifer González Blanco
  Dirección: Encarnación González Vázquez e Manuel Guisado González           
  Programa doctorado: Análise Económica e Estratexia Empresarial
  21/02/2020 | 12.00 horas
  Salón de Graos da Facultade de Ciencias  Económicas (Vigo)
 • Mitoloxía galega relacionada coa auga. Análise de contido e aproveitamento como recurso en educación 
  Autoría: Rafael José Adalid Rodríguez
  Dirección:  Xosé Manuel Cid Fernández            
  Programa doctorado: Ciencias da Educación e do Comportamento
  26/02/2020 | 12.00 horas
  Salón de Graos da Facultade de Ciencias da Educación de Ourense
 • Ínversão do contencioso e instrumentalidade dos procedimentos cautelares no direito processual civil português 
  Autoría: Rui Darlindo Dias de Castro Pinto
  Dirección:  Esther María Pillado González e Maria de Lurdes Varregoso Silva da Mesquita Fernandes            
  Programa doctorado: Xestión e resolución de conflictos. Menores, familia e xustiza terapéutica
  27/02/2020 | 11.30 horas
  Salón de Graos da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo
 • Síntesis de análogos tipo gemini del calcitriol y del colesterol 
  Autoría: Hugo Santalla García
  Dirección:  Yagamare Fall Diop e María Generosa Gómez Pacios            
  Programa doctorado: Xestión e resolución de conflictos. Menores, familia e xustiza terapéutica
  28/02/2020 | 11.30 horas
  Salón de Graos da Facultade de Ciencias Experimentais
 • Contributions to traceability in non-exhaustive monitoring contexts by the enrichment of process models 
  Autoría: Mateo Ramos Merino
  Dirección:  Luis Modesto Álvarez Sabucedo e Juan Manuel Santos Gago            
  Programa doctorado: Tecnoloxía da información e as comunicacións
  28/02/2020 | 11.30 horas
  Salón de Graos da Escola de Enxeñaría de Telecomunicación
 • Gobernanza y participación en la Pesca a Pequeña Escala. El caso de las Cofradías de Pescadores de Galicia 
  Autoría: Iria García Lorenzo
  Dirección: Manuel María Varela Lafuente e  Mª José Cabaleiro Casal            
  Programa doctorado: Ciencias Mariñas, Tecnoloxía e Xestión
  05/03/2020 | 11.30 horas
  Salón de Graos da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
 • Purification and characterization of biosurfactants biotechnologically obtained, using agroindustrial wastes, for their application in cosmetic and pharmaceutical products 
  Autoría: Lorena Rodríguez López
  Dirección: Ana Belén Moldes Menduíña e José Manuel Cruz Freire            
  Programa doctorado: Enxeñaría Química
  06/03/2020 | 11.00 horas
  Salón de Graos da Escola de Enxeñaría Industrial. Sede Campus
 • Lenguas de signos e implante coclear: armas comunicativas (de)construcción masiva 
  Autoría: Eva Freijeiro Ocampo
  Dirección :Ana Mineiro Rodrigues Rebello de Andrade e Inmaculada Concepción Baez Montero        
  Programa doctorado: Estudos Lingüísticos
  06/03/2020 | 11.00 horas
  Salón de Graos "José Fernández Romero" da Facultade de Filoloxía e Traducción
 • The role of turbulence and mixing in the control of the activity and community structure of marine phytoplankton 
  Autoría: Marina Villamaña Rodríguez
  Dirección : Beatriz Mouriño Carballido e Emilio Marañón Sainz            
  Programa doctorado: Ciencias Mariñas, Tecnoloxía e Xestión
  06/03/2020 | 11.00 horas
  Novo Salón de Graos da Facultade de Ciencias do Mar
 • Las produciones escénicas de mala voadora 
  Autoría: Amaya González Reyes
  Dirección: María del Carmen Becerra Suárez            
  Programa doctorado: Estudos Literarios
  13/03/2020 | 11.30 horas
  Salón de Graos da Facultade de Filoloxía e Traducción
 • La no imagen como espejismo: diseminación y fragmentación en la fotografía actual 
  Autoría: Natalia Desirée  García Lema
  Dirección:  José Castro Muñiz            
  Programa doctorado: Creación e Investigación en Arte Contemporáneo
  26/03/2020 | 12.00 horas
  Facultade de Belas Artes. Sala do Departamento de Escultura

Consulta a base de datos de teses de doutoramento

Consulta TESEO

 

Preguntas frecuentes sobre teses

Non, debe reflectir o ámbito temático da tese, pero poderá modificarse durante o desenvolvemento da tese sempre que respecte o citado ámbito temático. A súa modificación implicará a modificación do Plan de investigación e será necesaria a valoración positiva da persoa que titorice ou dirixa a tese (perfil autorizado) e pola Comisión Académica do Programa de doutoramento.

Se a dedicación é a tempo completo, o máximo son tres anos (con prórroga de un ano e, excepcionalmente, dun ano adicional ata un máximo de cinco anos). Se é a tempo parcial, cinco anos (con prórroga de dous anos e, excepcionalmente, dun ano adicional ata un máximo de oito anos).
 

A duración mínima dos estudos de doutoramento será, a tempo completo e a tempo parcial, de 18 meses, que se contarán desde a admisión do doutorando/a ata a presentación da solicitude do depósito da tese de doutoramento.
 

Unha vez que estea en exposición pública, non poderán facerse modificacións.

Non, as baixas por enfermidade non contabilizan. O/a doutorando/a poderá solicitarlle á CAPD a baixa temporal no programa por enfermidade, embarazo ou por calquera outra causa prevista na normativa vixente por un período máximo dun ano, ampliable ata un ano. 
 

A defensa pública deberá realizarse nun prazo máximo de tres meses desde a autorización da defensa polo órgano designado pola escola de doutoramento (Comisión Permanente da EIDO), salvo causas debidamente xustificadas. Se se supera este prazo, deberán iniciarse de novo os trámites de autorización da tese para a súa defensa. 
 

A proposta do tribunal correspóndelle á CAPD, despois de oír o/a director/a da tese (ou de ser o caso, o/a titor/a). Propoñerá unha relación de seis membros do tribunal que avaliará a tese. A Comisión Permanente da EIDO aprobará e o órgano competente nomeará o tribunal de cinco membros de entre os seis membros propostos pola CAPD.
 

No caso de teses presentadas por compendio de publicacións, non poderán formar parte do tribunal os/as coautores/as das publicacións. Aplícase o mesmo se algún dos capítulos está baseado nun artigo xa publicado como anexo á tese. Tampouco poderá formar parte do tribunal a persoa responsable da estadía.
 

A tese debe incluír un mínimo de tres artigos de investigación, publicados ou con aceptación definitiva para a súa publicación. Os artigos deben estar editados en revistas indexadas na listaxe do ámbito correspondente do Journal Citation Reports (SCI e/ou SSCI). Nas áreas en que non sexa aplicable este criterio, poderá substituírse polas bases relacionadas pola Comisión Nacional Avaliadora da Actividade Investigadora (CNEAI) para estas áreas.
 

O profesorado dos corpos docentes universitarios poderá formar parte dos tribunais de teses de doutoramento aínda que estean en situación de excedencia, xubilación, servizos especiais ou en comisión de servizos.

A lei determina que as teses deben publicarse en aberto. Non obstante, en caso de conflito, existe a posibilidade de solicitar o aprazamento da publicación da tese en aberto. Nas teses por compendio de artigos non existe este problema porque os traballos xa foron aceptados previamente para a súa publicación e así se fai constar ao publicar a tese.
 

Si, é posible sempre e cando se cumpran todos os requisitos establecidos para cada unha delas. A empresa na que se traballa ten que estar de acordo en que o/a doutorando/a realice unha estadía de investigación de polo menos tres meses nun centro estranxeiro.
 

Si, enviando una solicitude de preinscrición por cada un dos programas solicitados. En caso de ser admitido en varios, a matrícula só poderá realizarse nun deles.
 

Poderán dirixir teses de doutoramento todas as persoas doutoras españolas ou estranxeiras con experiencia investigadora acreditada, sempre e cando estean autorizadas pola Comisión Académica do Programa de doutoramento. No caso de que non pertenza ao programa (consultar os recursos humanos en cada Programa de doutoramento),deberá ter un/unha titor/a dentro do programa.
 

Si, sempre que a Comisión Académica o autorice, por motivos xustificados, oídos o doutorando e o director/a ou codirectores/as
 

TESEO é unha base de datos coa a información das teses de doutoramento. A páxina do Ministerio de Educación está creada para permitirlles ás persoas que se doutoren no futuro, introducir os datos da súa tese no sistema. O sistema controlará os distintos pasos polos que pasa a tese e, unha vez aprobada esta, quedará almacenada no sistema para poder ser consultado dende Internet.

É a persoa que, sendo director ou titor dun doutoramento, se encarga de dar traslado á aplicación informática e de xestionar as distintas actividades achegadas polo alumnado para o seu documento de actividades e o plan de investigación. 
 

A tese poderá ser codirixida por un máximo de dúas persoas, sempre que concorran razóns académicas, de interdisciplinaridade ou sexa desenvolvida en colaboración nacional ou internacional. Á codirección necesita autorización da CAPD.
 

Soamente nos casos de teses en cotutela ou doutoramento industrial.

Non temos formulario. Cada institución emite o seu informe nun documento onde ten que vir claramente identificada a universidade ou o organismo de investigación que o emite mediante o seu anagrama ou logotipo, unha descrición da tese e a sinatura e selo da institución. Eses informes deben estar en español, galego ou inglés para que o poidan entender os e as avaliadoras.