Teses

Moza estudando na biblioteca

 

Para o depósito da tese de doutoramento débese solicitar o acceso á eido@uvigo.es e a Área de Posgrado do centro no que teña a sede o programa de doutoramento que estea a cursar.

O depósito da tese farase de forma telemática a través da Secretaría Virtual. 
 

Impreso de revisión de tese

 

Requisitos previos

 • A persoa debe estar matriculada no curso académico actual
 • Os datos da tese serán incorporados directamente pola persoa doutoranda na base de datos TESEO
  Accede a TESEO
 • Contar coa avaliación dun plan de investigación actualizado, acompañado dos informes favorables da titoría e da dirección da tese
 • O título do plan de investigación, aprobado na última avaliación anual, e o título da tese deben ser coincidentes
 • O documento de actividades actualizado, coas avaliacións anuais que correspondan e, se é o caso, das actividades formativas obrigatorias e outros requirimentos específicos da memoria de verificación do programa de doutoramento
 • Compromiso documental de supervisión debidamente asinado

 

A tese de doutoramento

 • Unha vez rematada a elaboración da tese, e tras o informe da persoa ou persoas que a dirixen, debe solicitar á CAPD a autorización para defendela. Para iso, enviaralle á área académica competente o exemplar da tese e a documentación xustificativa das mencións que non estea xa recollida no sistema
 • Presentar un exemplar da tese co visto e prace da dirección en formato electrónico (PDF). Este exemplar respectará as normas de estilo  vixentes
 • Resumo de polo menos 3.000 palabras en galego ou castelán, se a tese non está redactada nestas linguas
 • Presentar toda a documentación requirida no caso de que se solicite a mención internacional, a mención de doutoramento industrial, a mención de cotutela e/ou tese que conteña publicacións.
 • No caso das teses presentadas pola modalidade tradicional (non por compendio de artigos), segundo o disposto na Guía de boas prácticas para a dirección de teses de doutoramento, aprobada pola Comisión Permanente da EIDO na sesión do 20/05/2016, presentarase:
  • A declaración de que ningún capítulo de tese sexa transcrición exacta dunha publicación previa
  • As autorizacións que correspondan das persoas coautoras dos artigos presentados como anexos, se é o caso
 • No caso de teses suxeitas a protección de datos, presentaranse dúas versións. Unha reducida na que se eliminarán os contidos afectados polo deber de non difusión, segredo ou confidencialidade e outro exemplar completo que quedará arquivado na universidade baixo o compromiso de confidencialidade. O exemplar reducido será o que se deposite para a súa consulta pola comunidade científica e a versión completa entregaráselle ao tribunal para a súa avaliación

 

Impresos

 

Tribunal

A CAPD, despois de oír á dirección da tese (e/ou de ser o caso, á titoría), proporá unha relación de sete membros do tribunal para avaliar a tese.

Todas as persoas membro serán doutoras con experiencia investigadora acreditada ou cumprimento no momento da solicitude ou unha solicitude anterior.

O tribunal estará formado por unha maioría de membros externos á unviersidade ou institucións participantes no programa, e cumprirá os requisitos de paridade e externalidade.

O tribunal, será nomeado pola Eido entre as persoas especialistas propostas pola CAPD e estará constituído por tres persoas titulares e dúas suplentes.

No caso de que a tese conteña publicacións literalmente transcritas, as persoas coautoras non se considerarán alleas a universidade para os efectos da limitación dun membro por institución.

 

Mención doutoramento internacional

Acreditarase coa presentación da seguinte documentación:

 • 2 informes favorables previos á presentación da tese de 2 persoas expertas doutoras pertencentes a algunha institución de educación superior ou instituto de investigación non español. Nos informes deberá identificarse claramente a Institución que os emite mediante o  seu anagrama ou logotipo, a persoa que o emite coa súa sinatura e selo. De non aparecer debidamente identificada a institución, os informes non serán admitidos
 • Acreditación dunha estadía mínima de 3 meses fóra de España nunha institución de ensino superior ou centro de investigación de prestixio.
 • Escrito da dirección da tese que avale a estadía.
 • Escrito da CAPD do programa de doutoramento que autorice a estadía

Parte da tese (obrigatoriamente como mínimo a introdución, o resumo e mais as conclusións) deberá estar escrita e defenderse nunha das linguas habituais para a comunicación científica no seu campo de coñecemento, distinta a calquera das linguas oficiais en España (a excepción dos países de fala hispana).

O tribunal debe conter polo menos unha persoa experta e doutourada pertencente a algunha institución de educación superior ou centro de investigación non español. Esta persoa será distinta da persoa responsable da estadía (as mesmas condicións rexen para os suplentes do tribunal) e das informantes externas da tese.

 

Tese por compendio de artigos de investigación

As teses por compedio de artigos deben incluir un mínimo de tres artigos de investigación publicados ou con aceptacón definitiva para a súa publicacíon. Os artigos deben estar editados en revistas indexadas na listaxe do ámbito correspondente do Journal Citation Reports ou, en caso de que non sexa aplicable este criterio, poderá substituirse polas bases relacionadas pola CNEAI para estas áreas.

Documentación adicional que se debe aportar:

 • Informe da ou das persoas que dirixen a tese, coa aprobación da comisión académica do programa de doutoramento, o cal debe especificar:
  • A idoneidade da presentación da tese baixo esta modalidade.
  • Os indicios de calidade das publicacións presentadas.
  • A contribución da persoa estudante de doutoramento, se hai máis coautoras.
 • Autorización da revista/editorial para o uso da publicación na tese de doutoramento. No caso de non ter esa autorización, presentará a aceptación por escrito dos coautores/as de que o doutorando presente o traballo como parte da tese. Recomendase que neste caso figuren como anexos.
 • De non contar coa autorización das revistas,  o doutorando proverá unha versión publicable da tese para o repositorio institucional Investigo, sen os artigos que non conten coa devandita autorización. Nesta versión substitíranse os artigos  pola súa referencia bibliográfica completa xunto co enlace directo ao artigo. Si os artigos  están publicados en revistas de acceso aberto xa poden incluirse sen máis. 
 • A Universidade recoñecerá como "tese por compendio de publicacións" cando ademais de cumprirse todo o previsto no artigo 41 do RED, a tese inclúa un mínimo de tres artigos de investigación publicados ou con aceptación definitiva para a súa publicación.

A tese debe presentarse conforme a seguinte estructura:

 • Introdución
 • Obxectivos que se deben acadar
 • Discusión xeral que dote de coherencia e unidade os diferentes traballos
 • Conclusións e bibliografía común
 • Copia íntegra das publicacións

 

Prazos

 • Prazo de depósito e exposición pública da tese: 10 días hábiles en período lectivo a partir da revisión administrativa, período no que calquera persoa doutora poderá consultar a tese ou facer alegacións.
 • Debido á cantidade de documentos e comprobacións necesarias, consonte ao establecido na regulación actual (R.D. 99/2011), cómpre ter en conta que poden ser precisos varios días desde a entrega da documentación ata que se efectúe o depósito. Este só será efectivo unha vez comprobado todo o expediente e cando se publique na web e se notifique á persoa interesada.
 • Aprobación na Comisión Permanente da Eido, a cal autoriza a admisión a trámite da tese e nomea o tribunal.
 • A presidencia do tribunal convocará e a secretaría comunicará a data, hora e lugar da lectura da tese cunha antelación mínima de 10 días hábiles a partir da notificación.
 • 5 días hábiles posteriores ao día de exposición e defensa da tese para a remisión da documentación, da que será responsable a secretaría do tribunal ou a docente en quen delegue.

 

Lectura de tese e defensa pública

Cualificacións: non apto, aprobado, notable, sobresaínte.
Mención cum laude, mediante voto secreto dos membros do tribunal (require unanimidade de votos positivos).
Duración da tramitación: a defensa pública deberá ter lugar nun prazo máximo de tres meses desde a autorización da defensa.

 

Solicitude do título

Despois da defensa da tese e da entrega das actas pola secretaría do tribunal ou persoa que se indique (pode achegarse a través do correo interno ou do rexistro xeral de cada campus), a persoa estudante pode solicitar o título de persoa doutora no servizo de posgrao presentando:

 • Fotocopia do NIF en vigor
 • Partida de nacemento se a persoa interesada é estranxeira
 • Copia das titulacións de acceso (só no caso de que as titulacións non sexan expedidas pola Universidade de Vigo) e orixinais para cotexo.

 

Mención doutoramento industrial

Outorgarase a mención de doutoramento industrial sempre que concorran as seguintes circunstancias:

 • A existencia dun contrato laboral ou administrativo nunha empresa do sector público ou privado ou por unha administración pública. Non pode ser unha universidade
 • Por acordo da Comisión Permanente do 22 de novembro de 2017, a anterior esixencia concrétase nun mínimo de dous anos a tempo completo (ou o seu equivalente a tempo parcial)
 • Que a tese se faga no marco dun proxecto de investigación oficial que se desenvolva na empresa. Esta circunstancia ten que acreditarse e explicarse nunha memoria que tenrá que contar co visto e prace da CAPD

No caso de que o proxecto se desenvolva en colaboración coa universidade, debe existir un convenio que regule esta colaboración, incluíndo o procedemento de selección da persoa doutorada.

Opcionalmente disporemos dun borrador de convenio para o desenvolvemento dun doutoramento industrial. Este convenio asínao a empresa, a universidade e a persoa doutorada. Non é obrigatorio, pero pode ser útil para regular os aspectos da propiedade industrial, propiedade intelectual e a confidencialidade.

 • Caracterización energética de las principales especies forestales de Galicia. Modelización del poder calorífico de la biomasa en función de su análisis elemental y composición mineral 
  Autoría: Marcos Fernández Lorenzo
  Dirección:  Luis Ortiz Torres
  Programa doutoramento:  Xeotecnoloxías Aplicadas á Construción, Enerxía e Industria   
  Data:  23 de abril de 2021
 • Biobancarización de parásitos zoonóticos en sistemas productivos de pesca y acuicultura, y su aplicación en la categorización de riesgos 
  Autoría: María Helena Rodríguez Domínguez
  Dirección:   Santiago Pascual Del-Hierro e Ángel Francisco González González
  Programa doutoramento: Ciencias Mariñas, Tecnoloxía e Xestión   
  Data:  22 de abril de 2021
 • Ritualidad y botánica enteogénica en la medicina tradicional indígena 
  Autoría: Fernando Pinto Blanco
  Dirección:  María Reyes Pérez Fernández e Francisco Javier Rodríguez Rajo
  Programa doutoramento: Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria   
  Data:  19 de abril de 2021
 • Análisis genómico de las poblaciones de salmón atlántico (Salmo salar L.) de la península ibérica 
  Autoría:  María Gabián Álvarez
  Dirección:  María Paloma Morán Martínez e Antonio Carvajal Rodríguez
  Programa doutoramento: Metodoloxía e Aplicacións en Ciencias da Vida   
  Data:  19 de abril de 2021
 • Calprotectina en líquido pleural: nueva aproximación diagnóstica del derrrame pleural 
  Autoría:  Pedro Casado Rey
  Dirección:  Lorena Vázquez Iglesias e María Isabel Botana Rial
  Programa doutoramento: Metodoloxía e Aplicacións en Ciencias da Vida   
  Data:  16 de abril de 2021
 • Radio frequency propagation, characterization and measurements for antenna sensor networks with applications in smart farming 
  Autoría:  Hicham Klaina
  Dirección:  Ana Vazquez Alejos e Otman Aghzout
  Programa doutormento: Tecnoloxías da Información e as Comunicacións   
  Data:  14 de abril de 2021
 • Estudio del efecto de la inclusión de subproductos de la industria agroalimentaria gallega en la alimentación porcina sobre la productividad, la calidad de carne y la viabilidad económica y medioambiental 
  Autoría:  Inmaculada González Torres
  Dirección:  Francisco Javier Carballo García e José Manuel Lorenzo Rodríguez
  Programa doutoramento: Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria   
  Data:  14 de abril de 2021
 • Presencia de melatonina en frutos de la dieta y bebidas fermentadas. Contribución al potencial antioxidante e implicaciones fisiológicas en el crecimiento y maduración de la manzana como modelo de estudio 
  Autoría:  Antía Verde Rodríguez
  Dirección:  Mercedes Gallardo Medina e Jesús Manuel Míguez Miramontes
  Programa doutormento: Biotecnoloxía Avanzada   
  Data:  13 de abril de 2021
 • Tailoring Spirobifluorenes for Chiroptical Applications 
  Autoría: Ani Özçelik
  Dirección: José Lorenzo Alonso Gómez e Raquel Pereira Cameselle
  Programa doutormento: Ciencia e Tecnoloxía Química   
  Data:  13 de abril de 2021
 • Estudio de tecnologías aplicables en biorrefinerías de materiales lignocelulósicos  
  Autoría: Mar López Rodríguez
  Dirección: Juan Carlos Parajó Liñares e Valentín Santos Reyes
  Programa doutoramento: Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria   
  Data:  9 de abril de 2021
 • Development and optimization of LC-MS for the identification and confirmation of ciguatoxins  
  Autoría: Pablo Estévez Bastos   
  Dirección:  Ana Gago Martínez
  Programa doutoramento: Biotecnoloxía Avanzada   
  Data:  8 de abril de 2021
 • Design and Validation of specific payloads for Unmanned Aerial Systems to perform contact inspection tasks in large infrastructures  
  Autoría: Luis Miguel  González de Santos  
  Dirección:  Joaquín Martínez Sánchez e Higinio González Jorge
  Programa doutoramento: Xeotecnoloxías Aplicadas á Construción, Enerxía e Industria   
  Data:  8 de abril de 2021
 • Libre circulación de bienes y servicios como sostén ideológico del fenómeno globalizador desarrollado desde derecho Romano hasta actualidad  
  Autoría:  Norberto Aser González Trigo   
  Dirección:  Luis Rodríguez Ennes
  Programa doutoramento: Ordenación Xurídica do Mercado   
  Data:  25 de marzo de 2021
 • Mecanismos de retención, transporte y degradación de antibióticos en suelos agrícolas  
  Autoría:  Manuel Conde Cid 
  Dirección:  Manuel Arias Estévez e Esperanza Álvarez Rodríguez
  Programa doutoramento: Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria   
  Data:  12 de marzo de 2021
 • Inclusión, competencias docentes y participación estudiantil. Estudio de caso en un instituto tecnológico superior de Guayaquil-Ecuador  
  Autoría:  JorgeTigrero Vaca
  Dirección:  Antonia Blanco Pesqueira
  Programa doutoramento: Equidade e Innovación en Educación   
  Data:  10 de marzo de 2021
 • Los valores sociales en el cine distópico del siglo XXI  
  Autoría:  José Ángel Fernández Holgado
  Dirección: María Mercedes Román Portas
  Programa doutoramento: Comunicación   
  Data:  9 de marzo de 2021
 • Estudio de la reactividad de complejos semi- sandwich de Rutenio (II) e Iridio(III)   
  Autoría:  Nuria María Álvarez Pazos   
  Dirección:  María Soledad García Fontán e Jorge Bravo Bernárdez
  Programa doutoramento: Ciencia e Tecnoloxía Química   
  Data:  17 de febreiro de 2021
 • Antiviral immune response of zebrafish (Danio rerio) against the Spring Viraemia of Carp Virus (SVCV)   
  Autoría:  Margarita Álvarez Rodríguez    
  Dirección:  Antonio Figueras Huerta e Beatriz Novoa García
  Programa doutoramento: Metodoloxía e Aplicacións en Ciencias da Vida  
  Data:  11 de febreiro de 2021

NOTA: No caso das teses que se defenden por videoconferencia, as persoas interesadas en asistir virtualmente deberán solicitar o acceso á sala a través de:
- Dirección das teses
- Coordinación do programa de doutoramento ao que se adscribe a tese
- Dirección da Eido (eido.dir@uvigo.gal)

 •  
 • Midiendo la dependencia y su impacto en las personas cuidadoras  
  Autoría:  Ana María  Rodríguez González     
  Dirección:  Eva María Rodríguez Míguez
  Programa doutoramento: Educación, Deporte e Saúde  
  24/03/2021 | 16:00 horas
  Acto de defensa por videoconferencia
 • Significado de la biomonitorización animal para evaluar la exposición a contaminantes orgánicos en el medio ambiente  
  Autoría:  Xiana González Gómez     
  Dirección: Jesús Simal Gándara e Elena Martínez Carballo
  Programa doutoramento: Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria  
  24/03/2021 | 11:15 horas
  Acto de defensa por videoconferencia 
 • Diccionario, formación e información. Diseño de un recurso lexicográfico escolar para el siglo XXI 
  Autoría: Celia  Fernández Vasco 
  Dirección: Antonio Rifón Sánchez e Susana Rodríguez Barcia
  Programa doutoramento: Estudos Lingüísticos  
  25​​​​/03/2021 | 10:00 horas
  Acto de defensa por videoconferencia 
 • La ética en los estudios de grado en Diseño. Situación de las universidades españolas (2018-2020)  
  Autoría:  Renata Canevari Modernel    
  Dirección: Aurora García González e Beatriz Feijoo Fernández
  Programa doutoramento: Comunicación 
  25​​​​/03/2021 | 11:00 horas
  Acto de defensa por videoconferencia  
 • Vitis vinifera yield optimization in the Ribeiro PDO  
  Autoría:  Estefanía González Fernández      
  Dirección:  Francisco Javier Rodríguez Rajo e María Fernández González
  Programa doutoramento: Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria 
  25​​​​/03/2021 | 11:00 horas
  Acto de defensa por videoconferencia
 • Caracterización de la anguila europea y desarrollo de una conserva: efecto del procesado y el líquido de cobertura 
  Autoría: Lucía Gómez Limia  
  Dirección: Sidonia Martínez Suárez
  Programa doutoramento: Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria
  26/03/2021 | 11:00 horas
  Acto de defensa por videoconferencia 
 • The limits of control: search for fine art strategies with low level of control. Analysis of their creative processes 
  Autoría: Thomas Apostolou  
  Dirección: Juan Carlos Meana Martínez  e María José Pérez Fabello
  Programa doutoramento: Creación e Investigación en Arte Contemporánea  
  26/03/2021 | 10:30 horas
  Acto de defensa por videoconferencia 
 • Contributions to semantics-based recommendations and visualization technologies to develop and curate cultural heritage experiences 
  Autoría: Abdullah Rady Ewies Daif
  Dirección: Martín López Nores e Yolanda Blanco Fernández
  Programa doutoramento: Tecnoloxías da Información e as Comunicacións  
  05/04/2021 | 16:00 horas
  Acto de defensa por videoconferencia 
 • A construción das bases da presenza dunha figura comunicativa a partir do adestramento actoral  
  Autoría:  Ana Abad de Larriva   
  Dirección: Aurora García González e Inmaculada López Silva
  Programa doutoramento: Comunicación  
  06/04/2021 | 17:30 horas
  Lugar: Salón de Grados da Facultade de Ciencias Sociales e da Comunicación. Campus de Pontevedra
 • Turismo literário no Porto: avaliação da sua potencialidade com base na figura de Camilo Castelo Branco 
  Autoría:  Ana Maria Moutinho Ferreira  
  Dirección: María Elisa Alén González e Pedro Manuel da Costa Liberato
  Programa doutoramento: Auga, Sustentabilidade e Desenvolvemento 
  07/04/2021 | 12:00 horas
  Acto de defensa por videoconferencia 
 • A construção discursiva de refugiados e migrantes na crise migratória de 2015-16: Uma análise à luz do conceito de solidariedade em jornais portugueses e ingleses 
  Autoría:  Miguel Filipe de Sousa Santos  
  Dirección: Benigno Fernández Salgado
  Programa doutoramento: Comunicación  
  09/04/2021 | 12:00 horas
  Acto de defensa por videoconferencia
 • Diseño, síntesis y caracterización de nanopartículas metálicas para catálisis y detección 
  Autoría:  Sergio Rodal Cedeira     
  Dirección: Isabel Pastoriza Santos e Jorge Pérez Juste
  Programa doutoramento: Ciencia e Tecnoloxía de Coloides e Interfaces
  12/04/2021 | 11:00 horas
  Acto de defensa por videoconferencia 
 • Estudio prospectivo de tres modelos de enseñanza de RCP en edad escolar 
  Autoría: María Pichel López 
  Dirección: Roberto Jesús Barcala Furelos
  Programa doutoramento: Ciencias do Deporte, Educación Física e Actividade Física Saudable 
  13/04/2021 | 10:30 horas
  Lugar: Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte - Salón de Graos 
 • Computational assessment of methods for inferring intratumoral genomic heterogeneity
  Autoría: Harald Detering
  Dirección: David Posada González
  Programa doutoramento: Metodoloxía e Aplicacións en Ciencias da Vida  
  15/04/2021 | 15:00 horas
  Acto de defensa por videoconferencia  
 • Effect of bioactive compounds on the immune system. A multiplatform metabolomics approach  
  Autoría:  Noelia Cambeiro Pérez    
  Dirección:  Elena Martínez Carballo e Jesús Simal Gándara
  Programa doutoramento: Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria  
  15/04/2021 | 11:00 horas
  Acto de defensa por videoconferencia 
 • Função e configuração juridica da Empresa na Historia jurídica hispano-brasileira 
  Autoría:  Edson Alvisi Neves  
  Dirección: Guillermo Suárez Blázquez
  Programa doutoramento: Ordenación Xurídica do Mercado  
  15/04/2021 | 18:00 horas
  Acto de defensa por videoconferencia 
 • Study of the thermo-rheological and biochemical parameters of Afuega'l Pitu PDO cheese 
  Autoría: Lorena Piñeiro Lago  
  Dirección: María Inmaculada Franco Matilla e Clara Asunción Tovar Rodríguez
  Programa doutoramento: Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria 
  16/04/2021 | 11:00 horas
  Acto de defensa por videoconferencia  
 • Desarrollo de nuevos líquidos iónicos y otras sales relacionadas para una química sostenible  
  Autoría:  Verónica Fernández Stefanuto    
  Dirección:  Emilia Tojo Suárez
  Programa doutoramento: Ciencia e Tecnoloxía Química  
  21/04/2021 | 11:00 horas
  Acto de defensa por videoconferencia 
 • Phytochemical valorization of "Bryophyllum" spp. medicinal plants combining biotechnological and machine learning tools
  Autorìa:  Pascual García Pérez    
  Dirección: Pedro Pablo Gallego Veigas
  Programa doutoramento: Biotecnoloxía Avanzada   
  21/04/2021 | 16:30 horas
  Acto de defensa por videoconferencia 
 • Implementación de nuevas estrategias de separación de moléculas de interés a partir de aguas residuales 
  Autoría: Noel Escudero Gómez   
  Dirección: Ana María Rodríguez Rodríguez e María Salomé Álvarez Álvarez
  Programa doutoramento: Enxeñaría Química
  21/04/2021 | 11:30 horas
  Lugar: Auditorio Edificio MTI-CINTECX.Campus Universitario de Vigo
 • Towards secure and practical quantum key distribution 
  Autoría:  Álvaro Navarrete Rodríguez   
  Dirección: Marcos Curty Alonso
  Programa doutoramento: Láser, Fotónica e Visión 
  21/04/2021 | 16:00 horas
  Acto de defensa por videoconferencia 
 • Implementation security of quantum key distribution 
  Autoría:  Margarida  Freitas Pereira   
  Dirección: Marcos Curty Alonso
  Programa doutoramento: Láser, Fotónica e Visión 
  22/04/2021 | 14:00 horas
  Acto de defensa por videoconferencia  
 • Atención del Síndrome Metabólico en pacientes con trastornos mentales graves. Relación de las neurohormonas hipotalámicas y su relación con la psicosis  
  Autoría:  María del Carmen  Vallejo Curto 
  Dirección:  Carlos Spuch Calvar e José Manuel Olivares Diez
  Programa doutoramento: Neurociencia e Psicoloxía Clínica  
  23/04/2021 | 11:0 horas
  Lugar: Facultade de Bioloxía
 • Analysis of quantum cryptographic protocols with enhanced performance 
  Autoría:  Robert Trenyi    
  Dirección: Marcos Curty Alonso
  Programa doutoramento: Láser, Fotónica e Visión   
  23​​​​/04/2021 | 09:00 horas
  Acto de defensa por videoconferencia  
 • Impacto de um programa de treino neuromuscular no equilíbrio postural em jovens adultos ativos  
  Autoría:  Carla Sofia Cerqueira Gonçalves
  Dirección: José María Cancela Carral e José Pedro Arieiro Gonçalvez Bezerra
  Programa doutoramento: Educación, Deporte e Saúde 
  23​​​​/04/2021 | 10:00 horas
  Acto de defensa por videoconferencia 
 • La escala reducida en la construcción contemporánea como deriva hacia una utopía discreta.
  Veinticuatro actos que dan forma y estructura a la construcción utópica del siglo XX en su multiplicación y simulación territorial 

  Autoría: Ventura Alejandro Pérez Suárez   
  Dirección: Mónica Ortuzar González
  Programa doutoramento: Creación e Investigación en Arte Contemporánea 
  23​​​​/04/2021 | 10:30 horas
  Acto de defensa por videoconferencia 
 • Reducción de las pérdidas de potencia en Redes Eléctricas Inteligentes aplicando la Teoría de Juegos Cooperativos   
  Autoría:  Javier Bernardo Cabrera Mejía     
  Dirección:  Manuel Fernández Veiga
  Programa doutoramento: Tecnoloxías da Información e as Comunicacións
  27​​​​/04/2021 | 17:45 horas
  Acto de defensa por videoconferencia   
 • La calificación en materia tributaria. Estudio desde la perspectiva del derecho español y de la unión europea
  Autorìa:  Mónica García Freiría     
  Dirección: Ana María Pita Grandal
  Programa doutoramento: Ordenación Xurídica do Mercado 
  03​​​​/05/2021 | 10:00 horas
  Acto de defensa por videoconferencia 
 • Métodos numéricos de aprendizaje automático supervisado aplicados a la predicción de floraciones masivas de Pseudo-nitzschia spp. en las Rías Baixas gallegas
  Autoría: Francisco Miguel Bellas Alaez 
  Dirección: Jesús Manuel Torres Palenzuela  e  Luis González Vilas
  Programa doutoramento: Física Aplicada  
  06/05/2021 | 11:00 horas
  Lugar: Novo Salón de Graos da Facultade de Ciencias do Mar
 • O ensino da gramática e as falsas verdades gramaticais nos manuais de PLE adotados na Galiza - uma experiência no EPE  
  Autoría:  Paula Isabel  Marques Martins Baptista Querido
  Dirección: Alberto Álvarez Lugrís
  Programa doutoramento: Estudos Lingüísticos 
  12​​​​/05/2021 | 16:00 horas
  Acto de defensa por videoconferencia   
 • Estudio de las estrategias de gamificación aplicadas al desarrollo de competencias digitales en docentes en formación  
  Autoría:  Dolores Francisca Zambrano Miranda  
  Dirección:  Manuela Raposo Rivas e Manuel Damián Cebrián de la Serna
  Programa doutoramento: Equidade e Innovación en Educación
  14​​​​/05/2021 | 17:00 horas
  Acto de defensa por videoconferencia
 • Usefulness of vitellogenin as a potential biomarker for endocrine disruption in the marine mussel Mytilus galloprovincialis revisited from direct analysis at transcriptomic and proteomic level
  Autorìa:  Laura Emilia Fernández González    
  Dirección: Paula Sánchez Marín e Ángel Eduardo Pérez Diz
  Programa doutoramento: Ciencias Mariñas, Tecnoloxía e Xestión   
  04/06/2021 | 10:00 horas
  Lugar: Novo Salón de Graos do edificio de Ciencias Experimentais do Campus As Lagoas-Marcosende 

Consulta a base de datos de teses de doutoramento

Consulta TESEO

 

Preguntas frecuentes sobre teses

Non, debe reflectir o ámbito temático da tese, pero poderá modificarse durante o desenvolvemento da tese sempre que respecte o citado ámbito temático. A súa modificación implicará a modificación do Plan de investigación e será necesaria a valoración positiva da persoa que titorice ou dirixa a tese (perfil autorizado) e pola Comisión Académica do Programa de doutoramento.

Se a dedicación é a tempo completo, o máximo son tres anos (con prórroga de un ano e, excepcionalmente, dun ano adicional ata un máximo de cinco anos). Se é a tempo parcial, cinco anos (con prórroga de dous anos e, excepcionalmente, dun ano adicional ata un máximo de oito anos).
 

A duración mínima dos estudos de doutoramento será, a tempo completo e a tempo parcial, de 18 meses, que se contarán desde a admisión do doutorando/a ata a presentación da solicitude do depósito da tese de doutoramento.
 

Unha vez que estea en exposición pública, non poderán facerse modificacións.

Non, as baixas por enfermidade non contabilizan. O/a doutorando/a poderá solicitarlle á CAPD a baixa temporal no programa por enfermidade, embarazo ou por calquera outra causa prevista na normativa vixente por un período máximo dun ano, ampliable ata un ano. 
 

A defensa pública deberá realizarse nun prazo máximo de tres meses desde a autorización da defensa polo órgano designado pola escola de doutoramento (Comisión Permanente da EIDO), salvo causas debidamente xustificadas. Se se supera este prazo, deberán iniciarse de novo os trámites de autorización da tese para a súa defensa. 
 

A proposta do tribunal correspóndelle á CAPD, despois de oír o director/a da tese (ou de ser o caso, o titor/a). Propoñerá unha relación de sete membros do tribunal que avaliarán a tese. A Comisión Permanente da Eido aprobará e nomeará un tribunal de cinco membros de entre os sete membros propostos pola CAPD. Estes membros cumprirán co criterio de paridade e de externalidade e a proposta non poderá incluír máis de dous membros por institución.

No caso de teses presentadas por compendio de publicacións, non poderán formar parte do tribunal os/as coautores/as das publicacións. Aplícase o mesmo se algún dos capítulos está baseado nun artigo xa publicado como anexo á tese. Tampouco poderá formar parte do tribunal a persoa responsable da estadía.
 

A tese debe incluír un mínimo de tres artigos de investigación, publicados ou con aceptación definitiva para a súa publicación. Os artigos deben estar editados en revistas indexadas na listaxe do ámbito correspondente do Journal Citation Reports (SCI e/ou SSCI). Nas áreas en que non sexa aplicable este criterio, poderá substituírse polas bases relacionadas pola Comisión Nacional Avaliadora da Actividade Investigadora (CNEAI) para estas áreas.
 

O profesorado dos corpos docentes universitarios poderá formar parte dos tribunais de teses de doutoramento aínda que estean en situación de excedencia, xubilación, servizos especiais ou en comisión de servizos.

A lei determina que as teses deben publicarse en aberto. Non obstante, en caso de conflito, existe a posibilidade de solicitar o aprazamento da publicación da tese en aberto. Nas teses por compendio de artigos non existe este problema porque os traballos xa foron aceptados previamente para a súa publicación e así se fai constar ao publicar a tese.
 

Si, é posible sempre e cando se cumpran todos os requisitos establecidos para cada unha delas. A empresa na que se traballa ten que estar de acordo en que o/a doutorando/a realice unha estadía de investigación de polo menos tres meses nun centro estranxeiro.
 

Si, enviando una solicitude de preinscrición por cada un dos programas solicitados. En caso de ser admitido en varios, a matrícula só poderá realizarse nun deles.
 

Poderán dirixir teses de doutoramento todas as persoas doutoras españolas ou estranxeiras con experiencia investigadora acreditada, sempre e cando estean autorizadas pola Comisión Académica do Programa de doutoramento. No caso de que non pertenza ao programa (consultar os recursos humanos en cada Programa de doutoramento),deberá ter un/unha titor/a dentro do programa.
 

Si, sempre que a Comisión Académica o autorice, por motivos xustificados, oídos o doutorando e o director/a ou codirectores/as
 

TESEO é unha base de datos coa a información das teses de doutoramento. A páxina do Ministerio de Educación está creada para permitirlles ás persoas que se doutoren no futuro, introducir os datos da súa tese no sistema. O sistema controlará os distintos pasos polos que pasa a tese e, unha vez aprobada esta, quedará almacenada no sistema para poder ser consultado dende Internet.

É a persoa que, sendo director ou titor dun doutoramento, se encarga de dar traslado á aplicación informática e de xestionar as distintas actividades achegadas polo alumnado para o seu documento de actividades e o plan de investigación. 
 

A tese poderá ser codirixida por un máximo de dúas persoas, sempre que concorran razóns académicas, de interdisciplinaridade ou sexa desenvolvida en colaboración nacional ou internacional. Á codirección necesita autorización da CAPD.
 

Soamente nos casos de teses en cotutela ou doutoramento industrial.

Non temos formulario. Cada institución emite o seu informe nun documento onde ten que vir claramente identificada a universidade ou o organismo de investigación que o emite mediante o seu anagrama ou logotipo, unha descrición da tese e a sinatura e selo da institución. Eses informes deben estar en español, galego ou inglés para que o poidan entender os e as avaliadoras.