Programa de Doutoramento en Biotecnoloxía Avanzada

Área de coñecemento

Área de Ciencias

Centro ao que se adscribe

Coordinación do título

Carmen Sieiro Vázquez

Campus

Vigo

Código RUCT

5600867
 • Sabela García Oro

  Data de lectura:
 • Jacobo López Seijas

  Data de lectura:
 • Paolo Roberto Saraceni

  Data de lectura:

Descrición

O programa de doutoramento inteuniversitario (UVIGO-UDC) de Biotecnoloxía Avanzada ten como finalidade formar profesionais investigadores en diferentes ámbitos da investigación biotecnolóxica e constituir una oferta de estudos de doutoramento competitiva, homoxénea, ben estructurada e de calidade. O obxetivo é preparar ós estudantes para que sexan capaces de completar una formación teórica, metodolóxica e investigadora no campo multidisciplinar da Biotecnoloxía, que se materialice na elaboración e defensa pública dunha Teisis Doctoral complexa, orixinal e innovadora. A Comisión Académica Interuniversitaria do programa de doutoramento (CAPD) será a responsable da coordinación docente entre as universidades participantes para alcanzar o obxetivo proposto.
Os estudantes deberon cursar una titulación e un máster afíns, de forma que a súa formación de doutoramento basarase en seminarios especializados, participación en congresos científicos e estancias de investigación no extranxeiro, admáis de nunha intensa formación investigadora dirixida á Tese de Doutoramento. Ademáis de nos grupos de investigación adscritos ó programa de doutoramento, poderanse realizar Teses en grupos de prestixio externos á UVIGO e a UDC ou en Centros de Investigación asociados, previa autorización da Comisión Académica.

Preténdese, por tanto, formar profesionais altamente cualificados preparados para cubrir a demanda do crecente número de empresas biotecnolóxicas e que sexan capaces de realizar una tarea investigadora de calidade, de proxección internacional e que lideren no futuro os grupos de investigación e os departamento de I+D+i de centros públicos e empresas privadas nacinais e internacionais.

Ano comezo impartición: 2013
Data publicación no DOG:
Data publicación no BOE:
Prazas: 10
Prazas de EEES: 10
Prazas para estranxeiros: 0
Prazas de novo ingreso: 10

 • Tratamentos e biotransformación de efluentes industriais (auga, gases) en bioprodutos
 • Xestión e tratamento de residuos orgánicos, compostaxe, minimización de residuos e tecnoloxías limpas
 • Biobancos
 • Busca, expresión, produción e enxeñaría de proteínas con aplicacións biotecnolóxicas
 • Mecanismos fisiolóxicos da resistencia a enfermidades e o desenvolvemento das plantas
 • Estudo de compostos nutracéuticos en cultivos hortícolas
 • Bioloxia de sistemas
 • Investigación interdisciplinaria relacionada co control de calidade e avaliación de características fisicoquímicas de combustibles e lubricantes
 • Desenvolvemento e emprego de marcadores moleculares e estudos cromosómicos para análise de poboacións
 • Reconstrución de xenealoxías e filogenias
 • Biotecnoloxía Microbiana
 • Biotecnoloxía vexetal
 • Biotecnoloxía sanitaria
 • Bioprocesos aplicados á química verde e ao medio
 • Ferramentas analíticas para a análise e confirmación de compostos químicos de interese biotecnolóxico
 • Bioelectroanálise: electrodos modificados, bionanotecnoloxía e aplicacións
 • Obtención de novos compostos e nanomateriais con aplicación a nivel biolóxico
 • Tratamento Biotecnolóxico de residuos industriais
 • Aplicación da Xestión da calidade total e a prevención de riscos a distintos ámbitos