Programa de Doutoramento en Creación e Investigación en Arte Contemporáneo pola Universidade de Vigo

Área de coñecemento

Área de Artes e Humanidades

Centro ao que se adscribe

Coordinación do título

Juan Carlos Meana Martínez

Campus

Pontevedra

Código RUCT

5600889
 • Román Padín Otero

  Data de lectura:
 • María José Prada Rodríguez

  Data de lectura:
  Tese con mención internacional

Descrición

A creación artística é unha actividade xeradora de coñecemento, cunhas esixencias metodolóxicas propias que atenden á produción, o análise e a interpretación artísticas, axuntando creación e investigación.
A integración da produción artística no contexto cultural é a que permite unha rexeneración das capacidades simbólicas, así como a permanente reelaboración dos parámetros estéticos que a constitúen, contribuíndo e influíndo na maneira de percibir, sentir e conceptualizar os valores que rexen nunha sociedade.
Os contextos sociais na terceira cultura implican unha interrelación moito máis sistémica. Iso precisa a incorporación ao noso contexto cultural de suxeitos altamente responsables, creativos e con gran capacidade de análise da contorna.
O ensino e investigación artísticas han de entenderse como unhas actividades interdisciplinares que poñen en xogo os recursos perceptivos, emocionais e conceptuais que incumben ao cidadán, procurando un maior e mellor nivel cultural, unha integración nos contextos, un coñecemento responsable para contribuír ao enriquecemento do patrimonio cultural e á súa transmisión.
Neste novo contexto, a figura do/a artista como profesional ou investigador/a, integrado en equipos interdisciplinares, perfílase como unha das máis sólidas saídas profesionais.

Obxetivos:
Formar artistas e investigadores/as que entendan a arte como unha forma de coñecemento integral, que o insira no seu contexto sociocultural e o relacione con diferentes disciplinas.
Capacitar a artistas e investigadores/as para articular respostas cuestións expostas mediante o desenvolvemento de proxectos de investigación artísticos innovadores Capacitar a artistas e investigadores/as para transmitir e proxectar, con sentido analítico e crítico, os coñecementos adquiridos durante as súas producións e/ou investigación.

Ano comezo impartición: 2013
Data publicación no DOG:
Data publicación no BOE:
Prazas: 10
Prazas de EEES: 10
Prazas para estranxeiros: 0
Prazas de novo ingreso: 10

 • Modelos relacionales na investigación artística
 • Gnoseoloxía da arte. A escultura como saber. A arte nas sociedades do coñecemento
 • Creación, investigación, coñecemento, produción, difusión e xestión na arte contemporánea.
 • Procesos de creación e investigación: Aproximación a unha epistemoloxía da arte. Posta en escena de relatos espacio temporais complexos. Escultura e instalación. Arte e espazo público.
 • Arte e antropoloxía
 • Imaxe mental. Imaxes mentais e creatividade
 • Poéticas do proceso; evolución e complexidade Los dispositivos de reprodución dende o trinomio arte, ciencia e tecnoloxía. Estratexias diverxentes na práctica artística contemporánea
 • A dimensión escultórica das prácticas artísticas: Procesos de materialización e visualización. Situacións de alteridade. Espacialidad.
 • Formas de procesar. A idea de proceso como acto creativo
 • O funcionamento das linguaxes artísticas nos seus procesos de creación
 • Identidades non normativas
 • Identidades periféricas. Prácticas artísticas non objetuales, prácticas artísticas derivadas de cultura e mercado GLBT, práctica artística e muller, masculinidades
 • Miradas e invención de identidades
 • Arte e identidade
 • Imperfeccións na memoria. A vaguidade de ver. Produción de autobiografías e biografías axenas dende a representación artística e a escritura. Obras de anónima factura.
 • Pintura no campo expandido. Aperturas e derivas da pintura contemporánea.
 • Aperturas e derivas na pintura contemporánea. Relación Pintura, cine, ilustración e animación.
 • A utilización de procedementos e técnicas alleas á corrente dominante da historia da arte e a tradición artística, a revisión dos xéneros e categorias
 • Fronteira e desbordamentos entre xéneros e medios
 • Negación da representación
 • A reciprocidade do apropiacionismo simbólico no declive da arte contemporánea española
 • Fotografía creativa contemporánea. Fotografía histórica galega.
 • Arquivo, site specific, working progress
 • Arte e Arquitectura. Arte e espazo social.
 • Debuxo e gráfica contemporánea
 • Pintura contemporánea. Percorridos urbanos.
 • Gráfica contemporánea de campo expandido e arte múltiple
 • Orixinal, copia, imitación, plaxio
 • Arte gráfica. Múltiple e transformación.
 • O retrato imposible. Fotografía e corpo
 • Vestir o corpo. Narrativas na arte contemporánea
 • Proxectos de arte de acción que utilicen o corpo, o tempo e o espazo como ferramentas fundamentais.
 • Creación, investigación, coñecemento, produción, difusión e xestión na arte contemporánea. Arte e xénero. Corpo e escultura.
 • Estudos sobre a produción cultural en Galicia. Políticas culturais aplicadas.
 • Creación, investigación, coñecemento, produción, difusión e xestión na arte contemporáneo.Historia e crítica da arte. Arte pública.
 • Hª da arte contemporánea Proyectos expositivos. As marxes da modernidade: Interrelación entre arte, deseño e moda. Hª da arquitectura contemporánea: Espectáculo e posmodernidade
 • Historia do deseño e a Tipografía