Programa de Doutoramento en Creación e Investigación en Arte Contemporáneo pola Universidade de Vigo

Área de coñecemento

Área de Artes e Humanidades

Centro ao que se adscribe

Coordinación do título

Juan Carlos Meana Martínez

Información administrativa

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Pontevedra

Código RUCT

5600889
 • Yolanda Ríos Coello

  Nome: A construcción sensible do espazo privado na arte: do cuarto propio ao cuarto propio conectado
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  María Consuelo Matesanz Pérez

 • María de la Luz Feijóo Cid

  Nome: CORPO E PINTURA. EXTENSIÓN DO ACTION PAINTING DE JACKSON POLLOCK NA PRÁCTICA ARTÍSTICA CONTEMPORÁNEA
  Data de lectura:
  Directores:

  María Almudena Fernández Fariña

 • Gonzalo José Rey Villaronga

  Nome: Estratexias creativas da arte fronte á dividualización
  Data de lectura:
  Directores:

  Juan Carlos Meana Martínez, ELÍAS MIGUEL PÉREZ GARCÍA

 • Manuel Mas Martín-Cortés

  Nome: Dionisio Canas: prácticas artísticas dun poeta, un percorrido pola periferia.
  Data de lectura:
  Directores:

  Juan Carlos Meana Martínez

 • José Francisco García

  Nome: SECOND LIFE, REALIDADE DUPLICADA E PRAXIS ARTÍSTICA NO METAVERSO
  Data de lectura:
  Directores:

  Juan Carlos Meana Martínez

 • María José Prada Rodríguez

  Nome: O libro en abismo. Relacións e transferencias entre imaxe e dispositivo no libro de artista.
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Alberto José Ruíz de Samaniego García, Ann Heyvaert

 • Román Padín Otero

  Nome: A articulación da moda no espazo museístico no cambio de milenio.
  Data de lectura:
  Directores:

  María Dolores Dopico Aneiros

Descrición

A creación artística é unha actividade xeradora de coñecemento, cunhas esixencias metodolóxicas propias que atenden á produción, o análise e a interpretación artísticas, axuntando creación e investigación.
A integración da produción artística no contexto cultural é a que permite unha rexeneración das capacidades simbólicas, así como a permanente reelaboración dos parámetros estéticos que a constitúen, contribuíndo e influíndo na maneira de percibir, sentir e conceptualizar os valores que rexen nunha sociedade.
Os contextos sociais na terceira cultura implican unha interrelación moito máis sistémica. Iso precisa a incorporación ao noso contexto cultural de suxeitos altamente responsables, creativos e con gran capacidade de análise da contorna.
O ensino e investigación artísticas han de entenderse como unhas actividades interdisciplinares que poñen en xogo os recursos perceptivos, emocionais e conceptuais que incumben ao cidadán, procurando un maior e mellor nivel cultural, unha integración nos contextos, un coñecemento responsable para contribuír ao enriquecemento do patrimonio cultural e á súa transmisión.
Neste novo contexto, a figura do/a artista como profesional ou investigador/a, integrado en equipos interdisciplinares, perfílase como unha das máis sólidas saídas profesionais.

Obxetivos:
Formar artistas e investigadores/as que entendan a arte como unha forma de coñecemento integral, que o insira no seu contexto sociocultural e o relacione con diferentes disciplinas.
Capacitar a artistas e investigadores/as para articular respostas cuestións expostas mediante o desenvolvemento de proxectos de investigación artísticos innovadores Capacitar a artistas e investigadores/as para transmitir e proxectar, con sentido analítico e crítico, os coñecementos adquiridos durante as súas producións e/ou investigación.

Ano comezo impartición: 2013
Data publicación no DOG:
Data publicación no BOE:
Prazas de novo ingreso: 10

 • Modelos relacionales na investigación artística
 • Gnoseoloxía da arte. A escultura como saber. A arte nas sociedades do coñecemento
 • Creación, investigación, coñecemento, produción, difusión e xestión na arte contemporánea.
 • Procesos de creación e investigación: Aproximación a unha epistemoloxía da arte. Posta en escena de relatos espacio temporais complexos. Escultura e instalación. Arte e espazo público.
 • Arte e antropoloxía
 • Imaxe mental. Imaxes mentais e creatividade
 • Poéticas do proceso; evolución e complexidade Los dispositivos de reprodución dende o trinomio arte, ciencia e tecnoloxía. Estratexias diverxentes na práctica artística contemporánea
 • A dimensión escultórica das prácticas artísticas: Procesos de materialización e visualización. Situacións de alteridade. Espacialidad.
 • Formas de procesar. A idea de proceso como acto creativo
 • O funcionamento das linguaxes artísticas nos seus procesos de creación
 • Identidades non normativas
 • Identidades periféricas. Prácticas artísticas non objetuales, prácticas artísticas derivadas de cultura e mercado GLBT, práctica artística e muller, masculinidades
 • Miradas e invención de identidades
 • Arte e identidade
 • Imperfeccións na memoria. A vaguidade de ver. Produción de autobiografías e biografías axenas dende a representación artística e a escritura. Obras de anónima factura.
 • Pintura no campo expandido. Aperturas e derivas da pintura contemporánea.
 • Aperturas e derivas na pintura contemporánea. Relación Pintura, cine, ilustración e animación.
 • A utilización de procedementos e técnicas alleas á corrente dominante da historia da arte e a tradición artística, a revisión dos xéneros e categorias
 • Fronteira e desbordamentos entre xéneros e medios
 • Negación da representación
 • A reciprocidade do apropiacionismo simbólico no declive da arte contemporánea española
 • Fotografía creativa contemporánea. Fotografía histórica galega.
 • Arquivo, site specific, working progress
 • Arte e Arquitectura. Arte e espazo social.
 • Debuxo e gráfica contemporánea
 • Pintura contemporánea. Percorridos urbanos.
 • Gráfica contemporánea de campo expandido e arte múltiple
 • Orixinal, copia, imitación, plaxio
 • Arte gráfica. Múltiple e transformación.
 • O retrato imposible. Fotografía e corpo
 • Vestir o corpo. Narrativas na arte contemporánea
 • Proxectos de arte de acción que utilicen o corpo, o tempo e o espazo como ferramentas fundamentais.
 • Creación, investigación, coñecemento, produción, difusión e xestión na arte contemporánea. Arte e xénero. Corpo e escultura.
 • Estudos sobre a produción cultural en Galicia. Políticas culturais aplicadas.
 • Creación, investigación, coñecemento, produción, difusión e xestión na arte contemporáneo.Historia e crítica da arte. Arte pública.
 • Hª da arte contemporánea Proyectos expositivos. As marxes da modernidade: Interrelación entre arte, deseño e moda. Hª da arquitectura contemporánea: Espectáculo e posmodernidade
 • Historia do deseño e a Tipografía

O Real Decreto 99/2011 de 28 de xaneiro, polo que se regulan as ensinanzas oficiais de doutoramento, establece no seu artigo 10.3 que os programas de doutoramento deberán someterse a un procedemento de avaliación cada seis anos a efectos da renovación da acreditación á que se refire o artigo 24 do Real Decreto 1393/2007, de 29 de outubro.

Neste contexto a ACSUG, en base aos criterios definidos pola REACU, e de acordo cos estándares internacionais de calidade, establece as liñas básicas de actuación para os procesos de verificación, seguimento, modificación e renovación da acreditación (VSMA).

Na Escola Internacional de Doutoramento (Eido) xunto coa Área de calidade da Uvigo estase traballando no deseño dun Sistema de Garantía da Calidade (SGC) que facilite os procesos derivados das directrices nacionais e internacionais en materia de calidade.