Programa de Doutoramento en Ecosistemas Terrestres, Usos Sustentables e Implicacións Ambientais

Área de coñecemento

Área de Ciencias

Centro ao que se adscribe

Coordinación do título

Adela María Sánchez Moreiras

Información administrativa

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Ourense

Código RUCT

5600864
 • Cristina Domínguez Castro

  Nome: Control fisiolóxico da maduración de embrións somáticos de vide (Vitis vinifera L.).
  Data de lectura:
  Directores:

  Manuel Ángel Rey Fraile, M. Victoria González González

 • María Pardo Muras

  Nome: Potencial fitotóxico de especies da matogueria Atlántica para o control de malezas
  Data de lectura:
  Directores:

  Luis González Rodríguez, María Nuria Pedrol Bonjoch

 • Xosé López Goldar

  Nome: Estrutura xeográfica, plasticidade, variación e covariación xenética en defensas
  químicas do piñeiro marítimo (Pinus pinaster Ait.).
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Rafael Zas Arregui, Luis Sampedro Pérez

 • Manoel Lago Vila

  Nome: BIODISPONIBILIDADE DE METAIS PESADOS EN SOLOS CONTAMINADOS
  Data de lectura:
  Directores:

  María Flora Alonso Vega

 • Óscar Martínez Troncoso

  Nome: Análise molecular da regulación da maduración de embrións somáticos na vide (Vitis vinifera L.)
  Data de lectura:
  Directores:

  Manuel Ángel Rey Fraile, M. Victoria González González

 • Javier Díaz Real

  Nome: Determinantes ambientais das diferenzas fenotípicas individuais en dúas especies de vertebrados
  Data de lectura:
  Directores:

  Alberto Luís Velando Rodríguez, Sin Yeon Kim

 • Carolina Beatriz González Puig

  Nome: Eucalyptus globulus Labill. para o control da flora arvense en Agricultura Ecolóxica: dende as moléculas ata o campo
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  María Nuria Pedrol Bonjoch, Manuel Joaquín Reigosa Roger

 • Alfonso Rodríguez Vila

  Nome: Efecto das emendas orgánicas e fitorremediación para a recuperación de solos de mina
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Emma Fernández Covelo

 • Andrés Rodríguez Seijo

  Nome: Enfoque multianalítico para avaliar a contaminación por chumbo en solos
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  María Luísa Andrade Couce, María Flora Alonso Vega

 • Hugo Martínez Cordeiro

  Nome: da uva a uva : Vermicompostaxe do bagazo e aplicación do vermicompost o viñedo
  Data de lectura:
  Directores:

  José Jorge Domínguez Martín, Marta Lores Aguín

 • Olalla López Fernández

  Nome: Estratexias de investigación para avaliar a seguridade de residuos de pesticidas en alimentos
  Data de lectura:
  Directores:

  Jesús Simal Gándara, Raquel Rial Otero

Descrición

O presente programa de doutoramento está encamiñado á realización de teses de doutoramento de nivel internacional nos eidos da agrobioloxía ambiental, as relación solo-planta, a edafoloxía e a ecoloxía, fundamentalmente centradas nos ecosistemas terrestres e cubrindo un amplo rango de áreas de coñecemento nos eidos agrícola e ambiental

Ano comezo impartición: 2013
Data publicación no DOG:
Data publicación no BOE:
Prazas de novo ingreso: 18

 • Calidade, contaminación e recuperación de chans
 • Alelopatía
 • Estrés en vexetais
 • Ecofisioloxía vexetal, estrés e especies invasoras
 • Restauración vexetal de zonas degradadas
 • Estudo do modo de acción de metabolitos secundarios de orixe vexetal mediante - ómicas
 • Estudo da resposta das plantas ao estrés abiótico
 • Proteómica vexetal
 • Mejora xenética de Pinus
 • Mellora xenética do millo
 • Mellora xenética de brasicas
 • Resistencia do millo ao ataque do taladro
 • Líquenes como bioindicadores
 • Biodiversidade e bioindicación en líquenes
 • Relacións químicas entre plantas e microorganismos
 • Ecoloxía do chan
 • Bioloxía e Ecoloxía de lombrigas de terra
 • Vermicompostaxe
 • Interaccións bióticas , invasións bilóxicas e conservación
 • Invasións biolóxicas, mecanismos e consecuencias
 • Conservación de especies raras, endémicas e/ou ameazadas
 • Rexeneración de bosques; importancia das interaccións bióticas no proceso
 • Conservación de aves e evolución
 • Ecoloxía evolutiva de peixes
 • Evolución das estratexias vitais
 • Degradación física de chans. Erosión hidríca, repelencia á auga do chan
 • Taxonomía e faunística de insectos acuáticos
 • Biodiversidade de macroinvertebrados en ecosistemas de auga doce
 • Biodiversidade e conservación de espazos protexidos
 • Estudo da calidade da auga, mediante parámetros bióloxicos e fisicoquímicos
 • Avaliación de impacto ambiental e programas de vixilancia en ríos
 • Aspectos bioxeoquímicos de acidificación de chans e augas
 • Efectos nos ecosistemas terrestres da deposición atmosférica ácida
 • Acumulación de metais pesados en chans por efecto de actividades antrópicas
 • Bioxeoquímica de elementos traza en turbeiras e o seu uso como indicador de contaminación actual e paleocontaminación
 • Caracterización e alternativas de reutilización de residuos de orixe agronómica
 • Mellora xenética de especies vexetais
 • Taxonomía faunística, avaliación de impacto ambiental

O Real Decreto 99/2011 de 28 de xaneiro, polo que se regulan as ensinanzas oficiais de doutoramento, establece no seu artigo 10.3 que os programas de doutoramento deberán someterse a un procedemento de avaliación cada seis anos a efectos da renovación da acreditación á que se refire o artigo 24 do Real Decreto 1393/2007, de 29 de outubro.

Neste contexto a ACSUG, en base aos criterios definidos pola REACU, e de acordo cos estándares internacionais de calidade, establece as liñas básicas de actuación para os procesos de verificación, seguimento, modificación e renovación da acreditación (VSMA).

Na Escola Internacional de Doutoramento (Eido) xunto coa Área de calidade da Uvigo estase traballando no deseño dun Sistema de Garantía da Calidade (SGC) que facilite os procesos derivados das directrices nacionais e internacionais en materia de calidade.