Programa de Doutoramento en Estatística e Investigación Operativa

Área de coñecemento

Área de Ciencias

Centro ao que se adscribe

Coordinación do título

Jacobo De Uña Álvarez

Información administrativa

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Vigo

Código RUCT

5600813
 • Alejandro Saavedra Nieves

  Nome: CONTRIBUCIÓNS EN TEORÍA DE XOGOS COOPERATIVOS E APLICACIÓNS
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Ignacio García Jurado, Gloria Fiestras Janeiro

 • Marta Cousido Rocha

  Nome: Novas contribucións á análise estatística de datos de alta dimensón baixo dependencia
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Jacobo De Uña Álvarez

 • Alfredo Valencia Toledo

  Nome: Modelos de negociación con axentes asimétricos
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Juan José Vidal Puga

 • Sergio Alberto Castillo Páez

  Nome: Achegas á Xeostatística non paramétrica
  Data de lectura:
  Directores:

  María Del Pilar Hortensia García Soidan, Rubén Fernández Casal

Descrición

A estatística e a investigación de operacións son hoxe de grande importancia como parte das matemáticas e como disciplinas necesarias para a comprensión e o avance doutras ramas de coñecemento como a Economía, a Enxeñerías ou a Medicina, entre outras. Este doutoramento en Estatística e Investigación de Operacións pretende proporcionar unha sólida formación no eido da estatística e da investigación operativa, quen de adaptarse ás necesidades da sociedade actual. Asimesmo se pretende fomenta-la formación continua dos profesionais no eido da estatística e da investigación de operacións e a interconexión entre as diversas parcelas da área froito da colaboración no doutoramento de profesores pertencentes a diferentes liñas e grupos de investigación.

Ano comezo impartición: 2013
Data publicación no DOG:
Data publicación no BOE:
Prazas de novo ingreso: 8

 • Estatística
 • Investigación Operativa e Teoría de xogos

Estatística non Paramétrica

Estatística Espacial

Introdución á Teoría de Xogos

Redes e Planificación

Colas e Inventarios

Series de Tempo

Simulación Estadística

Análisis Multivariante

Fiabilidade e Modelos Biométricos

Modelos de Probabilidade

Estatística Aplicada

Modelos de Regresión

Análise Exploratoria de Datos

Programación Lineal e Enteira

Xogos cooperativos

O Real Decreto 99/2011 de 28 de xaneiro, polo que se regulan as ensinanzas oficiais de doutoramento, establece no seu artigo 10.3 que os programas de doutoramento deberán someterse a un procedemento de avaliación cada seis anos a efectos da renovación da acreditación á que se refire o artigo 24 do Real Decreto 1393/2007, de 29 de outubro.

Neste contexto a ACSUG, en base aos criterios definidos pola REACU, e de acordo cos estándares internacionais de calidade, establece as liñas básicas de actuación para os procesos de verificación, seguimento, modificación e renovación da acreditación (VSMA).

Na Escola Internacional de Doutoramento (Eido) xunto coa Área de calidade da Uvigo estase traballando no deseño dun Sistema de Garantía da Calidade (SGC) que facilite os procesos derivados das directrices nacionais e internacionais en materia de calidade.