Programa de Doutoramento en Estudos Ingleses Avanzados: Lingüística, Literatura e Cultura

Área de coñecemento

Área de Artes e Humanidades

Centro ao que se adscribe

Coordinación do título

Javier Pérez Guerra

Información administrativa

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Vigo

Código RUCT

5600811
 • Yolanda Fernández Pena

  Nome: Factores determinantes da concordancia de número con suxeitos colectivos complexos: Un estudo de corpus en inglés
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Javier Pérez Guerra

 • Laura García Castro

  Nome: O perfil de complementación de REMEMBER nos ingleses post-coloniais
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Elena Celsa Seoane Posse, Cristina Suárez Gómez

 • Selene Molares Pascual

  Nome: Estratexias de travestismo e ambigüidade de xénero en ficción especulativa xuvenil estadounidense: Conformidade ou transgresión?
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Belén Martín Lucas

 • José Carregal Romero

  Nome: Redefinicións Contemporáneas da Familia Irlandesa na Ficción de Colm Tóibín
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  María Teresa Caneda Cabrera

 • María Evelynt Gandón Chapela

  Nome: Un estudo de corpus sobre a elipse post-auxiliar no inglés moderno: implicacións metodolóxicas e teóricas.
  Data de lectura:
  Directores:

  Javier Pérez Guerra

Descrición

O programa de doutoramento interuniversitario en Estudos Ingleses avanzados: Lingüística, Literatura e Cultura, participado polas Universidades de Santiago de Compostela (USC), A Coruña (UDC) e Vigo (UVIGO), é un programa acreditado que atende os altos estándares de excelencia do Sistema Europeo de Educación Superior. Este programa de doutoramento parte de programas anteriores que recibiron o recoñecemento oficial de excelencia do Ministerio de Eduación español. O principal obxectivo do programa en Estudos Ingleses é adestrar os/as estudantes a desenvolver investigacións en diferentes eidos dos Estudos Ingleses. En concreto, aos/ás doutorandos/as proporcionaranselle as habilidades e competencias profesionais para escribir unha tese de doutoramento baixo a supervisión de expertos/as dos tres departamentos implicados no programa. Isto pode incluír o seguinte: identificar un obxecto de estudo e desenvolver un método de análise que produza resultados innovadores; ser capaz de escribir en inglés de acordo coas convencións e demandas académicas; poder interpretar e utilizar a literatura en diferentes campos dos Estudos Ingleses; presentar e dar a coñecer os resultados nas reunións académicas nacionais e internacionais; ser capaz de comprender e valorar criticamente a recepción dos resultados por parte da comunidade académica; finalmente, usar eficazmente as tecnoloxías da información e da comunicación aplicadas ás diferentes áreas dos Estudos Ingleses.

Ano comezo impartición: 2013
Data publicación no DOG:
Data publicación no BOE:
Prazas de novo ingreso: 10

 • Estudos de Literatura e Cultura Inglesas
 • Estudos de corpus, cognición, variación e cambio na lingua inglesa
 • Estudos de Literatura e Cultura Norteamericana
 • Lingüística Aplicada a tradución e ensino do inglés
 • Estudos do discurso en lingua inglesa
 • Literatura e cultura irlandesas
 • Outras literaturas en lingua inglesa

Métodos e Recursos de Investigación Lingüística e a súa Aplicación á Lingua Inglesa

Inglés para Fíns Específicos

Modelos e Teorías Lingüísticas e a súa Aplicación á Lingua Inglesa

Lingüística Contrastiva Aplicada á Lingua Inglesa

Adquisición e Ensino do Inglés

Variación e Cambio na Lingua Inglesa

Lingüística Informática e de Corpus Aplicadas á Lingua Inglesa

Cognición e Procesos Cognitivos en Lingua Inglesa

Métodos e Recursos de Investigación Literario-Cultural no Ámbito Anglófono

Estudos Ingleses e Medios de Comunicación

Discurso Literario e Sociedade nos Países de Fala Inglesa

Perspectivas Transculturais no Ámbito Anglófono

Modelos de Interpretación Literario-Cultural nos Países da Fala Inglesa

Pragmática e Análise do Discurso en Lingua Inglesa

Literatura e Diversidade Cultural no Ámbito Anglófono

Movementos Literarios e Culturais dos Países de Fala Inglesa

Literaturas e Perspectivas de Xénero no Ámbito Anglófono

Manifestacións Artísticas e Literarias dos Países de Fala Inglesa

Xéneros e Modos Literarios en Lingua Inglesa

Negociacións Textuais e Culturais nos Países de Fala Inglesa

O Real Decreto 99/2011 de 28 de xaneiro, polo que se regulan as ensinanzas oficiais de doutoramento, establece no seu artigo 10.3 que os programas de doutoramento deberán someterse a un procedemento de avaliación cada seis anos a efectos da renovación da acreditación á que se refire o artigo 24 do Real Decreto 1393/2007, de 29 de outubro.

Neste contexto a ACSUG, en base aos criterios definidos pola REACU, e de acordo cos estándares internacionais de calidade, establece as liñas básicas de actuación para os procesos de verificación, seguimento, modificación e renovación da acreditación (VSMA).

Na Escola Internacional de Doutoramento (Eido) xunto coa Área de calidade da Uvigo estase traballando no deseño dun Sistema de Garantía da Calidade (SGC) que facilite os procesos derivados das directrices nacionais e internacionais en materia de calidade.