Grao en Educación Infantil

Características

Campus: Ourense
Tipo: Grao
Créditos ECTS totais: 240
Modalidade: Presencial
Prazas: 75
Número de cursos: 4
Código:
O05G110V01

Área de coñecemento

Área de Ciencias Sociais e Xurídicas

Coordinación do título

María Isabel Mociño González

Descrición

O obxectivo deste grao é asegurar a formación pedagóxica, psicolóxica, lingüística, sociolóxica, científica, tecnolóxica e artística do futuro profesorado de educación infantil (0-6 anos)

- Asistencial: atención a demandas individuais ou grupos relacionados con necesidades sociais; orientación, información e asesoramento sobre dereitos sociais e recursos da sociedade; organización e xestión de servizos sociais; servizos de apoio e asesoramento á poboación en xeral e colectivos específicos
- Prevención, promoción de situacións de inxustiza social que impidan a aparición de problemas e carencias sociais e que promovan os dereitos humanos
- Incorporación social: en calquera poboación en situación de vulnerabilidade ou exclusión social
- Supervisión: de equipos e servizos
- Docencia e investigación social: en relación con problemas sociais obxecto de intervención; análise e intervención no ámbito social (natureza, dimensión e prioridades, problemas e carencias, fortalezas etc.); investigación e análise dos factores condicionantes do benestar social
- Mediación: mediación familiar, social, comunitaria…
- Xestión, dirección de servizos, programas sociais e recursos humanos
- Planificación, avaliación de programas e servizos
- Coordinación con outros profesionais, administracións e recursos

-Coñecer os obxectivos, contidos curriculares e criterios de avaliación da educación infantil.
-Promover e facilitar as aprendizaxes na primeira infancia, desde unha perspectiva globalizadora e integradora das diferentes dimensións cognitiva, emocional e psicomotora.

Mencións:
- Afondamento curricular
- Linguas estranxeiras
- Educación especial

Este grao está orientado ao estudantado interesados no exercicio da docencia, especialmente con nenos e nenas nos seus primeiros anos de vida (0-6 anos).