Grao en Educación Primaria

Características

Campus: Ourense
Tipo: Grao
Créditos ECTS totais: 240
Modalidade: Presencial
Prazas: 75
Número de cursos: 4
Código:
O05G120V01

Área de coñecemento

Área de Ciencias Sociais e Xurídicas

Coordinación do título

Manuel Vidal López

Descrición

Presenta como obxectivos fundamentais a formación psicopedagóxica, lingüística, sociolóxica, científica, tecnóloxica, artística e axiolóxica do futuro profesorado de educación primaria, titulación con longa tradición e interese tanto no noso entorno como no conxunto do país.

-Mestre/a en Educación Primaria.

-Comprender os fins da educación escolar e desenvolver as competencias fundamentais para desempeñar a función docente, titorial e xestora nos centros de educación primaria.
-Contribuír ao desenvolvemento integral do alumnado de educación primaria.

Este grao está orientado a estudantado interesado no ensino, especialmente nos niveis básicos (6 a 12 anos). Recoméndase que teña interese por actividades humanitarias, responsabilidade e compromisos éticos, críticos e auto-críticos. Precísase que teña capacidade de traballo en grupo, que sexa persuasivo, emprendedor e que teña facilidade para as relacións interpersoais. Asemade, deberá posuír un bo coñecemento do español e do galego, nocións básicas dun idioma estranxeiro e un bo nivel nos ámbitos científicos, matemáticos, informáticos, educación física e expresión artística.