Grao en Educación Social

Características

Campus: Ourense
Tipo: Grao
Créditos ECTS totais: 240
Modalidade: Presencial
Prazas: 75
Número de cursos: 4
Código:
O05G130V01

Área de coñecemento

Área de Ciencias Sociais e Xurídicas

Coordinación do título

Antonio González Fernández

Descrición

O obxectivo fundamental deste grao é a formación de profesionais capaces de xerar contextos educativos e accións mediadoras que permitan a incorporación das persoas obxectivo ás diversas redes sociais, así como a súa promoción cultural e social mediante accións socioeducativas tanto preventivas como de intervención.

- Educación non formal: animación de actividades extraescolares, educación para o lecer e o tempo libre, educación cívica, educación e interpretación ambiental, educación para a saúde
- Educación de persoas adultas: ensino de alfabetización, educación permanente, pedagoxía da terceira idade, formación ocupacional, formación continua, preparación para a xubilación
- Animación socio laboral: inserción socio laboral, información e orientación para o emprego, preparación para xubilarse, plans de formación continua, formación e orientación laboral
- Animación sociocultural: turismo social e cultural, turismo xuvenil, educación na rúa, promoción do asociacionismo da participación social, información e dinamización xuvenil, xestión cultural, desenvolvemento comunitario.
- Acción socioeducativa: atención comunitaria, estudo de novas tecnoloxías e a súa aplicación educativa, educación especializada, educación familiar, intervención socioeducativa, servizos sociais de atención primaria, servizos penais, servizos de información e planificación familiar, dinamización e sensibilización social
- Inserción social: prevención e tratamento en toxicomanías, prevención e intervención con grupos en risco de exclusión social, protección e tutelade menores; servizos de protección e asistencia social, servizos de medidas de xustiza xuvenil, prevención e intervención #ante a violencia de xénero.

Todas estas actividades pódense desenvolver en centros como:
- Residencias da terceira idade
- Cooperativas de traballo asociado
- Centros de lecer
- Departamentos de formación
- Servizos socioeducativos
- Empresas de servizos
- ONGs e fundacións
- Asociacións (veciñais, culturais, xuvenís…)

-Transmitir, promover e desenvolver a cultura.
-Xerar redes sociais, contextos, procesos e recursos educativos e sociais.
-Intervir como mediador social, cultural e educativo.
-Coñecer, analizar e investigar os contextos sociais e educativos.
-Deseñar, implementar e avaliar os programas e proxectos socioeducativos.
-Xestionar, dirixir, coordinar e organizar institucións e recursos socioeducativos.
-Desenvolver actividades cunha finalidade educativa, cultural e lúdica.

- Unha marca de sensibilidade social: interese no traballo con grupos humanos
- Preocupación polos problemas que teñen os diferentes grupos sociais
- Capacidade para resolver problemas e tomar unha decisión
- Empatía
- Intereses na área humanista-social
- Sentido crítico e capacidade de análise
- Respecto polas persoas
- Creatividade e iniciativa para propoñer, xunto ás persoas, solucións alternativas
- Habilidades sociais básicas para o estudo e traballo en equipo
- Experiencia en actividades de voluntariado social
- Capacitación previa recomendada en humanidades e áreas sociais, incluída a procura de ciclos de formación profesional superior nos ciclos ofrecidos pola animación sociocultural e a integración social
- Experiencia recomendable en actividades laborais no ámbito social