Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática

Características

Campus: Vigo
Tipo: Grao
Créditos ECTS totais: 240
Modalidade: Presencial
Prazas: 70
Número de cursos: 4
Código:
V12G330V01

Área de coñecemento

Área de Enxeñaría e Arquitectura

Coordinación do título

Rafael Verdugo Mates

Descrición

O interese da titulación vén determinado polas características das dúas materias básicas que a constitúen e que son a automática e a electrónica industrial. Estas materias impulsaron un cambio importante na actividade económica en xeral, debido á maior presenza da automatización e intelixencia en procesos e produtos, cada vez máis complexos, soportándose na informática e as comunicacións.

Hoxe en día non se pode concibir unha liña de produción sen un elevado grao de automatización e, cada vez máis, a operación dunha empresa se basea na xestión da información, informatizada e integrada a varios niveis. Igualmente, desde o punto de vista dos produtos e sistemas, a tendencia é a dunha maior funcionalidade e precisión, baseada na integración de compoñentes informáticos, sensores e a incrustación de microelectrónica. Este é o campo de actuación do Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática e implica unhas competencias profesionais que outras titulacións non poden cubrir.

-Sector privado: empresas eléctricas e instaladoras, industria do automóbil, consultoras e enxeñarías, empresas de informática, industria naval, aeronáuticas etc.

-Exercicio libre: peritaxes etc.

-Investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+i) en centros públicos e privados de I+D+i

-Docencia.

-Administración pública local, provincial, autonómica e estatal

- Outros: ONU, UNESCO, Enxeñaría sen Fronteiras etc

A formación que se pretende transmitir ao estudantado está orientada a responder ás necesidades do tecido socio-laboral no ámbito tecnolóxico da electrónica industrial e a automática. Os/As titulados/as poderán aplicar os seus coñecementos ao deseño, desenvolvemento e mantemento de circuítos electrónicos e sistemas automáticos en procesos e produtos industriais.

Ademais, poderán aplicar os seus coñecementos en ámbitos tan afastados da industria como poden ser a medicina, a agricultura, os procesos de distribución de mercadorías, en sistemas de xestión de tráfico, en produción e distribución de enerxía, tecnoloxía espacial, aviónica etc.

Considérase un perfil de ingreso o referido a coñecementos, habilidades e capacidades de partida dun nivel de bacharelato. En concreto, as características persoais e académicas daquelas persoas que se consideran máis axeitadas para iniciar estes estudos son as seguintes:

-Coñecementos básicos de física, química e matemáticas.

-Inquietude e curiosidade sobre o mundo da ciencia e a tecnoloxía en todos os seus ámbitos, e en especial no relacionado ao ámbito da titulación.

-Capacidades para a expresión oral e escrita e para a comprensión lectora.

-Habilidades sociais básicas para o traballo en equipo.

-Capacidade de abstracción, análise, síntese, razoamento lóxico.

-Capacidade de percepción e atención.

-Sentido da organización e o método.

- Sentido práctico e visión espacial.