Grao en Enxeñaría Forestal

Características

Campus: Pontevedra
Tipo: Grao
Créditos ECTS totais: 240
Modalidade: Presencial
Prazas: 45
Número de cursos: 4
Código:
P03G370V01

Área de coñecemento

Área de Enxeñaría e Arquitectura

Coordinación do título

Juan Picos Martín

Descrición

O obxectivo deste grao é a formación de enxeñeiros/as técnicos/as forestais que respondan ás necesidades do sector forestal e da sociedade en xeral.
Trátase dunha titulación que ten un marcado carácter xeral no contexto da enxeñaría e que, por tanto, reúne unha oferta de coñecementos bastante ampla, desde os esquemas da produción e deseño de infraestruturas necesarias ata a produción obtida. Aínda que é un título de carácter xeral, o Grao en Enxeñaría Forestal ofrece tres orientacións de especialidades: industria da madeira, explotacións forestais e xestión do medio ambiente.

-Sector privado: industrias forestais e madeira, empresas de repoboacións, aproveitamento forestal, xestión forestal etc.
- Exercicio libre: proxectos e peritaxes, asesoría forestal e natural etc.
- Investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+i): centros públicos/privados de I+D+i, centros de investigación en recursos forestais, departamentos de investigación das universidades.
- Docencia.
-Administración pública local, provincial, autonómica, estatal e europea.
- Outros: Programa para o recoñecemento de sistemas de repoboación forestal PEFC, Centro Nacional de Educación Ambiental CENEAM etc.

Os obxectivos específicos deste grao son os seguintes:
Fundamentos científicos e tecnolóxicos:
-Estudar as bases ou fundamentos biolóxicos químicos, físicos, matemáticos e dos sistemas de representación necesarios para o desenvolvemento da actividade profesional.
-Adquirir capacidades para usar a metodoloxía básica de traballo referente ás disciplinas mencionadas.
-Adquirir coñecementos que permitan identificar os diferentes elementos bióticos e físicos do medio natural e das súas interrelacións.
-Adquirir coñecementos e ensinar a identificar os recursos renovables (fundamentalmente vexetación e fauna) susceptibles de xestión coa finalidade de protección, conservación e/ou aproveitamento.
- Estudar a estrutura e función ecolóxica dos sistemas naturais e forestais. Coñecer as técnicas de análise, tratamento e deseño paisaxístico.
- Coñecer e saber empregar os métodos de avaliación e corrección do impacto ambiental, así como as técnicas de auditoría e xestión ambiental.

Materias tecnolóxicas aplicadas:

-Estudar e saber identificar os recursos naturais renovables susceptibles de protección, conservación e aproveitamento no ámbito forestal.
-Coñecer e interpretar as perturbacións que poidan alterar as condicións do medio natural.
-Estudar os procesos de degradación que afecten aos recursos forestais (contaminación, pragas e enfermidades, incendios, etc.) e as técnicas de protección do medio forestal e natural.
-Estudar as bases da mellora forestal e as posibilidades de aplicación práctica destas.
-Ensinar a metodoloxía de medición, inventariado e avaliación dos recursos naturais susceptibles de xestión, así como as técnicas de experimentación, análise e integración dos resultados obtidos.
-Ensinar as técnicas da silvicultura, do silvopastoralismo e da xestión dos recursos forestais, parques e áreas recreativas.
-Estudar as técnicas de xestión, conservación e protección dos espazos naturais e da diversidade biolóxica nos seus aspectos cinexéticos, piscícola e dos ecosistemas terrestres e das augas continentais.
-Adquirir coñecementos de hidráulica, construción, electrificación, camiños forestais, maquinaria e mecanización necesarios tanto para a xestión dos recursos forestais como para conservación e xestión de sistemas naturais.
-Adquirir coñecementos para aplicar e desenvolver as diferentes técnicas de defensa e rehabilitación de sistemas naturais: riscos naturais, restauración hidrolóxico-forestal, recuperación de sistemas naturais e espazos degradados.
-Proporcionar coñecementos para caracterizar as propiedades das materias primas forestais maderables e non maderables, así como as tecnoloxías e industrias destas materias primas.
-Adquirir os coñecementos para aplicar as técnicas de ordenación e planificación do territorio.
-Adquirir os coñecementos para aplicar os criterios e indicadores da xestión forestal sostible no marco dos procedementos de certificación forestal.

Materias organizativas, de xestión e competencias relevantes para a actividade laboral:
-Ensinar as técnicas de xestión e organización empresarial.
-Estudar as características, a importancia e a problemática dos diferentes sectores e as disposicións lexislativas que lles afectan.
-Adquirir os coñecementos dos fundamentos de marketing e comercialización de produtos forestais.
-Adquirir coñecementos para deseñar, dirixir, elaborar, implementar e interpretar un proxecto e plans de actuación integrais.
-Ensinar a redactar informes técnicos, memorias de recoñecemento, anteproxectos, proxectos e programas técnicos.
-Ensinar a desenvolver e transferir tecnoloxía. Entender, interpretar e adoptar os avances científicos no campo forestal.

Considérase un perfil recomendado de ingreso no referido a coñecementos, habilidades e capacidades de partida dun nivel de bacharelato ou ciclo formativo de formación profesional. En concreto, as características persoais e académicas desexables para iniciar estes estudos son as seguintes:
-Coñecementos básicos de informática.
-Boa base de matemática e aptitude numérica.
-Capacidade de abstracción, análise, síntese e razoamento lóxico.
-Curiosidade, imaxinación, creatividade e innovación.
-Capacidade de percepción e atención.
-Sentido da organización e método.
-Atención polo miúdo.
-Sentido práctico e visión espacial.
-Conciencia ambiental.
-Capacidades para a expresión oral e escrita e para a comprensión lectora.
-Habilidades sociais para o traballo en equipo.