Grao en Enxeñaría Informática

Características

Campus: Ourense
Tipo: Grao
Créditos ECTS totais: 240
Modalidade: Presencial
Prazas: 122
Número de cursos: 4
Código:
O06G151V01

Área de coñecemento

Área de Enxeñaría e Arquitectura

Coordinación do título

Eva María Lorenzo Iglesias

Descrición

Pretende a formación de profesionais especializados no sector das tecnoloxías da información e a comunicación (TIC) e na sociedade da información (SI), elementos determinantes para o avance económico e a mellora da produtividade e a competitividade nas economías modernas, en eidos como a administración de sistemas e redes, enxeñaría do software, enxeñaría web, análise e programación, calidade de software ou consultarías tecnolóxicas, entre outros.

-Enxeñeiro/a de software.
-Enxeñeiro/a de servizos tecnolóxicos

O título de graduado/a en Enxeñaría Informática ten como obxectivo fundamental a formación científica, tecnolóxica e socioeconómica e a preparación para o exercicio profesional no desenvolvemento e aplicación das TIC ao ámbito da informática.
A nivel mais específico o estudantado poderá adquirir as seguintes capacidades e coñecementos:

-Concibir, redactar, organizar, planificar, desenvolver e asinar proxectos no ámbito da enxeñaría en informática que teñan por obxecto a concepción, desenvolvemento ou explotación de sistemas, servizos e aplicacións informáticas.

-Dirixir as actividades obxecto dos proxectos do ámbito da informática.

-Deseñar, desenvolver, avaliar e asegurar a accesibilidade, ergonomía, uso e seguridade nos sistemas, servizos e aplicación informáticas, así como a información que xestionan.

-Definir, avaliar e seleccionar plataformas hardware e software para o desenvolvemento e execución de sistemas, servizos e aplicacións informáticas.

-Concibir, desenvolver e manter sistemas, servizos e aplicacións informáticas empregando os métodos da enxeñaría do software como instrumento para asegurar súa calidade.

-Concibir e desenvolver sistemas ou arquitecturas informáticas centralizadas ou distribuídas integrando hardware, software e redes.

-Coñecer, comprender e aplicar a lexislación necesaria durante o desenvolvemento da profesión e manexar especificacións, regulamentos e normas de obrigado cumprimento.

-Coñecer as materias básicas e tecnolóxicas que capaciten para a aprendizaxe e desenvolvemento de novos métodos e tecnoloxías.

-Resolver problemas con iniciativa, toma de decisións, autonomía e creatividade.

-Realizar medicións, cálculos, valoracións, taxacións, peritaxes, estudos, informes, planificación de tarefas e outros traballos análogos da informática.

-Analizar e valorar o impacto social e medioambiental das solucións técnicas, comprendendo a responsabilidade ética e profesional da actividade.

-Aplicar elementos básicos de economía e xestión de recursos humanos, organización e planificación de proxectos, así como a lexislación, regulación e normalización no ámbito dos proxectos informáticos.

Considérase un perfil de ingreso no referido a coñecementos, habilidades e capacidades de partida dun nivel de bacharelato ou ciclo formativo de formación profesional. En concreto, as características persoais e académicas recomendables son: coñecementos básicos de informática, boa base matemática e aptitude numérica, capacidade de abstracción, análise, síntese e razoamento lóxico, sentido práctico e visión espacial