Grao en Enxeñaría Mecánica

Características

Campus: Pontevedra
Tipo: Grao
Créditos ECTS totais: 240
Modalidade: Presencial
Prazas: 1
Número de cursos: 5
Código:
P52G382V01

Área de coñecemento

Área de Enxeñaría e Arquitectura

Coordinación do título

Ana Belén Barragáns Martínez

  Descrición

  Grao impartido no Centro Universitario de Defensa, na Escola Naval Militar de Marín. Para determinar a Titulación de Grao a impartir no CUD, definíronse as capacidades e deseñaron os perfís necesarios para o exercicio profesional aos que debe atender o ensino. Partindo de devanditos perfís determinouse que a Titulación que mellor se adapta ás necesidades de formación do Oficial da Armada é o Título Oficial de Grao en ensinos relacionados coa Enxeñaría Industrial cun perfil mecánico.

  Deseño e Desenvolvemento de Maquinaria
  Deseño e Fabricación
  Construción e instalación
  Sistemas de Transporte
  Ensaios e Investigación
  Técnico Comercial
  Xestión

  - Coñecementos básicos sobre matemáticas, física, química, expresión gráfica e informática
  - Capacidade plena para a lectura, reflexión e comunicación oral e escrita
  - Coñecementos dunha lingua estranxeira (preferentemente inglés)
  - Inquietude, curiosidade e iniciativa propia
  - Capacidade de traballo en grupo
  - Interese pola titulación e pola profesión para a que capacita

  No caso de Centro Universitario da Defensa, ademais de estar en posesión dos requisitos esixidos para o acceso, o aspirante debe reunir as seguintes características:
  - Sentirse identificado cos valores morais e o ordenamento constitucional
  - Saber valorar e mostrar interese polos temas profesionais vinculados á Defensa e a Seguridade e ter vocación de servizo
  - Ter un bo nivel de coñecementos de ciencias básicas: Matemáticas, Física e Química. É recomendable que o bacharelato cursado sexa o de modalidade de Ciencias e de Tecnoloxía coa opción científico-técnica
  - Posuír un adecuado nivel de expresión e comprensión do idioma inglés, tanto falado como escrito, asimilable ao nivel de bacharelato
  - Posuír boa forma física, resistencia a fatígaa, vitalidade e actitude positiva ante a práctica deportiva
  - Ter capacidade para desenvolver o traballo de forma metódica e organizada, con entrega e iniciativa
  - Manexar adecuadamente as relacións humanas e ter facilidade de adaptación ao traballo en grupo
  - Posuír creatividade e enxeño, así como unha mentalidade analítica critica con inquietude científica e sentido práctico