Grao en Enxeñaría Mecánica

Características

Campus: Vigo
Tipo: Grao
Créditos ECTS totais: 240
Modalidade: Presencial
Prazas: 110
Número de cursos: 4
Código:
V12G380V01

Área de coñecemento

Área de Enxeñaría e Arquitectura

Coordinación do título

Fernando Cerdeira Pérez

Descrición

Esta formación oriéntase tradicionalmente cara á adquisición de pericia na resolución de problemas específicos desta rama e cara á capacitación para adaptarse aos cambios tecnolóxicos.

O Grao en Enxeñaría Mecánica está fundamentado en coñecementos primordiais de ciencia e enxeñaría como son a física, as matemáticas, a expresión gráfica, a estatística e a química. Adicionalmente, a formación específica en mecánica, mecánica de sólidos, mecánica de estruturas, enxeñaría térmica e mecánica de fluídos senta as bases para materias máis tecnolóxicas. Deste xeito pódense incorporar bases multidisciplinares de enxeñaría que permiten unha visión global de todos os aspectos que interveñen nos sectores da súa competencia, o que se logra incluíndo neste grao módulos doutras ramas da enxeñaría.

Os/as titulados/as poderán inserirse en sectores de grande importancia na enxeñaría mecánica, como son a construción, maquinaria, metalurxia ou a automoción. Algúns dos perfís profesionais nos que poderán exercer as súas competencias son:
-Construción, montaxe e mantemento de calquera instalación industrial de ámbito mecánico e térmico.
-Deseño e ensaio de novos produtos ou elementos de máquinas con programas CAD.
-Estudo con elementos finitos e con programas CAE, simulacións e fabricación de pezas especiais e prototipos.
-Programación de robots e obtención de programas de control numérico con sistemas CAM.
-Director/a, xefe/a de proxecto ou enxeñeiro/a en distintos departamentos, ocupándose da oficina técnica, produción, planificación, ensaios,investigación e desenvolvemento, procesos de datos ou mantemento.
-Técnico/a en empresas consultoras ou construtoras, en empresas relacionadas coa creación, investigación e comercialización da informática aplicada ao deseño industrial, en consultarías técnicas ou nos corpos técnicos das administracións públicas de ámbito local, autonómico, nacional ou comunitario.

A formación que proporciona o título de graduado/a en Enxeñaría Mecánica permite ao egresado adquirir en distintos niveis de afondamento os seguintes obxectivos:

- Intensificación A: Maquinaria

Adquirir as competencias necesarias para desenvolver a súa profesión no campo do deseño e a fabricación de maquinaria e sistemas mecánicos, incluíndo os materiais empregados na súa fabricación, accionamento e sistemas de enerxía.

- Intensificación B: Construción e instalacións

Adquirir as competencias necesarias para dirixir o ámbito profesional ao campo da construción, estruturas e instalacións, especializándose no coñecemento das estruturas metálicas e de formigón, cimentacións, topografía, instalacións térmicas, instalacións de fluídos, instalacións eléctricas e tecnoloxías da construción en xeral.

- Intensificación C: Deseño e fabricación

Adquirir competencias específicas no ámbito do deseño e a fabricación industrial, aplicando as técnicas actuais de automatización dos procesos produtivos, técnicas e sistemas de desenvolvemento e comunicación de produtos, materiais, tecnoloxías de fabricación e sistemas CAD-CAM-CAE.

- Intensificación D: Transporte

Especializarse no campo profesional que se configura arredor do sector do transporte en xeral, incluíndo os diferentes medios e vehículos de transporte, desde o automóbil ao ferrocarril, diferentes sistemas de propulsión, materiais empregados e tecnoloxías aplicadas ao campo do transporte.

- Intensificación E: Tecnoloxía naval (CUD)

Obter os perfís escollidos en virtude dos labores máis esixentes que desenvolve un oficial da Armada no seu primeiro emprego. Estes labores son os relacionados principalmente coa función operativa e máis concretamente co emprego operativo dun buque da Armada.

O perfil de ingreso recomendado no referido a habilidades, capacidades e coñecementos previos será o do alumnado que superase o bacharelato na rama tecnolóxica. Máis concretamente, considérase que son desexables as seguintes calidades:

-Coñecementos básicos de matemáticas, física, química, expresión gráfica e informática.

-Capacidade plena para a lectura, reflexión e comunicación oral e escrita.

-Coñecementos dunha lingua estranxeira (preferentemente inglés).

-Inquietude, curiosidade e iniciativa propia

-Capacidade de traballo en grupo