Grao en Enxeñaría en Química Industrial

Características

Campus: Vigo
Tipo: Grao
Créditos ECTS totais: 240
Modalidade: Presencial
Prazas: 50
Número de cursos: 4
Código:
V12G350V01

Área de coñecemento

Área de Enxeñaría e Arquitectura

Coordinación do título

Gloria Fiestras Janeiro

Descrición

O Grao en Enxeñaría en Química Industrial proporciona unha formación axeitada nas bases teóricas e nas tecnoloxías propias deste ámbito. Os/As graduados/as en Enxeñaría en Química Industrial encárganse do deseño, control, optimización, organización e xestión de equipos, operacións de planta e produtos na área da industria química e de proceso, co menor custo de produción e baixo un ámbito sostible ambientalmente, desde o punto de vista da enerxía, os materiais, os produtos e os residuos.

-Sector privado: empresas de alimentación e bebidas, farmacéuticas, industrias biotecnolóxicas, derivadas da madeira, e en xeral químicas e de proceso, industrias de xestión, tratamento de residuos e ambientais etc., así como en operacións de proceso de industrias do automóbil e derivadas.
- Exercicio libre: peritaxes, proxectos de enxeñaría etc.
-Investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+i) en centros públicos e privados de I+D+i
-Docencia.
-Administración pública local, provincial, autonómica, estatal e europea.

- Outros: ONU, UNESCO, Enxeñaría sen Fronteiras, etc.

-Deseñar, implantar, modificar, controlar, optimizar, organizar e xestionar equipos, operacións de planta, plantas e produtos na área da industria química e de proceso coa calidade requirida e menor custo de produción, nun ámbito sostible ambientalmente desde o punto de vista da enerxía, materiais, produtos e residuos.
-Proporcionar un primeiro ciclo que sexa recoñecido polo resto das institucións europeas como un estándar que permita acceder automaticamente aos mestrados de enxeñaría.
-Formar profesionais capaces de dar resposta ás necesidades reais da sociedade no ámbito das industrias de proceso, no sentido máis amplo, entre as que se inclúen a industria química e petroquímica, farmacéutica, alimentaria, téxtil, ambiental e outras afíns, ademais de poder estar presente nas administracións públicas nas áreas de intervención relacionadas coa industria, medio, educación e ciencia e tecnoloxía; todo iso en harmonía coas organizacións profesionais e empresariais e de acordo coas atribucións profesionais recoñecidas pola lexislación vixente.

O perfil de ingreso recomendado no referido a habilidades, capacidades e coñecementos previos será o do alumno que superase o bacharelato na rama tecnolóxica. Máis en concreto, considérase que son desexables as seguintes calidades:

-Coñecementos básicos sobre matemáticas, física, química, expresión gráfica e informática.
-Capacidade plena para a lectura, reflexión e comunicación oral e escrita.
- Coñecementos dunha lingua estranxeira (preferentemente inglés).
- Inquietude, curiosidade e iniciativa propia.
- Capacidade de traballo en grupo.