Grao en Traballo Social

Características

Campus: Ourense
Tipo: Grao
Créditos ECTS totais: 240
Modalidade: Presencial
Prazas: 75
Número de cursos: 4
Código:
O05G220V01

Área de coñecemento

Área de Ciencias Sociais e Xurídicas

Coordinación do título

Francisco Javier Aguiar Fernández

Descrición

O Grao de Traballo Social capacitará ao alumnado para o exercicio profesional como traballador e traballadora social, intervindo en situacións de conflito nos diferentes ámbitos sociais dos individuos, participando na formulación e planificación de políticas, servizos e iniciativas sociais e na prevención de problemas e conflitos entre persoas e/ou colectivos.

-Traballador/a social.

-Traballar para a eliminación das barreiras, desigualdades e inxustizas que existen na sociedade.
-Contribuír a que as persoas tomen conciencia da súa realidade e necesidades e sexan capaces de obter por si mesmas satisfacción ás súas necesidades.
-Contribuír á incorporación e inclusión dos grupos de persoas discriminadas, excluídas socialmente, desposuídas e vulnerables ou con risco de selo.
-Comprometerse política, social e profesionalmente co desenvolvemento económico e a promulgación de políticas que contribúan á eliminación das desigualdades.

Considéranse de grande axuda para a aprendizaxe e o posterior exercicio profesional as seguintes características e capacidades persoais: experiencia en actividades de voluntariado social, experiencia en actividades laborais no ámbito social, interese polo traballo con grupos humanos, sensibilidade social, respecto polas persoas e interese polas problemáticas que afectan a distintos grupos sociais.