Grao en Xeografía e Historia

Características

Campus: Ourense
Tipo: Grao
Créditos ECTS totais: 240
Modalidade: Presencial
Prazas: 40
Número de cursos: 4
Código:
O02G251V01

Área de coñecemento

Área de Artes e Humanidades

Coordinación do título

María Beatriz Vaquero Díaz

Descrición

Desde un coñecemento racional e crítico do pasado e presente da humanidade, o Grao en Xeografía e Historia pretende integrar e relacionar o saber destas dúas áreas da humanística con tres ámbitos xeográficos de estudo: Galicia, a península ibérica e Europa, incluíndo tamén a análise e interpretación da arte e da cultura.

-Docente.

-Documentalista.

-Colaboración en medios de comunicación.

-Actividades de tratamento e análise da información.
-Asesoría cultural en institucións e empresas.

-Facultativos, conservadores e axudantes de arquivos, museos e bibliotecas.

-Escavacións e estudos arqueolóxicos.

-Xestión de recursos naturais e humanos.

-Conseguir un coñecemento racional e crítico do pasado da humanidade.

-Coñecer o territorio (ambiente, sociedade, cultura) desde unha perspectiva diacrónica e sincrónica.

-Adquirir un coñecemento básico dos principais acontecementos e procesos de cambio e continuidade na historia.

-Integrar o coñecemento da xeografía na formación do alumnado a partir do sistema de relacións ambiente-sociedade e a súa dinámica.

A estrutura do plan de estudos favorece a mobilidade de estudantes no cuarto curso, pois é nese momento cando se inclúe a oferta de materias optativas. O estudantado pode optar por unha temporalidade anual ou semestral, dependendo das súas circunstancias persoais.

A mobilidade estudantil céntrase no programa Sicue (Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españois.) Dentro deste programa, a Facultade de Historia ten acordos con catro facultades españolas que imparten esta titulación, polo que se ofrecen un total de sete prazas por ano académico.

No tocante ao programa Erasmus, a Facultade de Historia ten acordos con sete universidades de catro países europeos, polo que se ofrecen un total de 16 prazas.

Os coñecementos, capacidades e habilidades de partida do estudantado procedente do bacharelato son suficientes para o ingreso neste grao. Ademais, espérase do alumnado: interese polo coñecemento do pasado, as manifestacións artísticas, o coñecemento do medio físico e rural, comprensión e apertura ante a diversidade histórica, racial e cultural e emprego de terminoloxía específica.