Organización da investigación

A actividade investigadora da UVigo organízase en diferentes estruturas que interactuan e colaboran entre si para acadar os obxectivos dunha entidade innovadora como a nosa

Vicerreitoría de Investigación e Transferencia

Dirixe a política científica, as actividades de promoción, difusión e xestión da investigación, desenvolvemento e innovación. As súas competencias son:

 • Proposta e formalización de axudas á investigación, tanto propias como alleas
 • Autorización e sinatura de contratos e convenios
 • Proposta de infraestruturas e equipamento
 • Coordinación de institutos e centros de investigación
 • Transferencia de resultados
 • Xestión dos recursos de investigación

No desenvolvemento das súas funcións, a Vicerreitoriía está apoiada e asesorada por:

Estruturas de investigación

Son varias as unidades nas que se pode estruturar a investigación na Universidade de Vigo:

 • Grupos de Investigación
 • Agrupacións estratéxicas
 • Centros de apoio á investigación
 • Centros singulares
 • Entidades vinculadas

Podes profundizar a información sobre cada unha delas no menu desta mesma páxina