Unidade docente C01-A0027-P

Departamento: Bioloxía funcional e ciencias da saúde
Área: Anatomía e embrioloxía humana
Campus: Pontevedra
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 400
Dedicación docente PDI-T: 0
Dedicación docente PI: 400
Carga docente básica de grao: 296.5
Carga docente básica de máster: 9.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 0.0
Folgura estrutural: 80.33
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 138.981,89 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.134%
% do custo total do PDI: 0.169%
Ratio custo/docencia:2 1.26
Custo teórico:3 110.525,56 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Diz Gómez, José Carlos Titular de universidade-praza vinculada Pontevedra 240 2035-2036
Padín Iruegas, María Elena Profesor/a contratado/a doutor/a Pontevedra 160 2040-2041

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
P02G050V01 Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte 0.0 Básica
P05M191V01 Máster Universitario en Exercicio terapéutico en fisioterapia 9.0 Básica
P05G171V01 Grao en Fisioterapia 124.0 Básica
P02G051V01 Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte 172.5 Básica