Unidade docente C02-A0240-V

Departamento: Bioloxía vexetal e ciencias do solo
Área: Edafoloxía e química agrícola
Campus: Vigo
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 320
Dedicación docente PDI-T: 0
Dedicación docente PI: 320
Carga docente básica de grao: 139.0
Carga docente básica de máster: 0.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 3.0
Folgura estrutural: 136.16
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 122.398,07 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.062%
% do custo total do PDI: 0.148%
Ratio custo/docencia:2 2.39
Custo teórico:3 51.138,69 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Fernández Covelo, Emma Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2045-2046
Soto González, Benedicto Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2032-2033

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
V04M167V01 Máster Universitario en Enerxía e Sustentabilidade 3.0 Adicional
V02G031V01 Grao en Bioloxía 139.0 Básica