Unidade docente H03-A0355-V

Departamento: Filoloxía galega e latina
Área: Filoloxía latina
Campus: Vigo
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 0
Dedicación docente PDI-T: 0
Dedicación docente PI: 0
Carga docente básica de grao: 52.0
Carga docente básica de máster: 0.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 0.0
Folgura estrutural: nan
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 0,00 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.023%
% do custo total do PDI: 0.0%
Ratio custo/docencia:2 0.0
Custo teórico:3 18.970,80 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
V01G400V01 Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios 0.0 Básica
V01G430V01 Grao en Filoloxía Aplicada Galega e Española 52.0 Básica