Unidade docente H03-A0370-P

Departamento: Filoloxía galega e latina
Área: Filoloxías galega e portuguesa
Campus: Pontevedra
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 520
Dedicación docente PDI-T: 150
Dedicación docente PI: 520
Carga docente básica de grao: 465.0
Carga docente básica de máster: 0.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 0.0
Folgura estrutural: -105.22
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 191.759,00 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.204%
% do custo total do PDI: 0.232%
Ratio custo/docencia:2 1.14
Custo teórico:3 168.262,79 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Acuña Trabazo, Ana Profesor/a contratado/a doutor/a Pontevedra 200 2040-2041
Alonso Núñez, Aquilino Santiago Profesor/a titular de universidade Pontevedra 160 2034-2035
Fernández Salgado, Benigno Profesor/a titular de universidade Pontevedra 160 2032-2033

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Riveiro Tobio, Elvira Profesor/a contratado/a de substitución Pontevedra 150

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
P04G190V01 Grao en Publicidade e Relacións Públicas 75.0 Básica
P04G071V01 Grao en Comunicación Audiovisual 75.0 Básica
P02G120V01 Grao en Educación Primaria 157.5 Básica
P02G110V01 Grao en Educación Infantil 157.5 Básica