Unidade docente H03-A0370-V

Departamento: Filoloxía galega e latina
Área: Filoloxías galega e portuguesa
Campus: Vigo
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 1920
Dedicación docente PDI-T: 390
Dedicación docente PI: 1920
Carga docente básica de grao: 2226.0
Carga docente básica de máster: 55.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 75.0
Folgura estrutural: -486.38
Novas prazas segundo folgura estrutural: 2
Custo anual: 712.582,75 Eu
% da docencia total da UVigo: 1.031%
% do custo total do PDI: 0.864%
Ratio custo/docencia:2 0.84
Custo teórico:3 850.386,93 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Angueira Viturro, Anxo Profesor/a titular de universidade Vigo 200 2030-2031
Arias Freixedo, Xosé Bieito Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2033-2034
Baltrusch, Burghard Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2033-2034
Costas González, Xosé Henrique Catedrático/a de universidade Vigo 160 2031-2032
Fernández Álvarez, Manuel Santiago Profesor/a titular de universidade Vigo 200 2027-2028
Fernández Salgado, Xosé Antonio Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2035-2036
Gómez Clemente, Xosé María Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2031-2032
Navaza Blanco, Gonzalo Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2026-2027
Rodríguez Guerra, Alexandre Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2037-2038
Soto Andión, Xosé Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2034-2035

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Pousada Pardo, Verónica Profesor/a contratado/a de substitución Vigo 150
da Silva Bernardo, André Lector/a de idioma estranxeiro Vigo 240

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Naya Sánchez, Xian Contratado/a FPI Vigo 60

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
V02M066V10 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Linguas e Literaturas. Linguas e Literaturas Oficiais: Castelán e Galego 55.0 Básica
V01M126V01 Máster Universitario en Lingüística Aplicada 75.0 Adicional
V01G230VGI Grao en Tradución e Interpretación (Galego-Inglés) 96.0 Básica
V01G180V01 Grao en Linguas Estranxeiras 124.0 Básica
V01G230VEF Grao en Tradución e Interpretación (Español-Francés) 279.0 Básica
V01G400V01 Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios 432.0 Básica
V01G181V01 Grao en Linguas Estranxeiras 567.0 Básica
V01G430V01 Grao en Filoloxía Aplicada Galega e Española 728.0 Básica