Unidade docente H04-A0345-O

Departamento: Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Área: Filoloxía inglesa
Campus: Ourense
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 920
Dedicación docente PDI-T: 0
Dedicación docente PI: 920
Carga docente básica de grao: 938.9
Carga docente básica de máster: 0.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 0.0
Folgura estrutural: -263.84
Novas prazas segundo folgura estrutural: 1
Custo anual: 218.090,08 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.411%
% do custo total do PDI: 0.264%
Ratio custo/docencia:2 0.64
Custo teórico:3 339.000,03 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Fernández Carballo-Calero, María Victoria Profesor/a titular de universidade Ourense 200 2037-2038
Llantada Díaz, María Francisca Profesor/a contratado/a doutor/a Ourense 240 2040-2041
Mcnicholls, Stuart John Profesor/a titular de escola univer. Ourense 240 2032-2033
de Prada Creo, Elena Profesor/a titular de universidade Ourense 240 2031-2032

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
O05G220V01 Grao en Traballo Social 45.0 Básica
O04G020V01 Grao en Administración e Dirección de Empresas 45.0 Básica
O02G251V01 Grao en Xeografía e Historia 80.0 Básica
O05G120V01 Grao en Educación Primaria 123.5 Básica
O04G240V01 Grao en Turismo 187.9 Básica
O05G110V01 Grao en Educación Infantil 457.5 Básica