Unidade docente H05-A0010-P

Departamento: Historia, arte e xeografía
Área: Análise xeográfica rexional
Campus: Pontevedra
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 240
Dedicación docente PDI-T: 0
Dedicación docente PI: 240
Carga docente básica de grao: 165.0
Carga docente básica de máster: 0.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 0.0
Folgura estrutural: 35.09
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 53.694,41 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.072%
% do custo total do PDI: 0.065%
Ratio custo/docencia:2 0.9
Custo teórico:3 59.386,87 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Pazo Labrador, Alberto José Catedrático/a de escola univer. Pontevedra 240 2032-2033

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
P02G110V01 Grao en Educación Infantil 52.5 Básica
P02G120V01 Grao en Educación Primaria 112.5 Básica