Unidade docente H07-A0260-P

Departamento: Escultura
Área: Escultura
Campus: Pontevedra
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 2320
Dedicación docente PDI-T: 450
Dedicación docente PI: 2320
Carga docente básica de grao: 2415.96
Carga docente básica de máster: 0.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 6.0
Folgura estrutural: -789.01
Novas prazas segundo folgura estrutural: 3
Custo anual: 789.502,84 Eu
% da docencia total da UVigo: 1.06%
% do custo total do PDI: 0.957%
Ratio custo/docencia:2 0.9
Custo teórico:3 874.306,64 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Barcia Rodríguez, Ignacio Fernando Profesor/a titular de universidade Pontevedra 230 2029-2030
Barreiro Rodríguez-Moldes, María Covadonga Profesor/a axudante doutor/a (X3) Pontevedra 240 2053-2054
Bermejo Arrieta, María Natividad Profesor/a titular de universidade Pontevedra 240 2030-2031
Buxán Bran, Xosé Manuel Profesor/a titular de universidade Pontevedra 160 2033-2034
Estarque Casas, Fernando Profesor/a contratado/a doutor/a Pontevedra 160 2015-2016
Fernández Olivera, María Luisa Profesor/a titular de universidade Pontevedra 230 2025-2026
Herranz Pascual, María Yolanda Catedrático/a de universidade Pontevedra 160 2026-2027
Loeck Hernández, Juan Profesor/a titular de universidade Pontevedra 230 2029-2030
Moraza Pérez, Juan Luis Profesor/a titular de universidade Pontevedra 160 2029-2030
Novegil González-Anleo, Xoán Manuel Profesor/a contratado/a doutor/a Pontevedra 230 2029-2030
Ortuzar González, Mónica Profesor/a titular de universidade Pontevedra 200 2033-2034
Román Redondo, Juan Carlos Profesor/a titular de universidade Pontevedra 160 2030-2031
Tudela Sáenz de Pipaón, Francisco Javier Profesor/a titular de universidade Pontevedra 160 2029-2030

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Fariña Busto, María José Profesor/a asociado/a T3 Pontevedra 150
Martínez Pérez-Coleman, Sara Profesor/a contratado/a de substitución Pontevedra 60

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
P01M171V01 Máster Universitario en Deseño e Dirección Creativa en Moda 6.00 Adicional
P01G010V01 Grao en Belas Artes 2415.96 Básica