Unidade docente T01-A0720-V

Departamento: Deseño na enxeñaría
Área: Proxectos de enxeñería
Campus: Vigo
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 240
Dedicación docente PDI-T: 0
Dedicación docente PI: 240
Carga docente básica de grao: 100.0
Carga docente básica de máster: 78.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 3.0
Folgura estrutural: -67.68
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 51.401,43 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.079%
% do custo total do PDI: 0.062%
Ratio custo/docencia:2 0.78
Custo teórico:3 65.160,59 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Goicoechea Castaño, María Iciar Profesor/a contratado/a doutor/a Vigo 240 2040-2041

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
V09G290V01 Grao en Enxeñaría da Enerxía 0.0 Básica
V04M120V06 Máster Universitario en Enxeñaría da Automoción 3.0 Adicional
V04M196V01 Máster Universitario en Fabricación Aditiva 18.0 Básica
V04M141V01 Máster Universitario en Enxeñaría Industrial 24.0 Básica
V04M141V02 Máster Universitario en Enxeñaría Industrial 36.0 Básica
V09G291V01 Grao en Enxeñaría da Enerxía 100.0 Básica