Unidade docente T06-A0295-V

Departamento: Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente
Área: Explotación de minas
Campus: Vigo
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 1000
Dedicación docente PDI-T: 630
Dedicación docente PI: 1000
Carga docente básica de grao: 823.0
Carga docente básica de máster: 499.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 18.0
Folgura estrutural: -422.94
Novas prazas segundo folgura estrutural: 1
Custo anual: 637.318,46 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.587%
% do custo total do PDI: 0.773%
Ratio custo/docencia:2 1.32
Custo teórico:3 484.167,92 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Alejano Monge, Leandro Rafael Catedrático/a de universidade Vigo 160 2037-2038
Alonso Prieto, Elena de las Mercedes Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2037-2038
Araújo Fernández, María Profesor/a titular de universidade Vigo 200 2048-2049
García Bastante, Fernando María Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2036-2037
Giráldez Pérez, Eduardo Profesor/a axudante doutor/a Vigo 240 2044-2045
Pozo Antonio, José Santiago Investigador/a Ramón y Cajal Vigo 240 2054-2055
Rivas Brea, María Teresa Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2037-2038
Taboada Castro, Javier Catedrático/a de universidade Vigo 160 2026-2027

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Delgado Marzo, Fernando Profesor/a asociado/a T3 Vigo 180
García Menéndez, Julio Francisco Profesor/a asociado/a T3 Vigo 90
Silvoso Abal, Silvana Profesor/a asociado/a T3 Vigo 120

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
González Fernández, Manuel Alejandro Contratado/a FPI Vigo 60
Jiménez Desmond, Daniel José Contratado/a predoutoral con cargo á convocatoria da UCPI Vigo 60
Pazo Rodríguez, María Contratado/a predoutoral con cargo á convocatoria da UCPI Vigo 60

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
V09G290V01 Grao en Enxeñaría da Enerxía 0.0 Básica
V09G310V01 Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos 0.0 Básica
V04M150V01 Máster Universitario en Prevención de Riscos Laborais 18.0 Adicional
V09M195V01 Máster Universitario en Xestión sostible da auga 30.0 Básica
V09G291V01 Grao en Enxeñaría da Enerxía 198.0 Básica
V09M148V01 Máster Universitario en Enxeñaría de Minas 469.0 Básica
V09G311V01 Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos 625.0 Básica