Unidade docente T06-A0505-P

Departamento: Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente
Área: Enxeñ. cartográf., xeodés. e fotogramet.
Campus: Pontevedra
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 320
Dedicación docente PDI-T: 0
Dedicación docente PI: 320
Carga docente básica de grao: 221.0
Carga docente básica de máster: 0.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 0.0
Folgura estrutural: -16.28
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 138.233,27 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.097%
% do custo total do PDI: 0.168%
Ratio custo/docencia:2 1.73
Custo teórico:3 80.007,31 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Armesto González, Julia Profesor/a titular de universidade Pontevedra 160 2046-2047
Lorenzo Cimadevila, Henrique Catedrático/a de universidade Pontevedra 160 2035-2036

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
P03G370V01 Grao en Enxeñaría Forestal 221.0 Básica