Unidade docente X01-A0730-O

Departamento: Análise e intervención psicosocioeducativa
Área: Psicoloxía básica
Campus: Ourense
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 440
Dedicación docente PDI-T: 0
Dedicación docente PI: 440
Carga docente básica de grao: 322.5
Carga docente básica de máster: 0.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 0.0
Folgura estrutural: -214.68
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 114.960,74 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.141%
% do custo total do PDI: 0.139%
Ratio custo/docencia:2 0.99
Custo teórico:3 116.299,28 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
González Fernández, Antonio Profesor/a titular de universidade Ourense 200 2025-2026
Vázquez Figueiredo, María José Profesor/a contratado/a doutor/a Ourense 240 2044-2045

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
O05G130V01 Grao en Educación Social 160.0 Básica
O05G220V01 Grao en Traballo Social 162.5 Básica