Unidade docente X02-A0130-V

Departamento: Dereito privado
Área: Dereito civil
Campus: Vigo
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 480
Dedicación docente PDI-T: 630
Dedicación docente PI: 480
Carga docente básica de grao: 795.0
Carga docente básica de máster: 48.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 56.0
Folgura estrutural: -329.2
Novas prazas segundo folgura estrutural: 1
Custo anual: 237.701,70 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.394%
% do custo total do PDI: 0.288%
Ratio custo/docencia:2 0.73
Custo teórico:3 324.978,13 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Estévez Abeleira, Teresa Dolores Profesor/a axudante doutor/a Vigo 240 2034-2035
Mariño de Andrés, Ángel Manuel Profesor/a titular de escola univer. Vigo 240 2030-2031
Martínez Hens, Elena Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2035-2036

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Álvarez Pérez, Zoraida Profesor/a asociado/a T3 Vigo 180
Regueira Núñez, Ernesto Profesor/a asociado/a T3 Vigo 90
Rodríguez Cid, Alejandro Profesor/a contratado/a de substitución Vigo 120

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
V08M110V01 Máster Universitario en Avogacía-Vigo 0.0 Básica
V08M110V11 Máster Universitario en Avogacía e Procuradoría - Vigo 48.0 Básica
V08G211V01 Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos 51.0 Básica
V08M042V01 Máster Universitario en Menores en Situación de Desprotección e Conflito Social 56.0 Adicional
V03G720V01 PCEO Grao en Administración e Dirección de Empresas/Grao en Dereito 264.0 Básica
V08G081V01 Grao en Dereito 480.0 Básica